Posts tagged: księgowość

Karta Polaka

Pytanie do eksperta: Usługi księgowe cennik od czego jest uzależniony?

Odpowiedź eksperta: Karta Polaka to dokument, który zaświadcza przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest ona równoznaczna z przyjęciem obywatelstwa polskiego. Okres obowiązywania tego dokumentu różni się, w zależności od grupy wiekowej.
– dla osoby pełnoletniej, która nie przekroczyła 65 roku życia, Karta Polaka jest ważna przez 10 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne 10
– dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważna 10 lat, lub do uzyskania pełnoletności
– dla osoby powyżej 65 roku życia, Karta Polaka jest ważna na czas nieokreślony

W wypadku, gdy posiadacz Karty Polaka w trakcie jej obowiązywania dostał obywatelstwo polskie lub zezwolenie na stały pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, karta automatycznie traci ważność.

Karta Polaka nadaje wiele uprawnień:
– pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą
– otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w wypadku złożenia wniosku o pobyt stały
– zwolnienie z opłat konsularnych
a) przyjęcie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
b) przyjęcie wniosku o wydanie wizy
– pomoc konsula w wypadku zagrożenia życia
– bezpłatnego wstępu do poszczególnych muzeów państwowych
– ulgi 37% w pociągach osobowych, pospiesznych, ekspresowych
– korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w awaryjnych przypadkach
– odbywania studiów i innych form kształcenia
– uczestnictwa w badaniach naukowych
– zwolnienia z obowiązku pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej


Wniosek o Kartę Polaka może być wyłącznie złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (tylko dla obywateli Republiki Białorusi i bezpaństwowców) lub konsul znajdujący się na terenie zamieszkania wnioskodawcy za granicą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Usługi księgowe cennik

Pytanie do eksperta: Usługi księgowe cennik od czego jest uzależniony?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców podejmowania wielu decyzji zmierzających do optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zadbaniu o rozwój podmiotu. Analiza kosztów oraz opieranie swoich decyzji o rzetelnie przygotowanie raporty i sprawozdania z pewnością przyczynią się do bezpieczeństwa spółki.

Istotnym zadaniem przedsiębiorców jest podjęcie decyzji związanej z prowadzeniem księgowości oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z Ustawy o Rachunkowości. Wybierając biuro rachunkowe warto zwrócić uwagę na kompetencje kadry specjalistów oraz doświadczenie biura. Kolejną istotnym czynnikiem jest ubezpieczenie, czyli posiadanie polisy od odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Jak kształtuje się usługi księgowe cennik?

Ogrom różnic cenowych na rynku sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą na jakie biuro rachunkowe się zdecydować. Często panuje przekonanie, że niska cena za usługi księgowe może przysporzyć wiele problemów. Istotnie należy jednak podkreślić, że wiele biur rachunkowych stosuje obecnie automatyzację procesów, co pozwala ograniczyć czas usługi do minimum.

Nasze biuro rachunkowe oferuje usługi księgowe w bardzo atrakcyjnych cenach. Progi cenowe są elastyczne, uzależnione od ilości dokumentów księgowych.

Pragniemy również zaznaczyć, że nasze biuro rachunkowe świadczy usługi dla przedsiębiorców w całej Polsce. Swoje dokumenty mogą Państwo dostarczać nam w sposób zdalny, za pośrednictwem skanów, zdjęć.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy

Pytanie do eksperta: Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa polskiego, zagraniczny przedsiębiorca, w celu wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski, może zdecydować się na utworzenie oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Aby wykonywać działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce, na zasadzie wzajemności. Należy przy tym pamiętać, iż przedmiot działalności oddziału nie może wychodzić poza przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział spółki zagranicznej w Polsce oznacza niezależną pod względem organizacyjnym i majątkowym część działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemca firmy na obszarze Polski.

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy w Polsce jest możliwe, ale przedsiębiorca musi pamiętać o ustanowieniu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:
– używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem “oddział w Polsce”,
– prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego.

Aby oddział mógł funkcjonować należy zarejestrować spółkę zagraniczną w Polsce. Do zarejestrowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:
– decyzja właściwego organu zagranicznego przedsiębiorcy w sprawie utworzenia oddziału oraz miejsca jego działalności,
– decyzja wyznaczenia osoby reprezentującej przedsiębiorcę zagranicznego w powołanym oddziale,
– uwierzytelniona kopia umowy spółki oraz jej tłumaczenie,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale firmy,
– odpis z właściwego rejestru zagranicznego przedsiębiorcy wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem,
– dokument potwierdzający, że pomiędzy państwem zagranicznego przedsiębiorcy a Polską jest spełniona tzw. zasada wzajemności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zmiany w podatku dochodowym 2019

Pytanie do eksperta: Jakie zmiany w podatku dochodowym 2019?

Odpowiedź eksperta: Podatnicy każdego roku muszą przygotować się na zmiany wynikające z nowelizacji przepisów, które często wprowadzane są w celu ułatwienia życia przedsiębiorców lub zrekompensowania straconych wpływów wynikających z postępowań podatników. Niestety coraz częściej wprowadzane zmiany sprawiają, że podatnicy więcej tracą niż zyskują.

