Posts tagged: założenie PSA

Założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa wymaga powołania rady nadzorczej? Czym zajmuje się rada nadzorcza i kto nie może do niej dołączyć?

Odpowiedź eksperta: Założyciele Prostej Spółki Akcyjnej, którzy zdecydowali się na powołanie w spółce zarządu, nie muszą ustanawiać rady nadzorczej.

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, którzy są powołani i odwoływani w drodze uchwały akcjonariuszy. Członków rady nadzorczej obowiązują zasady przywołane uprzednio dla członków zarządu.

Do rady nadzorczej nie można powołać:
– osób pełniących jednocześnie funkcję członka zarządu, prokurenta, likwidatora oraz kierownika oddziału lub zakładu,
– osoby odpowiedzialnej w spółce za sprawy finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego oraz osób, którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw finansowych spółki,
– pracownika spółki.

Rada nadzorcza pełni następujące zadania:
– sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki,
– ocenia prawidłowość i rzetelność sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
– deleguje członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali zawieszeni, albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,
– co do zasady może określić w drodze uchwały czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
– może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.