Posts tagged: likwidacja spółki

Zamknięcie spółki

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zamknąć działalność spółki?

Odpowiedź eksperta: Spółki nie da się zamknąć z dnia na dzień, gdyż wcale nie jest to takie proste zadanie. Najlepiej byłoby ją sprzedać, ale w sytuacji gdy nie możemy znaleźć kupca jesteśmy zmuszeni ją zlikwidować. Jest to końcowy etap istnienia spółki, w trakcie którego porządkuje się sprawy spółki.


Procedura likwidacyjna rozpoczyna się od podjęcia uchwały o rozwiązaniu i likwidacji spółki przez wszystkich wspólników. Uchwałę te składa się do KRS (formularz KRS-Z 61).
Do wniosku dołącza się także:

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej i dowód opaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • listę wskazanych likwidatorów spółki;
 • sposób reprezentacji spółki w momencie jej likwidacji;
 • wzory podpisów likwidatorów (złożone w sądzie , bądź poświadczone notarialnie);
 • adresy likwidatorów;

Jak już wiadomo likwidacją spółki zajmują się likwidatorzy. Są to przeważnie ostatni członkowie zarządu. Likwidatorzy powinni wezwać wierzycieli spółki z o.o. do zgłoszenia ich wierzytelności względem spółki, w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o tym. Takie ogłoszenia umiesczene jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Istnieje także inna możliwość ogłaszania, gdy zawarta jest ona w umowie.

Należy pamiętać, że w trakcie trwania procesu likwidacji nie wolno wypłacać wspólnikom zysków, ani dokonywać podziału majątku spółki (zanim nie zostaną spłacone wszystkie zobowiązania).

Likwidatorzy mają także obowiązek sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji oraz następnie przedstawić go do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. Kolejnym obowiązkiem likwidatorów jest dokonanie aktualizacji w urzędzie skarbowym danych objętych zgłoszeniem NIP i VAT.

Otwarcie likwidacji powoduje automatyczne wygaśnięcie prokury. Likwidatorzy mogą dokonać podziału majątku spółki między wspólników najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwania wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności. Podział majątku może nastąpić tylko wtedy, gdy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.


Nasza firma pomoże Państwu w przejściu tego niełatwego procesu. Prawnicy dołożą wszelkich starań, ny proces przebiegał sprawnie, a Państwo nie musieli się niepotrzebnie denerwować.

 

Likwidacja spółek z o.o.

Pytanie do eksperta: Z jakiego powodu może dojść do likwidacji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie, gdy zostaje ona wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje wiele przyczyn z powodu których może dojść do zamknięcia firmy.


Najczęściej przyczyną stają się powody przewidziane już na początku prowadzenia działalności i wymienione w umowie. Mowa tutaj na przykład o zrealizowaniu zamierzonych celów, bądź też zakończeniu okresu na jaki została ona zawarta przez wspólników. Kolejnym powodem może być uchwała udziałowców, którzy zdecydują się przenieść siedzibę przedsiębiorstwa poza granicę naszego kraju bądź też podejmą decyzję o rozwiązaniu spółki. Jako najczęstszą przyczynę podaje się także ogłoszenie upadłości spółki spowodowane brakiem generowania zysków.


Likwidacji może także dokonać sąd rejestrowy, w ściśle określonych sytuacjach, na przykład kiedy uzna, że umowa spółki nie została zawarta lub zawarto ją w sposób odbiegający od określonych zasad i nieprawidłowy. Stanie się tak także, jeżeli przedmiot działalności okaże się niezgodny z prawem a jego realizowanie będzie powodowało popełnianie czynów karalnych. Sąd rozwiąże spółkę także gdy na jaw wyjdzie iż nie wszystkie osoby podpisujące jej umowę posiadają zdolność do czynności prawnych, bądź umowa nie jest kompletna i nie zawiera którejś z obowiązkowych informacji. Może on także zarządzić likwidację na wniosek jednego z wspólników lub na żądanie organu państwowego.

