Posts tagged: rozliczenie podatku

Mniejszy CIT 2019

Pytanie do eksperta: Dla kogo mniejszy CIT 2019?

Odpowiedź eksperta: Od stycznia będzie obowiązywał mniejszy CIT 2019. Jednak ze zmniejszonej stawki CIT będzie mogła skorzystać tylko określona grupa podatników. Dla kogo preferencyjna wysokość opodatkowania?

Nie można ukryć faktu, że zmiany spowodują uszczuplenie katalogu podmiotów uprawnionych do preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

W 2017 roku zostało wprowadzone do ustawy o CIT pojęcie „małego podatnika”, którego posiadanie uprawiało do korzystania z obniżonej stawki CIT na poziomie 15%. Preferencją zostały objęte podmioty funkcjonujące na rynku, które nie przekroczyły wartości przychodu ze sprzedaży w wysokości 1,2 mln euro oraz firmy rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym.

Nowe przepisy wprowadzane nowelizacją ustawy podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 23 października 2018 roku obniża stawkę podatku z 15% do 9%. Obniżka ta będzie jednak dotyczyła wyłącznie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych, a więc wyłącznie przychodów z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Obniżona stawka podatku będzie przysługiwała małych podatnikom oraz tym rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, u których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR.

Nowelizacja przepisów sprawia, że założenie własnego przedsiębiorstwa okazuje się być bardzo korzystnym sposobem na własny biznes.

Nasze biuro oferuje pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej. Zachęcamy do nawiązania współpracy z ekspertami!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Zakres podmiotowy CIT

Pytanie do eksperta: Kto musi płacić podatek CIT?

Odpowiedź eksperta: Podatek dochodowy od osób prawnych, w skrócie CIT jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) przedsiębiorstwa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których podatek ten płacony jest od przychodów podmiotu. Jak sama nazwa wskazuje płatnikami tego podatku są osoby prawne, niezależnie od tego jak tę osobowość nabyły oraz spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną np. spółki komandytowe oraz spółki partnerskie również mogą być płatnikami tego podatku.

Jeszcze do niedawna stawka podatku dla wszystkich podmiotów była taka sama i wynosiła 19%, jednak zmieniło się to z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15% dla nowo założonych podmiotów oraz dla małych podatników. Natomiast pozostałe podmioty zobowiązane są do płacenia podatku CIT w wysokości 19%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro.

Podmioty, które są zwolnione z konieczności opłaty podatku CIT:
– Narodowy Bank Polski,
– Skarb Państwa,
– organizacje religijne,
– gminy w zakresie dochodów własnych,
– jednostki budżetowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
– przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze, które zostały utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
– Zakład Ubezpieczeń społecznych,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Podatki od dochodu

Pytanie do eksperta: Czy każdy przedsiębiorca płaci podatki od dochodu?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź na to pytanie mogłaby brzmieć “tak”, lecz nie jest to precyzyjna odpowiedź. Każdy przedsiębiorca płaci podatki, prowadząc działalność gospodarczą, ale nie zawsze są to podatki ustalane na podstawie dochodów. Jeżeli firmy prowadzą księgowość w formie księgi rachunkowej czy KPiR (księga przychodów i rozchodów) swoje zobowiązania podatkowe ustalają na podstawie uzyskanych dochodów, czyli różnicy miedzy przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów.

Typowych podatków od dochodów nie płacą przedsiębiorcy, prowadzący księgowość w formie ryczałtu lub karty podatkowej. W tych przypadkach zobowiązania podatkowe ustala się na podstawie ewidencjonowanych przychodów lub karty podatkowej. Te formy księgowości prowadzi stosunkowo mało przedsiębiorców, lecz mimo to warto wiedzieć, że nie wszyscy płacą podatki dochodowe.

Uściślając odpowiedź na pytanie związane z tym czy każdy przedsiębiorca płaci podatki od dochodu, warto zauważyć, że świadczenia te odprowadzają również organizacje, a nie tylko przedsiębiorcy fizyczni. W spółkach posiadających osobowość prawną, występuje niekorzystne zjawisko, związane z płaceniem podatków dochodowych. Przedsiębiorcy, będący właścicielami takich firm, są zobowiązani do podwójnego odprowadzania podatku dochodowego. Oznacza to, że zysk osiągnięty przez ich spółki podlega podatkowi CIT, a po podziale między wspólników, jest kolejno opodatkowany PIT-em.

