Posts tagged: rachunkowość

JPK

Pytanie do eksperta: Kogo obowiązuje JPK?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny to zestaw dokumentów i informacji dotyczących prowadzonej działalności. Obecnie obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni posiadają wszyscy przedsiębiorcy:
– mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a ich obrót roczny nie przekracza 2 milionów euro posiadają ten obowiązek od 1 stycznia 2018 roku,
– mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 10 milionów euro oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, u których obrót roczny nie przekracza 50 milionów euro, a aktywa nie przekraczają 43 milionów euro zobowiązani są do tego od 1 stycznia 2017 roku,
– duzi przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 249 pracowników lub u których roczny obrót jest wyższy niż 49 milionów euro bądź aktywa są wyższe niż 43 miliony euro posiadają ten obowiązek od 1 lipca 2017 roku.

Do pozostałych struktur JPK, które trzeba przesyłać na żądanie organu podatkowego należą:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Duże przedsiębiorstwa obowiązek przesyłania pozostałych JPK na żądanie organu podatkowego posiadają od 1 lipca 2016 roku, natomiast małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorcy zobowiązani do tego będą od 1 lipca 2018 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Kto musi wysyłać JPK?

Pytanie do eksperta: Jaka jest cena za prowadzenie księgowości spółki z o.o. przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta:Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Obecnie obowiązek sporządzania i wysyłania JPK do Ministerstwa Finansów posiadają wszyscy przedsiębiorcy, jednak wprowadzany był on stopniowo.

Do wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego początkowo były zobowiązane tylko duże przedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników lub ich roczny obrót przekroczył 49 000000 euro zł, a aktywa były wyższe niż 43 mln euro. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przesyłania JPK od 1 lipca 2016 roku.

Małe oraz średnie przedsiębiorstwa nabyły obowiązek przesyłania JPK do Ministerstwa Finansów 1 stycznia 2017 roku. Mały przedsiębiorca to firma, gdzie zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników oraz obrót lub aktywa są niższe niż 10 mln euro. Średnim przedsiębiorstwem jest firma, w której zatrudnione jest mniej niż 250 pracowników oraz obrót jest niższy niż 50 mln euro, a aktywa niższe niż 43 mln euro.

Mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, w których zatrudnione jest mniej niż 10 pracowników oraz obroty roczne luba aktywa są niższe niż 2 mln euro zobowiązani są do przesyłania JPK najpóźniej, gdyż dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji, które dotyczą operacji gospodarczych przedsiębiorstwa z danego okresu czasowego. JPK należy sporządzać w odpowiednim formacie i przesyłać do Ministerstwa Finansów, skąd przesyłany jest do właściwego dla danego przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego. Głównym celem wprowadzenia JPK obok uszczelnienia systemu podatkowego jest ułatwienie przeprowadzania kontroli w firmie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Obsługa kadrowa Kraków

Pytanie do eksperta: Z jakimi dokumentami związana jest obsługa kadrowo-płacowa?

Odpowiedź eksperta Do podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej. Na dokumentację tą składają się wszelkie akta, które związane są z zatrudnieniem oraz biegiem pracy pracowników.


Dokumenty kadrowo-płacowymi dzielimy na:

1) Akty decyzyjne- dokumenty określające fundamentalne reguły ustalania należności, które są wymagane w danym miejscu pracy. Stanowią je również akty normatywne, prawo pracy, prawo cywilne, orzeczenia sądowe, uchwały, zarządzenia, ekspertyzy, korespondencja płacowa itd.

2) Okresową dokumentację obliczeniową i pomocniczą- akta będące głównym filarem podczas tworzenia listy płac za konkretny miesiąc. Są to listy obecności, zestawienia godzinowe pracy, dokumenty, które potwierdzają realizację zadań, imienne karty pracy, zwolnienia lekarskie itd.

