Posts tagged: obsługa księgowa Kraków

Pomoc w zmianie biura księgowego

Pytanie do eksperta: Kiedy podjąć decyzję o zmianie biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Aby uznać, że potrzebna jest zmiana biura rachunkowego, najlepiej jest przeanalizować motywy jego zmiany. Dobre i rzetelne biuro rachunkowe to podstawa każdej działalności i jej właściwego funkcjonowania. Wszyscy przedsiębiorcy potrzebują księgowych, którzy pozwolą im skupić się na prowadzeniu biznesu, a sprawy księgowe pozostaną w należytym porządku bez konieczności ich ciągłego kontrolowania. Większość profesjonalnych firm rachunkowych oferuje pomoc w zmianie biura księgowego i załatwienie większości formalności z tym związanych w imieniu Klienta.

Powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na zmianę biura jest:
– brak dostępu do autorskiego programu księgowego, dostosowanego pod Klienta danego biura,
– brak profesjonalnej obsługi, księgowych certyfikowanych, którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie i służą pomocą na każdym kroku,
– brak możliwości elektronicznego przesyłania dokumentów.

Zmiana biura rachunkowego zaczyna się od wypowiedzenia umowy, które zwykle trwa kilka miesięcy.

Kolejnym krokiem jest odbiór dokumentów od poprzedniego biura rachunkowego. Ważne, aby sprawdzić czy dokumentacja jest kompletna, ale taka pomoc w zmianie biura księgowego zawiera się zazwyczaj w usługach nowego biura rachunkowego.

Następnym krokiem jest dokonanie aktualizacji we wniosku CEIDG, a kolejnym przeniesienie wszystkich dokumentów do nowego biura i rozpoczęcie nowej współpracy.

Nasza firma również oferuje pomoc w zmianie biura księgowego, więc jeśli są Państwo zainteresowani to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy

Pytanie do eksperta: Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa polskiego, zagraniczny przedsiębiorca, w celu wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski, może zdecydować się na utworzenie oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Aby wykonywać działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce, na zasadzie wzajemności. Należy przy tym pamiętać, iż przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział spółki zagranicznej w Polsce oznacza niezależną pod względem organizacyjnym i majątkowym część działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemca firmy na obszarze Polski.

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy w Polsce jest możliwe, ale przedsiębiorca musi pamiętać o ustanowieniu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:
– używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem “oddział w Polsce”,
– prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego.

Aby oddział mógł funkcjonować należy zarejestrować spółkę zagraniczną w Polsce. Do zarejestrowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:
– decyzja właściwego organu zagranicznego przedsiębiorcy w sprawie utworzenia oddziału oraz miejsca jego działalności,
– decyzja wyznaczenia osoby reprezentującej przedsiębiorcę zagranicznego w powołanym oddziale,
– uwierzytelniona kopia umowy spółki oraz jej tłumaczenie,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale firmy,
– odpis z właściwego rejestru zagranicznego przedsiębiorcy wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem,
– dokument potwierdzający, że pomiędzy państwem zagranicznego przedsiębiorcy a Polską jest spełniona tzw. zasada wzajemności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Biała Lista Podatników

Pytanie: Jaki zakres informacji o podatnikach znajdę w wykazie białej listy ?

Odpowiedź eksperta: 1 września 2019 zaczął funkcjonować wykaz informacji o podatnikach VAT. Zadaniem wykazu jest szybka i skuteczna weryfikacja kontrahentów: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Informacje w białej liście o podatnikach są następujące:
a) nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
b) numer identyfikacyjny na potrzeby podatku, jeśli został on przyznany
c) status podmiotu:
– w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji lub, którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT
– zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
d) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
e) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
f) adres siedziby- w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
g) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu reprezentacyjnego oraz ich numery identyfikacji podatkowej
h) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
i) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej
j) daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
k) podstawę prawną odpowiednio wykreślenia z rejestru i przywrócenia jako podatnika
l)numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa rachunkowa spółek z o.o. Kraków

Pytanie do eksperta: Komu powierzyć obsługę rachunkową spółki z o.o. w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość osiąganych przychodów ze sprzedaży. W księgach rachunkowych należy zapisać, każde nawet najmniejsze zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w przedsiębiorstwie.

Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest prostym zadaniem. Niejeden przedsiębiorca zastanawia się komu zlecić obsługę księgową swojej firmy, gdyż musi być ona prowadzona profesjonalnie i rzetelnie oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości. Samodzielne prowadzenie księgowości spółki z o.o. nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest bardzo czasochłonne.

