Posts tagged: spółki zoo

Zamknięcie spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak pozbyć się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zamknięcie spółki pomoc?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja jest podstawowym sposobem zakończenia działalności spółki. Proces ten jest bardzo sformalizowany i wiąże się z niemałymi kosztami. Prowadzi jednak do zakończenia bytu prawnego oraz trwałego wykreślenia spółki z KRS.

Przeprowadzając likwidację mamy też pewność, że po spółce nie pozostaną żadne niespłacone zobowiązania. Potencjalni wierzyciele mają przewidzianą w tym procesie drogę zgłaszania swoich roszczeń i jeśli jej nie wykorzystają do momentu podziału między wspólników, to nie będą już mieli możliwości zaspokojenia. Aby skorzystać z tej drogi, spółka musi być jednak w pełni wypłacona. Dla niewypłacalnych spółek przewidziane zostały inne ścieżki w postaci upadłości bądź restrukturyzacji.

Pierwszym istotnym krokiem na drodze do rozwiązania spółki jest otwarcie likwidacji. Następuje ono z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta musi zostać sporządzona przez notariusza i powinna wskazywać, kto będzie likwidatorem spółki.

W czasie likwidacji spółki to likwidatorzy są osobami uprawnionymi do reprezentowania spółki. Zarząd przestaje być organem spółki, a członkowie zarządu o ile nie zostaną likwidatorami, nie będą mieli prawa reprezentacji spółki. W trakcie likwidacji dodaje się oznaczenie “w likwidacji”.

Po otwarciu likwidacji likwidatorzy mają 15 dni na sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Wynika to z potrzeby urealnienia ich wartości.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego. Sąd wprowadza odpowiednie zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpisuje fakt otwarcia likwidacji, wykreśla zarząd.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Gotowa umowa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Postanowiłem założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób zawrzeć jej umowę?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Dokument ten musi zostać podpisany przez wspólników w obecności notariusza, a w przypadku obcokrajowców, nie władających w sposób płynny językiem polskim dodatkowo pod nadzorem tłumacza przysięgłego.

Aby umowa spółki była ważna muszą znaleźć się na niej następujące informacje:

Umowa spółki
W umowie musi znaleźć się pełna nazwa firmy wraz z dopiskiem “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub jednym ze skrótów. Siedzibą z kolei jest miejscowość, w której obrady prowadzi Zarząd Spółki.

Przedmiot działalności spółki z o.o.
Przedmiot działalności spółki należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kapitał zakładowy
Do założenia spółki wymaga się wniesienie kapitału zakładowy w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Może mieć ona zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, czyli tak zwany aport.

Udziały wspólników
W umowie spółki należy jasno określić, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Jeżeli tak wówczas udziały muszą być równej wielkości.

Liczba i wartość nominalna udziałów
Wartość nominalna udziału w spółce z o.o. nie może być mniejsza niż 50 złotych. Ilość z kolei ustala się na podstawie wysokości kapitału oraz wartości udziałów.

Czas trwania spółki z o.o.
Spółkę z o.o. można utworzyć na czas nieokreślony oraz określony. Jeżeli określimy czas jej funkcjonowania wówczas należy podać tutaj dokładną datę zakończenia działalności bądź określić zdarzenie, które to spowoduje.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Sprzedaż spółek zarejestrowanych w 2019

Pytanie do eksperta: Czym są gotowe spółki, które firmy wystawiają na sprzedaż?

Odpowiedź eksperta: Gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to podmioty, których nabycie może zostać zakończone w ciągu 24 godzin. Są to jednostki gospodarcze, które zostały już zarejestrowane i posiadają odpowiednie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup gotowej spółki ułatwiają sobie cały proces zakładania jednostki, gdyż nie muszą oni martwić się wypełnianiem dokumentów, ani składaniem ich w urzędach, gdyż wszystkie te czynności załatwią za nich profesjonaliści.

Podmioty gospodarcze, które zostały wystawione na sprzedaż są pozbawione zobowiązań i wad prawnych, a dodatkowo decydując się na zakup w profesjonalnej firmie zajmującej się rejestracją i sprzedażą spółek otrzymujesz gwarancję, że taki podmiot nie posiada aktywów, pracowników i zobowiązań w stosunku do kontrahentów.

Zakup jednostki jest nie tylko wygodną, ale również szybką opcją na rozpoczęcie swojej działalności. W praktyce proces zakupu wymaga od Klienta jedynie podpisania umowy oraz opłacenia udziałów w obecności notariusza.

