Posts tagged: czysta spółka

Spółka osobowa

Pytanie do eksperta: Co oznacza, że spółka jawna, partnerska czy komandytowa jest spółkami osobowymi?

Odpowiedź eksperta:W Kodeksie Spółek Handlowych ustawodawca wprowadził dwa typy przedsiębiorstw – spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki osobowe to podmioty, których działalność opiera się na osobistej więzi pomiędzy jej wspólnikami. Stanowi strukturę odrębną od jej wspólników zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Osobowe podmioty gospodarcze mają zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym także nieruchomości i prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania.

Aby spółka osobowa mogła powstać niezbędne jest w tym celu uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis poprzedza się zawarciem przez podmiot gospodarczy stosownej umowy spółki, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – podpisaniem statutu. Forma umowy spółki osobowej uzależniona jest od rodzaju spółki.

Różnicą pomiędzy spółką osobową, a kapitałową jest to, że osobową spółkę handlową utworzyć może co najmniej dwóch wspólników, natomiast możliwe jest prowadzenie jednoosobowej spółki kapitałowej. Odpowiedzialność wspólników podmiotów osobowych za zobowiązania ma charakter osobisty, a z kolei kapitałowa jednostka gospodarcza odpowiada z wniesionych wkładów.

Zgodnie z prawem handlowa spółka osobowa posiada status przedsiębiorcy, jednak nie jest osobą prawną. Niektórzy uważają, że spółki osobowe są bardzo podobne statusem do osób prawnych, ponieważ posiadają wyodrębniony majątek, organy, a także zdolność prawną oraz sądową. Ze względu na jej ciekawą charakterystykę wiele osób decyduje się na prowadzenie biznesu w formie spółki osobowej, ponieważ może ona przynieść wiele korzyści.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Celowa spółka

Pytanie do eksperta: Po co powołuje się spółkę celową?

Odpowiedź eksperta: Spółka celowa to podmiot, który powoływany jest do realizacji konkretnych celów postawionych przez wspólników – najczęściej sponsorów projektu. Celem przedsięwzięcia może być realizacja projektu inwestycyjnego lub przeprowadzenie operacji gospodarczej. Konsorcjum najczęściej powstaje w przypadku realizowania inwestycji czaso- oraz kapitałochłonnych – związanych z infrastrukturą drogową, energetyką czy ochroną środowiska. W tym celu realizatorzy projektu powołują do życia nowy podmiot gospodarczy, który od samego początku ukierunkowany zostaje do osiągnięcia założonego z góry celu gospodarczego. Wypełnienie celu z kolei oznacza sukces organizacji. Koło spółki celowej najczęściej pojawia się podmiot powiązany, inaczej nazywany spółką matką. Rozwiązanie w postaci powiązania tych dwóch przedsiębiorstw ze sobą pozwala ograniczyć ryzyko, jakie związane jest z uczestnictwem w projekcie oraz umożliwia łatwiejsze uzyskanie przez bank kredytu.

Spółka celowa, jako niezależny podmiot prawa handlowego posiada własny majątek oraz strukturę organizacyjną. Najczęściej formą prawną, która zostaje spółką celową jest podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością lub podmiot komandytowy. Charakterystyczne cechy dla spółek celowych to powiązanie z innym przedsiębiorstwem jako jednostka zależna, brak dysponowania aktywami niefinansowymi, brak najmowania pracowników, obecność fizyczna ograniczona do jedynie znaku potwierdzającego miejsce rejestracji. W kwestii finansowych spółka celowa ma możliwość zaciągania większych kredytów w stosunku do przedsiębiorstwa macierzystego, a samo kredytowanie nie odbywa się w oparciu o przeszłość finansową.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Społka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z form prawnych, jaką prowadzić mogą przedsiębiorcy w Polsce. Samodzielny podmiot jest najczęściej występującą formą spółki kapitałowej, której zasady funkcjonowania uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej cechą charakterystyczną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Podmiot jest bytem odrębnym od założycieli, a więc posiada własną osobowość prawną.

Zgodnie z prawem możliwe jest założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w ramach wspólnika zamiast osoby fizycznej – zawarcie współpracy z osobą prawną. Obowiązkiem założycieli przedsiębiorstwa jest ustalenie wysokości kapitału zakładowego, jaki posiadać musi każda spółka kapitałowa, oraz wniesienie wkładów na jego pokrycie. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z o.o. wynosi 5 tysięcy złotych i pokryty może być zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aportu.

