Posts tagged: pozwolenie na pracę

Pozwolenie na pracę w Polsce uprawnienia

Pytanie do eksperta: Zdecydowałem się zatrudnić w swojej firmie kilku pracowników z zagranicy. Jakie formalności powinny zostać dopełnione, aby mogli rozpocząć legalnie pracę w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Dokumentem, jaki uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce jest zezwolenie na pracę. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wizy bądź czasowego zezwolenia na pobyt w naszym kraju.

Cudzoziemcowi może zostać nadana wiza:
– turystyczna,
– udziału w postępowaniu w sprawie ubiegania się o azyl,
– korzystania z ochrony czasowej,
– przyjazdu ze względów humanitarnych.

Bez zezwolenia na pracę w Polsce mogą pracować cudzoziemcy:
– o statusie uchodźcy nadanym w Polsce,
– obdarzeni ochroną uzupełniającą,
– posiadający zezwolenie na pobyt stały,
– posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
– posiadający zgodę na pobyt tolerowany,
– korzystający z ochrony czasowej,
– korzystający z ochrony humanitarnej,
– będący obywatelami państw członkowskich UE,
– będący ofiarami handlu ludźmi,
– którzy w wyniku sytuacji życiowej zachowali prawo do pobytu na terytorium kraju,
– którzy złożyli kompletny wniosek o przedłużenie wizy,
– posiadający Kartę Polaka,
– prowadzący szkolenia,
– będący nauczycielami języków obcych,
– pracujący do 30. dni w roku jako naukowcy lub artyści,
– studenci studiów stacjonarnych studiujący w Polsce,
– absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Warto podkreślić, że o pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemców ubiega się pracodawca, a nie pracownik. Zezwolenie to wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na pracę?

Pytanie do eksperta: W ramach prowadzonej przeze mnie działalności chciałbym zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Jak zrobić to legalnie? Jakie pozwolenia muszę posiadać?

Odpowiedź eksperta: Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia wykonawcze.

Każdy cudzoziemiec, który nie jest zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, aby podjąć pracę w naszym kraju musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Tak będzie także w przypadku Pańskich pracowników, pochodzących z Ukrainy.

O wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, a więc osoba, która ma zamiar zatrudnić pracownika. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć we właściwym pod względem zamieszkania urzędzie wojewódzkim. Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat, może jednak zostać wydłużone. Zezwolenie udzielane jest dla konkretnego pracodawcy i cudzoziemca w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku na okres wyznaczony datami. W przypadku, gdy cudzoziemiec zmieni stanowisko bądź branżę konieczne jest pozyskanie nowego zezwolenia.

Oprócz wniosku przedsiębiorca musi złożyć szereg innych dokumentów dotyczących zatrudnianego obcokrajowca. Do akt tych należą między innymi:
– dokument potwierdzający status prawny oraz formę prowadzonej działalności przez pracodawcę,
– ważny dowód osobisty lub dokument podróży cudzoziemca,
– kopię wszystkich stron ważnego dokumentu podróży,
– dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia,
– informacje o aktualnym stanie zatrudnienia,
– dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Pozyskanie pozwolenia na pracę w Polsce pomoc

Pytanie do eksperta: Jak zatrudnić cudzoziemca?

Odpowiedź eksperta: Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcom brakuje pracowników, którzy będą wykonywać zlecenia. Właśnie dlatego, tak często pracodawcy są zmuszeni do szukania pomocy poza granicami naszego kraju. W pierwszym półroczu 2018 roku wydano blisko 15 tys. pozwoleń na pracę w Polsce.

Właściciel decydujący się na zatrudnienie cudzoziemca w swojej firmie powinien zrobić to zgodnie z prawem, czyli musi:
– uzyskać dla niego pozwolenie na pracę, albo zezwolenie na pracę sezonową,
– podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić ją w języku zrozumiałym dla niego,
– skopiować dokument pobytowy obcokrajowca,
– powierzyć pracę na warunkach zapisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
– zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego,
– przekazać informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

UWAGA! Istnieją sytuację, w których cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia na pracę.

Pozwolenie nie zostanie wręczone, jeżeli:
– podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dotyczących zezwolenia lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia.
– cudzoziemiec był karany za określone przestępstwa lub jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest zabroniony,
– organ wydający dokument stwierdzi, że celem wnioskodawcy nie jest powierzenie pracy obcokrajowcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy,
– pracodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Nie zawsze odpowiedzialność członka zarządu będzie wchodziła w grę. Członek zarządu może zwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., jeżeli wykaże istnienie pewnych okoliczności, które zostały określone w odpowiednich przepisach.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zezwolenie na pracę w Polsce

Pytanie do eksperta: Co zrobić, aby uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca? Czym różni się zezwolenie typu A od zezwolenia typu B?