Trudno jest wymienić wszystkie przyczyny, które mogą spowodować zamknięcie przedsiębiorstwa. Za każdym razem sytuacja może się zmieniać i powody mogą być odmienne.

 

Likwidacja spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zlikwidować spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki komandytowej nie jest tanim ani krótkim procesem. Otwarcie procesu likwidacji spółki spowodowane jest wygaśnięciem prokury (która w okresie trwania likwidacji nie może także zostać ustanowiona).

Kto jest likwidatorem spółki komandytowej?
* Wszyscy wspólnicy.
* osoby spoza grona wspólników (na mocy uchwały, w szczególnych przypadkach)

Likwidatorzy powinni stosować się do uchwał wspólników. W sytuacji gdy likwidatorów wyznaczył sąd, mają oni obowiązek stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników.
Otwarcie likwidacji trzeba zgłosić sądowi rejestrowemu. Zgłoszenie powinno nastąpić na urzędowym formularzu KRS-Z61, do którego należy dołączyć:

 • formularz KRS-ZR – likwidator, zarządca, przedstawiciel upadłego;
 • dowód wpłaty opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • zgodę likwidatorów na ich powołanie (wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki);
 • formularz KRS-ZK;
 • uchwałę w sprawie rozwiązania spółki oraz powołanie likwidatora/likwidatorów;
 • adres likwidatora/likwidatorów wraz z imionami i nazwiskami;

 

Po sporządzeniu przez likwidatorów bilansu na dzień otwarcia likwidacji, spłacane są wierzytelności względem osób trzecich. Pozostały majątek dzieli się miedzy wspólników (zgodnie z umową). Po zakończeniu procedury likwidatorzy obowiązani są sporządzić bilans zamknięcia. Zakończenie likwidacji likwidatorzy powinni zgłosić sądowi wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru (wiąże się to z opłatą wysokości 300 zł). Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-X2.
Nasi eksperci oferują pomoc w tej dziedzinie, zachęcamy do kontaktu.

Rozwiązanie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Dlaczego dochodzi do rozwiązania spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Niezwykle trudno jest wypracować sobie stabilną pozycję na rynku i pozyskać klientów, dlatego też każdego roku setki przedsiębiorców decydują się na likwidację swojej firmy.

Rozwiązanie spółki z o.o. ma miejsc w chwili wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Potem następuje spieniężenie jej majątku i ostateczne zamknięcie wszelkich prowadzonych przez nią spraw.

Najczęściej dochodzi do tego z powodu:

 • ogłoszenia upadłości spółki,
 • przenoszenia siedziby spółki poza granice kraju,
 • przyczyn przewidzianych w umowie spółki, na przykład zrealizowanie zamierzonych ceków, czy zakończanie okresu na który została powołana.

Jednostka gospodarcza może również zostać zamknięta z inicjatywy sądu rejestrowego, w przypadku określenia w umowie przedmiotu działalności niezgodnego z prawem lub zawarcia jej w sposób nieprawidłowy.

Pierwszym krokiem do wszczęcia rozpoczęcia procesu likwidacji jest uchwała wspólników, zatwierdzona protokołem notarialnym. Warunkiem koniecznym jest zawarcie w niej nazwisk likwidatorów. Podczas prowadzenia działań mających prowadzić do zamknięcia przedsiębiorstwa nie można wypłacać dywidend, ani dokonywać podziału majątku jeżeli zobowiązania wobec wierzycieli nie zostały spłacone.

Wielu nie zdaje sobie sprawę, że istnieje opcja pozwalająca uniknąć rozwiązania spółki. Polega on ana sprzedaży wszystkich udziałów przedsiębiorstwa. Szerokie grono businessmanów poszukuje firm, które prowadzą już działalność gospodarczą.

Call Now ButtonZadzwoń