Spółkę z o.o. po zarejestrowaniu i wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego reprezentuje Zarząd. Organ składa się z jednego lub większej liczby członków i powołane mogą być w tym celu osoby spoza grona firmy. Do podstawowych obowiązków zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością spółki, reprezentacja firmy na zewnątrz, a także powoływanie i odwoływanie wspólników.

Cechami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest połączenie cech spółek handlowych i osobowych, dostęp do obrotu krajowego oraz zagranicznego, niski kapitał zakładowy, zaciąganie zobowiązań w imieniu firmy oraz ponoszenie w związku z tym pełnej odpowiedzialności całym majątkiem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Umowa kupna spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy niezbędne jest zawarcie umowy kupna spółki podczas transakcji?

Odpowiedź eksperta: Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najważniejszych dokumentów. Jego regulacje znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych. Udziały w przedsiębiorstwie to inaczej prawa majątkowe każdego ze wspólników. Osoba fizyczna, która posiada w podmiocie gospodarczym wkład pieniężny ma także adekwatnie dostęp do praw i obowiązków.

Zgodnie z prawem umowa, w wyniku której dochodzi do zbycia lub obciążenia udziału w spółce dokonana powinna zostać w formie pisemnej oraz poświadczona podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na inną formę, to może ona nie wywołać skutku rozporządzającego, a tym samym nie dojdzie do przejścia na nabywcę przekazywanego udziału.

Konstruując dokument, który stanowić będzie transakcję sprzedaży udziałów opierać się powinno także na umowie spółki, której udziały są zbywane. Zawarcie umowy zbycia udziału bez uzyskania zgody określa się mianem czynności niezupełnej. Wówczas umowa nabierze charakteru warunkowego i potwierdzona zostanie dopiero w terminie późniejszym.

O przejściu udziałów w całości lub ułamkowej części na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu zawiadomić należy spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu. Zarząd zobowiązany jest dodatkowo prowadzić księgę udziałów, do której wpisuje się nowego udziałowca. Po każdym wpisie zarząd składa dodatkowo sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków nową listę wspólników wraz z liczbą oraz wartością nominalną udziałów każdego z nich.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Sprzedam spółkę Łódź

Pytanie do eksperta: Czy województwo łódzkie może być odpowiednim miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Gotowe spółki są przedsiębiorstwami, które prowadzone mogą być w każdej miejscowości. Do Klienta dostosowane są podmioty gospodarcze oraz ich wewnętrzna charakterystyka. Przedsiębiorca ma więc prawo prowadzić działalność gospodarczą zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach.

Zakup przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem o wiele korzystniejszym dla nabywcy, niż tradycyjne założenie spółki. Wpływa na to fakt, że gotowa firma jest zdolna do prowadzenia działalności już na następny dzień, podczas gdy samo uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego trwać może nawet kilka tygodni. Gotowa spółka oferowana na sprzedaż zarejestrowana została w KRS oraz VAT, a także posiada numery NIP i REGON.

Przedsiębiorstwa wyposażone zostają dodatkowo w staż, dzięki któremu o wiele łatwiej ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej. Określony czas trwania oraz lokalizacja w dużym mieście to dla potencjalnych kontrahentów także gwarancja wiarygodności firmy.

Nasza firma zajmuje się kompleksowo i profesjonalnie sprzedażą gotowych spółek. Oferujemy Klientom zarówno nowo założone podmioty gospodarcze, jak i stażowe. Każda z gotowych firm posiada pełną dokumentację potwierdzającą brak historii gospodarczej oraz brak zadłużenia czy zobowiązania. Nasze wieloletnie doświadczenie i kompetencje ekspertów umożliwiają sprawne i bezbłędne przejście przez procedury rejestracyjne. Ponadto dla naszych Klientów oferujemy także doradztwo prawne. Zapraszamy do kontaktu, a nasi specjaliści przekażą Państwu pełną ofertę naszej firmy.

Jeżeli oferta naszego biura wzbudziła Państwa zainteresowanie to zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami. Z miłą chęcią odpowiemy na pytania dotyczące współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż w Krakowie

Pytanie do eksperta: Czy spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż w Krakowie pozwalają zminimalizować czas wejścia na rynek?

