Posts tagged: własna firma

Doradztwo w zakresie prowadzenia spółki

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto skorzystać z doradztwa w zakresie prowadzenia spółki?

Odpowiedź eksperta: Czasem prowadzenie własnej działalności gospodarczej wydaje się bardzo proste. Dlatego też jesteśmy pewni, że nie potrzebujemy wsparcia. Nie jest to jednak dobre zachowanie. Nie każdy, kto zaczyna prowadzić własną działalność gospodarczą, posiada odpowiednią wiedzę z dziedziny ekonomii. Dlatego bardzo często przedsiębiorcom potrzebne jest wsparcie ze strony specjalistów. Można je uzyskać od firm, takich jak my. Jednak oprócz wsparcia, korzystanie z doradztwa w zakresie prowadzenia spółki ma również inne zalety.

Główną zaletą jest zbiór informacji jakie otrzymujemy, a które pomagają między innymi w dalszym prowadzeniu działalności i podejmowaniu słusznych decyzji gospodarczych. Znajomość prawa czy zasad rachunkowości, ułatwia podejmowanie decyzji, które są lepsze dla interesów spółki. Ponieważ informacji z tego zakresu jest bardzo dużo, warto konsultować się z specjalistami, którzy doskonale znają się na tym i posiadają bardzo rozległą wiedzę z tego tematu.

Doradztwo to również możliwość dopasowania istniejących możliwości do potrzeb i specyfiki firmy. Poznając pewne założenia czy procesy można zdecydować o tym, co jest lepsze dla firmy. Przykładem może być wybór formy księgowości. Jeżeli jednostka może korzystać z uproszczonych metod, ma do wyboru aż trzy warianty. Które wybrać – to jest kłopot. Rozwiązać go można korzystając z doradztwa w zakresie prowadzenia spółki. Specjaliści przeanalizują działalność firmy, a następnie pomogą określić, jaką formę księgowości warto wybrać.

Sporządzanie listy płac

Pytanie do eksperta: Co powinna zawierać lista płac?

Odpowiedź eksperta: Lista płac to dokument księgowy, który potwierdza naliczenie pensji dla pracowników, z uwzględnieniem obowiązkowych składek finansowych zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Warto pamiętać, że prawidłowo opracowana lista płac, stanowi znaczne ułatwienie do wykonania deklaracji potrzebnej ZUS-owi lub Urzędowi Skarbowemu.

Listę płac układa się na podstawie między innymi umowy o pracę, przyznanych składnikach dodatkowych czy ewidencji czasu pracy. Prawidłowo wykonana lista powinna zawierać:
– miesiąc wraz z rokiem, którego dotyczy
– nazwę pracodawcy
– dokładną datę sporządzenia listy
– datę wypłaty wynagrodzenia (znaczący wpływ do rozliczenia składek ZUS)
– nazwę listy płac (numer, bądź opis słowny)
– podpisy osób sporządzających listę
– w przypadku sytuacji wynagrodzenia wypłaconego gotówką także podpis wraz z datą konkretnego zatrudnionego
– składniki wynagrodzeń, potrąceń, naliczania składek i podatku

Należy pamiętać, by nie rozliczać umów cywilnoprawnych na listach płac, gdyż jest to błędem. Tego typu umowy rozlicza się na osobnej liście wypłat. W przypadku podjęcia współpracy z nami, oferujemy Ci pomoc w dokładnym i rzetelnym sporządzaniu listy płac dla Twoich pracowników. Już dziś do nas zadzwoń i porozmawiaj z ekspertami.

 

Umowy cywilnoprawne

Pytanie do eksperta: Czym są umowy cywilnoprawne?

Odpowiedź eksperta: Często zdarza się, że przedsiębiorca zleca swoim pracownikom pewne zadania lub wykonanie pewnego dzieła. Może zlecać to nie tylko swoim pracownikom, ale też osobom z zewnątrz. W tym celu podpisuje z takimi osobami umowy cywilnoprawne. Są one regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego. Należą do nich: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna.

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Zawierana jest między zleceniodawcą, a zleceniobiorcom, który zobowiązuje się do wykonania danej czynności. Cechą tej umowy jest to, że zleceniobiorca nie odpowiada za rezultaty swojego działania. Jednak powinien wykonywać zlecone zadanie jak najlepiej potrafi. Z tego powodu umowę tę nazywa się też umową starannego działania.

Inną często spotykaną umową cywilnoprawną jest umowa o dzieło. Stronami tej umowy są zamawiający oraz przyjmujący zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, za wynagrodzeniem, natomiast zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dzieło oraz współpracę na etapie jego realizacji. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, osoba przyjmująca zamówienie odpowiada za swoje dzieło. Powoduje to, że określa się ją umową starannego rezultatu.

Umowa agencyjna zawierana jest pomiędzy dającym zlecenie, a agentem. Agent zobowiązuje się stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów z Klientami dającego zlecenie lub zawieraniu umów w jego imieniu. Z swoje działanie otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. Nie odpowiada on służbowo przed dającym zlecenie.

