Posts tagged: zamknięcie spółki

Procedura likwidacji firmy

Pytanie do eksperta: Jak przebiega procedura likwidacji firmy?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja firmy jest ostatnim krokiem mającym na celu wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Procedura likwidacji firmy może wydawać się skomplikowana, dlatego warto zapoznać się z procesem likwidacji krok po kroku.

Pierwszym krokiem jest otwarcie likwidacji. Na tym etapie należy podać przyczynę, która spowodowała chęć likwidacji. Do takich przyczyn zaliczać się mogą okoliczności przewidziane w umowie spółki, wspólnicy mogą na początku lub w trakcie funkcjonowania działalności podać scenariusze, które doprowadzą do likwidacji. Dodatkowo do likwidacji może dojść przez ogłoszenie upadłości spółki, uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki potwierdzoną protokołem notarialnym, inne przepisy, które przewiduje prawo. Na tym etapie należy zgłosić otwarcie likwidacji do sądu rejestrowego, a musi się to odbyć w przeciągu 7 dni od otwarcia likwidacji. Do wniosku należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty takie jak potwierdzające rozwiązanie spółki, uchwałę o powołaniu likwidatorów i ich zgody na pełnienie funkcji i dowód uiszczenia opłaty. W tym czasie należy również powołać likwidatorów, którzy będą prowadzili sprawy spółki i ją reprezentowali. Otwarcie likwidacji spółki należy dodatkowo ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności, likwidatorzy przechodzą do kolejnego etapu jakim są czynności likwidacyjne. Jest to czas, w którym należy zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, upłynnić majątek spółki czy wypełnić zobowiązania. Mogą oni rozpocząć nowe sprawy wyłącznie gdy są one krokiem ku likwidacji. Do obowiązków likwidatorów należy również sporządzenie bilansu likwidacyjnego. Tworzy się go na dzień otwarcia likwidacji, w terminie od 15 dni od otwarcia.

Po zamknięciu wszystkich czynności likwidacyjnych można zamknąć likwidację poprzez przedstawienie wspólnikom do zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

Ostatnim krokiem jest tylko zgłoszenie do sądu rejestrowego i wszelkich innych urzędów informacji o rozwiązaniu spółki. To właśnie na tym etapie pozostaje ona wykreślona z rejestru KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Na czym polega zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest określenie przyczyny jej rozwiązania. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości, wskazane w umowie spółki powodu dla jej zamknięcia, uchwała wspólników o rozwiązaniu.

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni, skutkiem będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”. Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji
4. Dokumenty dotyczące likwidacji spółki
a) orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
b) powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
c) uchwałę wspólników
5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Krokiem trzecim jest zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań. W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach likwidatorzy mogą otworzyć nowe sprawy, ale tylko wtedy kiedy są one związane z zamknięciem spółki.

Czwarty etap to sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli takiej formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Powinien on być stworzony maksymalnie 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zamknięcie spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak pozbyć się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zamknięcie spółki pomoc?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja jest podstawowym sposobem zakończenia działalności spółki. Proces ten jest bardzo sformalizowany i wiąże się z niemałymi kosztami. Prowadzi jednak do zakończenia bytu prawnego oraz trwałego wykreślenia spółki z KRS.

Przeprowadzając likwidację mamy też pewność, że po spółce nie pozostaną żadne niespłacone zobowiązania. Potencjalni wierzyciele mają przewidzianą w tym procesie drogę zgłaszania swoich roszczeń i jeśli jej nie wykorzystają do momentu podziału między wspólników, to nie będą już mieli możliwości zaspokojenia. Aby skorzystać z tej drogi, spółka musi być jednak w pełni wypłacona. Dla niewypłacalnych spółek przewidziane zostały inne ścieżki w postaci upadłości bądź restrukturyzacji.

Pierwszym istotnym krokiem na drodze do rozwiązania spółki jest otwarcie likwidacji. Następuje ono z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta musi zostać sporządzona przez notariusza i powinna wskazywać, kto będzie likwidatorem spółki.

W czasie likwidacji spółki to likwidatorzy są osobami uprawnionymi do reprezentowania spółki. Zarząd przestaje być organem spółki, a członkowie zarządu o ile nie zostaną likwidatorami, nie będą mieli prawa reprezentacji spółki. W trakcie likwidacji dodaje się oznaczenie “w likwidacji”.

Po otwarciu likwidacji likwidatorzy mają 15 dni na sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Wynika to z potrzeby urealnienia ich wartości.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego. Sąd wprowadza odpowiednie zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpisuje fakt otwarcia likwidacji, wykreśla zarząd.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pomoc w zamknięciu spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Prowadzę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Moja firma od jakiegoś czasu przynosi straty w związku z czym postanowiłem ją zlikwidować. Stąd też moje pytanie: jak zamknąć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Obowiązki przedsiębiorcy związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikają nie tylko z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ale także szeregu innych ustaw zwłaszcza dotyczących podatków i rachunkowości.

Aby zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest przejście przez kilka etapów.
1. Podjęcie uchwały wspólników o zlikwidowaniu spółki.
2. Otwarcie procesu likwidacji.
3. Sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji.
4. Złożenie uchwały o rozwiązaniu spółki wraz z innymi dokumentami do sądu rejestrowego.
5. Zaspokojenie lub zabezpieczenie interesów wierzycieli.
7. Opracowanie i złożenie sprawozdania likwidacyjnego.
8. Sporządzenie i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niestety, jak widać jest bardzo długa i skomplikowana. Z tego względu jej przeprowadzenie warto powierzyć specjalistom, którzy dopełnią na nas wszelkie kwestie formalne. Korzystając z profesjonalnych usług otrzymamy pewność, że nasza firma zostanie szybko, a także skutecznie i legalnie zlikwidowana.

Usługi związane z likwidacją i zawieszaniem spółek oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią wszelkie szczegóły naszej oferty, jak również odpowiedzą na Państwa wszelkie pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.