3) Listę płac- sporządzana raz w miesiącu na podstawie powyższych dokumentów w celu określenia wysokości pensji. Musi ona zawierać nazwę pracodawcy, numerację stron, miesiąc którego dotyczy, datę jej sporządzenia oraz odpis osoby, która ją opracowała.

4) Imienne karty wynagrodzeń: indywidualne akta każdego pracownika, zawierające dane odnośnie wypłacanego mu wynagrodzenia oraz innych świadczeń. Pozwala ona skontrolować, czy pracownik oby na pewno uzyskał wszystkie należne mu powinności.

5) Kartę przychodów: rozróżniamy jej dwa rodzaje, kartę przychodów do celów podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Powinny zawierać najważniejsze dane tzn. imię i nazwisko pracownika, numer NIP, PESEL, miesiąc w którym została wydana wypłata, suma przychodów brutto itd.

Nasza firma oferuje obsługę kadrową w Krakowie. Zapewniamy profesjonalną opiekę nad firmową dokumentację.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Zmiana biura rachunkowego

Pytanie do eksperta: Czy zmiana biura rachunkowego jest kłopotliwym procesem?

Odpowiedź eksperta: Początki bywają trudne, nie tylko jeżeli chodzi o biznes, ale dotyczy to każdej dziedziny życia. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie dla początkujących przedsiębiorców. Od jego decyzji mogą zależeć dalsze losy firmy. Jednym z najważniejszych postanowień jest wybór biura rachunkowego, z którym podejmie się dalszą współpracę.

Wybór może być zależny od wielu czynników. Mogą nimi być np.:
– opinie bliskich oraz znajomych,
– cena za świadczone usługi księgowe,
– forma kontaktu z Klientem,
– doświadczenie na rynku,
– wysokość kwoty ubezpieczenia OC,
– mobilność,
– miejscowość w którym znajduje się biuro,
– zakres świadczonych usług.

To jedne z nielicznych aspektów, które bierze się pod uwagę. Jest ich znacznie więcej, a dla każdego są inne priorytety.
Niestety zdarza się i tak, że wybrane biuro rachunkowe nie spełnia naszych oczekiwań. Należy wtedy podjąć kolejną decyzję o zmianie na kolejną firmę outsourcingową. Taka procedura może być uciążliwa, skomplikowana i kosztowna. Należy dokładnie przeczytać umowę, którą się podpisało i dowiedzieć się czy są jakieś konsekwencje prawne, bądź finansowe podczas takiej sytuacji.

Nasze biuro rachunkowe pomoże przejść przez cały proces zmiany. Pomożemy we wszystkich procedurach. Z nami wszystko jest proste. Z naszą pomocą to nic trudnego.
Skontaktuj się z doświadczonymi specjalistami i dowiedz się więcej na temat zmiany obecnego biura rachunkowego na nasze. Zapraszamy.

 

Zakres obowiązków w biurze rachunkowym

Pytanie do eksperta: Zakres działań biura rachunkowego może być różny,od czego to zależy?

Odpowiedź eksperta: Jak już zostało wspomniane, zakres działań biura rachunkowego może być różny. Określa go umowa podpisana z klientem. Prowadzone przez nas biuro rachunkowe dostosowuje zakres świadczonych usług do potrzeb odbiorców. Głównymi z nich jest:
– prowadzenie ksiąg i ewidencji na podstawie otrzymanych od zleceniodawcy dokumentów;
– ustalanie wysokości należytych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i VAT;
– reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia;
– uczestnictwo w czynnościach kontroli podatkowej bądź kontroli skarbowej;
– pokrycie kosztów bądź strat poniesionych przez zleceniodawcę w związku z naruszeniem przez biuro wszelkich postanowień określonych w Kodeksie Cywilnym.

Świadczymy także wiele innych usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i szerokie grono zadowolonych Klientów, jeżeli i Ty chcesz do nich dołączyć, koniecznie do nas zadzwoń i podejmij współpracę. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy zawodowej oraz fakt, że nie działamy na Twoją szkodę.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Wynika ona zarówno z przepisów prawa podatkowego, cywilnego karnego skarbowego i karnego.

