Posts tagged: zakładanie spółek z o.o.

Złożenie oświadczenia do CRBR

Pytanie do eksperta: Czy zgłoszenie oświadczenia do CRBR jest konieczne dla wszystkich spółek? Kto i co powinien podać we wniosku rejestracyjnym?

Odpowiedź eksperta: Do CRBR należy zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych (z wyjątkiem publicznych).

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłaszają wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie, opatrzone elektronicznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.

Dane, które należy zgłosić do rejestru:
– dane identyfikacyjne spółki: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer KRS, NIP,
– dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak wygląda rejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Jednoosobowa działalność gospodarcza jest prostą formą prowadzenia działalności. W Polsce jest ona jedną z najchętniej wybieranych spośród dostępnych form. Ogromną zaletą tej działalności jest brak jakichkolwiek wymogów dotyczących konieczności posiadania kapitału przez przedsiębiorcę, jak ma to miejsce w przypadku innych form prawnych.
Rejestracja jednoosobowej działalności jest coraz bardziej popularna. Wniosek składa się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z dnia na dzień rośnie liczba osób decydujących się na pomoc specjalistów w przeprowadzeniu procesu rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Przed złożeniem wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru formy opodatkowania działalności oraz doboru numerów PKD, które będą odpowiadać profilowi prowadzonej działalności. Po dokonaniu rejestracji działalności można zająć się wyrabianiem pieczątek oraz otwarciem rachunku bankowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza swoją popularność zawdzięcza licznym zaletom płynącym z jej prowadzenia. Nasza firma pomaga początkującym przedsiębiorcom w rejestracji działalności oraz w doborze odpowiedniej formy opodatkowania, a także w dobraniu pasujących numerów PKD. Osoby, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ więcej

 

Rejestracja spółek z o.o. w 2018

Pytanie do eksperta: Jak będzie się odbywać rejestracja spółek z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku odbywać się będzie na takich samych zasadach, co w roku 2017. Założenie działalności gospodarczej w tej formie określone jest szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych.

Od początku 2012 roku przedsiębiorcy mają możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Rejestracja spółki odbywa się na platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na tej platformie dostępne są wzory dokumentów, do których przedsiębiorca wprowadza dane zakładanej spółki. Musi on również wybrać zakres kodów PKD oraz właściwy sąd rejonowy. Wygenerowane dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka zostaje zarejestrowana w maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania wniosku do wybranego sądu.

Drugim ze sposobów założenia spółki jest tradycyjna rejestracja odbywająca się w urzędzie. W tym przypadku umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego przez notariusza. Istnieje więc obowiązek opłaty taksy notarialnej, której wysokość uzależniona jest od wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Tradycyjna rejestracja spółki trwa nawet kilka tygodni, co dla wielu osób chcących w szybkim czasie rozpocząć działalność gospodarczą nie jest korzystnym rozwiązaniem.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o konieczności wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółek z o.o. w Polsce dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie spółek z o.o. w Polsce dla obcokrajowców jest problematyczne?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, na który decydują się nie tylko Polacy, ale również zagraniczni inwestorzy. Niestety tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo problematyczna i sprawia trudności nawet rodowitym obywatelom, nie mówiąc już o osobach z zagranicy, które często nie władają w pełni językiem polskim. Cudzoziemcy ponadto nie mogą przeprowadzić elektronicznej rejestracji, gdyż jest ona możliwa tylko i wyłącznie poprzez platformę ePUAP, do której dostęp mają wyłącznie podmioty dysponujące numerem PESEL.

Na szczęście istnieje prosty sposób na pominięcie tych niedogodności, nawet w przypadku cudzoziemców. Stanowi go kupno gotowej spółki. Nabywając gotowy podmiot gospodarczy stają się Państwo właścicielami jednostki w pełni przygotowanej do tego, aby poprowadzić pod sobą firmę. Oznacza to że przeszła cały proces rejestracyjny, a więc posiada numery NIP, KRS i REGON, kapitał zakładowy, umowę spółki oraz wymagane dokumenty.

