Posts tagged: księgowanie firm

Jak prowadzić uproszczoną księgowość?

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić uproszczoną księgowość?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że uproszczona ewidencja księgowa może być prowadzona w podmiotach ( osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne), w których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po przekroczeniu określonego prawnie limitu należy przejść na pełną księgowość, która zobowiązuje do szczegółowej ewidencji operacji i rozliczeń.

Ustalony prawnie limit należy przeliczyć uwzględniając średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Jak prowadzić uproszczoną księgowość? Przedsiębiorcy mają do wyboru:
– księgę przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym);
– ryczał ewidencjonowany;

W niektórych przedsiębiorstwach dodatkowo istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu czy rejestrów VAT.

Prowadzenie księgowości uproszczonej często kojarzone jest z łatwą procedurą oraz uproszczonymi zasadami ewidencji księgowej. Istotne jest, że w tym przypadku również warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. Współpraca pozwoli przedsiębiorcy skoncentrować się na rozwoju firmy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Nasze biuro od wielu lat zajmuje się prowadzeniem księgowości dla firm z całej Polski. Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę, która spełnia oczekiwania przedsiębiorców.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość dla PSA

Pytanie do eksperta: Czym powinna się charakteryzować i z czego ma się składać pełna księgowość dla Prostej Spółki Akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Wraz z dniem 1 lipca powitaliśmy nowy typ spółki – Prostą Spółkę Akcyjną. Głównym założeniem PSA jest wprowadzenie kapitału akcyjnego, którego wartość wynosi jedynie złotówkę. Prosta Spółka Akcyjna to zdecydowanie bardziej elastyczne rozwiązanie pod względem prowadzenia czy finansowym. A także jest znacznie prostsza w obsłudze niż dotychczas nam znane podmiotu gospodarcze. 

Mimo to, księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej może sprawić wielu księgowym problemy. Nie dość, że jest to nowe rozwiązanie na polskim rynku, to jeszcze sama obsługa księgowa nie jest uproszczona równomiernie do prowadzenia spółki.

W pełnej księgowości Prostej Spółki Akcyjnej należy prowadzić księgi rachunkowe. One z kolei obejmują pewne zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, czyli:
– księgę główną
– księgę pomocniczą
– zestawienia obrotów i sald powyższych
– dziennik
– wykaz składników aktywów i pasywów

Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca ma pełen wgląd do sytuacji finansowej firmy na każdym jej etapie. Co przynosi znaczne korzyści w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Wiemy jak prowadzenie pełnej księgowości swojej firmy może być problematyczne, dlatego oferujemy Państwu szeroki zakres usług księgowych dla Prostych Spółek Akcyjnych. Aby poznać szczegóły oferty, zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Deklaracje ZUS

Pytanie do eksperta: Czym są deklaracje ZUS?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje ZUS dzielą się na rozliczeniowe i zgłoszeniowe.

Deklaracja rozliczeniowa jest składana przez przedsiębiorcę w trakcie prowadzenia działalności. W skład tej deklaracji wchodzi formularz główny- ZUS DRA i załączniki- raporty imienne.

ZUS DRA jest to miesięczna deklaracja rozliczeniowa, gdzie podatnik rozlicza składki, świadczenia. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników nie ma obowiązku składania tego dokumentu. Jednakże, gdy poza nim i osobami współpracującymi są jeszcze pracownicy, należy co miesiąc składać trzy załączniki: dwa raporty o wysokości składek i jeden do ich wyrejestrowania.
– ZUS RCA
– ZUS RZA
– ZUS RSA
– ZUS RPA
– ZUS DRA cz. II
– ZUS RCA cz. II

Deklaracja zgłoszeniowa powinna być składana na początku prowadzenia działalności i w trakcie zatrudniania nowego pracownika.
– ZUS ZUA – jest to deklaracja składana w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta pełnym ubezpieczeniem społecznym
– ZUS ZZA – jest to formularz, który jest składany w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
– ZUS ZIUA – deklaracja stosowana do zmiany danych osoby wcześniej ubezpieczonej
– ZUS ZCNA – formularz służący do zgłaszania rodziny pracownika lub podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego (lub do rezygnacji z niego)
– ZUS ZWUA – deklaracja składana w wypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego

Inne deklaracje:
– ZUS ZSWA -informacje dotyczące pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
– ZUS RMUA – informacja dotycząca odprowadzanych za pracownika składek
– ZUS IWA – informacja o danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zwolnienia z VAT

Pytanie: Jak powrócić do zwolnienia podatkowego VAT?