Gotowe spółki, które mogą Państwo zakupić:
– pozbawione są zobowiązań finansowych oraz wad prawnych,
– zostały w pełni ukształtowane i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego,
– dysponują numerami identyfikacyjnymi,
– posiadają opłacony kapitał zakładowy oraz
– profesjonalnie przygotowaną umowę spółki.

Sprzedaż spółek zarejestrowanych w 2019 to okazja, aby Państwo otworzyli własny biznes w krótkim czasie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Pozyskanie pozwolenia na pracę w Polsce pomoc

Pytanie do eksperta: Jak zatrudnić cudzoziemca?

Odpowiedź eksperta: Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcom brakuje pracowników, którzy będą wykonywać zlecenia. Właśnie dlatego, tak często pracodawcy są zmuszeni do szukania pomocy poza granicami naszego kraju. W pierwszym półroczu 2018 roku wydano blisko 15 tys. pozwoleń na pracę w Polsce.

Właściciel decydujący się na zatrudnienie cudzoziemca w swojej firmie powinien zrobić to zgodnie z prawem, czyli musi:
– uzyskać dla niego pozwolenie na pracę, albo zezwolenie na pracę sezonową,
– podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić ją w języku zrozumiałym dla niego,
– skopiować dokument pobytowy obcokrajowca,
– powierzyć pracę na warunkach zapisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
– zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego,
– przekazać informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

UWAGA! Istnieją sytuację, w których cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia na pracę.

Pozwolenie nie zostanie wręczone, jeżeli:
– podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dotyczących zezwolenia lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia.
– cudzoziemiec był karany za określone przestępstwa lub jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest zabroniony,
– organ wydający dokument stwierdzi, że celem wnioskodawcy nie jest powierzenie pracy obcokrajowcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy,
– pracodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Nie zawsze odpowiedzialność członka zarządu będzie wchodziła w grę. Członek zarządu może zwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., jeżeli wykaże istnienie pewnych okoliczności, które zostały określone w odpowiednich przepisach.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakładanie spółki przez cudzoziemców

Pytanie do eksperta: Jak wygląda założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się powodzeniem wśród polskich przedsiębiorców, ale także wśród zagranicznych inwestorów. Rejestracja spółki z o.o. przez cudzoziemca w Polsce odbywa się na bardzo podobnych zasadach, jak w przypadku zakładania spółki przez osobę z Polski.

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością obowiązkowo odbywa się w języku polskim, co dla osób z zagranicy może okazać się ogromnym kłopotem. W tej sytuacji lepiej zdecydować się na zakup gotowego do podjęcia działalności podmiotu.

Założenie spółki z o.o. możliwe jest w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co jest równoznaczne z poniesieniem wyższych kosztów, gdyż należy opłacić taksę notarialną. Rejestracja spółki w ten sposób jest skomplikowana, może przysporzyć problemów. Dodatkowo założenie spółki w ten sposób może trwać nawet kilka tygodni. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na platformie internetowej, gdzie przedsiębiorca samodzielnie tworzy dokumenty wymagane do założenia spółki w oparciu o wzory dostępne w systemie. Ten sposób rejestracji spółki jest mniej kosztowny niż tradycyjna rejestracja takiego podmiotu, a także trwa zdecydowanie krócej. Spółka zostaje założona po upływie maksymalnie 24 godzin od momentu przesłania dokumentów do właściwego sądu rejonowego. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL konieczne jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elekronicznym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Etapy rejestracji spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jakie są etapy rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie tego typu spółki może odbyć się w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet. Przedsiębiorcy w Polsce często decydują się na rejestrację spółki z o.o. online, gdyż jest to znacznie korzystniejsza forma rejestracji.

Etapy rejestracji spółki z o.o. online

Pierwszym krokiem do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest założenie konta na platformie, na której dokonana zostanie rejestracja podmiotu. Konto musi posiadać każda osoba, która będzie składać podpis na wniosku o rejestrację spółki. Kolejnym krokiem jest wybór wzorów dokumentów oraz wprowadzenie danych dotyczących zakładanej spółki. Należy wybrać również właściwy sąd rejonowy oraz numery PKD, które odpowiadać będą profilowi działalności. Dokumenty generowane są automatycznie po zaakceptowaniu. Wniosek o rejestrację spółki przesyłany jest po podpisaniu przez wspólników do wybranego sądu. Dokument ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Ostatnim krokiem jest opłata wniosku i innych kosztów. Należy również pamiętać o konieczności wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Rejestracja spółki dokonywana jest w maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania wniosku do KRS. Opłaty związane z założeniem spółki z o.o. przez Internet są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnej rejestracji takiego podmiotu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Adres firmy Warszawa

Pytanie do eksperta: Na czym polega usługa adres firmy Warszawa?