Założenie spółki on-line

Pytanie do eksperta: W jaki sposób założyć spółkę on-line i z jakimi kosztami się to wiąże?

Odpowiedź eksperta: Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość zarejestrowania spółek w sposób “uproszczony” (przez Internet-tryb S24). Dzieje się to bez obecności notariusza, a wszystkie potrzebne dokumenty generowane są na stronie internetowej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na tej stronie można złożyć elektroniczny wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. w trybie S24, lecz zanim się to zrobi należy zarejestrować się na stronie.


Informacje konieczne do rejestracji:

  • lista wspólników, lista członków organów zarządczych spółki
  • lista oddziałów spółki (pod warunkiem, ze spółka je posiada)
  • dane adresowe spółki
  • właściwy sąd rejestrowy według siedziby spółki

Znaczącym elementem jest fakt, ze ni ma obowiązku pokrycia całego kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem spółki. Następuje to dopiero 7 dni po wpisie do KRS.


KOSZTY:

  • 250 zł za wpis do KRS (zamiast 500 zł)
  • 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • obowiązkowa jest także zapłata od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego , wynosząca 0,5%, po odjęciu kosztów związanych z rejesestracją, tj. opłatą sądową wys. 600 zł.( np. kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł będzie podlegał opodatkowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22 zł, 4.400 zł * 0,5%=22 zł)


Po zarejestrowaniu spółki należy zaktualizować niektóre dane dotyczące tej spółki na formularzu NIP-8 (m.in. informacje na temat konta bankowego spółki, przeznaczonego do rozliczeń z US.)

 

Spółki z rokiem obrotowym kończącym się 31 października

Pytanie do eksperta: Czy warto nabyć spółkę z rokiem obrotowym kończącym się 31 października?

Odpowiedź eksperta: Odpowiedź eksperta: Zakup spółki, w której rok obrotowy został przesunięty jest dobrym rozwiązaniem. W spółkach takich rok obrotowy kończy się w innym terminie niż rok kalendarzowy. Może być to na przykład 31 października. Natomiast rok ten zaczyna się 1 listopada. Z takiego wyboru płynie dla prowadzących przedsiębiorstwa wiele korzyści podatkowych oraz finansowych. Powoduje to że, decyzje o zakupie takich spółek są podejmowane przez coraz liczniejsze grono osób.

Nabycie spółki, której rok obrotowy kończy się 31 października pozwala na optymalizację kosztów ponoszonych przez jednostkę gospodarczą. Przedsiębiorca może ponoszone w danym roku podatkowym koszty oraz przychody zaplanować w taki sposób, aby było to korzystne dla jego firmy. Lepsze zarządzanie finansami jednostki wpływa pozytywnie na jej funkcjonowanie.

Zaletą spółek których rok obrotowy uległ przesunięciu jest uniknięcie natłoku obowiązków, które wiążą się z obowiązkiem z zamykaniem ksiąg rachunkowych. Podczas gdy inne firmy, których koniec roku obrotowego pokrywa się z końcem roku kalendarzowego mają wiele obowiązków związanych z zamykaniem kont i nie tylko, przedsiębiorstwo z rokiem kończącym się 31 października ma już ten proces za sobą. Jest duże udogodnienie dla przedsiębiorcy.

Jeżeli chce się dobrze prowadzić własną firmę należy korzystać z sposobów, które usprawniają jej działanie. Jednym z nich jest możliwość zakupu spółki z przesuniętym rokiem obrotowym. Zainteresowanych takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Czynności sprawdzające

Pytanie do eksperta: Co to są czynności sprawdzające?

Odpowiedź eksperta: Jednym z podstawowych obowiązków podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność jest odprowadzenie do urzędu skarbowego odpowiedniej kwoty należnego podatku dochodowego. Realizacja tego obowiązku sprawdzana jest przez organy podatkowe poprzez wykonanie czynności sprawdzających. Przeprowadzenie czynności sprawdzających nie równa się kontroli podatkowej, czasem zdarza się, że stanowi wstęp do jej wykonania. Przedsiębiorcy nie powinni się więc obawiać jeśli takie czynności zostaną wszczęte, szczególnie jeśli wszystkie obowiązki podatkowe wykonywane są z należytą starannością.


Organy podatkowe wykonują czynności sprawdzające w celu:

– zweryfikowania czy podatnik w terminie złożył deklarację oraz czy wpłacone zostały zadeklarowane kwoty podatków,
– sprawdzenia czy wszystkie formalności zostały wykonane prawidłowo, nie dokonano błędów w złożonych deklaracjach,
– ustalenia stanu faktycznego zobowiązania podatkowego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami


Czynności sprawdzające wykonywane są przez organy podatkowe pierwszej instancji takie jak naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędy celnego, wójt, burmistrz. Przeprowadzenie takich czynności umożliwia ocenę czy dany podatnik dokonał prawidłowych rozliczeń i czy konieczne będzie wszczęcie kontroli podatkowej ewentualnie postępowania podatkowego. Dzięki przeprowadzeniu takich czynności organy podatkowe mają możliwość wykrycia wstępnych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych podatnika.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.