Od stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy mówiące o wzroście limitu amortyzacji środka trwałego w postaci samochodu osobowego. Limit został podniesiony do 150 000 zł. W kwestii samochodów należy przygotować się na zmiany dotyczącej sposobu rozliczania kosztów leasingu. Przedsiębiorca użytkujący samochód na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu, który jest przedmiotem umowy.

Od 2019 roku ma zacząć obowiązywać również podatek exit tax, czyli podatek od wyprowadzki. Podatek będzie obowiązywał osoby, na skutek których działań składniki majątku zostaną przeniesione poza terytorium Polski, co sprawi, że Polska utraci prawo do opodatkowania przychodów ze zbycia majątku. Przewidywane są dwie stawki podatku:
– 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość składnika majątku oraz
– 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Warto podkreślić, że podatek od wyprowadzki dotyczyć będzie tych składników majątku, których wartość rynkowa przekracza 2.000.000 zł.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

VAT w czasie zawieszenia działalności spółki

Pytanie do eksperta: Postanowiłem zawiesić swoją spółkę na kilka miesięcy. Czy w takiej sytuacji nadal muszę składać deklarację VAT i rozliczać się z danego podatku?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie spółki prawa handlowego czynnych podatników VAT-u sprawia, że nie muszą oni składać deklaracji VAT-7 za okresy, w których spółka przebywa w zawieszeniu. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Istnieje konieczność złożenia deklaracji za okresy rozliczeniowe, za które podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania działalności gospodarczej gdy zawieszenie nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, a także za okresy, w które podatnik jest obowiązany wykonać korektę podatku naliczonego.

Przepisy ustawy VAT dają też prawo do wykazania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w pierwszej deklaracji składanej po okresie zawieszenia. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może również skorygować deklarację za ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający zawieszenie. Kolejno ma prawo do wykazania powstałej w taki sposób nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym jako kwoty zwrotu na rachunek bankowy bez możliwości przeniesienia.

Jeżeli myślą Państwo nad zawieszeniem swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Omówimy jakie dokładnie korzyści wiążą się z zawieszeniem swojej działalności, jakie obowiązki Państwo utrzymają oraz z jakich udogodnień będziecie mogli skorzystać. Warto podkreślić, że aby zawieszenie było możliwe konieczne jest spełnienie kilku wymogów, których także warto być świadomym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Uproszczone formy ewidencji księgowej

Pytanie do eksperta: Jakie są uproszczone formy ewidencji księgowej?

Odpowiedź eksperta: Każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. Do uproszczonych form ewidencji księgowej zaliczamy kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księgę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa to najprostsza z form uproszczonej księgowości. Podatek, który płaci przedsiębiorca nie zależy od wysokości osiąganych przychodów czy dochodów, lecz określany jest na cały rok z góry przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie nieliczni przedsiębiorcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek w określonej dla danej działalności stawce podatku. Podatek obliczany jest na podstawie osiąganych przychodów, koszty nie są brane pod uwagę. Nawet, gdy przedsiębiorca ponosi stratę w danym miesiącu, obowiązkowo musi zapłacić podatek.

Księga przychodów i rozchodów to ostatnia z form uproszczonej księgowości. W tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek od przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania, czyli od dochodu. Podatek może być płacony w stawce liniowej 19% lub na zasadach ogólnych 18% i 32%. Podatku nie płaci się jeśli przedsiębiorstwo nie osiąga dochodów.

Rozliczać się na podstawie jednej z uproszczonych form księgowości mogą osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

Pytanie do eksperta: Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać jak ważną funkcję w firmie pełni księgowość. Obsługa księgowa firmy powinna być prowadzona profesjonalnie, rzetelnie i terminowo, ponieważ jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Niejeden przedsiębiorca decyduje się zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego, które poprowadzi księgowość firmy na najwyższym poziomie nie jest prosty. Przy wyborze biura nie warto kierować się jedynie ceną oferowana za obsługę księgową, gdyż może się okazać, że podmiot oferujący niskie ceny nie posiada odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu księgowości lub jest nierzetelny. Podczas szukania odpowiedniego biura rachunkowego bardzo pomocne mogą okazać się opinie Klientów. Dobrym wyborem jest również biuro, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. Przedsiębiorca w takim przypadku nie płaci co miesiąc stałej kwoty za usługi księgowe, lecz określoną sumę pieniędzy uzależnioną od ilości dostarczanych dokumentów podlegających ewidencji. Podczas wyboru biura rachunkowego warto zwrócić również uwagę na to, czy dana firma oprócz prowadzenia księgowości oferuje dodatkowe usługi.

Nasze biuro rachunkowe posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w skład, których wchodzą m.in. prowadzenie księgowości, obsługa kadrowo-płacowa, reprezentacja przed urzędami, doradztwo prawne i podatkowe. Zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Biuro rachunkowe koszt

Pytanie do eksperta: Chciałbym powierzyć swoją księgowość specjalistom, jak dużo może mnie to kosztować?