Aby przejąć taką jednostkę wystarczy jedynie złożyć podpis na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Podpisywanie jej musi odbyć się w obecności notariusza, a w przypadku, gdy przyszły właściciel nie włada w pełni językiem polskim dodatkowo wymaga się obecności tłumacza przysięgłego.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek dla obcokrajowców. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki przez cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Czy cudzoziemcy mogą zarejestrować spółkę na terenie Polski na zasadach takich samych jak pełnoprawni obywatele?

Odpowiedź eksperta:Zasady rejestracji spółek dla cudzoziemców w Polsce zależą przede wszystkim od kraju pochodzenia danej jednostki.
Identycznie jak Polscy obywatele rejestrować spółkę mogą:
1.Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
2. Obywatele państw niewymienionych powyżej, którzy:
– otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
– uzyskali w Polsce zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
– korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Osoby wyżej niewymienione mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terenie Polski wyłącznie w określonych formach prawnych. Formy te stanowią:
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo-akcyjna,
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
-spółka akcyjna.
Najpopularniejsze z nich to spółka z o.o. oraz akcyjna.

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi z zakresu rejestracji spółek zarówno dla polskich, jak i zagranicznych obywateli. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, a także przedstawią szczegóły naszej oferty.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Składki ZUS w przypadku dwóch wspólników

Pytanie do eksperta: Czy składki ZUS w przypadku dwóch wspólników są niższe? Co mogę zrobić aby obniżyć wysokość składek na ZUS?

Odpowiedź eksperta:W przypadku wystąpienia dwóch wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są oni całkowicie zwolnieni z konieczności odprowadzania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy ustawy Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych i Ustawy o Świadczeniach Finansowanych ze Środków Publicznych jasno mówią, że obowiązek płacenia składek mają mają osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Osobami tymi są właściciele spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o.. Właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy prowadzą wieloosobową działalność, przepisy te nie zaliczają do grona osób prowadzących pozarolniczą działalności, nie są więc oni zobowiązują do odprowadzania składek.

Aby więc uzyskać zwolnienie z ZUS wystarczy zarejestrować spółkę z o.o. na co najmniej dwie osoby. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Podział udziałów nie musu być równy, możemy więc przekazać członkowi rodziny lub osobie zaufanej, kilka ich procent. Jest to rozwiązanie całkowicie bezpieczne i legalnie nie muszą się więc Państwo obawiać. Korzysta z niego bardzo wielu polskich przedsiębiorców.

Jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej lub skorzystać z naszej pomocy w zakresie doradztwa gospodarczego lub rejestracji spółki ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta i współpracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółka z o.o a zwolnienie z ZUS

Pytanie do eksperta:

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zdaje sobie sprawę, że wiąże się to ponoszeniem kosztów.

Obecnie w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy w tej formie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, dlatego są one tak chętnie wybierane.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów pieniężnych lub w formie aportu na pokrycie kapitału zakładowego.

Często zdarza się, że spółka z o.o. zostaje założona przez jedną osobę. Warto jednak wiedzieć, że przekazując komuś część swoich udziałów można uniknąć konieczności opłacania wysokich składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby uniknąć konieczności płacenia składek spółka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników. Podział udziałów nie musi być równy. Wystarczy przekazać komuś 1% udziałów.

Sposób ten jest całkowicie legalny, a także często stosowany przez przedsiębiorców w Polsce. Warto jest z niego skorzystać i zmniejszyć koszty w swojej firmie.

Potrzebują Państwo porady dotyczącej prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, działamy na rynku od kilku lat, posiadamy doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorców. Oferujemy także rejestracje spółek oraz sprzedaż gotowych spółek z o.o..ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółka z o.o a ZUS

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że niektórzy właściciele spółek z o.o. są zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS? Którzy? Co zrobić żeby nie musieć ich płacić?

Odpowiedź eksperta:Zgodnie z artykułami Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych i Ustawy o Świadczeniach Finansowanych ze Środków Publicznych do płacenia składek na ZUS zobligowani są właściciele działalności prowadzonych w formie spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przepisach tych nie ma mowy o ty, aby obowiązek ten mieli również właściciele wieloosobowych spółek z o.o..

