Posts tagged: księgowość spółki

Warszawskie biuro podatkowe

Pytanie do eksperta: Co oferuje warszawskie biuro podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Warszawie biuro podatkowe oferuje kompleksową pomoc z zakresu księgowości i podatków. Swoje usługi świadczy dla przedsiębiorców z całej Polski – możliwość nawiązania współpracy online.

Kwestie podatkowe każdego przedsiębiorstwa są ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo podmiotu. Terminowe oraz rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych sprawia, że przedsiębiorca może rozwijać biznes bez przejmowania się sprawami podatkowo-księgowymi.

Decydując się na warszawskie biuro podatkowe przedsiębiorcy otrzymują pomoc w zakresie m.in.:

 • prowadzenia ewidencji księgowych
 • doradztwa podatkowego
 • reprezentacji przed organami podatkowymi
 • rozliczeń podatkowych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • sporządzania planów amortyzacji oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • prowadzenia ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Pomoc specjalistów biura podatkowego z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa podmiotu, które jest tak istotne w podejmowaniu wszelkich działań.

Decydując się na naszą pomoc otrzymują Państwo wsparcie doświadczonej kadry ekspertów podatkowych i księgowych.

Zainteresowanych szczegółową ofertą zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Szukam biura rachunkowego do współpracy

Pytanie do eksperta: Szukam biura rachunkowego do współpracy, czym się kierować w wyborze?

Odpowiedź eksperta:: Niemal każdy przedsiębiorca, który decyduje się na założenie czy rozwój firmy powinien postawić sobie to pytanie. Jest ono o tyle ważne, że to właśnie od wyboru biura rachunkowego zależy prawidłowe działanie i odpowiednia ewidencja działalności. Zadaniem biura rachunkowego jest jak najdokładniejsze i zgodne z przepisami prowadzenie księgowości.

Wszelkie sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe czy księgi podatkowe muszą być sporządzone ze starannością i rzetelnością. Niewywiązanie się z tych obowiązków może skutkować kontrolami, problemami i znacznymi stratami. Dlatego tak ważny jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego, które pomoże oszczędzić tych kłopotów.

Biura rachunkowe są rozwiązaniem, które pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy i miejsca na dodatkowych pracowników i ich wyposażenie, z tego powodu wielu przedsiębiorców się na nie decyduje.

Przy wyborze biura rachunkowego warto zwrócić uwagę na doświadczenie czy pozycję na rynku. Chętnie wybierane i polecane biuro przez innych klientów zwykle oznacza, że usługi tam świadczone wykonywane są rzetelnie i terminowo. Warto również zainteresować się zakresem świadczonych usług – księgowość i porady online, dostarczanie dokumentów w formie skanów lub zdjęć, obsługa prawna, wszelkie pilne konsultacje – te drobne usługi, które mogą w przyszłości okazać się nieocenione. Ważne jest również zachowanie bezpieczeństwa i prawidłowa ochrona wszelkich danych i dokumentów. Kwalifikacje biura rachunkowego to kolejna cecha, która jest bardzo ważna. Zyskujemy wtedy pewność, że biuro rachunkowe dokładnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Cechą, na które zwraca uwagę wielu przedsiębiorców jest również cena. Należy jednak pamiętać, że cena nie zawsze odzwierciedla poziom świadczonych usług. Tanie biuro rachunkowe może korzystać z zupełnie innych systemów księgowania niż jego droższy odpowiednik. Z tego powodu cena zawsze powinna być adekwatna do wykonywanych usług i czasu na nie poświęconego.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Pytanie do eksperta: Od jakiej kwoty pełna księgowość?

Odpowiedź eksperta:Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najdokładniejszą dostępną formą ewidencji. Z tego właśnie powodu korzysta z niej wielu przedsiębiorców, nawet gdy nie został na nich nałożony taki obowiązek.

