Posts tagged: księgowanie firm

Doradztwo prawne Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy warto wybrać doradztwo prawne w Warszawie?

Odpowiedź eksperta: Jakie inne miasto jeśli nie Warszawa posiadałoby znakomitych ekspertów dziedziny jaką jest prawo? Oczywiście, faktem jest, że również inne miasta posiadają dobrych prawników czy adwokatów, ale można powiedzieć, że nasza stolica wyróżnia się na ich tle. Dlaczego tak sądzę? Z prostego względu: system kształcenia w dziedzinie prawa jest wyższy w większych miastach, a tym bardziej w Warszawie. W związku z tym doradcy prawni świadczący usługi w Warszawie to wyspecjalizowane w swojej dziedzinie osoby, które udzielają profesjonalnych porad i konsultacji prawnych. Jak wiemy polskie prawo jest surowe, dlatego wiedza na temat poszczególnych zagadnień jest niezwykle istotna.

Doradcy prawni mogą reprezentować Klienta przed sądami lub organami administracyjnymi, jeśli zajdzie taka potrzeba, dlatego warto skorzystać z usługi doradztwa prawnego dla swoich potrzeb lub potrzeb przedsiębiorstwa, które prowadzimy. Nieznajomość bieżących przepisów często utrudnia przedsiębiorcom sprawne zarządzanie firmą, dlatego decydują się oni na merytoryczne wsparcie profesjonalisty. Doradztwo prawne świadczone w Warszawie należy do najpopularniejszych usług, które udzielają biura rachunkowe, mające w swojej kadrze oprócz księgowych, także prawników i adwokatów.

Nie czekając na to aż prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej rozwiążą się same, zachęcam do skorzystania z porady jednego ze specjalistów biura rachunkowego In-nova.

 

Biegły rewident Kraków

Pytanie do eksperta: Kim jest biegły rewident?

Odpowiedź eksperta: Jest to osoba zaufania publicznego. W zakres jej obowiązków wchodzi weryfikowanie i potwierdzanie informacji, które firmy wchodzą rynek. Warto zauważyć, że dotyczy to tylko jednostek, których sprawozdania finansowe na mocy prawa podlegają weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Dzięki pracy tego specjalisty, możemy wierzyć, że analizowane przez nas informacje dotyczące finansów firmy są prawdziwe i adekwatne do stanu faktycznego.

Formalnie biegły rewident jest upoważniony do przeprowadzania rewizji finansowej, która najczęściej utożsamiana jest z badaniem sprawozdań finansowych. Obecnie coraz częściej od biegłych rewidentów oprócz weryfikacji “historycznych” danych finansowych wymaga się także sugestii dotyczących szans i zagrożeń przedsiębiorstwa.

Pracodawcy cenią sobie tytuł biegłego rewidenta, który jest bardzo pożądanym elementem w firmie. W wyniku pełnionej funkcji biegły rewident zyskuje bardzo bogate doświadczenie. Posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości istotne jest w ramach pełnienia roli:
– dyrektora finansowego
– głównego księgowego
– kontrolera finansowego
– doradcy finansowego, inwestycyjnego czy podatkowego

Praca biegłego rewidenta w wielu przypadkach utożsamiana jest z pracą księgowego. Owszem można powiedzieć, że te dwie funkcje łączą się w pewnym sensie, ponieważ zakres obowiązków rewidenta polega niejako na kontroli efektów pracy księgowego.

Potrzebujesz więcej informacji odnośnie biegłego rewidenta na terenie miasta Kraków? Świetnie się składa, bo nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę w tej dziedzinie. Także dzwoń śmiało, a my dołożymy wszelkich starań, by wyczerpująco odpowiedzieć na Twoje pytania.

 

Spółka z o.o. księgowość

Pytanie do eksperta: Na czym polega księgowość spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z o.o. jest formą, która posiada odpowiedzialność prawną, więc obliguje do prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. W przypadku niektórych spółek, istnieje możliwość wyboru formy księgowania operacji gospodarczych zaistniałych w naszej firmie. Przykładem takiej działalności jest spółka jawna, która rozlicza się za pomocą KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) tylko wtedy, gdy jej przychód nie przekroczył 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na walutę krajową.

W zależności od sytuacji, prowadzenie ksiąg handlowych może być zaletą bądź wadą. Dużym mankamentem tej formy jest fakt, iż pełna księgowość nie jest prosta, ponieważ wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, w dodatku spółka z o.o. jako jedna z dwóch posiada osobność prawną.