Odpowiedź eksperta: Podatnik, który dobrowolnie zrezygnował ze zwolnienia podatkowego VAT, bądź je utracił, ma możliwość powrotu do korzystania z ulgi. Wymagane jest od takiego podatnika wypełnienie kilku warunków, które pozwolą mu ponownie wykorzystywać zwolnienie podatkowe.

Zatem, aby powrócić do zwolnienia z podatku od towarów i usług, podmiot:
a) musi mieć siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju
b) wartość sprzedaży nie może przekroczyć w ubiegłym roku podatkowym kwoty 200 000 zł
c) nie może dokonywać dostaw towarów i następujących usług:
– terenów budowlanych
– budynków, budowli i ich części
– nowych środków transportu
– wyrobów z metali szlachetnych lub produktów z ich udziałem
– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
– sprzedaży wysyłkowej: preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego
– silników, turbin, pomp
– hurtowych i detalicznych części do motocykli i pojazdów samochodowych
– usług prawniczych
– usług doradczych
– usług jubilerskich
– usług ściągania długów, w tym factoringu
d) musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
e) musi upłynąć co najmniej rok od utraty ze zwolnienia lub dobrowolnej z niego rezygnacji

Należy pamiętać, że przedsiębiorca, który zdecyduje się na powrót do zwolnienia podatkowego VAT, ma obowiązek złożyć w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpi zmiana do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosek o aktualizację danych na formularzu VAT-R.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Biała Lista Podatników

Pytanie: Jaki zakres informacji o podatnikach znajdę w wykazie białej listy ?

Odpowiedź eksperta: 1 września 2019 zaczął funkcjonować wykaz informacji o podatnikach VAT. Zadaniem wykazu jest szybka i skuteczna weryfikacja kontrahentów: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Informacje w białej liście o podatnikach są następujące:
a) nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
b) numer identyfikacyjny na potrzeby podatku, jeśli został on przyznany
c) status podmiotu:
– w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji lub, którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT
– zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
d) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
e) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
f) adres siedziby- w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
g) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu reprezentacyjnego oraz ich numery identyfikacji podatkowej
h) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
i) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej
j) daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
k) podstawę prawną odpowiednio wykreślenia z rejestru i przywrócenia jako podatnika
l)numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Usługi księgowe dla niewielkiej spółki

Pytanie do eksperta: Komu zlecić usługi księgowe dla niewielkiej spółki?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy niezależnie od wielkości danej firmy. Usługi księgowe niewielkiej spółki można prowadzić samodzielnie, jednak wiąże się to z wieloma dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie samodzielnej księgowej bądź księgowego lub nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym.

To kto poprowadzi księgowość w firmie, zależy wyłącznie od przedsiębiorcy oraz jego możliwości finansowych. Zatrudnienie dodatkowego pracownika, który będzie zajmował się księgowością w niewielkiej spółce to bardzo kosztowne rozwiązanie. Osobie tej należy utworzyć osobne stanowisko pracy oraz odpowiednio je wyposażyć. Podjęcie współpracy z biurem rachunkowym jest dobrym wyjściem. Biura rachunkowe oprócz prowadzenia księgowości zajmują się również szeregiem innych usług np. prowadzeniem działu kadrowo-płacowego, doradztwem prawnym i podatkowym oraz sporządzaniem sprawozdań i deklaracji

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego może sprawiać problemy. Nie warto decydować się na podmiot, który oferuje bardzo niskie ceny, gdyż może się okazać, iż firma ta jest nierzetelna. Dobrym wyborem jest biuro rachunkowe, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. W tym przypadku przedsiębiorca nie płaci stałej miesięcznej kwoty, lecz cena za prowadzenie księgowości uzależniona jest od ilości dostarczanych dokumentów, które podlegają ewidencji. Dla średniej wielkości firm biuro rachunkowe jest najbardziej optymalnym wyborem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Pełna księgowość zalety

Pytanie do eksperta: Jakie są zalety pełnej księgowości?

Odpowiedź eksperta:Pełna księgowość to skomplikowany i rozbudowany system ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w firmie. Do jej prowadzenia upoważnione są jedynie osoby posiadające określone kwalifikacje. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, gdzie zapisywane są zdarzenia gospodarcze.

Główną zaletą pełnej księgowości jest to, że przedsiębiorca dokładnie wie, gdzie ulokowane są jego pieniądze. Dzięki temu, że każde zdarzenie gospodarcze jest ewidencjonowane, właściciel firmy może swobodnie kontrolować stan finansowy przedsiębiorstwa. Kolejną z zalet jest możliwość przeprowadzania szerokich analiz finansowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może także ustanowić własną politykę rachunkowości oraz może wybierać rozwiązania dostosowane do specyfiki jego działalności gospodarczej co jest kolejną korzyścią pełnej księgowości. Ta forma księgowości posiada także wady, do których należy m.in obowiązek spełnienia wielu wymagań, które narzucone są przez Ustawę o rachunkowości.