Prowadzenie pełnej księgowości może być kolejnym etapem księgowania. Pierwszym z nich natomiast jest księgowość uproszczona. Ta forma przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych czy spółek partnerskich. Księgowość uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, jest znacznie mniej szczegółowa niż księgowość pełna. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca będący na tej formie księgowości prowadzi jedynie ewidencję środków trwałych, rejestr VAT, księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów. Działalności, które nie zostały wymienione wyżej od samego początku zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, z tego powodu po przekształceniu w niewymienioną powyżej działalność, powstaje konieczność przejścia na pełną księgowość. Natomiast w wypadku przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy, obowiązek ten nakładany jest na nich po przekroczeniu kwoty wyznaczonej w ustawie. Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły kwotę 2 000 000 euro (zgodnie z aktualnym kursem w przeliczeniu na złotówki ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski), obligatoryjnie muszą przejść na pełną księgowość wraz z początkiem nowego roku. Wraz ze zmianą formy na przedsiębiorcę dodatkowo nakładany jest obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zasady prowadzenia pełnej księgowości

Pytanie do eksperta: Czy istnieją uniwersalne dla wszystkich zasady prowadzenia pełnej księgowości firmy?

Odpowiedź eksperta: Jak najbardziej! Każda osoba, która podejmuje się prowadzenia pełnej księgowości musi przestrzegać podstawowych zasad. Głównie obejmują one sposób wprowadzania danych do ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Dodatkowo konieczność ta jest nałożona na te podmioty, których przychody w skali roku przekroczyły kwotę przewidzianą w ustawie. Pełna księgowość jest przydatna, dzięki niej przedsiębiorca ma pełen wgląd do sytuacji finansowej działalności, może tworzyć prognozy finansowe czy nadzorować aktywa i zobowiązania firmy.

Jednak należy pamiętać, że wraz z pełną księgowością, firmie dochodzi znacznie więcej obowiązków na przykład sporządzanie sprawozdania finansowego. Dodatkowo samodzielne prowadzenie dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych czy inwentarzu może spowodować wiele niezgodności. Dlatego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które zna obowiązujące przepisy i zasady prowadzenia pełnej księgowości.

Do takich zasad należą:

 • dokumenty, które potwierdzają zdarzenia gospodarcze powinny być opatrzone datą,
 • w księgach powinny znajdować się kolejne numery dowodu księgowego i data,
 • wszelkie kwoty powinny być podane w walucie polskiej z odpowiednim kursem,
 • zdarzenia gospodarcze powinny być przedstawione jasno i zrozumiale,
 • zapisy w księgach nie powinny się od siebie różnić, mają być spójne i jednolite,
 • ustalenie i przestrzeganie planu kont,
 • zagwarantowanie trwałości zapisów,
 • wszelkie błędy powinny być poprawione poprzez wystawianie odpowiednich korekt.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Pytanie do eksperta: Czy możliwe jest dokonanie korekty jednolitego pliku kontrolnego?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Nową struktura jednolitego pliku kontrolnego stanowią dokumenty JPK_V7M i JPK_V7K, które mają nieco inny sposób ich korygowania.

Struktura plików składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Podatnik w sytuacji, gdy np. zmienia się wartość podatku należnego/naliczonego, wystąpiły pomyłki w datach czy zmieniły się dane kontrahenta po których był on identyfikowany, zobowiązany jest do złożenia korekty pliku JPK. Poprawić można w zależności od potrzeb obie części dokumentu jednocześnie lub tylko jedną.

Korekta pliku JPK V7M (miesięcznego) lub JPK V7K (kwartalnego) polega na złożeniu nowego pliku, który zawiera pierwotne dane oraz dane poprawione.

Zmianę niewpływającą na wysokość podatku należnego i naliczonego można poprawić poprzez ujęcie zapisu ze znakiem minus i poprawienie go z prawidłowymi danymi (podaje się numer pierwotnego dokumentu).

Zmiana, która wpływa na wysokość podatku należnego lub podstawy opodatkowania ujęta zostaje w ewidencji z numerem dokumentu korygującego w danym okresie.

Korekta „in minus” jeśli faktura i korekta występują w tym samym okresie dokonywana jest w części ewidencyjnej – wykazanie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartość korekty.

