Posts tagged: rejestracja spółki

Zakładanie spółki Gdańsk

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie spółki Gdańsk można przeprowadzić online?

Odpowiedź eksperta: Przepisy obowiązujące w Polsce umożliwiają założenie spółki na dwa różne sposoby, a mianowicie:
– poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i zgłoszenie spółki w KRS (sposób tradycyjny),
– poprzez wykorzystanie wzorca umowy i założenie spółki online.

Coraz częściej potencjalni przedsiębiorcy decydują się na założenie spółki za pomocą Internetu. Opcja ta przede wszystkim jest szybsza i prostsza, a jedyne co jest wymagane od założyciela to posiadanie kwalifikowanego certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź ewentualnie aktywnego konta na ePUAP.

Rejestracja spółki online odbywa się wyłącznie drogą zdalną i można jej dokonać z każdego miejsca na świecie (warunkiem jest dostęp do Internetu).

Zakładanie spółki Gdańsk online – etapy:
– Założenie konta na stronie eKRS, bądź posiadanie bankowości elektronicznej.
– Określenie nazwy firmy i formy prowadzenia działalności.
– Określenie siedziby firmy (miasto).
– Opracowanie umowy spółki w oparciu o jednolity wzorzec umowny.
– Sporządzenie deklaracji i dokumentów, a następnie ich rozesłanie do instytucji w całym kraju.
– Określenie przedmiotu działalności (kody PKD).
– Określenie ilości udziałów oraz przypisanie ich do poszczególnych wspólników.
– Wysłanie wniosku rejestracyjnego do właściwego sądu.

Zakładanie spółki Gdańsk nawet wówczas, gdy odbywa się elektronicznie, może rodzić liczne pytania. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej usługi dotyczącej zakładania spółki, bądź doradztwa w zakładaniu spółek.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ ZAKŁADANIA SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

E-doręczenia notariusz

Pytanie do eksperta: Czy e-doręczenia notariusz też musi utworzyć? Czym są e-doręczenia? Kto musi utworzyć skrzynkę do e-doręczeń?

Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie uchwalono ustawę o doręczeniach elektronicznych, która zobowiązuje określone w niej podmioty do posługiwania się skrzynką do e-doręczeń. Obowiązek dotyczy również notariuszy.

E-doręczenia notariusz w jakim celu?
– zapewnienie podmiotom korzystanie z jednego adresu do doręczeń elektronicznych
– standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– możliwość wysłania korespondencji z dowolnego miejsca
– skrócenie czasu na realizację procesów doręczenia
– zapewnienie prawnych dowodów doręczenia dokumentów, pism, wezwań

Notariusz to podmiot zobowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, a także:
– adwokat wykonujący zawód,
– radca prawny wykonujący zawód,
– doradca podatkowy wykonujący zawód,
– doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,
– rzecznik patentowy wykonujący zawód,
– notariusz wykonujący zawód,
– radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe, 8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320),
– podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320)

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie utworzenia i aktywacji skrzynki do doręczeń elektronicznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Co to jest adres do e doręczeń?

Pytanie do eksperta: Czym są e-doręczenia i kto musi z nich korzystać?

Odpowiedź eksperta: Adres do e-doręczeń to nowe narzędzie, które usprawni drogę komunikacji elektronicznej podmiotom administracyjnym z podmiotami niepublicznymi. Usługa ta pozwala na odbieranie i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie e-doręczeń ma taką samą moc prawną, co potwierdzenie podczas wysyłki tradycyjnego listu poleconego. W usłudze, będzie można również archiwizować i przechowywać pełną korespondencję. Adres e-doręczeń to coś zupełnie nowego i nijak ma się ze zwykłym adresem poczty elektronicznej e-mail. Dzięki e-doręczeniom obie strony otrzymują gwarancję bezpieczeństwa i zachowania poufności korespondencji.

Adres do e-doręczeń to indywidualny zestaw kodów, który wydawany jest przez uprawnionego do tego celu dostawcę usług zaufania po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku o jego uzyskanie przez osobę/firmę zainteresowaną.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomagają w wypełnieniu wniosku o wydanie adresu do e-doręczeń, jego złożeniu i aktywacji adresu. W przypadku posiadania pytań o to narzędzie lub naszą usługę z nim związaną jesteśmy do Państwa dyspozycji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana kodów PKD spółki

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest zmiana kodów PKD spółki?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, kody PKD spółki można zmienić w każdej chwili, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba bądź konieczność. Kody PKD to Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Określają one obszar działalności firmy. Stosowanie kodów PKD w dokumentach rejestrowych ma charakter statystyczny, a na ich podstawie nadawany jest numer REGON firmie.

Obowiązek stosowania kodów PKD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni i fundacji. Kody PKD należy wybrać podczas rejestracji firmy w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W spółce osobowej lub kapitałowej należy wybrać 1 przeważający kod działalności firmy oraz max. 10 dodatkowych kodów. Należy wpisać te kody w umowie spółki na etapie jej tworzenia, a dodatkowo drugi raz podaje się je we wniosku rejestracyjnym spółki – kody podawane w KRS muszą zawierać się również w umowie spółki. Nasi specjaliści polecają do umowy spółki dopisać bardzo szeroki zakres kodów (nie ma żadnych limitów), pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z każdorazowymi zmianami tej kwestii w umowie spółki.