Odpowiedź eksperta: Nasze biuro od wielu lat zajmuje się obrotem oraz obsługą prawną spółek. Na rynku wyróżniamy się profesjonalizmem, terminowością oraz otwartością na pomysły naszych Klientów. Chcemy, aby Klienci decydujący się na prowadzenie własnego biznesu decydowali się na pomoc naszego biura, która poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Kadra naszego biura to zespół specjalistów, którzy z każdym dniem podnoszą swoje kwalifikacje. W naszym biurze spotkaliśmy się z różnymi oczekiwaniami przedsiębiorców, a mimo to zawsze udało nam się dopasować ofertę odpowiednio, aby obydwie strony odczuwały satysfakcję ze współpracy.

Pomoc naszego biura budowana jest na zaufaniu, którym darzą nas nasi Klienci. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego. Fakt ten motywuje nas do dalszego poszerzania swojej wiedzy w zakresie zakładania firm.

Przedsiębiorcom, którym zależy na jak najszybszym podjęciu działalności gospodarczej oferujemy sprzedaż gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferowane przez nas spółki z o.o. bez historii gospodarczej na sprzedaż w Krakowie to podmioty, które nie były prowadzone przez żadnego właściciela. Spółki nie zawierały umów oraz nie zatrudniały pracowników.

Spółki z o.o. dostępne w sprzedaży posiadają kompletną dokumentację, co pozwala prowadzić firmę w jeden dzień. To ogromna oszczędność czasu, która pozwala w krótkim czasie zarządzać własnym biznesem.

Jeżeli oferta naszego biura wzbudziła Państwa zainteresowanie to zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami. Z miłą chęcią odpowiemy na pytania dotyczące współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oferta nowych spółek na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Co daje przyszłemu przedsiębiorcy przygotowana przez nas oferta nowych spółek na sprzedaż?

Odpowiedź eksperta: Nasze biuro od wielu lat świadczy usługi, które pozwalają bezpiecznie rozpocząć prowadzenie biznesu. Fakt obecności na rynku od dawna sprawia, że udało nam się pozyskać doświadczenie, które chętnie wykorzystujemy we współpracy z Klientami. Ich wieloletnia obserwacja umożliwiła nam zapoznanie się z oczekiwaniami osób chcących prowadzić zarówno mały biznes, jak i duże przedsiębiorstwo.

Oferujemy wszystkim zgłaszającym się do nas możliwość prowadzenia firmy w jeden dzień. Jak to możliwe? Czy jest to zgodne z prawem? Zakup gotowej spółki to w pełni legalne rozwiązanie, które z każdym dniem rośnie na popularności. Fakt, że oferowane przez nas spółki posiadają kompletną dokumentację rejestracyjną (numery identyfikacyjne NIP, REGON, wpis w KRS) sprawia, że nabywca może znacznie pominąć ogrom formalności związanych z wejściem na rynek z przygotowaną ofertą produktów i usług.

Dlaczego oferta nowych spółek na sprzedaż to tyle korzyści? Osoba kupująca gotową spółkę może znacznie zaoszczędzić czas oraz pieniądze związane z załatwianiem formalności dotyczących zakładania nowej spółki.

Czy warto kupić spółkę? Jeżeli przyszłemu przedsiębiorcy zależy na czasie i chce jak najszybciej podjąć działania zmierzające do wyróżnienia biznesu na rynku, to z pewnością zakup gotowej spółki okaże się idealnym rozwiązaniem. Pragniemy zaznaczyć, że wciąż pojawiające się nowe firmy, czyli rosnąca konkurencja, wymaga na właścicielach firm wdrażania nowych rozwiązań oraz szybkiego podejmowania decyzji.

Oferta nowych spółek na sprzedaż – gotowe, czyste spółki z o.o., które pozwalają prowadzić biznes w przeciągu jednego dnia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie

Pytanie do eksperta: W jaki sposób spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie umożliwiają prowadzenie własnej firmy?

Odpowiedź eksperta: Spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie to najlepsza alternatywa dla osób, które nie chcą korzystać z przeciągających się procesów rejestrowania nowej działalności. Często ogrom formalności urzędowych sprawia, że wiele osób decyduje się na rezygnację z prowadzenia firmy, ponieważ mają dość oczekiwania na decyzję urzędów.

Gotowe spółki to sposób, który z każdym dniem jest częściej wykorzystywany przez osoby planujące podjęcie działalności. Popularność spowodowana jest z pewnością bezpieczeństwem, które niosą ze sobą czyste spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto podkreślić ten fakt, że tylko spółki z o.o. bez historii nie niosą ze sobą ryzyka zadłużenia!

