Posts tagged: spółka z o.o.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pytanie do eksperta: W 2019 roku weszła w życie nowa ustawa, która nakazuje zgłoszenie do Centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Na czym to polega? Czy konieczne jest uzyskanie wpisu w CRBR, a może da się to jakoś ominąć?

Odpowiedź eksperta: Głównym celem powstania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Opublikowanie danych o osobach sprawujących kontrolę nad daną spółką ma na celu zminimalizowanie anonimowości korporacyjnej.

W CRBR wprowadzane są dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:
– jawnych,
– komandytowych,
– komandytowo-akcyjnych,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostych spółek akcyjnych,
– akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszeniu do CRBR podlegają informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotu, a więc o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką takich, jak:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– numer PESEL,
– informację o wielkości udziałów w spółce,
– uprawnienia danej osoby fizycznej.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych – jak uniknąć kary?

Osoby uprawnione do reprezentacji spółek widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek do 13 kwietnia 2020 r. zgłosić beneficjentów rzeczywistych do rejestru CRBR. Termin ten nie dotyczy nowo zakładanych spółek (czyli tych założonych po 13 października 2019 roku). Te bowiem zgłoszenia dokonują już w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązków zgłoszenia beneficjentów do rejestru grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Celowa spółka

Pytanie do eksperta: Po co powołuje się spółkę celową?

Odpowiedź eksperta: Spółka celowa to podmiot, który powoływany jest do realizacji konkretnych celów postawionych przez wspólników – najczęściej sponsorów projektu. Celem przedsięwzięcia może być realizacja projektu inwestycyjnego lub przeprowadzenie operacji gospodarczej. Konsorcjum najczęściej powstaje w przypadku realizowania inwestycji czaso- oraz kapitałochłonnych – związanych z infrastrukturą drogową, energetyką czy ochroną środowiska. W tym celu realizatorzy projektu powołują do życia nowy podmiot gospodarczy, który od samego początku ukierunkowany zostaje do osiągnięcia założonego z góry celu gospodarczego. Wypełnienie celu z kolei oznacza sukces organizacji. Koło spółki celowej najczęściej pojawia się podmiot powiązany, inaczej nazywany spółką matką. Rozwiązanie w postaci powiązania tych dwóch przedsiębiorstw ze sobą pozwala ograniczyć ryzyko, jakie związane jest z uczestnictwem w projekcie oraz umożliwia łatwiejsze uzyskanie przez bank kredytu.

Spółka celowa, jako niezależny podmiot prawa handlowego posiada własny majątek oraz strukturę organizacyjną. Najczęściej formą prawną, która zostaje spółką celową jest podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością lub podmiot komandytowy. Charakterystyczne cechy dla spółek celowych to powiązanie z innym przedsiębiorstwem jako jednostka zależna, brak dysponowania aktywami niefinansowymi, brak najmowania pracowników, obecność fizyczna ograniczona do jedynie znaku potwierdzającego miejsce rejestracji. W kwestii finansowych spółka celowa ma możliwość zaciągania większych kredytów w stosunku do przedsiębiorstwa macierzystego, a samo kredytowanie nie odbywa się w oparciu o przeszłość finansową.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Społka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z form prawnych, jaką prowadzić mogą przedsiębiorcy w Polsce. Samodzielny podmiot jest najczęściej występującą formą spółki kapitałowej, której zasady funkcjonowania uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej cechą charakterystyczną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Podmiot jest bytem odrębnym od założycieli, a więc posiada własną osobowość prawną.

Zgodnie z prawem możliwe jest założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w ramach wspólnika zamiast osoby fizycznej – zawarcie współpracy z osobą prawną. Obowiązkiem założycieli przedsiębiorstwa jest ustalenie wysokości kapitału zakładowego, jaki posiadać musi każda spółka kapitałowa, oraz wniesienie wkładów na jego pokrycie. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z o.o. wynosi 5 tysięcy złotych i pokryty może być zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aportu.

Spółkę z o.o. po zarejestrowaniu i wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego reprezentuje Zarząd. Organ składa się z jednego lub większej liczby członków i powołane mogą być w tym celu osoby spoza grona firmy. Do podstawowych obowiązków zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością spółki, reprezentacja firmy na zewnątrz, a także powoływanie i odwoływanie wspólników.