Każdą zmianę kodów PKD należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub zmiany w umowie spółki. Należy pamiętać, iż kody podane w KRS zawsze muszą zgadzać się z tymi w umowie spółki oraz być aktualne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy związanej z dokonaniem aktualizacji w kwestii zmiany zakresu kodów PKD spółki.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej zakładaną formę w jakiej można prowadzić firmę. Spółka z o.o. może zostać założona w każdym celu przez jedną lub więcej osób.

Umowa spółki typowo tworzona jest w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca – nie można jednak dodać do takiej umowy swoich zapisów. Jeśli istnieje konieczność sporządzenia umowy zawierającej indywidualne zapisy wówczas należy skorzystać z pomocy Notariusza, jednak to wiąże się z dodatkowymi kosztami jego wynagrodzenia i droższą procedurą rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację spółki tworzony jest również w sposób elektroniczny i tą drogą kierowany do sądu rejestrowego (wysyła go osoba, która przygotowała wniosek). Musi on zostać wcześniej podpisany podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu lub ewentualnie pełnomocnika procesowego, którego powołał zarząd. Warto pamiętać, iż do wysyłanego wniosku obowiązkowo należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Podczas składania wniosku konieczne jest opłacenie go oraz uiszczenie opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Rejestrowy w ciągu 1 dnia rozpatruje wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanej w systemie elektronicznym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy przy rejestracji spółek z o.o. w 2022 roku. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania oraz udzielą cenny rad.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z udziałem spółki zagranicznej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmian przepisów w kwestii zakładania spółki z udziałem spółki zagranicznej?

Odpowiedź eksperta: Przepisy Nowego Polskiego Ładu od nowego 2022 roku wprowadzają bardzo wiele zmian związanych z zakładaniem, rozliczaniem i prowadzeniem firm w Polsce.

Założenia Polskiego Ładu skupiają się także na kwestiach podatkowych w spółkach, a w szczególności na omijaniu podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy księgowe i podatkowe ciągle się zmieniają, a w 2022 roku zacznie obowiązywać bardzo wiele zmian związanych z ustawami, które prowadza Nowy Polski Ład.

Wielu przedsiębiorców co miesiąc pobierało wynagrodzenie ze spółki pod tytułem np. świadczenia pracy na rzecz spółki lub wynajęcia aktywów dla spółki, przez co omijali dodatkowe opodatkowanie (podatek od pobieranej dywidendy 19%).

Rządzący planują zmiany wprowadzając pojęcie „ukrytej dywidendy” i usprawnienia mające na celu likwidacje tego procederu – zaczną one obowiązywać od 2023 roku.

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się rejestracja spółki z o.o. z udziałem spółki zagranicznej. Dzięki takiemu tworowi będzie można uniknąć dodatkowych opłat podatkowych, gdyż spółki zagraniczne z krajów Unii Europejskiej mogą być zwolnione od płacenia podatku od dywidendy z polskich spółek pod pewnymi warunkami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w kwestiach związanych z zakładaniem spółki z oo. z udziałem spółki zagranicznej, chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat procesu rejestracyjnego oraz funkcjonowania takiego podmiotu. Nasi specjaliści pomogą także w przeprowadzeniu całego procesu rejestracyjnego spółki z udziałem spółki zagranicznej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

eKRS zakładanie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. za pomocą eKRS

Odpowiedź eksperta: Ostatnimi czasy coraz więcej spraw możemy załatwić nie wychodząc z domu, korzystając wyłącznie z Internetu. Wiąże się to z cyfryzacją wielu branż w naszym kraju. Takie rozwiązania mają na celu nie tylko uprościć formalności, ale przede wszystkim są znacznym zaoszczędzeniem czasu.

Jedną z takich rzeczy, jest przeniesienie rejestracji działalności do systemu S24. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności należy założyć konto w eKRS. Dokonać tego musi każdy ze wspólników. W tym celu każdy z nich musi posiadać podpis elektroniczny. Może to być Profil Zaufany jak i kwalifikowany podpis elektroniczny. Następnym krokiem jest sporządzenie niezbędnych dokumentów. Dane, które należy zebrać przed założeniem spółki w systemie S24 to nazwa, adres, lista wspólników, członków czy określenie rodzaju działalności za pomocą prawidłowych kodów PKD.