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rozliczenie pracowników z podatku VAT, ważną rzeczą jest także wycena aktywów i pasywów, co sprowadza do ustalenia wyniku finansowego osiągniętego przez przedsiębiorstwo.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze przepływające przez naszą firmę muszą być systematycznie zapisywane w księgach, ponadto ułożone chronologicznie.
Do ksiąg zaliczamy:
– dziennik – służy do chronologicznego zapisu danych o operacjach gospodarczych.Zapisy muszą być numerowane a sumy zapisów liczone w sposób ciągły,
– konta księgi głównej – wprowadza się pod datą otwarcia zawarte są wszystkie salda początkowe aktywów i pasywów,
– konta ksiąg pomocniczych – prowadzi się głównie dla środków trwałych, rozrachunków z kontrahentami / pracownikami, operacji sprzedaży / zakupu, kosztów,
– zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Odpowiedzialność biura księgowego

Pytanie do eksperta: Jaką odpowiedzialność ponosi biuro księgowe?

Odpowiedź eksperta: Coraz częściej przedsiębiorcy powierzają system księgowości swojej firmy biurowi rachunkowemu, które zajmuje się wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności. Za prawidłowe prowadzenie księgowości firmy odpowiada kierownik jednostki gospodarczej, co więc w sytuacji kiedy rozliczenia księgowe prowadzone są przez biuro księgowe.

Biuro rachunkowe, które prowadzi księgi swoich klientów w sposób nierzetelny, nieterminowy lub też niezgodny z prawem popełniając tym samym przestępstwo może ponosić odpowiedzialność o charakterze karnym, karno-skarbowym oraz cywilnym. O tym jakie konsekwencje będą egzekwowane w stosunku do biura rachunkowego decydują bardzo często ustalenia, które zawarte zostały w umowie.

Jeśli w wyniku działania biura rachunkowego przedsiębiorca poniesie szkodę, które jest ewidentnie winą biura księgowego może dochodzić swoich praw na podstawie odpowiedzialności cywilnej jaką ponosi biuro rachunkowe. Każdy podmiot, który zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla Klientów. W przypadku popełnianie przez biuro rachunkowe przestępstwa lub wykroczenia skarbowego stosowane będą kary, które przewidziane zostały w Kodeksie karno-skarbowym. Ustawa o rachunkowości zawiera przepis, który mówi o odpowiedzialności karnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom, za podawanie nierzetelnych informacji, konsekwencje mogą mieć formę grzywny a nawet kary pozbawienia wolności do lat 2.

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, którzy należy wykonywać z ogromną dokładnością przy zastosowaniu się do wszystkich aktualnie obowiązujących norm prawnych.

 

Zalety internetowej księgowości

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto korzystać z księgowości internetowej?

Odpowiedź eksperta: Księgowość internetowa to szeroki wybór narzędzi finansowo-księgowych, które umożliwiają prawidłowe i płynne prowadzenie działalności gospodarczej. Korzystając z takiego rozwiązania przedsiębiorca oszczędza cenny czas, jest to dobra alternatywa dla usług oferowanych przez biura rachunkowe. Warto skorzystać z internetowej księgowości z kilku powodów. Takie rozwiązanie gwarantuje przedsiębiorcy wygodę, dane firmy, kontrahentów udostępniane są tylko raz. System sam je przetwarza numerując wszystkie dokumenty, księgując operacje w wszystkich niezbędnych ewidencjach, wypełniając deklaracje rozliczeniowe. Istnieje nawet możliwość przesłania deklaracji przez internet. Ważny jest fakt, że taka forma księgowości działa przez całą dobę i przedsiębiorca w każdej wolnej chwili ma możliwość wglądu do niej.

Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo danych, które zostały umieszczone w systemie księgowości internetowej. Proces bieżącej archiwizacji danych umożliwia łatwe odzyskanie danych w przypadku ich utraty lub zniszczenia.

Dostępność wielu funkcji umożliwia przedsiębiorcy pozyskanie kompleksowej obsługi dla firmy. Dzięki internetowej księgowości przedsiębiorca zyskuje możliwość:
– dokumentowania przychodów i rejestracji koszów,
– uzupełniania na bieżąco prowadzonej ewidencji,
– generowania automatycznie prawidłowo sporządzonych deklaracji,
– prowadzenia bazy danych kontrahentów, kartotek oferowanych usług i towarów,
– ewidencji oraz amortyzacji posiadanych środków trwałych,
– porad on-line w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów.

 

Skorzystanie z internetowej księgowości to wybór rozwiązania, która zawiera w sobie wiele dodatkowych możliwości.

 

Wybór biura księgowego

Pytanie do eksperta: Jak wybrać dobre biuro księgowe?

Odpowiedź eksperta: Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych to szereg czynności, które bardzo często powierzone są biurom księgowym. Wybór biura księgowego to trudna decyzja, którą muszą podjąć przedsiębiorcy. Na rynku usługi rachunkowe oferowane są przez wiele podmiotów, czasem bardzo trudno dokonać decyzji.

Nie prawidłowe rozliczenie prowadzonej działalności negatywnie oddziałuje na kondycje firmy oraz jej wizerunek, dlatego przedsiębiorca decydując się na wybór biura księgowego powinien zwrócić szczególną uwagę na wybrane oferty.

– Zakres świadczonych usług ma ogromne znaczenie z uwagi na fakt, że zakres obowiązków sprawozdawczych firm jest bardzo szeroki. Warto znaleźć takie biuro księgowe, które oferuje pełen pakiet i dokona kompletnego rozliczenia firmy.
– Dostępność dokumentacji, która może być potrzeba przedsiębiorcy do uregulowania danej sprawy. Obecnie bardzo często biura rachunkowe skanują dokumenty i przesyłają je drogą elektroniczną do swojego Klienta.
– Forma komunikacji z Klientem, właściwy sposób kontaktowania się z Klientem zapewnia szybkość przepływu informacji oraz oszczędność czasu dla każdej z stron.
– Zakres odpowiedzialności biura księgowego za wykonywane czynności rachunkowe.
– Dbałość o podnoszenie kwalifikacji ekspertów oraz jakość usług księgowych poprzez uczestnictwo w kursach, przynależność do organizacji branżowych.
– Wysokość sumy gwarancyjnej, która ma zrekompensować ewentualne straty będące następstwem popełnionych błędów.
– Opinie wyrażone przez Klientów biura księgowego, które pomagają w ocenie jakości usług jakie świadczone są prze dane biuro rachunkowe.

 

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to ogromna odpowiedzialność, która zabezpieczona jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, nie mniej jednak przedsiębiorca dobrze powinien zastanowić się z usług, którego biura księgowego skorzystać.

 

Księgowość dla spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: W jaki sposób spółka komandytowa księguje swoje operacje gospodarcze?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa należy do spółek osobowych, w których działania regulowane są na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. W Kodeksie tym istnieją zapisy mówiące o tym, że pełną księgowość zobowiązane są prowadzić spółki kapitałowe, podmioty gospodarcze osiągające przychody przekraczające limit wynoszący 1 200 000 EURO oraz spółki komandytowe.

Pełna księgowość jest bardzo trudną formą ewidencjonowania swoich operacji gospodarczych, dlatego w większości przypadków tymi czynnościami zajmuje się profesjonalne biuro rachunkowe bądź indywidualna księgowa za pomocą programów finansowo – księgowych pozwalających zapisywać wszystkie zdarzenia w chronologicznym ułożeniu. Rolą przedsiębiorstwa jest, aby w sposób systematyczny prowadzić rejestr, gdyż każde działanie wywołujące zmiany finansowe w jednostce przyczynia się do sporządzenia sprawozdania finansowego i ustalenia wyniku z prowadzonej działalności. Każdy podmiot wpisujący swoje operacje w Księgach Rachunkowych musi pamiętać również o konieczności zamknięcia roku obrotowego.

Zamknięcie roku obrotowego wiąże się z ustaleniem sald końcowych aktywów i pasywów, porównaniem sald z wynikami wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji oraz sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i kont analitycznych. Dopiero po zamknięciu Ksiąg Rachunkowych jednostka może zabrać się za czynności dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego. Warto pamiętać, że spółka komandytowa musi maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego uregulować wszystkie formalności odnośnie zamknięcia ksiąg.

 

Prowadzenie księgowości w małej firmie

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić księgowość w małej firmie?

Odpowiedź eksperta:Księgowość małej firmie wbrew pozorom może okazać się problematyczna w prowadzeniu. Największy dylemat przedsiębiorców pojawia się przy wyborze formy księgowości, dalsze kroki są już łatwiejsze. Małe podmioty gospodarcze najczęściej korzystają z uproszczonych form księgowości w postaci karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub też z podatkowej książki przychodów i rozchodów. Każda z tych form niesienie ze sobą korzyści ale też i obowiązki. Wybór formy księgowości w przypadku niektórych form może okazać się bardzo ograniczony, ponieważ narzucone są pewne normy, które przedsiębiorca musi spełnić decydują się na przykład na skorzystania z najprostszej formy opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Jeśli nie jesteśmy pewni jaką decyzję należy podjąć warto skonsultować się z ekspertem, który udzieli wskazówek i nakieruje na najlepsze rozwiązanie.