Cechami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest połączenie cech spółek handlowych i osobowych, dostęp do obrotu krajowego oraz zagranicznego, niski kapitał zakładowy, zaciąganie zobowiązań w imieniu firmy oraz ponoszenie w związku z tym pełnej odpowiedzialności całym majątkiem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakup spółek wady

Pytanie do eksperta: Jakie wady związane są z zakupem gotowej spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Od dłuższego czasu zamiast rejestrowania firmy od podstaw w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej możliwe jest wybranie alternatywnego rozwiązania – zakupu gotowej spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która założona może być przez jedną lub więcej osób. Samodzielna rejestracja firmy może polegać na podpisaniu umowy spółki u notariusza lub na skorzystaniu z internetowego trybu S24. Każda z tych opcji posiada jednak swoje wady i zalety. Złożenie papierowej formy dokumentu wiąże się z kilkutygodniowym oczekiwaniem na wpis w rejestrze sądowym, z kolei elektroniczny wzorzec umowy jest dość ograniczony – nie można więc uregulować niektórych kwestii.

Alternatywą dla samodzielnej rejestracji jest zakup gotowej spółki. Transakcje te są w pełni legalne oraz zgodne z prawem. Podmioty gospodarcze zarejestrowane kilka miesięcy lub lat wcześniej przeznaczone są do dalszej odsprzedaży. Wyposażone zostają w komplet dokumentów, numer NIP, REGON, szeroki zakres kodów PKD oraz rejestrację w VAT.

Kupując gotową spółkę Klient zwalnia się z wszelkich niedogodności oraz formalności – wszelką dokumentacją zajmują się specjaliści, a sam podmiot gospodarczy nie musi powtórnie przechodzić procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niektórzy jednak uważają, że zakup spółki nie może być pozbawiony wad. Jak każda inna procedura gotowe spółki również nie są złożone z samych zalet. Przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu podmiotu gospodarczego narzekać mogą na niepewność transakcji – niektóre firmy lub osoby prywatne okazać się mogą fałszywymi sprzedawcami lub oferować mogą spółki z zadłużeniami. W takiej sytuacji lepszym pomysłem jest sprawdzić kompetencje sprzedawcy oraz podmiot

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Umowa kupna spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy niezbędne jest zawarcie umowy kupna spółki podczas transakcji?

Odpowiedź eksperta: Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najważniejszych dokumentów. Jego regulacje znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych. Udziały w przedsiębiorstwie to inaczej prawa majątkowe każdego ze wspólników. Osoba fizyczna, która posiada w podmiocie gospodarczym wkład pieniężny ma także adekwatnie dostęp do praw i obowiązków.

Zgodnie z prawem umowa, w wyniku której dochodzi do zbycia lub obciążenia udziału w spółce dokonana powinna zostać w formie pisemnej oraz poświadczona podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na inną formę, to może ona nie wywołać skutku rozporządzającego, a tym samym nie dojdzie do przejścia na nabywcę przekazywanego udziału.

Konstruując dokument, który stanowić będzie transakcję sprzedaży udziałów opierać się powinno także na umowie spółki, której udziały są zbywane. Zawarcie umowy zbycia udziału bez uzyskania zgody określa się mianem czynności niezupełnej. Wówczas umowa nabierze charakteru warunkowego i potwierdzona zostanie dopiero w terminie późniejszym.

O przejściu udziałów w całości lub ułamkowej części na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu zawiadomić należy spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu. Zarząd zobowiązany jest dodatkowo prowadzić księgę udziałów, do której wpisuje się nowego udziałowca. Po każdym wpisie zarząd składa dodatkowo sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków nową listę wspólników wraz z liczbą oraz wartością nominalną udziałów każdego z nich.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Rejestracja spółek Łódź

Pytanie do eksperta: Jakie są zalety rejestracji spółki sposobem tradycyjnym oraz uproszczonym?

Odpowiedź eksperta: Decydując się na samodzielne założenie własnej firmy do wyboru przedsiębiorca ma rejestrację podmiotu gospodarczego tradycyjnie lub w sposób uproszczony. Tradycyjny sposób zawiązania spółki wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniego dokumentu w postaci aktu notarialnego. Sama procedura trwa z reguły kilka tygodni i wymaga składania odpowiedniej dokumentacji do urzędów. W celu zawarcia statutu spółki niezbędna jest także wizyta u notariusza, który zajmuje się formalnościami.