Jeśli szukają Państwo odpowiedniego podmiotu, który poprowadzi księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro rachunkowe znajduje się w Krakowie. Działamy na rynku od wielu lat, co pozwoliło nam na zdobycie niezbędnego doświadczenia. Zajmujemy się prowadzeniem zarówno pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Oferujemy kompleksową obsługę księgową różnych typów spółek. Dokumenty potrzebne do ewidencji zdarzeń gospodarczych można dostarczyć nam osobiście lub z pomocą poczty bądź e-mailem. Naszym Klientom oferujemy atrakcyjny cennik usług. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, w celu zapoznania się ze szczegółami oferty!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podstawowe informacje o księgowości

Pytanie do eksperta: Jakie wyróżniamy rodzaje księgowości?

Odpowiedź eksperta: Księgowość to jeden z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości. Nie każdy przedsiębiorca może swobodnie wybrać dla swojej firmy rodzaj księgowości. W określonych przypadkach prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe.

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów i usług w danym roku obrotowym nie przekraczają określonej w przepisach granicy. Powyżej określonej kwoty, należy prowadzić pełną księgowość. Uproszczona księgowość jest stosunkowo łatwa i tania w prowadzeniu. Przedsiębiorca może zajmować się nią samodzielnie, jednak musi znać aktualne przepisy. Uproszczona księgowość może być prowadzona w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź księgi przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość to skomplikowany i rozbudowany system ewidencji każdej, nawet najmniejszej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Do rozliczania na jej zasadach zobowiązane są spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na poziom osiąganych przychodów. Pełna księgowość prowadzona jest w formie księgi rachunkowej. Księgi te mogą prowadzić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zaletą tej formy jest to, że przedsiębiorca dokładnie wie, gdzie ulokowane są jego pieniądze.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Ceny usług w biurze rachunkowym

Pytanie do eksperta: Jaki jest koszt usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości jest jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy. Usługi księgowe świadczone przez biura rachunkowe są zdecydowanie mniej kosztowne niż zatrudnienie samodzielnego księgowego lub księgowej.

Korzystając z usług biura rachunkowego przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług księgowych, a także innych dodatkowych usług. Najczęściej ceny za usługi księgowe ustalane są na podstawie formy prawnej działalności, której będzie prowadzona księgowość, rodzaju księgowości oraz od ilości dostarczonych dokumentów, które podlegają ewidencji. Ważne jest także to czy firma rozlicza się z podatku od towarów i usług. Cena za obsługę firmy przez biuro rachunkowe zależy również od wybranych przez przedsiębiorcę usług dodatkowych. Niejedno biuro rachunkowe oferuje swoim Klientom elastyczny cennik za usługi księgowe, co oznacza, że koszty jakie poniesie przedsiębiorca uzależnione są głównie od ilości dostarczonych dokumentów podlegających ewidencji.

Skorzystanie z usług biura rachunkowego niesie za sobą wiele korzyści. Przedsiębiorca ma pewność, że księgowość prowadzona jest w sposób zgodny z Ustawą o rachunkowości oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami. Zatrudnienie osoby do prowadzenie księgowości w firmie jest bardzo kosztowne, może okazać się zbyt dużym obciążeniem zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw. Osobie prowadzącej firmową księgowość należy stworzyć odpowiednie stanowisko pracy oraz wyposażyć je w urządzenia i programy potrzebne do księgowania.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

Pytanie do eksperta: Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać jak ważną funkcję w firmie pełni księgowość. Obsługa księgowa firmy powinna być prowadzona profesjonalnie, rzetelnie i terminowo, ponieważ jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Niejeden przedsiębiorca decyduje się zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość firmy na najwyższym poziomie nie jest prosty. Przy wyborze biura nie warto kierować się jedynie ceną oferowana za obsługę księgową, gdyż może się okazać, że podmiot oferujący niskie ceny nie posiada odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu księgowości lub jest nierzetelny. Podczas szukania odpowiedniego biura rachunkowego bardzo pomocne mogą okazać się opinie Klientów. Dobrym wyborem jest również biuro, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. Przedsiębiorca w takim przypadku nie płaci co miesiąc stałej kwoty za usługi księgowe, lecz określoną sumę pieniędzy uzależnioną od ilości dostarczanych dokumentów podlegających ewidencji. Podczas wyboru biura rachunkowego warto zwrócić również uwagę na to, czy dana firma oprócz prowadzenia księgowości oferuje dodatkowe usługi.