Korektę „in-plus” ujmuje się jako osobne pozycje w ewidencji.
Wszelkie błędy w przesłanym pliku JPK_V7M i JPK_V7K mogą powodować konsekwencje dla podatnika, głównie finansowe. W momencie stwierdzenia błędu należy w ciągu 14 dni dokonać korekty pliku JPK. Do poprawienie błędu może również wezwać Urząd Skarbowy, wówczas oprócz dokonania poprawy należy złożyć stosowne wyjaśnienia.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pytanie do eksperta: Kto powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Odpowiedź eksperta: podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów to ewidencja przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone koszty związane z prowadzoną działalnością.

KPIR przeznaczona jest dla firm, które spełniają 3 poniższe warunki:

– prowadzą działalność indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych; spółki jawnej osób fizycznych; spółki partnerskiej lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo,
– nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów netto z działalności gospodarczej lub spółki wyższych niż 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki.

Ewidencja księgi Przychodów i Rozchodów stanowi postawę do rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Dzięki dokonanym zapisom i wyliczeniom w KPIR przedsiębiorca może określić w jakiej kondycji finansowej jest firma oraz ocenić efektywność firmy w ujęciu rocznym. Właściciel firmy może łatwo również dokonać zestawienia np. ilości i kosztów danych materiałów do ilości i zysków ze sprzedanego towaru, a dzięki temu ocenić stan nadwyżek lub opłacalności sprzedaży, co posłuży w planowaniu jego dalszych celów biznesowych.

Podatkowa Księgowa Przychodów i Rozchodów może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej.

Firma może skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur rachunkowych, które zajmą się jej kwestiami rozliczeń księgowych i podatkowych oraz ewentualnie ewidencji kadrowo-płacowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2021 rok

Pytanie do eksperta: Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok?

Odpowiedź eksperta:

Sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności firmy za 2021 rok powinno zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym to zamyka się księgi rachunkowe. Często ten dzień zamknięcia nazywany jest dniem bilansowym i w ciągu 6 miesięcy od tego dnia, należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Po zatwierdzeniu firma ma 15 dni na jego złożenie w urzędzie (KRS, KAS), powinien tego dokonać kierownik, pełnomocnik albo osoba upoważniona.

Nieterminowe złożenie sprawozdania lub jego niezłożenie może wiązać się z nałożeniem na firmę kary finansowej lub kary ograniczenia wolności, rozwiązania spółki bądź ustanowienia kuratora.

Przypominając, sprawozdanie finansowe stanowi dokument zawierający informacje o wszelkich działaniach inwestycyjnych w firmie i przedstawia pełen obraz sytuacji finansowej jednostki.

Sprawozdanie to sporządza się (po polsku i w polskiej walucie) i składa w formie elektronicznej, dzięki czemu urzędowa procedura zajmuje mniej czasu. Zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych są firmy prowadzące księgi rachunkowe (dobrowolnie lub zgodnie z ustawą) bez względu na formę prowadzenia działalności.

Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Do sprawozdania należy dołączyć uchwałę zatwierdzającą dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu strat oraz ewentualnie sprawozdanie z działalności bądź opinię biegłego rewidenta.

Nasze biuro oferuje pomoc w sporządzaniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Nasi księgowi wraz ze specjalistami w imieniu Klienta zajmą się całym procesem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Internetowe usługi księgowe

Pytanie do eksperta: Czy warto korzystać z usług księgowych online?

Odpowiedź eksperta:

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wiele osób otwarło się na nowoczesne rozwiązania. Okazało się, że część ze spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, telefonicznie można odbyć konsultacje z lekarzem, a zajęcia na uczelniach mogą odbywać się w trybie zdalnym. Wszystkie te możliwości zyskały rzeszę zwolenników, którzy jeszcze do niedawna mogli podchodzić do nich sceptycznie. Jednym z rozwiązań, któremu polscy przedsiębiorcy dali szansę, w tym trudnym okresie, była księgowość internetowa. W znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie korzystaniem z usług księgowych online.

Przedsiębiorcy dostrzegli szereg zalet jakie zapewnia takie rozwiązanie.