Drugim rozwiązaniem, który powstał jako alternatywne ułatwienie dla przedsiębiorców jest system S24. E-rejestracja możliwa jest podczas zakładania niektórych form prawnych na przykład spółki z o.o. i stanowi dużą rewolucję informatyczną. Zaletą tej elektronicznej procedury jest czas, jaki przedsiębiorca poświęca na złożenie dokumentów rejestracyjnych. Proces rejestracji przez Internet spółki jest znacznie szybszy niż tradycyjna forma wpisu, a formalności również zmniejszone są do jednego, gotowego wzorca formularza elektronicznego, który należy wypełnić i przesłać. Przedsiębiorca, w przypadku trybu S24 może także zaoszczędzić określoną sumę pieniężną. Składanie elektronicznego wniosku nie powoduje konieczności odbywania wizyty u notariusza, a to równoznaczne jest ze zniesieniem obowiązku opłacania taksy notarialnej.

Wymaganiem, jakie spełnić musi przedsiębiorca w celu zarejestrowania firmy elektronicznie jest posiadanie elektronicznego podpisu. Dokumenty zgłoszeniowe w trybie S24 podpisać musi każdy wspólnik nowo zakładanej spółki. Dynamiczna informatyzacja urzędów to fakt, dlatego wiele osób woli bez wychodzenia z domu, w sposób sprawny zarejestrować firmę. Rejestracja spółki przez Internet jak i tradycyjnie posiada swoje zalety i wady, a ostateczny wybór w dużej mierze zależy przede wszystkim od potrzeb wspólników i zapisów, jakie mają znaleźć się w postanowieniach umowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż w Krakowie

Pytanie do eksperta: Czy spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż w Krakowie pozwalają zminimalizować czas wejścia na rynek?

Odpowiedź eksperta: Nasze biuro od wielu lat zajmuje się obrotem oraz obsługą prawną spółek. Na rynku wyróżniamy się profesjonalizmem, terminowością oraz otwartością na pomysły naszych Klientów. Chcemy, aby Klienci decydujący się na prowadzenie własnego biznesu decydowali się na pomoc naszego biura, która poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Kadra naszego biura to zespół specjalistów, którzy z każdym dniem podnoszą swoje kwalifikacje. W naszym biurze spotkaliśmy się z różnymi oczekiwaniami przedsiębiorców, a mimo to zawsze udało nam się dopasować ofertę odpowiednio, aby obydwie strony odczuwały satysfakcję ze współpracy.

Pomoc naszego biura budowana jest na zaufaniu, którym darzą nas nasi Klienci. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego. Fakt ten motywuje nas do dalszego poszerzania swojej wiedzy w zakresie zakładania firm.

Przedsiębiorcom, którym zależy na jak najszybszym podjęciu działalności gospodarczej oferujemy sprzedaż gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferowane przez nas spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż w Krakowie to podmioty, które nie były prowadzone przez żadnego właściciela. Spółki nie zawierały umów oraz nie zatrudniały pracowników.

Spółki z o.o. dostępne w sprzedaży posiadają kompletną dokumentację, co pozwala prowadzić firmę w jeden dzień. To ogromna oszczędność czasu, która pozwala w krótkim czasie zarządzać własnym biznesem.

Jeżeli oferta naszego biura wzbudziła Państwa zainteresowanie to zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami. Z miłą chęcią odpowiemy na pytania dotyczące współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie

Pytanie do eksperta: W jaki sposób spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie umożliwiają prowadzenie własnej firmy?

Odpowiedź eksperta: Spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie to najlepsza alternatywa dla osób, które nie chcą korzystać z przeciągających się procesów rejestrowania nowej działalności. Często ogrom formalności urzędowych sprawia, że wiele osób decyduje się na rezygnację z prowadzenia firmy, ponieważ mają dość oczekiwania na decyzję urzędów.

Gotowe spółki to sposób, który z każdym dniem jest częściej wykorzystywany przez osoby planujące podjęcie działalności. Popularność spowodowana jest z pewnością bezpieczeństwem, które niosą ze sobą czyste spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto podkreślić ten fakt, że tylko spółki z o.o. bez historii nie niosą ze sobą ryzyka zadłużenia!

Oferowane przez nas spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie to możliwość prowadzenia firmy w przeciągu jednego dnia. Czy jest to zgodne z prawem? Sprzedaż gotowych spółek jest w pełni legalna, regulowana przez obowiązujące przepisy prawne. My gwarantujemy notarialnie Klientom, że oferowane podmioty nie posiadają zadłużeń. To sprawia, że Klienci darzą nas jeszcze większym zaufaniem, co motywuje nas do dalszego działania.