Odpowiedź na postawione przez Panią pytania jest więc jak najbardziej twierdzące – owszem, niektórzy właściciele spółek z o.o. nie muszą odprowadzać składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jedynym warunkiem jaki musieli oni spełnić było zarejestrowanie spółki na co najmniej dwóch udziałowców. Część z nich od początku planowała rozpocząć prowadzenie działalności wraz ze wspólnikiem, część postanowiła natomiast przekazać kilka procent swoich udziałów, co jest oczywiście legalnym i skutecznym rozwiązaniem.

Ze sposobu tego korzystają w ostatnim czasie prawie wszyscy właściciele spółek z o.o.. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami ani złożonymi formalnościami.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości ominięcia ZSU lub zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z pomocą wyspecjalizowanej firmy, nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zwolnienie z ZUS

Pytanie do eksperta: Co zrobić aby uzyskać zwolnienie z ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy jest to w ogóle możliwe, co trzeba zrobić?

Odpowiedź eksperta:Tak, ominięcie obowiązku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest możliwe. Z rozwiązanie tego decyduje się korzystać w ostatnim czasie coraz większa liczba przedsiębiorców, którzy dzięki temu dokonują redukcji kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Nie wiąże się to w zasadzie z żadnymi dodatkowymi kosztami ani koniecznością pójścia na wiele ustępstw.

Wystarczy spełnić jeden, prosty warunek aby nie musieć płacić składek na ZUS.

Do odprowadzania składek, zgodnie z przepisami Ustawy o Świadczeniach Finansowanych ze Środków Publicznych i Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, zobligowani są właściciele czterech rodzajów podmiotów gospodarczych: spółek komandytowych, jawnych, partnerskich oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przepisach obu tych ustaw nie ma wzmianki o właścicielach wieloosobowych spółek z o.o.

Aby więc całkowicie legalnie ominąć obowiązek odprowadzania składek na ZUS wystarczy, decydując się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wystarczy zadbać o to aby miała ona co najmniej dwóch właścicieli. Jeżeli początkowo zależało nam na prowadzeniu jednoosobowej spółki wystarczy, że przekażemy komuś, chociażby członkowi rodziny, kilka procent udziałów. Jest to jedyny warunek, a jego spełnienie nie wiąże się ani z dodatkowymi formalnościami ani z koniecznością pójścia na jakiekolwiek dodatkowe ustępstwa.
Odpowiedz Odpowiedz wszystkim Prześlij dalejZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jak długo rejestruje się spółkę?

Pytanie do eksperta: Jak długo rejestruje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: To jak długo zajmuje rejestracja spółki z o.o., zależy od wielu czynników. Jeżeli wybierze się możliwość rejestracji spółki z o.o. za pośrednictwem Internetu, cały proces rejestracji w KRS jest znacznie szybszy, bo trwa do 24 godzin. Jednak w przypadku zakładania spółki z o.o. tradycyjnie proces założenia spółki z o.o. również nie trwa długo. Czas jaki to zajmuje zamyka się zazwyczaj w ciągu 7-14 dni pod warunkiem, że nie popełni się żadnego błędu w dokumentacji, a złożone wnioski wraz z załącznikami będą kompletne. W przeciwnym przypadku rejestracja spółki może przeciągać się o kolejne 7 dni, a do miesiąca.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować szybciej lub wolniej. Wszystko zależy od wybranego sposobu rejestracji. Oczywiście możliwość dokonania czynności rejestracyjnych online bardzo przyspiesza ten proces, ale nie stanowi jedynego wyjścia. Szybka rejestracja możliwa jest też z pomocą specjalistów z naszej firmy, którzy zajmą się obsługą systemu rejestracji spółki z o.o. online lub poprawnie sporządzą i dokładnie skompletują wnioski rejestracyjne, by wszystko przebiegło sprawnie i szybko.

Aby przyspieszyć zakładanie spółki z o.o. można również skorzystać z możliwości zakupu gotowej spółki z o.o., już w pełni zarejestrowanej w KRS, z kompletem dokumentów, nadanymi numerami NIP i REGON oraz KRS. Spółka taka jest gotowa do rozpoczęcia działalności w ciągu kilku dni. Wystarczy tylko ją zakupić, a następnie zmienić jej dane w KRS. Ponadto spółka ta nie posiada żadnych zobowiązań, posiadając notarialne poświadczenie braku zobowiązań.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.