Nasze biuro rachunkowe posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w skład, których wchodzą m.in. prowadzenie księgowości, obsługa kadrowo-płacowa, reprezentacja przed urzędami, doradztwo prawne i podatkowe. Zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Biuro rachunkowe koszt

Pytanie do eksperta: Chciałbym powierzyć swoją księgowość specjalistom, jak dużo może mnie to kosztować?

Odpowiedź eksperta: Na usługi księgowe decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Z każdym dniem zwiększa się bowiem ich świadomość dotycząca konsekwencji wynikłych z nierzetelnie prowadzonych rozliczeń. Przedsiębiorca może w tym celu przekazać swoje dokumenty biuru rachunkowemu bądź zdecydować się na etatowe zatrudnienie księgowego.

Etat księgowego to znacznie droższa opcja, ponieważ prócz kwestii wynagrodzenia przedsiębiorca musi zapłacić również jego składki ubezpieczeniowe, a także wyposażyć jego miejsce pracy w odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, akcesoria biurowe itd.. Samodzielny księgowy prowadzi jednak rozliczenia w siedzibie firmy toteż nie opuszcza ona murów firmy. Co więcej jako, iż jest elementem kadry pracowniczej doskonale zna strukturę firmy oraz może niemal natychmiast zareagować jeżeli nastałaby taka potrzeba np. podczas kontroli skarbowej. Outsourcing księgowy świadczony przez biura rachunkowe to pełen profesjonalizm w bardzo atrakcyjnej cenie. Przedsiębiorca ma jedynie obowiązek dostarczyć danej instytucji komplet dokumentów na podstawie których biuro dokonuje niezbędnych rozliczeń oraz innych obowiązków księgowych. Koszt usług biura rachunkowego zależy przede wszystkim od ilości dokumentów generowanych przez firmę, sposobu rozliczania się z państwem, jak również liczby zatrudnionych pracowników.

W razie zainteresowania usługami biura rachunkowego zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Gwarantujemy rzetelną opiekę księgową.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Uproszczona rachunkowość

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić rachunkowość uproszczoną?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość uproszczona prowadzona jest w firmach, gdy przychody netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

Ten rodzaj rachunkowości może przybrać jedną z 3 różnych form, do których zalicza się:
– karta podatkowa,
– księga przychodów i rozchodów,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Uproszczona rachunkowość może być prowadzona za pośrednictwem programu księgowego. Nie zawsze jednak można z niej korzystać. Podmioty gospodarcze, którym regulacje prawne narzucają prowadzenie księgowości pełnej, muszą realizować zdecydowanie bardziej skomplikowaną rachunkowość firmy.

Zaletą, którą posiada uproszczona rachunkowość, jest zdolność monitorowania zdarzeń gospodarczych firmy, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie, jak i również generowanie niewielkich kosztów jej prowadzenia.

Jeśli planują Państwo prowadzić księgowość w formie, jaką jest uproszczona rachunkowość, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z ekspertami, zagwarantują Państwu zadowolenie ze świadczonych przez nas usług.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Obsługa księgowa spółek w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak wygląda obsługa księgowa w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości spółek handlowych w większości form prawnych na podstawie, których działają zobowiązane jest do prowadzenia pełnej księgowości. Prowadzenie ksiąg handlowych jest niezmiernie ważne dla firmy, ponieważ na ich podstawie można dokonać analizy finansowej jednostki. Dzięki tym danym możemy uzyskać informacje odnośnie rentowności, zadłużenia czy też płynności finansowej firmy. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga od osób zajmujących się tymi kwestiami dużego doświadczenia oraz wiedzy, a także śledzenia i stosowania ciągle zmieniających się przepisów, które w danym momencie obowiązują.

Nasza firma od lat świadczy usługi dla każdego rodzaju firm. Dzięki temu, iż nasi pracownicy są specjalistami w swojej dziedzinie mają Państwo gwarancję wysokiej jakości usług oraz rzetelności w wykonywanych zadaniach. Decydując się na nasze usługi mogą być Państwo pewni, że będziemy dążyli do optymalizacji kosztów obsługi rachunkowej oraz kadrowej. W ramach świadczenia usług księgowych nasi specjaliści zawsze służą radą odnośnie np. sposobu finansowania firmy, optymalizacji kosztów. Mogą być Państwo pewni, że nasza współpraca będzie efektywna. Zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.