Posts tagged: spółka zoo

Załozenie spółki zoo

Pytanie do eksperta: Założenie spółki z o.o. – jak wygląda proces?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z popularniejszych podmiotów prowadzonych w Polsce. Spółka ta wyróżnia się właśnie ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania oraz niesie wiele innych korzyści, które przekonują do siebie przedsiębiorców.

Jak jednak wygląda proces rejestracji?

Założenie spółki z o.o. różni się w zależności od drogi, którą wybierzemy – spółkę można zarejestrować przez system S24 lub przez PRS (Portal Rejestrów Sądowych), w zależności od potrzeb, mogą Państwo wybrać jeden z nich.

Pierwszym krokiem do założenia spółki z o.o. w dowolnym systemie jest zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów. Już na tym etapie niezbędna jest nazwa oraz siedziba spółki. Najważniejszy dokument spółki, jakim jest umowa spółki, można sporządzić na dwa sposoby – u notariusza, dopasowując umowę pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa lub korzystając z gotowego wzorca. Przygotowując umowę u notariusza naszą spółkę rejestrujemy przez PRS, jednak przy tej metodzie należy spodziewać się dodatkowym kosztów notarialnych. Jeżeli spółka nie będzie musiała spełniać dodatkowych oczekiwań i będzie korzystać z prostych rozwiązań, wtedy rejestracja może odbyć się przez portal S24, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Po sporządzeniu umowy, do procesu rejestracji należy samodzielnie przygotować oświadczenia zawierające takie informacje jak wyrażenie zgody osoby do reprezentowania spółki, listę z danymi i adresami do doręczeń osób uprawnionych czy oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem. Wszelkie dokumenty powinny podpisane być za pomocą podpisu elektronicznego.

Do ostatnich, niezbędnych kroków, należy opłacenie wniosku i złożenie go do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aby nie przechodzić przez ten proces samodzielnie, można skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że cała procedura przeprowadzona jest prawidłowo, co pozwoli uniknąć przedłużającego się procesu i błędów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jak zawiesić spółkę?

Pytanie do eksperta: Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jakieś obowiązki podczas zawieszenia? Jak zawiesić spółkę, aby nie stracić wszystkich uprawnień?

Odpowiedź eksperta: Regulacje dotyczące zasad zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawierają przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Nie ma szczególnych warunków, aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, poza wymienionymi poniżej, chyba że dodatkowe warunki zostały określone w umowie spółki.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników. Z omawianego uprawnienia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłączenie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Spółka w okresie zawieszenia może wykonywać:
– czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– może przyjmować należności i jest zobowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– ma prawo i jednocześnie obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Likwidacja spółki z o.o. instrukcja

Pytanie do eksperta: Od czego rozpocząć likwidację spółki, czy istnieje na to jakaś instrukcja?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki z o.o. instrukcja, to proces polegający na zakończeniu działalności. Oto jak w kilku krokach należy to zrobić.

Procedurę likwidacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzedza podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzja mająca na celu rozwiązanie spółki musi być podjęta większością co najmniej ⅔ głosów (wartość minimalna). Poza uchwałą o rozwiązaniu spółki sporządzana jest również uchwała o powołaniu likwidatora lub likwidatorów spółki.

Proces otwarcia likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd, o rozwiązaniu spółki i postawienia jej w stan likwidacji. Bardzo ważne jest, że zgodnie z KSH, likwidację prowadzi się pod firmą spółki z jej nazwą plus oznaczeniem “w likwidacji”. Oznaczenie to jest wymagane i zmian tego typu należy bezwzględnie dokonać na wszystkich formularzach spółki z o.o., stronie internetowej, pieczątkach.

Likwidatorem spółki z o.o. może być dowolna osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z reguły za likwidatora uznaje się członka zarządu. Jest to uwarunkowane chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Pierwszym zadaniem likwidatorów jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki z o.o. Bilans ten zostanie złożony do zatwierdzenia na Zgromadzeniu Wspólników.

Kolejnym krokiem w postępowaniu likwidacyjnym jest złożenie uchwały do sądu rejestrowego, w ciągu maksymalnie 7 dni od jej podjęcia. Uchwała ta składana jest jako załącznik do formularza.

Następnie należy złożyć bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o. Aby to uczynić należy wpłacić do sądu odpowiednią kwotę (250 zł – zmiana wpisu w KRS (200 zł elektronicznie), 100 zł – ogłoszenie w MSiG).