Pełna księgowość obowiązkowo musi być prowadzona w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych, spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, a także w innych przedsiębiorstwach, w których przychody ze sprzedaży towarów i usług przekroczyły w danym roku obrotowym określoną sumę.

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości najczęściej korzystają z usług oferowanych przez biura rachunkowe, gdyż jest to znacznie tańsze rozwiązanie niż zatrudnienie samodzielnej księgowej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość w 2018

Pytanie do eksperta: Jaką księgowość prowadzić w firmie w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości to jeden z głównych obowiązków każdego przedsiębiorcy. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości jednak wybór formy księgowości nie należy tylko do przedsiębiorcy. Przepisy dokładnie określają kiedy w przedsiębiorstwie obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty. Podmioty te po przekroczeniu tej kwoty zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są pozostałe podmioty bez względu na wysokość osiąganych przychodów m.in. spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uproszczona księgowość jest znacznie łatwiejsza w prowadzeniu niż księgi rachunkowe, jednak należy pamiętać, że służy głównie do wyliczenia wysokości podatku. Podmioty, które prowadzą pełną księgowość mogą przeprowadzać szerokie analizy finansowe przedsiębiorstwa, gdyż w księgach rachunkowych ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze.

Zakładają Państwo działalność gospodarczą w 2018 roku? Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe w atrakcyjnych cenach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej małych i dużych firm. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Pytanie do eksperta: Jak rozliczyć JPK?

Odpowiedź eksperta:Od dwóch lat prowadzę niewielkie przedsiębiorstwo, w którym zatrudniam sześciu pracowników. Moje roczne obroty nie przekraczają miliona złotych. Czy Jednolity Plik Kontrolny dotyczy również mnie?

Charakterystyka Pańskiej działalności wskazuje, że prowadzi Pan mikroprzedsiębiorstwo, czyli najmniejszą z możliwych działalności. Niestety nie oznacza to, że jest Pan zwolniony z obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Wraz z początkiem 2018 roku obowiązek ten dotyczy już wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości działalności jaką prowadzą. W roku ubiegłym roku z obowiązku tego wykluczeni byli właśnie mikroprzedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej dziesięciu pracowników, których roczne obroty nie przekroczyły równowartości dwóch milionów euro.

Rok 2018 zakończył erę papierowych deklaracji, co znacznie usprawni pracę urzędów. Aktualnie przedsiębiorcy swoje deklarację muszą przesyłać drogą elektroniczną w formacie XML. Ustandaryzowanie formatu wszystkich dokumentów pozwoli na szybkie wykrywanie pustych faktur, a także pozwoli na niemal natychmiastową weryfikację wprowadzanych danych.

Wyróżnia się następujące struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego:
1. księgi rachunkowe –JPK_KR
2. wyciąg bankowy – JPK_WB
3. magazyn – JPK_MAG
4. faktury VAT – JPK_FA
5. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
6. ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jeśli szukają Państwo pomocy w sporządzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Biegły rewident

Pytanie do eksperta: Czym zajmuje się biegły rewident?

Odpowiedź eksperta: Biegły rewident to osoba fizyczna posiadająca zawodowe uprawnienia do wykonywania czynności rewizji finansowej. Uprawnienia te zostały nadane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wpis do rejestru biegłych rewidentów jest potwierdzeniem nabytych uprawnień.

Biegły rewident dokonuje czynności rewizji finansowej w skład których wchodzą prowadzenie badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych. Celem tego badania jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy jasno i rzetelnie przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz wynik finansowy badanego podmiotu.

Biegły rewident zajmuje się także :
– badaniem planu przekształcania spółki,
– badaniem sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
– badaniem dokonywanym podczas zakładania spółki akcyjnej,
– badaniem podczas podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
– badaniem informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych wydatkach z subwencji.

Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego. Jest on zobowiązany do dochowania tajemnicy zawodowej o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem tego zawodu. W niektórych sytuacjach biegły rewident może zostać zwolniony z tego obowiązku. Biegły rewident może zostać skreślony z rejestru w przypadku śmierci, nieuiszczania składek członkowskich dłużej niż rok, wystąpienia lub prawomocnego orzeczenia o wydaleniu z samorządu biegłych rewidentów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.