Odpowiedź eksperta: Adres firmy Warszawa to oferta naszego wirtualnego biura, z której mogą skorzystać osoby chcące otworzyć biznes jak również działające na rynku od wielu lat. W ramach usługi odbieramy pocztę przychodzącą do naszych Klientów oraz informujemy ich na bieżąco o przesyłkach. Istnieje również możliwość skanowania przychodzącej korespondencji i przesyłania jej na wskazany adres mailowy. To od Klienta zależy jaką formę współpracy wybierze, my staramy się pomóc w profesjonalnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wirtualne biuro to rozwiązanie skierowane do osób, które chcą korzystać z prestiżowego adresu firmy w Warszawie, a jednocześnie nie mają potrzeby stałego przebywania w biurze. Skorzystanie z wirtualnego adresu pozwala znacznie oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych. Wynajem wirtualnego biura pozwala znacznie zredukować koszty, ponieważ przedsiębiorca nie musi zatrudnia kadry pracowników oraz wynajmować lokalu, w którym miałby prowadzić biznes.

Mając na celu wygodę naszych Klientów, oferujemy im również możliwość wynajmu sal na spotkania biznesowe typu:
– spotkanie zarządu,
– rozmowy rekrutacyjne,
– spotkania z Klientami,
– szkolenia pracowników.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami oferty. Wirtualne biuro w Warszawie, to profesjonalne wsparcie przedsiębiorców, które przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług przez firmę Klienta. Indywidualne podejście, które pozwala stworzyć najlepszy pakiet usług!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Zakładanie spółki w Polsce przez obcokrajowców

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zakładanie spółki w Polsce przez obcokrajowców? Czy mogą oni założyć spółkę na takich samych zasadach jak rodowici obywatele?

Odpowiedź eksperta:W Polsce działalność gospodarcza zazwyczaj prowadzona jest w formie spółek. Ich rodzaj dostosowuje się przede się do charakterystyki podmiotu, a także celów i oczekiwań przedsiębiorcy.

Zakładanie spółek niestety wiążę się z długą i problematyczną rejestracją, która skutecznie zniechęca potencjalnych przedsiębiorców do zakładania firmy. W przypadku obcokrajowców zasady na jakich mogą oni rejestrować spółkę w znacznym stopniu zależą od kraju, z jakiego pochodzą. Część z nich może nabyć spółkę na takich samych zasadach jak rodowity Polak, są to osoby, pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy lub korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

W pozostałych przypadkach obcokrajowcy mogą poprowadzić działalność wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej bądź z ograniczoną odpowiedzialnością.

Osoby pragnące uprościć rejestrację spółki mogą zdecydować się na zakup gotowej jednostki, której nabycie pozwoli zredukować wszelkie formalności do minimum, jakie stanowi złożenie podpisu na jej umowie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Gotowe spółki z o.o. Kraków

Pytanie do eksperta: Czy warto kupić gotową spółkę z o.o. w Krakowie?

Odpowiedź ekspertaKraków jest miastem tętniącym życiem, gdzie pełno jest przedsiębiorstw, turystów oraz innych potencjalnych Klientów. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na rozpoczęcie swojego biznesu właśnie tutaj. Lokalizacja firmy jest bardzo ważna, gdyż znacznie wpływa na skuteczność marketingu. Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w popularnej, dużej miejscowości, to wzbudza ono większe zaufanie Klientów.

Jeżeli zdecydowali się Państwo na otwarcie spółki, zachęcamy do wybrania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? Można wymienić wiele zalet tej formy działalności gospodarczej, które powodują, że spółka z o.o. jest obecnie najpopularniejszą ze wszystkich spółek. Zacznijmy więc od tego, że minimalny kapitał zakładowy wynosi jedynie 5 000 zł. W porównaniu do spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, jest to na prawdę niewiele. Inną bardzo ważną zaletą jest ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników.

Dlaczego kupno spółki jest korzystnym rozwiązaniem? Dzięki temu rozpoczniemy biznes już w jedną dobę! Należy wziąć pod uwagę to, że samodzielne założenie firmy może trwać nawet miesiąc i dłużej. Czas nie jest jedyną z zalet gotowych firm. Przedsiębiorców zachęca również fakt, iż mamy z głowy wszelkie formalności. Wszystkim zajmie się za nas firma oferująca sprzedaż spółek.

Jest to w pełni bezpieczne rozwiązanie i nie muszą się Państwo martwić o ewentualne zadłużenia firmy. Nie jest to możliwe ze względu na brak jej historii gospodarczej.
Zachęcamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.