Podsumowując… Może nie każdy przedsiębiorca płaci podatek od dochodu, lecz na pewno każdy jakiś podatek płaci. To powoduje, że obowiązki przedsiębiorców są bardzo duże w tym zakresie. Jeżeli jest potrzebna pomoc – skontaktuj się z naszym biurem.

PIT 11 za 2015 rok

Pytanie do eksperta: Kto, kiedy, gdzie i dlaczego musi złożyć PIT 11?

Odpowiedź eksperta:PIT-11 jest podstawową informacją o przychodach, dochodach, kosztach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Informacja PIT-11 jest istotna dla każdego pracownika, gdyż zawiera dane konieczne do spełnienia obowiązku rocznego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i sporządzenia deklaracji PIT-37.
Osobą zobowiązaną do wypełnienia i dostarczenia dokumentu PIT-11 jest płatnik. Pracodawca musi PIT-11 przekazać pracownikowi osobiście lub przesłać listem poleconym, jak również przedstawić go w Urzędzie Skarbowym do końca lutego każdego roku. Ważne jest, aby pracodawca wywiązał się ze swojego obowiązku, gdyż w przeciwnym razie może zostać nałożona na niego kara grzywny. W przypadku, kiedy w czasie roku rozliczeniowego pracownik był zatrudniany w różnych miejscach, powinien otrzymać PIT 11 od każdego pracodawcy.

Pracownik przez cały rok podatkowy odprowadza miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. Na podstawie druku PIT-11 musi obliczyć i wypełnić swoje zeznanie podatkowe na deklaracji PIT-37 i złożyć je w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Jeśli są Państwo pracodawcami mającymi problem ze sporządzeniem deklaracji PIT-11, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Udzielą oni porad, odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą wypełnić deklaracje PIT-11, jak również złożą je w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Sporządzanie deklaracji CIT za 2015

Pytanie do eksperta: Na czym polega sporządzanie deklaracji CIT?

Odpowiedź eksperta:Podatek CIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiot opodatkowania w tym podatku stanowi dochód od którego można dokonać pewnych odliczeń.

Płatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Podczas trwania roku podatkowego podatnicy podatku CIT muszą obliczać i płacić co miesiąc lub co kwartał zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego na druku CIT-8. W zeznaniu wykazana zostaje wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty.
Podatnik podczas składaniem deklaracji zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. W sytuacji, gdy wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest wyższa od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, osoba prawna musi wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych zaliczek.
Deklarację rozliczeniową należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy podczas wypełniania deklaracji rozliczeniowej zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Państwu podczas rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych, udzielimy cenny porad oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Kwartalne rozliczanie vat

Pytanie do eksperta: Na czym polega kwartalne rozliczenie VAT oraz czy warto z niego skorzystać?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca, który jest zgłoszony jako płatnik VAT może wybrać kwartalną metodę rozliczania się z tego podatku. Należy jednak w tym celu zgłosić ten fakt, właściwemu dla spółki naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Mali podatnicy muszą dokonać tego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał za który będą się rozliczać. Natomiast duzi podatnicy są zobowiązani do tego, aby zgłoszenia dokonać w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będą po raz pierwszy się rozliczać metodą kwartalną.

Jeżeli przedsiębiorca będący małym podatnikiem (jego roczny obrót ze sprzedaży jest mniejszy niż równowartość 1200000 euro w złotych) jest zobowiązany do kwartalnego sporządzania deklaracji VAT-7K oraz przelewania zaliczki na podatek w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Natomiast przedsiębiorca będący dużym podatnikiem (jego roczny obrót ze sprzedaży jest większy niż równowartość 1200000 euro w złotych) musi sporządzać i składać deklarację VAT-7D oraz przelewać zaliczkę również w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Ustalając podatek VAT należy od wielkości podatku należnego (zapłacony przez odbiorów z tytułu sprzedanych towarów i usług) podatek naliczony (płacony dostawcom podczas zakupów towarów i usług). Dokonując obliczeń należy wziąć również pod uwagę czy jednostka posiada prawo do odliczenia nadpłaty podatku z poprzedniego okresu.

Zaletami kwartalnej metody rozliczania z VAT jest duża elastyczność w gospodarowania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie oraz dłuższy okres na sporządzenie rozliczenia, co może wpłynąć na mniejszą liczbę korekt deklaracji.

 

Rozliczenia podatkowe

Pytanie do eksperta: Czym są rozliczenia podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków. Dla wielu z nich jest to bardzo uciążliwe zadanie.