Ostatnim już krokiem jest spłata dłużników oraz podział majątku spółki z o.o. Po dokonaniu tej czynności następuje zamknięcie likwidacji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pomoc w zawieszeniu spółki

Pytanie do eksperta: Co z podatkami podczas zawieszenia działalności gospodarczej? Czy trzeba je opłacać?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie działalności gospodarczej ma również wpływ na zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, skutki zawieszenia działalności zależą od tego, jaką metodę płatności podatku dochodowego przedsiębiorca wybrał:
1. PIT na zasadach ogólnych – w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:
– nie może amortyzować środków trwałych,
– nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, a jeśli taka zaliczka powstała, to powinien ją odprowadzić w pierwszym okresie po wznowieniu działalności,
– powinien złożyć zeznanie roczne w przewidzianym standardowym terminie,
– ma obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
2. ryczałt ewidencjonowany – w okresie zawieszenia działalności gospodarczej:
– nie trzeba odprowadzać podatku za te miesiące, podczas których trwa zawieszenie działalności gospodarczej,
– w przypadku uzyskania przychodów ryczałt należy odprowadzić w terminie do 20 dnia miesiąca, w którym podjęto ponownie działalność,
– przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów.
3. karta podatkowa
– w czasie zawieszenia działalności nie pobiera się podatku za cały okres zamówienia,
– przedsiębiorca ma obowiązek w terminie złożyć deklarację PIT.

Odnośnie podatku VAT, w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zasadniczo nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy, których dotyczy zawieszenie. Jeżeli jednak w czasie zawieszenia uzyska jakieś przychody, to powstaje obowiązek podatkowy i złożenie deklaracji VAT będzie obowiązkiem.

Pomoc w zawieszeniu spółki może czasami okazać się konieczna, dlatego warto wspomóc się darmowymi źródłami wiedzy lub skorzystać z usług profesjonalisty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Założenie spółki 2019

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Z jakimi kosztami należy się liczyć decydując się na rejestrację działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Chcą Państwo prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Muszą Państwo pamiętać, że trzeba ją wcześniej zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy jednostki gospodarczej są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie, a także nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Aby spółka z o.o. prawnie istniała należy ją zarejestrować w KRS. Wniosek o wpis należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu składać należy w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach.

Gdy rejestrujemy spółkę tradycyjnie musimy liczyć się z większymi kosztami, spowodowane jest to koniecznością uzyskania aktu notarialnego. Opłata sądowa wynosi wówczas 500 zł. Do niej należy doliczyć jeszcze 100 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku rejestracji online opłata sądowa wynosi 250 zł, a opłata za ogłoszenie w MSiG nie ulega zmianie. Decydując się na elektroniczną rejestrację oszczędzamy ok. 250 zł, co w początkowym etapie prowadzenia działalności ma ogromne znaczenie.

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki z o.o. 2019

Pytanie do eksperta: W jaki sposób mogę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2019 roku?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjna rejestracja spółki w urzędzie. Ten sposób jest zdecydowanie najdłuższy i najbardziej skomplikowany. Potencjalny przedsiębiorca musi uzupełnić szereg różnych wniosków i formularzy i złożyć je w wymaganych instytucjach. Konieczne jest także skorzystanie z usług notariusza, który musi sporządzić umowę spółki. Tradycyjna rejestracja spółki przeciętnie zajmuje kilka tygodni, jednak jakiekolwiek błędy i braki cały proces wydłużają, przez co może przeciągnąć się on nawet do kilku miesięcy.

Inną metodą na założenie spółki jest jej elektroniczna rejestracja. Formalności z nią związane ograniczają się do uzupełnienia formularzy rejestracyjnych. Program sam generuje wymagane wnioski i przesyła do odpowiednich urzędów. Takie zakładanie spółki zajmuje zaledwie 24 godziny. Przedsiębiorca korzystający z tej metody nie może jednak wprowadzić do jej umowy postanowień szczególnych, co niestety jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadku prowadzenia spółki wieloosobowej.

Ostatnim sposobem jest kupienie spółki, a więc nabycie spółki, która pełną rejestrację ma już za sobą w związku z czym może niemal natychmiast poprowadzić działalność na rynku. Umowa spółki podczas jej zakupu jest dostosowywana do potrzeb Klienta. Co więcej jej nabycie zajmuje zaledwie jedną dobę.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek z 2019 roku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zawieszenie działalności spółek

Pytanie do eksperta: Jakie plusy, a jakie minusy niesie z sobą zawieszenie działalności spółek?

Odpowiedź eksperta: W związku z ostatnimi działaniami, którymi poszerzyliśmy naszą ofertę o dodatkową usługę pomocy w przeprowadzaniu procesu zawieszenia spółki, otrzymujemy bardzo wiele zapytań odnośnie tego co jest lepsze – zawieszenie czy likwidacja, jakie korzyści daje zawieszenie, dlaczego nie warto zawiesić działalności.

Tak więc w dzisiejszym artykule pragniemy przedstawić Państwu zarówno zalety, jak i wady związane z zawieszeniem działalności. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Do korzyści związanych z zawieszeniem spółki zaliczamy:
– brak obowiązku płacenia składek na ZUS,
– brak obowiązku składania deklaracji do ZUS,
– brak obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy,
– brak obowiązku składania deklaracji VAT,
– możliwość wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodu.