Księgowość internetowa to przede wszystkim możliwość dostarczania dokumentów w formie skanów lub zdjęć. Elektroniczny obieg dokumentacji zapewnia brak konieczności dostarczania oryginałów do biura. Wszystkie faktury przesyłane są do biura za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji. Zarówno przedsiębiorca, jak i księgowy ma do nich wgląd 24/7. Nie ma możliwości, że dokument zaginie lub się uszkodzi.
Kolejną zaletą korzystania z księgowości online, jest możliwość szybkiej konsultacji, bez konieczności organizowania spotkania z księgowym. Porada mailowa, telefoniczna czy za pośrednictwem skype’a, usprawnia komunikację i pozwala na natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Kwestią wartą wspomnienia, kiedy mówi się o e-księgowości, jest również aplikacja księgowa, którą część z biur udostępnia. Klient może w niej sprawdzać stan podatkowy, sporządzone deklaracje i wartość naliczonych podatków. Aplikacja stanowi proste narzędzie do analizy kosztów i przychodów oraz do wprowadzenia optymalizacji w firmie.

Jeżeli interesuje Państwa księgowość prowadzona za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu z naszym działem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Ile kosztuje prowadzenie księgowości?

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje prowadzenie księgowości?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zobowiązuje przedsiębiorców do dopełnienia wielu obowiązków z zakresu księgowości. Często właściciele firm nie mają czasu na bieganie po urzędach, sporządzanie wniosków oraz aktualizowanie swojej wiedzy na temat zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych. Z tego powodu korzystnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym, które pozwoli dopełniać obowiązki we właściwych terminach skupiając się na rozwoju firmy.

Ile kosztuje prowadzenie księgowości? Nie ma możliwości jednoznacznie określić jaki jest koszt za obsługę księgową firm.

Od czego najczęściej uzależniona jest cena za usługi księgowe?
– wielkość podmiotu
– forma prawna działalności
– ilość zatrudnionych pracowników
– liczba dokumentów
– miejscowość w jakiej mieści się firma

Od czego uzależniona jest cena prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym In-nova? Cennik naszych usług księgowych jest elastyczny. Wysokość uzależniona jest od ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu. Na koszt obsługi kadrowo-płacowej wpływa liczba zatrudnionych pracowników.

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością często obawiają się wysokich cen za obsługę księgową. Cennik naszego biura rachunkowego jest jednym z najatrakcyjniejszych na rynku.

Pełna wycena usług oraz konsultacje po kontakcie z naszym działem – zapraszamy do współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie księgowości krok po kroku

Pytanie do eksperta: Czy da się krok po kroku wyjaśnić jak prowadzić księgowość w firmie?

Odpowiedź eksperta: Niestety nie ma możliwości wyjaśnienia w kilku zdaniach tego, w jaki sposób należy prowadzić księgowość w firmie. Nie da się stworzyć krótkiej notatki, która będzie zawierała wszystkie informacje na temat obowiązków księgowych spoczywających na właścicielach firm i sposobie wywiązywania się z nich. Rachunkowość to niezwykle obszerne zagadnienie i bardzo złożona kwestia, która wiąże się z koniecznością zaznajomienia nie tylko z zakresem formalności jakie należy dopełniać, ale również ze stale zmieniającymi się rozporządzeniami i nowelizacjami ustaw.

Każda firma prowadzenia księgowości, niezależnie od tego czy mówimy o księgach handlowych, ryczałcie czy podatkowej księdze przychodów i rozchodów, wymaga zapoznania się między innymi z ustawą o rachunkowości czy ustawą o VAT.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w księgowości nie ma miejsca na pomyłki. Każdy, nawet najmniejszy, błąd wiąże się z ogromem pracy jaki należy włożyć aby poprawić pomyłkę. Konsekwencją błędów popełnionych w ewidencji księgowej są źle wyliczone zobowiązania podatkowe i niewłaściwe sporządzenie deklaracje, które mogą spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary grzywny, a w skrajnych wypadkach nawet kary pozbawienia wolności.

Nie warto więc samemu podejmować się prowadzenia ewidencji swojej firmy. Jest to skomplikowana procedura, a czas jaki poświęci się na wywiązanie ze wszystkich obowiązków księgowych i sprawozdawczych można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa.

Podejmując współpracę z biurem rachunkowym zyskujemy gwarancję, że wszystkie formalności zostały dopełnione, i to z pewnością we właściwy sposób. Aby dowiedzieć się o prowadzeniu księgowości prostej spółki akcyjnej, kliknij tutaj.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń