Posts tagged: zakładanie spółek

Uzupełnienie braków formalnych s24 pomoc

Pytanie do eksperta: Otrzymałem wezwanie z s24 o uzupełnienie braków formalnych we wniosku o rejestrację, jak to powinienem zrobić?

Odpowiedź eksperta:Składając wniosek rejestracyjny musiał Pan nie załączyć wszystkich wymaganych dokumentów, dlatego Sąd wzywa o ich dostarczenie, aby proces rejestracji spółki mógł zakończyć się powodzeniem. KRS w dokumencie zarządzenia o zwrocie wniosku powinien dość jasno wyjaśnić jakich elementów brakuje lub ewentualne, które aspekty wniosku zawierają błędy. Na ponowne dostarczenie do Krajowego Rejestru Sądowego kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rejestracyjnych ma Pan 7 dni od daty dostarczenia wezwania o brakach formalnych. Wraz z wymaganymi dokumentami wato dodatkowo dołączyć pismo przewodnie, które np. wnioskować będzie o zaliczenie opłat uiszczonych podczas pierwszej próby rejestracji na poczet nowego poprawionego wniosku. Bardzo ważne jest, aby ponownie składana dokumentacja była w 100% poprawna, wówczas wywoła skutek prawny – założenie spółki od daty złożenia pierwszego wniosku.

Przedsiębiorcy, którzy sami próbowali założyć spółkę w systemie elektronicznym i otrzymali wezwanie o uzupełnienie braków powinni skorzystać z pomocy specjalistów w dokończeniu procesu rejestracji. Ten krok pozwoli na dotrzymanie wymaganych terminów, zaoszczędzi wiele nerwów i stresu oraz pieniędzy. Nasze biuro posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów rejestracji oraz odpowiadaniu na różne wezwania Sądu Rejestrowego, dlatego oferujemy swoją pomoc w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak poprawić wniosek o rejestrację spółki?

Pytanie do eksperta: Czy odrzucony wniosek o rejestrację spółki można poprawić i złożyć ponownie?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, jest taka możliwość. Wniosek o rejestrację spółki w zależności w jakim systemie został złożony S24 czy PRS przy swoim statusie odrzucenia powinien mieć dokument zarządzenia o zwrocie wniosku. Zawiera on informację o powodzie zwrotu z ewentualnym wyjaśnieniem, które dokumenty lub załączniki zawierały błędy. Na dokumencie można znaleźć również informację, że na poprawię i ponowne złożenie wniosku nowy przedsiębiorca ma 7 dni licząc od daty doręczenia zarządzenia. Złożenie dokumentów ponownie jednak po terminie skutkuje traktowaniem przez Sąd wniosku jako całkiem nowy.

Należy zatem jeszcze raz sporządzić wniosek o rejestrację spółki z załącznikami odpowiednio wypełnionymi, tak aby nie było już żadnych błędów oraz braków formalnych. Jeśli ponownie złożony wniosek będzie poprawny to wywoła on skutek prawny od daty złożenia pierwsze wniosku. Warto wraz z poprawionymi dokumentami sporządzić dodatkowo pismo przewodnie, które wnioskować będzie o zaliczenie poprzednio złożonej opłaty do tego wniosku. Można też na nowo opłacić wniosek, a ewentualnie później wnioskować do Sądu o zwrot poniesionej wcześniej opłaty.

W sytuacji, gdy samodzielnie składany wniosek został odrzucony najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się rejestracją spółek, gdyż gwarantuje to, że poprawiony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez KRS. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu procesu zakładania spółek, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

E-doręczenia notariusz

Pytanie do eksperta: Czy e-doręczenia notariusz też musi utworzyć? Czym są e-doręczenia? Kto musi utworzyć skrzynkę do e-doręczeń?

Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie uchwalono ustawę o doręczeniach elektronicznych, która zobowiązuje określone w niej podmioty do posługiwania się skrzynką do e-doręczeń. Obowiązek dotyczy również notariuszy.

E-doręczenia notariusz w jakim celu?
– zapewnienie podmiotom korzystanie z jednego adresu do doręczeń elektronicznych
– standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– możliwość wysłania korespondencji z dowolnego miejsca
– skrócenie czasu na realizację procesów doręczenia
– zapewnienie prawnych dowodów doręczenia dokumentów, pism, wezwań

Notariusz to podmiot zobowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, a także:
– adwokat wykonujący zawód,
– radca prawny wykonujący zawód,
– doradca podatkowy wykonujący zawód,
– doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,
– rzecznik patentowy wykonujący zawód,
– notariusz wykonujący zawód,
– radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe, 8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320),
– podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320)

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie utworzenia i aktywacji skrzynki do doręczeń elektronicznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana danych firmy w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych firmy w KRS jest możliwa?

Odpowiedź eksperta: Zmiana danych firmy w KRS jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak pamiętać, że takiej zmianie podlegają takie rzeczy jak adres spółki, wspólnicy, sposób reprezentacji, umowa spółki czy kody PKD. Należy jednak pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym można dokonać wyłącznie elektronicznie.

Proces wprowadzenia aktualizacji danych spółki w KRS odbywa się inaczej w zależności od sposobu, w jaki dana spółka została założona. W wypadku, gdy spółka zarejestrowana była elektronicznie, zmian w KRS można dokonać za pomocą portalu S24. Natomiast w wypadku spółek założonych w sposób tradycyjny należy zrobić to poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Korzystając z tych portali wystarczy założyć konto, wypełnić odpowiedni wniosek danymi, które podlegają zmianie, opłacić i wysłać dokument. Jednak aby tego dokonać obligatoryjne jest posiadanie jakiejś formy podpisu elektronicznego, może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty. W wypadku jego braku wniosek nie zostanie rozpoznany.

Dodatkowo niezgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany, wiąże się z nałożeniem kary grzywny czy nawet rozwiązaniem spółki.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu zmiany danych w KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Adres do e-doręczeń termin

Pytanie do eksperta: Czy każdy przedsiębiorca musi korzystać z e-doręczeń?

Odpowiedź eksperta: Nie. Od najbliższego czasu tylko część jednostek będzie zobowiązana do wykonywania tego obowiązku. Warto mieć na wadze, że z biegiem czasu lista tych podmiotów będzie się wydłużać, aby docelowo wszelka korespondencja elektroniczna z urzędami prowadzona była tym kanałem.

E-doręczenia stanowią usługę, dzięki której będzie można wysyłać i odbierać korespondencję urzędową z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Narzędzie to pozwoli również na przechowywanie i archiwizację dokumentacji w programie.

Skrzynka do e-doręczeń składać się będzie z zestawienia indywidualnego zapisu cyfrowego, a jej posiadanie musi poprzedzić złożenie wniosku o wydanie skrzynki do danej firmy usług zaufania. E-doręczenia to wygodna forma wysyłki pism w formie dawnego listu poleconego, którą można wykonać w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca wykorzystując np. smartfon. Od 5 lipca 2022 roku z e-doręczeń korzystać będą organy administracji rządowej oraz wszystkie nowe podmioty, które zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po tej dacie.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosku o adres do e-doręczeń, złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji lub w aktywacji otrzymanego adresu, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów oferują pomoc również w tym zakresie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana adresu w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmianę adresu spółki trzeba zaktualizować w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Odpowiedź eksperta: Tak, zgodnie z ustawą o KRS podmioty wpisane do tego rejestru muszą podać w nim aktualny adres oraz siedzibę, dlatego zmiana adresu w KRS jest tak ważna. Wszelkie dane w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą być aktualne, a jednostki mają obowiązek je zaktualizować, gdy występuje sytuacja ich zmiany.

Bardzo często przedsiębiorcy mają problem z kwestią aktualizacji adresu i siedziby spółki, gdyż czynności do wykonania związane z daną zmianą są całkiem różne.

Siedzibą spółki jest dana miejscowość/miasto, w której ona posiada swoją siedzibę, natomiast adres spółki określa konkretną ulicę wraz z numerem budynku i lokalu, w którym mieści się spółka.

Spółka zmieniając swoją siedzibę (przenosi się do innej miejscowości) zobowiązana jest do zmiany swojej umowy (odbywa się to zwykle w Kancelarii Notarialnej), a następnie do zaktualizowania tej informacji na odpowiednim wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przy zmianie samego adresu spółki ( w obrębie jednej miejscowości) spółka nie musi dokonywać żadnych zmian w umowie, wystarczy ze zgłosi nowy adres na odpowiednim wniosku do KRS.

Każda zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym generuje dla spółki koszty. Musi ona bowiem uiścić opłatę sądową za zmianę oraz opłatę za jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec

Pytanie do eksperta: W jaki sposób Ukrainiec może rozpocząć prowadzenie firmy w Polsce.

Odpowiedź eksperta:Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc dla Ukraińców, którzy chcą otworzyć firmę w Polsce. Od wielu lat pomagamy obcokrajowcom w zakładaniu firm na terytorium Polski. Swoją ofertę kierujemy do osób, które chcą ograniczyć swój udział w procesie rejestracji do minimum.

 

  • Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec oferta:
  • wsparcie doświadczonej kadry specjalistów
  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej
  • doradztwo w wyborze kodów PKD
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
  • rejestracja spółki w S24 lub PRS
  • nadanie NIP, REGON, KRS

 

W imieniu klienta kompleksowo zakładamy działalność, świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Wielu obcokrajowców musi posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny w celu potwierdzenia tożsamości na dokumentacji elektronicznej. Nasze biuro oferuje również pomoc w wyrobieniu i aktywacji podpisów elektronicznych.

Zainteresowanych założeniem firmy w Polsce zapraszamy do kontaktu.