Należy pamiętać, ze księgowość prowadzona w zły sposób naraża firmę na kary ze strony Urzędu Skarbowego, dlatego lepiej zdać się na ekspertów w tej dziedzinie.

 

Rachunkowość sp. z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda prowadzenie rachunkowości w sp. z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z wymogami w spółce z o.o. musi być prowadzona księgowość pełna, ale czy to do końca jest wadą? Z całą pewnością nie, bowiem pomimo większej ilości czasu i dokładności jakiej wymaga prowadzenie tego rodzaju księgowości, zyskujemy możliwość stałego kontrolowania stanu finansowego naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzenie rachunkowości w sp. z o.o odbywa się za pomocą ksiąg rachunkowych. Na ich stan składają się: dziennik,księgi pomocnicze, księgi główne, zestawienia obrotów i sald, wykazy aktywów i pasywów.

 

Zajmowanie się księgowością nie jest łatwym zajęciem. Pochłania ono bardzo wiele czasu, dlatego w takim wypadku nieoceniona jest pomoc fachowców- dobrego księgowego lub biura rachunkowego. Obecnie większość przedsiębiorców korzysta raczej z tej drugiej opcji, ponieważ wiąże się ona z mniejszymi kosztami i szybszym działaniem. Współpraca z biurem rachunkowym pozwoli na podniesienie jakości prowadzonej księgowości. Warto pamiętać, że źle prowadzona rachunkowość, naraża nas na karę ze strony Urzędu Skarbowego.

Podstawowe zasady pełnej rachunkowości:
– zasada memoriału- zaliczanie w koszty lub przychody danego okresu obrachunkowego dokonanych transakcji w momencie ich wystąpienia, a nie momencie zapłaty;
– zasada ciągłości- dokonywanie w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, jednakowej wyceny aktywów, pasywów, ustalania wyniku finansowego i i sporządzania sprawozdań finansowych;
– zasada ostrożnej wyceny- dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów jednostki z dużą rozwagą, ostrożnością, w sposób jak najbardziej realny;

Nasza firma w swej ofercie posiada możliwość rzetelnego prowadzenia księgowości, dlatego nie czekaj i zadzwoń już dziś.

 

Prowadzenie księgi rachunkowej

Pytanie do eksperta: Kto zobowiązany jest do prowadzenia księgi rachunkowej?

Odpowiedź eksperta: Do prowadzenia księgi rachunkowej zobligowane są podmioty: posiadające osobowość prawną oraz spółki osobowe, których roczny dochodów przewyższa 1 200 000 euro.

Na podstawie dowodów księgowych prowadzona jest księgowość każdej jednostki gospodarczej (która tego wymaga). Czynności powinny być zapisywane systematycznie, w zależności od daty powstania konkretnej operacji.

W prowadzeniu księgi rachunkowej bardzo pomocne okazuje się korzystanie z różnych biur rachunkowych, oferujących szereg udogodnień. My także posiadamy w swej ofercie możliwość prowadzenia księgi rachunkowej.

W zbiorach zapisów księgowych, obrotów i sald znajdziesz:
– księgę główną- w niej zawarte są początkowe salda aktywów i pasywów
– dziennik- sumowane są w nim wartości obrotów, służy on także do chronologicznego zapisu
– księgi pomocnicze- zawarta jest w nich ewidencja środków trwałych, poniesionych kosztów oraz innych rachunków

Księga otwierana jest najpóźniej 15 dni po:
– rozpoczęciu działalności
– zmiany formy prawnej
– rozpoczęciu roku obrotowego
– rozpoczęciu postępowania upadłościowego i likwidacji

Z kolei zamknięcie następuje: po zakończeniu roku obrotowego; w dniu zakończenia działalności, w tym również likwidacji bądź postępowania upadłościowego; w dniu zmiany formy działalności prawnej. Terminem ostatecznym są 3 miesiące po wystąpieniu tych zdarzeń.