Z kolei do wad zawieszenia spółki, zaliczamy:
– zakaz wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów,
– utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego, wypadkowego,
– okres zawieszenia nie jest wliczany do lat uprawniających do otrzymania emerytury,
– z ubezpieczeń zostają wyrejestrowani również członkowie rodziny,
– konieczność osobistego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.

Jeśli mają Państwo pytania o jakieś konkretne zagadnienie w kwestii zawieszenie działalności spółek, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami, bądź bezpośrednio do kontaktu z naszym konsultantem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Pomoc w zamknięciu spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Moja firma od jakiegoś czasu przynosi straty w związku z czym postanowiłem ją zlikwidować. Stąd też moje pytanie: jak zamknąć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Obowiązki przedsiębiorcy związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikają nie tylko z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ale także szeregu innych ustaw zwłaszcza dotyczących podatków i rachunkowości.

Aby zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest przejście przez kilka etapów.
1. Podjęcie uchwały wspólników o zlikwidowaniu spółki.
2. Otwarcie procesu likwidacji.
3. Sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji.
4. Złożenie uchwały o rozwiązaniu spółki wraz z innymi dokumentami do sądu rejestrowego.
5. Zaspokojenie lub zabezpieczenie interesów wierzycieli.
7. Opracowanie i złożenie sprawozdania likwidacyjnego.
8. Sporządzenie i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niestety, jak widać jest bardzo długa i skomplikowana. Z tego względu jej przeprowadzenie warto powierzyć specjalistom, którzy dopełnią na nas wszelkie kwestie formalne. Korzystając z profesjonalnych usług otrzymamy pewność, że nasza firma zostanie szybko, a także skutecznie i legalnie zlikwidowana.

Usługi związane z likwidacją i zawieszaniem spółek oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią wszelkie szczegóły naszej oferty, jak również odpowiedzą na Państwa wszelkie pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Kupię spółkę 2018

Pytanie do eksperta: Chcę kupić gotową spółkę, jednak słyszałem, że tym sposobem łatwo o zadłużenie swojej firmy. Czy można uniknąć takiego zagrożenia?

Odpowiedź eksperta: Zakup gotowej spółki pozwala pominąć niemal wszystkie niedogodności związane z tradycyjną rejestracją. Samodzielna ewidencja zmusza przedsiębiorcę do uzupełnienia licznych formalności. Musi on uzupełnić wiele wniosków i formularzy, a następnie złożyć jej do należytych instytucji. To z kolei wiąże się ze sporą ilością czasu, który należy poświęcić danemu procesowi. Kupując gotową spółkę obowiązki przedsiębiorcy zostają zredukowane do minimum, a więc do podpisania umowy spółki w obecności notariusza.

Zakup spółki stażowej, która niegdyś prowadziła działalność jest dosyć ryzykowny, gdyż spółkę taka przejmujemy z jej historią gospodarczą, w tym także wszelkimi zobowiązaniami. Ryzyka takiego nie ma jeśli zdecydują się Państwo na zakup spółki zupełnie nowej z czystą historią.

Sprzedaż takich podmiotów oferuje nasza firma. Zapewniamy nowe, czyste spółki zarejestrowane w 2018 roku. Korzystając z naszej oferty nie muszą Państwo obawiać się o jakiekolwiek zadłużenia, czy konsekwencje wynikłe z działalności poprzedniego właściciela. Nasze spółki posiadają notarialnie potwierdzony brak jakichkolwiek zobowiązań.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły naszej oferty jak również odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu zakładania spółek. Przekonamy Państwa, że otwieranie firmy jeszcze nigdy nie było aż tak proste!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Jak długo trwa rejestracja spółki z o.o.?

Pytanie do eksperta: Jak długo trwa rejestracja spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czas trwania rejestracji takiej spółki uzależniony jest od sposobu jej rejestracji. Proces tradycyjnej rejestracji spółki może trwać nawet kilka tygodni, natomiast decydując się na założenie firmy przez Internet, maksymalny czas rejestracji wynosi 24 godziny od chwili przesłania wniosku.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w urzędzie przy udziale notariusza. Warto wiedzieć, że popełnienie nawet najmniejszego błędu w wypełnianych dokumentach może skutkować koniecznością ponowienia całego procesu rejestracji. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, stąd konieczność obecności notariusza. Rejestracja spółki z o.o. online jest znacznie korzystniejsza dla przyszłego przedsiębiorcy. Oprócz bardzo krótkiego czasu założenia spółki, jest ona także tańsza niż tradycyjna rejestracja. Zawiązanie spółki z o.o. online nie odbywa się z udziałem notariusza, gdyż umowa spółki tworzona jest na podstawie wzoru dostępnego na stronie.

Zakładając spółkę z o.o. należy pamiętać o obowiązku jaki ciąży na wspólnikach spółki. Są oni zobowiązani do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Należy wiedzieć, że rejestrując spółkę z o.o. online wkłady wnoszone przez wspólników mogą mieć tylko formę pieniężną, natomiast w przypadku tradycyjnej rejestracji wkłady mogą mieć także formę niepieniężną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.