Odpowiedź eksperta: Na usługi księgowe decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Z każdym dniem zwiększa się bowiem ich świadomość dotycząca konsekwencji wynikłych z nierzetelnie prowadzonych rozliczeń. Przedsiębiorca może w tym celu przekazać swoje dokumenty biuru rachunkowemu bądź zdecydować się na etatowe zatrudnienie księgowego.

Etat księgowego to znacznie droższa opcja, ponieważ prócz kwestii wynagrodzenia przedsiębiorca musi zapłacić również jego składki ubezpieczeniowe, a także wyposażyć jego miejsce pracy w odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie, akcesoria biurowe itd.. Samodzielny księgowy prowadzi jednak rozliczenia w siedzibie firmy toteż nie opuszcza ona murów firmy. Co więcej jako, iż jest elementem kadry pracowniczej doskonale zna strukturę firmy oraz może niemal natychmiast zareagować jeżeli nastałaby taka potrzeba np. podczas kontroli skarbowej. Outsourcing księgowy świadczony przez biura rachunkowe to pełen profesjonalizm w bardzo atrakcyjnej cenie. Przedsiębiorca ma jedynie obowiązek dostarczyć danej instytucji komplet dokumentów na podstawie których biuro dokonuje niezbędnych rozliczeń oraz innych obowiązków księgowych. Koszt usług biura rachunkowego zależy przede wszystkim od ilości dokumentów generowanych przez firmę, sposobu rozliczania się z państwem, jak również liczby zatrudnionych pracowników.

W razie zainteresowania usługami biura rachunkowego zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Gwarantujemy rzetelną opiekę księgową.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Usługi księgowe dla niewielkiej spółki

Pytanie do eksperta: Komu zlecić usługi księgowe dla niewielkiej spółki?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy niezależnie od wielkości danej firmy. Usługi księgowe niewielkiej spółki można prowadzić samodzielnie, jednak wiąże się to z wieloma dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie samodzielnej księgowej bądź księgowego lub nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym.

To kto poprowadzi księgowość w firmie, zależy wyłącznie od przedsiębiorcy oraz jego możliwości finansowych. Zatrudnienie dodatkowego pracownika, który będzie zajmował się księgowością w niewielkiej spółce to bardzo kosztowne rozwiązanie. Osobie tej należy utworzyć osobne stanowisko pracy oraz odpowiednio je wyposażyć. Podjęcie współpracy z biurem rachunkowym jest dobrym wyjściem. Biura rachunkowe oprócz prowadzenia księgowości zajmują się również szeregiem innych usług np. prowadzeniem działu kadrowo-płacowego, doradztwem prawnym i podatkowym oraz sporządzaniem sprawozdań i deklaracji

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego może sprawiać problemy. Nie warto decydować się na podmiot, który oferuje bardzo niskie ceny, gdyż może się okazać, iż firma ta jest nierzetelna. Dobrym wyborem jest biuro rachunkowe, które oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. W tym przypadku przedsiębiorca nie płaci stałej miesięcznej kwoty, lecz cena za prowadzenie księgowości uzależniona jest od ilości dostarczanych dokumentów, które podlegają ewidencji. Dla średniej wielkości firm biuro rachunkowe jest najbardziej optymalnym wyborem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Pytanie do eksperta: Jak rozliczyć JPK?

Odpowiedź eksperta:Od dwóch lat prowadzę niewielkie przedsiębiorstwo, w którym zatrudniam sześciu pracowników. Moje roczne obroty nie przekraczają miliona złotych. Czy Jednolity Plik Kontrolny dotyczy również mnie?

Charakterystyka Pańskiej działalności wskazuje, że prowadzi Pan mikroprzedsiębiorstwo, czyli najmniejszą z możliwych działalności. Niestety nie oznacza to, że jest Pan zwolniony z obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Wraz z początkiem 2018 roku obowiązek ten dotyczy już wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości działalności jaką prowadzą. W roku ubiegłym roku z obowiązku tego wykluczeni byli właśnie mikroprzedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej dziesięciu pracowników, których roczne obroty nie przekroczyły równowartości dwóch milionów euro.

Rok 2018 zakończył erę papierowych deklaracji, co znacznie usprawni pracę urzędów. Aktualnie przedsiębiorcy swoje deklarację muszą przesyłać drogą elektroniczną w formacie XML. Ustandaryzowanie formatu wszystkich dokumentów pozwoli na szybkie wykrywanie pustych faktur, a także pozwoli na niemal natychmiastową weryfikację wprowadzanych danych.

Wyróżnia się następujące struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego:
1. księgi rachunkowe –JPK_KR
2. wyciąg bankowy – JPK_WB
3. magazyn – JPK_MAG
4. faktury VAT – JPK_FA
5. podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
6. ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jeśli szukają Państwo pomocy w sporządzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla swojej firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Call Now ButtonZadzwoń