Nasze spółki posiadają kompletną dokumentację, czyli NIP, REGON, KRS. Fakt, że spółki dostępne w sprzedaży posiadają szeroki zakres PKD sprawia, że nabywca gotowej spółki może wybrać dla siebie najkorzystniejszą, a my ją dopasujemy do jego potrzeb.

Dodatkowo nasi Klienci mogą również skorzystać z usługi aktualizacji w KRS, o czym powinien pamiętać każdy nabywca gotowej spółki.

Zachęcamy do nawiązania współpracy z nami wszystkich, którzy chcą prowadzić własny biznes.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Pomoc przy rejestracji spółki w S24

Pytanie do eksperta: Czy warto zdecydować się na pomoc przy rejestracji spółki w s24?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja spółki za pomocą systemu S24 odbywa się przez Internet. Ten sposób założenia firmy z każdym dniem staje się bardziej popularny. Powodem jest czas załatwienia formalności oraz wprowadzenia produktów na rynek.

Czym różni się rejestracja spółki przez Internet od tradycyjnej formy założenia biznesu?
Rejestracja spółki S24 wymaga od założycieli skorzystania z dostępnego wzorca umowy spółki. To znacznie ogranicza formalności. Gotowy wzór umowy nie wymaga formy aktu notarialnego, co znacznie optymalizuje koszty rejestracji spółki. System S24 umożliwia tworzenie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki.

Co z kwestią wnoszenia wkładów do spółki? W przypadku rejestracji spółki online istnieje możliwość wniesienia wkładów wyłącznie w formie gotówkowej. Ten sposób rejestracji uniemożliwia wnoszenie aportu do spółki. Zamknięcie całej procedury rejestracyjnej możliwe jest nawet w czasie 24h.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki za pomocą systemu S24. Pomożemy zarejestrować konto użytkownika, wypełnić formularze rejestracyjne oraz przesłać do odpowiednich instytucji. Z naszego doświadczenia każdego dnia korzystają osoby, które chcą prowadzić swoją firmę. Pomagamy im uzyskać wszystkie dokumenty, aby podmiot mógł legalnie funkcjonować na rynku. Oferujemy solidne wsparcie od początkowych etapów rejestracyjnych aż do kompleksowego doradztwa prawnego oraz księgowego. Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura, którego specjaliści posiadają bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Wszystkich zainteresowanych zakupem spółki bez historii zachęcamy do nawiązania współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów. Przedstawimy ofertę oraz chętnie odpowiemy na pytania, aby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółki bez historii

Pytanie do eksperta: Dlaczego zakup spółki bez historii jest tak popularnym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Możliwość prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jest w zasięgu każdego z nas. Fakt, że istnieje możliwość ograniczenia formalności do minimum sprawia, że wiele osób decyduje się na otworzenie firmy. Co zrobić, aby móc zarządzać działalnością?

Jednym z najlepszych rozwiązań, które z każdym dniem staje się coraz bardziej popularne są spółki bez historii. Często ten sposób na otworzenie biznesu kojarzy się z zaległościami finansowymi oraz problemami. Warto jednak podkreślić, że zakup gotowej spółki od sprawdzonej firmy zajmującej się rejestracją oraz sprzedażą spółek, pozwala otworzyć biznes bezpiecznie.

Nasze biuro zajmuje się sprzedażą spółek już od wielu lat. Posiadamy doświadczenie, które umożliwia nam współpracę z Klientami na wysokim poziomie. Cenimy sobie indywidualne podejście do Klienta, które pozwala idealnie dopasować ofertę do potrzeb przyszłych przedsiębiorców.

Oferowane przez nas spółki bez historii są bezpiecznym rozwiązaniem dla osób, które chcą pominąć procedurę rejestracyjną. Nabywca gotowej spółki otrzymuje w pełni przygotowany podmiot do podjęcia działalności. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest to, że zakup gotowej spółki umożliwia prowadzenie firmy w jeden dzień. Czas, który jest tak cenny w początkowych etapach zarządzania firmą, można wykorzystać wyróżniając biznes na tle konkurencji.

Wszystkich zainteresowanych zakupem spółki bez historii zachęcamy do nawiązania współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów. Przedstawimy ofertę oraz chętnie odpowiemy na pytania, aby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zadzwoń