Odpowiedź eksperta: Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajdują się na terytorium Polski. Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę w Polsce należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. O zezwolenie dla cudzoziemca występuje pracodawca. Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami.

Niezależnie od typu zezwolenie pracodawca musi złożyć:
– wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca,
– kopię dokumentu podróży cudzoziemca,
– kopię dowodu wpłaty za wydanie zezwolenia,
– dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy.

Pozostałe dokumenty, które muszą być złożone w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zależą od typu zezwolenia, którego dotyczy procedura. W przypadku zezwolenia typu A należy uzyskać informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Ubiegając się o zezwolenie typu B należy dołączyć m.in.
– kopię zezwolenia o wysokości osiągniętego dochodu,
– dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
– informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Czy podejmując pracę sezonową przez cudzoziemca, przedsiębiorca ma obowiązek pozyskania zezwolenia na pracę? Kto wydaje takie zezwolenie?

Odpowiedź eksperta: Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie to wydawane jest na wniosek pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okresy oznaczone datami, dla określonego obcokrajowca.

W dokumencie tym zawarte są informację dotyczące m.in. najniższego wynagrodzenia cudzoziemca, wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec nie przebywa na terenie Polski, a podmiot powierzający wykona wszystkie warunki, które muszą być spełnione, to starosta w pierwszej kolejności wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.

Oryginał zaświadczenia podmiot powierzający pracę powinien przekazać cudzoziemcowi w celu uzyskania wizy. Zezwolenie na pracę sezonową zostaje wydane po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy.

Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy przynajmniej jeden raz w ciągu poprzednich 5 lat wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowców dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla obcokrajowców dla obcokrajowca?

Odpowiedź eksperta: Zezwolenie na pracę to dokument wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracodawcy, który zobowiązuje się przyjąć cudzoziemca do swojej firmy. O pozwolenie na wykonywanie zlecenia występuje pracodawca.

Wszystkie dokumenty do wniosku (oprócz paszportu i dokumentu osobistego) powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo. Należy również pamiętać, że dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty do wniosku (oprócz paszportu i dokumentu osobistego) powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo. Należy również pamiętać, że dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Podstawowe dokumenty, które pracodawca musi dostarczyć do urzędu to:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
2. kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,
3. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań koniecznych do wykonywania zawodu,
4. kopię dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia z zawartymi tam informacjami:
        a) nazwa oraz adres siedziby pracodawcy,
        b) wskazanie, czy pracodawca ubiega się o wydanie, czy też o przedłużenie zezwolenia,
        c) imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na pracę.

Należy również wiedzieć, że zezwolenie wydawane jest na określony czas, najczęściej są to 3 lata. Po tym okresie pracodawca może, ale nie musi wystąpić z prośbą o przedłużenie zezwolenia. W druku urzędowym, o który starają się pracodawcy dla cudzoziemców, zawarte są informacje dotyczące m.in. okresu na jaki pracownik zostaje zatrudniony w firmie, wysokość wynagrodzenia miesięcznego, ilość godzin do przepracowania w miesiącu, stanowisko na jakie obcokrajowiec zostanie zatrudniony.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pozyskanie pozwolenia na pracę

Pytanie do eksperta: Co należy zrobić, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca w firmie?

Odpowiedź eksperta:  Obecnie bardzo modne stało się wyjeżdżanie za granicę w celu zarobienia większej sumy pieniędzy. Ten sposób cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza ludzi młodych, którzy nie mają jeszcze rodziny i żadnych zobowiązań. Niestety Polski rynek bardzo na tym traci i coraz częściej w firmach brakuje pracowników. Przedsiębiorcy nie chcąc tracić klientów zatrudniają osoby z innych krajów. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że aby obcokrajowiec pracował w firmie legalnie, musi otrzymać dokument zezwalający na taką pracę.

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem pracy obcokrajowca w Państwa działalności gospodarczej jest “pozyskanie pozwolenia na pracę” to właśnie dzięki temu dokumentowi Państwa firma podczas kontroli nie będzie miała nieprzyjemności, a Wy zachowacie porządek w papierach. Dodatkowo cudzoziemiec będzie miał pewność, że są Państwo uczciwymi pracodawcami i nie chcą go tylko wykorzystać.

Co znajduje się w takim druku urzędowym? Podstawowe informację o obowiązkach pracownika np. ilość godzin do przepracowania w miesiącu, rodzaj wykonywanej pracy, okres na jaki pracownik zostaje zatrudniony w naszej działalności oraz przywilejach takich jak wynagrodzenie godzinowe, bądź miesięczne.

Pozyskanie pozwolenia na pracę to nieskomplikowany proces polegający na złożeniu wniosków w odpowiednich instytucjach. Jeżeli myślą Państwo, że mogą mieć z tym problem, zachęcam do zapoznania się z ofertami profesjonalnych biur rachunkowych, które zajmują się uzyskaniem zezwoleń dla obcokrajowców.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.