Kiedy decyzje o wyborze formy księgowości zostanie podjęte pozostaje ustalenie przedsiębiorcy w jakie sposób będzie ona prowadzona. W przypadku karty podatkowej decyzja jest bardzo prosta, sam przedsiębiorca w ściśle określonych terminach może odprowadzać należną kwotę podatku. Ryczał od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów może budzić już jednak pewne wątpliwości, ponieważ konieczne będzie prowadzenie ewidencji odpowiednich kategorii księgowych. Może okazać się, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z specjalistycznego programu księgowego lub też zgłoszenie się o pomoc do biura rachunkowego. Decyzja zależy od przedsiębiorcy, który najlepiej wie czy poradzi sobie z samodzielnym prowadzeniem księgowości swojej firmy.

Świadczenie usług księgowych

Pytanie do eksperta: Kto może świadczyć usługi księgowe?

Odpowiedź eksperta: Wykonywanie wszystkich czynności z zakresu księgowości jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które do niedawna mogły wykonywać tylko wybrane podmioty gospodarcze. 10 sierpnia 2014 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła regulacje w obrębie 12 zawodów powiązanych z finansami. Nowe przepisy pojawiły się w przypadku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych związanego ściśle z działalnością biur rachunkowych. Zgodnie z nową ustawą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych niezbędne jest:


– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
– niekaralność,
– zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W porównaniu do wcześniejszych regulacji, które wymagały posiadania przez osoby zajmujące się księgowością co najmniej trzy letniej praktyki pozyskanej na terenie Polski, wyższego wykształcenia z zakresu rachunkowości oraz potwierdzenia wszystkich umiejętności poprzez pozyskanie certyfikatu, wymagania zostały bardzo ograniczone.

Obecnie więc świadczeniem usług księgowych może zajmować się wiele podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy, którzy muszą podjąć decyzję dotyczącą formy prowadzenia księgowości w firmie mają coraz większym problem, bo konkurencja jest ogromna i powstaje coraz więcej jednostek gospodarczych, które zajmują się działem rachunkowości. Księgowość firmy można powierzyć podmiotom zewnętrznym w postaci biur rachunkowych lub zatrudnionemu w firmie księgowemu. Każde przedsiębiorstwa jest inne, ze względu na indywidualne potrzeby firmy i jej organów zarządzających rozwiązanie może być być różnorodne..

Pełna obsługa księgowa w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak radzić sobie z księgowością w firmie?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmy wiąże się z ogromem obowiązków, które muszą być wypełnione na najwyższym poziomie, bo tylko to pozwoli na odniesienie sukcesu, który jest celem każdego przedsiębiorcy. Z doświadczenia wiemy, że księgowość jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem, na którym „polega” nie jeden przedsiębiorca. Nie warto dać się pokonać, jeżeli możesz skorzystać z opcji jaką oferuje Ci pełna obsługa księgowa w Krakowie.


Obsługa finansowa, kadrowo-płacowa, rachunkowa, księgowa… to wszystko możesz uzyskać podejmując współpracę z naszymi specjalistami. Po co niepotrzebnie denerwować się niezałatwionymi sprawami skoro my możemy sporządzić i złożyć za Ciebie dokumenty. Już wielu klientów zaufało naszemu doświadczeniu. Wielu z nich nadal czerpie satysfakcję z wykonywanych przez nas usług. Pełna obsługa księgowa w Krakowie została stworzona dla takich przedsiębiorców jak Ty, którzy chcą osiągnąć sukces, ale przy tym marzą o profesjonalnie prowadzonej księgowości w firmie. Nie daj się pokonać niezapłaconym podatkom, nieuregulowanym zobowiązaniom, nieterminowymi wpłatami, odsetkami. Zaufaj nam i zapomnij o jakichkolwiek problemach księgowych w firmie!


Dołącz do grona zadowolonych klientów i sprawdź jak łatwo z nami osiągnąć sukces. Ty zajmujesz się sprawami firmy, a my księgowością. Profesjonalna księgowość w Twojej firmie za niski koszt. Podsumowując: niskie koszty, wysoka jakość. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty. Pełna obsługa księgowa w Krakowie – zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zadzwoń