Posts tagged: praca dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę w Polsce

Pytanie do eksperta: Co zrobić, aby uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca? Czym różni się zezwolenie typu A od zezwolenia typu B?

Odpowiedź eksperta: Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajdują się na terytorium Polski. Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę w Polsce należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. O zezwolenie dla cudzoziemca występuje pracodawca. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami.

Niezależnie od typu zezwolenie pracodawca musi złożyć:
– wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca,
– kopię dokumentu podróży cudzoziemca,
– kopię dowodu wpłaty za wydanie zezwolenia,
– dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy.

Pozostałe dokumenty, które muszą być złożone w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zależą od typu zezwolenia, którego dotyczy procedura. W przypadku zezwolenia typu A należy uzyskać informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Ubiegając się o zezwolenie typu B należy dołączyć m.in.
– kopię zezwolenia o wysokości osiągniętego dochodu,
– dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
– informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Co to znaczy, że cudzoziemiec został nielegalnie zatrudniony w Polskiej firmie? Kto i jak może przeprowadzić kontrolę działalność gospodarczej w firmie i jak wygląda taka kontrola?

Odpowiedź eksperta: Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie zlecenia przez obcokrajowca w przypadku kiedy:
– nie posiada on ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce,
– podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy,
– wykonuje on pracę bez zezwolenia, w przypadku, gdy jest ono obowiązkowe,
– podjął się pracy na innym stanowisku niż jest podane w zezwoleniu na pracę,
– wykonuje zlecenie bez zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

W każdej firmie, która zatrudnia pracowników kontrolę legalności zatrudnienia może przeprowadzić Straż Graniczna (SG) lub Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). W trakcie kontroli sprawdzana jest zarówno legalność zatrudnienia, jak i pobytu cudzoziemca w Polsce.

Do przeprowadzenia kontroli w firmie potrzebnych jest co najmniej dwóch funkcjonariuszy, legitymujących się stosownymi uprawnieniami zawierającymi wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres kontrolowanej firmy, określenie zakresu kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Każdy przedsiębiorca, który nielegalnie zatrudnia cudzoziemca jest narażony na karę grzywny w wysokości minimum 3000 zł, jednak kara ta może być znacznie wyższa, dlatego lepiej załatwić wszystko zgodnie z prawem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowców dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla obcokrajowców dla obcokrajowca?

Odpowiedź eksperta: Zezwolenie na pracę to dokument wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracodawcy, który zobowiązuje się przyjąć cudzoziemca do swojej firmy. O pozwolenie na wykonywanie zlecenia występuje pracodawca.

Wszystkie dokumenty do wniosku (oprócz paszportu i dokumentu osobistego) powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo. Należy również pamiętać, że dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty do wniosku (oprócz paszportu i dokumentu osobistego) powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo. Należy również pamiętać, że dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Podstawowe dokumenty, które pracodawca musi dostarczyć do urzędu to:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
2. kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,
3. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań koniecznych do wykonywania zawodu,
4. kopię dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia z zawartymi tam informacjami:
        a) nazwa oraz adres siedziby pracodawcy,
        b) wskazanie, czy pracodawca ubiega się o wydanie, czy też o przedłużenie zezwolenia,
        c) imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na pracę.

Należy również wiedzieć, że zezwolenie wydawane jest na określony czas, najczęściej są to 3 lata. Po tym okresie pracodawca może, ale nie musi wystąpić z prośbą o przedłużenie zezwolenia. W druku urzędowym, o który starają się pracodawcy dla cudzoziemców, zawarte są informacje dotyczące m.in. okresu na jaki pracownik zostaje zatrudniony w firmie, wysokość wynagrodzenia miesięcznego, ilość godzin do przepracowania w miesiącu, stanowisko na jakie obcokrajowiec zostanie zatrudniony.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pozyskanie pozwolenia na pracę

Pytanie do eksperta: Co należy zrobić, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca w firmie?

Odpowiedź eksperta:  Obecnie bardzo modne stało się wyjeżdżanie za granicę w celu zarobienia większej sumy pieniędzy. Ten sposób cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza ludzi młodych, którzy nie mają jeszcze rodziny i żadnych zobowiązań. Niestety Polski rynek bardzo na tym traci i coraz częściej w firmach brakuje pracowników. Przedsiębiorcy nie chcąc tracić klientów zatrudniają osoby z innych krajów. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że aby obcokrajowiec pracował w firmie legalnie, musi otrzymać dokument zezwalający na taką pracę.

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem pracy obcokrajowca w Państwa działalności gospodarczej jest “pozyskanie pozwolenia na pracę” to właśnie dzięki temu dokumentowi Państwa firma podczas kontroli nie będzie miała nieprzyjemności, a Wy zachowacie porządek w papierach. Dodatkowo cudzoziemiec będzie miał pewność, że są Państwo uczciwymi pracodawcami i nie chcą go tylko wykorzystać.

Co znajduje się w takim druku urzędowym? Podstawowe informację o obowiązkach pracownika np. ilość godzin do przepracowania w miesiącu, rodzaj wykonywanej pracy, okres na jaki pracownik zostaje zatrudniony w naszej działalności oraz przywilejach takich jak wynagrodzenie godzinowe, bądź miesięczne.

Pozyskanie pozwolenia na pracę to nieskomplikowany proces polegający na złożeniu wniosków w odpowiednich instytucjach. Jeżeli myślą Państwo, że mogą mieć z tym problem, zachęcam do zapoznania się z ofertami profesjonalnych biur rachunkowych, które zajmują się uzyskaniem zezwoleń dla obcokrajowców.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.