Posts tagged: założenie oddziału firmy

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski

Pytanie do eksperta: Czy otwieranie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski jest możliwe?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a rozpoczęcie działalność w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.

Utworzenie przedstawicielstwa osoby zagranicznej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji samego przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:
– używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów “oddział w Polsce”,
– prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcą zagranicznego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddział firmy zagranicznej w Polsce

Pytanie do eksperta: Jak można otworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorca zagraniczny może na terenie Rzeczypospolitej Polskiej otworzyć oddziały lub oddział firmy zagranicznej w Polsce. Zakres działalności oddziału nie może jednak przekraczać poza zakres przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Warunkiem koniecznym do założenia oddziału jest posiadanie osoby, która zostanie upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Dodatkowo, przed podjęciem działalności, oddział musi zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą być prowadzone tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez przedsiębiorcę zagranicznego. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu. W celu złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wymaga się, aby skompletował on następujące dokumenty oraz posiadał następujące informacje:
– imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
– jeśli przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
– do zgłoszenia należy jednocześnie dołączyć dowód wpłaty za wpis sądowy oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– wniosek o wpis do systemu REGON,
– zgłoszenie identyfikacji NIP.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.