Rozliczenia podatkowego muszą dokonywać zarówno przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jak i osoby prawne takie jak spółka z o.o. W zależności od tego czy przedsiębiorstwo jest osoba prawną czy nie, stosuje się inne zasady rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Podatnicy będący osobami fizycznymi są zobowiązani rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego w terminie do końca kwietnia roku następującego, po roku za który dokonuje się zeznania. Służą do tego odpowiednie formularze. Przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową metodę rozliczania się z podatku muszą wypełnić oraz złożyć formularz PIT-36L. W celu wyliczenia podatku stosują oni stawkę 19%. Przedsiębiorcy, którzy wybrali progresywną metodę rozliczania się z podatku są zobowiązani do sporządzenia oraz złożenia formularza PIT-36. Zobowiązanie podatkowe ustalają z zastosowaniem stawek 18% oraz 32%.

Podatnicy będący osobami prawnymi, którymi są np. spółka akcyjna bądź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w terminie do końca marca roku następującego po roku z który sporządza się rozliczenie. Osoby te muszą sporządzić oraz złożyć formularz CIT-8, co wynika z tego, że są one objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Przedsiębiorstwa takie obliczają swoje zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z zastosowaniem stawki 19% czyli metodą liniową.

 

Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rozliczenie firm z tytułu podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą zobowiązany jest do rozliczenia się z tytułu należnego podatku dochodowego. Sposób rozliczenia zależny jest od przyjętej polityki rachunkowości, która ma bezpośredni związek z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz formą prawną przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze mają do wybory uproszczoną księgowość, której prowadzenie ma za zadanie przeprowadzenie prawidłowego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego oraz pełną księgowość, w przypadku której rozliczenie podatkowe nie odgrywa głównej roli.

Rozliczenie z tytułu należnego podatku dochodowego przeprowadzane jest za pomocą urzędowych formularzy, które odpowiednią są dla danej formy opodatkowania działalności:
– podatek dochodowy od osób prawnych rozliczany jest za pomocą CIT-8,
– podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest za pomocą formularz PIT, który podzielony jest na różne formularze odpowiednie dla karty podatkowej ( PIT-16A ), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( PIT-28 ), podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( PIT-36 ).

Podatnik może być zobowiązany do odprowadzenia ściśle określonej kwoty podatku, nie zależnie od osiąganych przychodów i kosztów, tak jest w przypadku karty podatkowej, lub zobligowany jest do przeprowadzenie odpowiednich ewidencji i zgodnie z skalą podatkową określenia wartości należnego podatku dochodowego. Największy problem pojawia się w przypadku kategorii przychodów i kosztów, które odmiennie traktowane są przez prawo podatkowe i ustawę o rachunkowości. Dodatkowo każdy przedsiębiorca musi pamiętać o dokonania rozliczenia w właściwym terminie ustalonym przez organy podatkowe.

 

Rozliczenia PIT za rok 2014

Pytanie do eksperta: Od kiedy będzie można rozliczać się za 2014 rok?

Odpowiedź eksperta:Składanie rozliczeń PIT za rok 2014 jest już możliwe.

Przedkładanie zeznań podatkowych PIT należy do obowiązków każdej osoby fizycznej, która w roku poprzednim osiągnęła dochód.
PIT opłacany jest według progresywnej skali po zastosowaniu stawek podatku w wysokości 32% bądź 18%.
Osoby fizyczne zobowiązane do odprowadzania należności z tytułu tego podatku mają do wyboru dwie drogi ich przedkładania:

– tradycyjną, w wersji papierowej, która sprowadza się do uzupełnienia odpowiedniego formularza i złożenia go w Urzędzie Skarbowym,
– za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Podatnik korzystający z drugiej możliwości będzie musiał zalogować się w systemie, który sporządzi dla niego pierwowzór deklaracji i umożliwi jego bezpośrednie wysłanie. Jest to opcja dostępna, na razie jedynie tym, którzy rozliczając się korzystają z druku PIT-37. Muszą oni także posiadać elektroniczny podpis albo być posiadaczem profilem zaufanego ePUAP.

Obowiązki podatników w związku z rozliczaniem podatku dochodowego odo osób fizycznych w zasadzie zmianie nie uległy. Nadal zobowiązani są oni do przedłożenia swoich zeznań w odpowiednim terminie. Dla wielu bywa to jednak problematyczne i część ze zobowiązanych decyduje się na skorzystanie z pomocy ekspertów. Biura rachunkowe świadczące usługi z zakresu podatków oferują swoją pomoc w kwestii rozliczania się z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzania i przedkładania deklaracji. Jest to opcja gwarantująca im poprawne wypełnienie druków i eliminujące ryzyko niepoprawnego obliczenia należności.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.