Gdy ten etap mamy za sobą, należy przejść do wypełnienia odpowiednich formularzy. Zawierają one głównie podstawowe informacje o danych spółki. Później formularze te należy opatrzyć podpisem elektronicznym. Kolejnym krokiem jest opłacenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, że w systemie S24 przedsiębiorca ma dostęp do wzorów dokumentów. Aczkolwiek w zależności od potrzeb, nie trzeba z nich korzystać. Wynika to z tego, że wzorów tych nie można dostosowywać do wymagań spółki. W takim wypadku warto spisać umowę spółki z o.o. u notariusza.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Usługa założenia spółek zoo

Pytanie do eksperta: Co obejmuje Państwa usługa rejestracji spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: To jaki zakres czynności obejmuje nasz usługa rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób klient planuje zarejestrować swoją firmę. Ścieżki są dwie – obie przewidują złożenie elektronicznego wniosku o wpisu, ale za pośrednictwem innych systemów.

PRS – jest to stosunkowo nowy system, powstały w 2021. Został uruchomiony po to, aby zastąpić rejestrację wykorzystującą papierowe wnioski. Korzystać mają z niego Ci przedsiębiorcy, którzy nie chcą korzystać z gotowego wzorca umowy, i sporządzić ją od podstaw w formie aktu notarialnego. W ramach rejestracji z aktem oferujemy: sporządzenie treści umowy spółki, zorganizowanie spotkania w kancelarii notarialnej, pomoc w założeniu konta w systemie, wypełnienia i złożenia wszystkich wniosków wraz z załącznikami.

S24 – system zakładający założenie spółki od a-z w formie elektronicznej, z wykorzystaniem umowy opracowanej na bazie gotowego e-wzorca. Nie daje możliwości zmiany treści umowy czy dopisania do niej własnych paragrafów. Nasze wsparcie w zakresie rejestracji podmiotu w s24 przewiduje pomoc w założeniu kont, wypełnieniu formularzy, na bazie których generowana jest umowa i wnioski o wpis oraz ich złożenie.

Niezależnie od tego, jaki sposób rejestracji wybierze klient, może liczyć na kompleksowe wsparcie i gwarancję, że przygotowane dokumenty zostały przygotowane we właściwy sposób. W ramach współpracy udzielamy również usług z zakresu doradztwa gospodarczego, podatkowego i prawnego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Pytanie do eksperta: Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Odpowiedź eksperta: System CRBR został wdrożony w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzi i przetwarza dane o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem. Rejestr beneficjentów rzeczywistych ma charakter publiczny – każdy ma dostęp do informacji.

Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. rozszerzono krąg podmiotów podlegających zgłoszeniu o:
1. spółdzielnie,
2. stowarzyszenia,
3. fundacje,
4. spółki partnerskie,
5. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
6. spółki europejskie,
7. spółdzielnie europejskie,
8. trusty.

Podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia do CRBR mają dopełnić formalności w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 roku (termin wejścia w życie nowelizacji ustawy). Istotnie należy również zaznaczyć, że beneficjent rzeczywisty zobowiązany jest zarówno do zgłoszenia jak również późniejszej aktualizacji danych w systemie CRBR.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub nieaktualne dane w rejestrze grozi kara finansowa w kwocie nawet 1 mln zł.

Nasze biuro pomaga w zakresie przygotowania i złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wniosek CRBR stowarzyszenie z nasza pomocą złoży szybko i bezpiecznie. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu – przedstawimy szczegóły oferty w zakresie CRBR oraz obsługi prawnej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z o.o. ile trwa

Pytanie do eksperta: Ile trwa założenie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta: Od lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania do KRS wniosku o uzyskanie wpisu do KRS w papierowej formie. Aktualnie dostępna jest tylko opcja elektronicznej rejestracji spółki, przy wykorzystaniu e-wniosków. Istnieją dwa systemy, za pośrednictwem których rejestruje się spółki.

Pierwszym z nich jest system s24, w ramach którego dokonuje się elektronicznej rejestracji w zaledwie 24 godziny. Rozwiązanie to zakłada korzystanie z gotowego wzorca umowy spółki, i umożliwia personalizowanie treści tego dokumentu i wzbogacania go o własne ustalenia czy dodatkowe zapisy. Jest to więc rozwiązanie tylko dla tych, którym odpowiadają wszystkie zapisy standardowej umowy lub dla tych, którzy planują zaktualizowanie treści umowy spółki zaraz po jej założeniu. Dla tych właścicieli firm, którzy chcą samodzielnie sporządzić treść umowy rejestrowanego podmiotu, stworzony został system PRS. Aby zarejestrować w nim spółkę należy najpierw sporządzić umowę w formie aktu notarialnego – przygotować dokument i podpisać go w obecności notariusza, a następnie wypełnić formularze w systemie i załączyć przygotowany akt.

PRS niestety nie przewiduje limitu czasowego, jaki KRS ma na rozpatrzenie wniosku. Choć z założenia, jest to 7 dni, w praktyce sąd często nie dotrzymuje terminu i przedsiębiorcy muszą czekać na odpowiedź zwrotną nawet kilka tygodni.

Warto również wziąć pod uwagę, że źle przygotowana umowa czy wnioski powodują otrzymanie negatywnej odpowiedzi. Jeśli zależy nam na czasie, powinniśmy rozważyć opcję współpracy z doradcą gospodarczym, który będzie czuwał nad procedura i zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z sądu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Zadzwoń