Nasi konsultaci przedstawią szczegółowe informacje na temat oferty „Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ USŁUG DLA OBCOKRAJOWCÓW więcej

 

Koszt prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Pytanie do eksperta: Ile średnio wynoszą opłaty za Rejestr Akcjonariuszy?

Odpowiedź eksperta:Z pojęciem Rejestru Akcjonariuszy mamy do czynienia w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych.

Niedawna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wyeliminowała z obrotu akcje w formie papierowej oraz akcje na okaziciela. Rejestr Akcjonariuszy prowadzony w formie elektronicznej jest więc stosunkowo nową instytucją prawną.

Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla spółki i akcjonariuszy oraz dostępny dla emitentów.

W rejestrze ujawniane są akcje rejestrowe wraz z informacjami o prawach jakie są z nimi związane.

Prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy zajmują się podmioty uprawnione do tego zadania m.in. domy maklerskie, banki, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne działalności maklerskiej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz notariusze (tylko dla Prostych Spółek Akcyjnych).

Koszty dla spółki związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy są dość wysokie, w granicach kilkuset złotych. Ciężko jednoznacznie oszacować miesięczny koszt, gdyż wycena następuje na podstawie ilości akcjonariuszy oraz wykonywanych operacji. Do podstawowej ceny w zależności od pakietu często należy doliczyć opłaty jednorazowe za np. otwarcie rejestru.

Podczas wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru spółka powinna zrobić rozeznanie rynku i porównać pełną ofertę cenową wraz z kosztami jednorazowymi, jak również zwrócić uwagę na doświadczenie, lata działania oraz liczbę i opinię klientów. Warto też wybrać jednostkę, która udostępnia nowoczesne narzędzia pozwalające na sprawną i bezpieczną obsługę rejestru.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Rejestracja spółki przez Internet

Pytanie do eksperta: Dlaczego rejestracja przez s24 jest lepsza niż standardowa?

Odpowiedź eksperta:Na rejestrację spółki z o.o. przez internet decyduje się coraz to większa liczba przedsiębiorców, gdyż niesie to za sobą wiele korzyści. Założenie takiej działalności wirtualnie wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenia jej w sposób tradycyjny.

Głównym powodem rejestracji spółki z o.o. przez internet jest ochrona kapitału. Ograniczona odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania oznacza, że w wypadku, gdy firma planuje przedsięwzięcia związane z dużym ryzykiem, nie odpowiadają za to sami wspólnicy swoim prywatnym majątkiem. Działa to także w drugą stronę- długi osoby prywatnej, nie mają wpływu na działanie spółki.

 

Korzyści wynikające z rejestracji spółki przez Internet to na pewno wygoda, gdyż wszystkie formalności mogą być załatwiane bez wychodzenia z domu. Unikną też Państwo wizyty u Notariusza, a co za tym idzie, zaoszczędzą Państwo pieniądze.

Wpłacona kwota odpowiada za ilość przysługujących udziałów wspólnika/wspólników.

Również jest to bardziej elastyczna forma prawna. Możliwe jest podjęcie działalności jednoosobowej, jak i takiej, która będzie obejmowała więcej podmiotów.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet może wiązać się z powodem dla osiągnięcia zysku, ale tak naprawdę może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani założeniem spółki zdalnie, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Dopełnimy wszystkich formalności związanych z rejestracją.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja PSA Kraków

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Odpowiedź eksperta:Od 1 lipca 2021 roku na rynek został wprowadzony nowy rodzaj spółki- prosta spółka akcyjna. Ten rodzaj działalności został stworzony z myślą o osobach, które dopiero zakładają swoją pierwszą firmę. Prosta spółka akcyjna jest idealnym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców.

Przede wszystkim P.S.A. to bardzo elastyczne podejście do organów, akcji czy umowy spółki. Może ona być dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy. Ważną cechą tego typu działalności jest bardzo niski kapitał, który wynosi symboliczną złotówkę. Prostą spółkę akcyjną można prowadzić wyłącznie korzystając z internetu, jest dużo lepiej zintegrowana z elektronicznym rozwiązaniami niż inne spółki. Podobnie wygląda to z założeniem, ponieważ P.S.A. rejestruje się internetowo w systemie S24.

Aby założyć prostą spółkę akcyjną w pierwszej kolejności należy skupić się na umowie. Dokument ten może być przygotowany w systemie S24, przy użyciu wzorów umowy lub u notariusza. To drugie rozwiązanie pozwala dostosować umowę do własnych potrzeb i oczekiwań. Po zawarciu umowy, należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zależności w jaki sposób przygotowywana była umowa spółki, można skorzystać z e-KRS na portalu S24 lub z Portalu Rejestrów Sądowych. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowych i Gospodarczym.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej. Przeprowadzimy przez cały proces, dzięki czemu nie będą się Państwo musieli martwić o jakiekolwiek formalności. Zapraszamy do kontaktu.
 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Zadzwoń