Należy pamiętać, że księgi rachunkowe powinno prowadzić się w siedzibie jednostki, używając polskiego języka i polskiej waluty. Nowelizacja ustawy o rachunkowości dopuszcza zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostkom poza granicami kraju, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, lub takim, które zawarły z członkami Wspólnoty Europejskiej umowę dotyczącą swobody świadczenia usług. W takim wypadku również należy powiadomić urząd skarbowy w terminie do 15 dni od wydania ksiąg rachunkowych oraz zapewnić dostęp do ksiąg i dowodów księgowych na wypadek kontroli.

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu księgi rachunkowej? Zadzwoń do nas!

Rachunkowość finansowa

Pytanie do eksperta: Co to jest rachunkowość finansowa ?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość finansowa jest to cześć rachunkowości, która polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ujętych w porządku chronologicznym. Rachunkowość finansowa zajmuje się pomiarem oraz ewidencją posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów majątkowych oraz przygotowaniem na podstawie danych finansowych różnorodnych raportów. Głównym celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie informacji dla odbiorców zewnętrznych w postaci inwestorów, kontrahentów. Obejmuje ona:


– przyjęte przez jednostkę gospodarczą zasady rachunkowości,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o dowody księgowe,
– sprawdzanie okresowo poprzez inwentaryzację rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów,
– wycenę za pomocą dostępnych metod aktywów i pasywów,
– ustalanie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– gromadzenie a także przechowywanie dowodów księgowych oraz innej dokumentacji,
– poddanie badaniu oraz ogłoszenie sprawozdań finansowych w sytuacji kiedy takie czynności zostały określone w regulacjach prawnych.


Rachunkowość finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości a w przypadku zagadnień, które nie zostały ujęte w ustawie przedsiębiorstwa mają obowiązek stosować krajowe oraz międzynarodowe standardy rachunkowości. Dzięki wdrażaniu w jednostce gospodarczej rachunkowości finansowej możliwe jest pozyskanie pełnego obrazu jednostki gospodarczej w przekroju majątkowym oraz finansowym a następnie opracowanie odpowiednich strategii rozwoju.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pytanie do eksperta: Jak należy prowadzić księgi rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się za pomocą ksiąg rachunkowych, które prowadzone są przez podmioty gospodarcze zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w języku polskim oraz w polskiej walucie.


Miejscem właściwym do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba zarządu jednostki gospodarczej, w sytuacji kiedy firma korzysta z pomocy innej jednostki księgi rachunkowe prowadzone będą poza siedzibą firmy.

Księgi rachunkowe otwierane i zamykane są na ściśle określony dzień, który wskazany został w Ustawie o rachunkowości. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych podmiotu, który kontynuować będzie działalność powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
Jednostka zobowiązana jest ewidencjonować w księgach rachunkowych wszystkie operacje gospodarcze, które mają miejsce w danym miesiącu. Zapisy w księgach rachunkowych wykonywane są w sposób trwały. Obowiązują odpowiednie procedury i środki, które mają zabezpieczyć przed ich zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją. Aby zapis mógł pojawić się w księgach rachunkowych muszą istnieć odpowiednie dokumenty księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Zapis operacji gospodarczej powinien zawierać:

  • datę wystąpienia operacji gospodarczej,
  • wskazanie dokumentu, który stanowi potwierdzenie zaistnienia operacji gospodarczej,
  • treść operacji gospodarczej w skróconej i zrozumiałej formie,
  • kwotę jakiej dotyczy dana operacja gospodarcza.

Prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe powinny cechować się rzetelnością, sprawdzalnością oraz powinny być prowadzone na bieżąco. Zapewnia to wiarygodny obraz jednostki gospodarczej oraz umożliwia dokonywanie prawidłowych rozliczeń.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.