Oferowane przez nas spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie to możliwość prowadzenia firmy w przeciągu jednego dnia. Czy jest to zgodne z prawem? Sprzedaż gotowych spółek jest w pełni legalna, regulowana przez obowiązujące przepisy prawne. My gwarantujemy notarialnie Klientom, że oferowane podmioty nie posiadają zadłużeń. To sprawia, że Klienci darzą nas jeszcze większym zaufaniem, co motywuje nas do dalszego działania.

Nasze spółki posiadają kompletną dokumentację, czyli NIP, REGON, KRS. Fakt, że spółki dostępne w sprzedaży posiadają szeroki zakres PKD sprawia, że nabywca gotowej spółki może wybrać dla siebie najkorzystniejszą, a my ją dopasujemy do jego potrzeb.

Dodatkowo nasi Klienci mogą również skorzystać z usługi aktualizacji w KRS, o czym powinien pamiętać każdy nabywca gotowej spółki.

Zachęcamy do nawiązania współpracy z nami wszystkich, którzy chcą prowadzić własny biznes.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółki bez historii

Pytanie do eksperta: Dlaczego zakup spółki bez historii jest tak popularnym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Możliwość prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jest w zasięgu każdego z nas. Fakt, że istnieje możliwość ograniczenia formalności do minimum sprawia, że wiele osób decyduje się na otworzenie firmy. Co zrobić, aby móc zarządzać działalnością?

Jednym z najlepszych rozwiązań, które z każdym dniem staje się coraz bardziej popularne są spółki bez historii. Często ten sposób na otworzenie biznesu kojarzy się z zaległościami finansowymi oraz problemami. Warto jednak podkreślić, że zakup gotowej spółki od sprawdzonej firmy zajmującej się rejestracją oraz sprzedażą spółek, pozwala otworzyć biznes bezpiecznie.

Nasze biuro zajmuje się sprzedażą spółek już od wielu lat. Posiadamy doświadczenie, które umożliwia nam współpracę z Klientami na wysokim poziomie. Cenimy sobie indywidualne podejście do Klienta, które pozwala idealnie dopasować ofertę do potrzeb przyszłych przedsiębiorców.

Oferowane przez nas spółki bez historii są bezpiecznym rozwiązaniem dla osób, które chcą pominąć procedurę rejestracyjną. Nabywca gotowej spółki otrzymuje w pełni przygotowany podmiot do podjęcia działalności. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest to, że zakup gotowej spółki umożliwia prowadzenie firmy w jeden dzień. Czas, który jest tak cenny w początkowych etapach zarządzania firmą, można wykorzystać wyróżniając biznes na tle konkurencji.

Wszystkich zainteresowanych zakupem spółki bez historii zachęcamy do nawiązania współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów. Przedstawimy ofertę oraz chętnie odpowiemy na pytania, aby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółki bez historii na sprzedaż Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy spółki bez historii na sprzedaż Warszawa są bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Wieloletnia obecność na rynku sprawiła, że udało nam się poznać potrzeby osób, które chcą prowadzić własny biznes. Ich obserwacja na rynku umożliwiła nam stworzenie oferty, która spełnia oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających przyszłych przedsiębiorców.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy przedsiębiorca stawia na profesjonalną współpracę. Z tego powodu podkreślamy, że z każdym dniem staramy się zdobywać nowe doświadczenie oraz podnosić swoje kwalifikację, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Naszą ofertę na tle konkurencji wyróżnia kompleksowość. Na wsparcie naszych specjalistów mogą Państwo liczyć od samego początku, aż do pełnego wprowadzenia firmy na rynek. Oferujemy nie tylko wsparcie ekspertów, ale także możliwość skorzystania z szeregu dodatkowych usług (księgowość, wirtualne biuro, aktualizacja KRS).

Spółki dostępne w sprzedaży to jedno z korzystniejszych rozwiązań pozwalających prowadzić biznes w jeden dzień. Czy to bezpieczny sposób? Zakup gotowej spółki jest regulowany przepisami prawa, więc nabywcy mogą czuć się bezpiecznie decydując się na ten sposób podjęcia działalności. Nasze spółki posiadają potrzebne numery NIP, REGON, KRS oraz szeroki zakres PKD.

Wszystkich zainteresowanych ofertą naszego biura zachęcamy do nawiązania współpracy w celu zapoznania się ze szczegółami. Sprzedaż gotowych spółek, czyli pomoc dla przedsiębiorców poparta wieloletnim doświadczeniem, która z każdym dniem staje się coraz bardziej popularna.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.