Posts tagged: prowadzenie spółki z o.o.

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski

Pytanie do eksperta: Czy otwieranie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski jest możliwe?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a rozpoczęcie działalność w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.

Utworzenie przedstawicielstwa osoby zagranicznej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji samego przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:
– używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów “oddział w Polsce”,
– prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcą zagranicznego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

Pytanie do eksperta: Kto ma obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych i jak może tego dokonać?

Odpowiedź eksperta: Począwszy od 13 października 2019 roku niżej wymienione podmioty mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru:
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenia do rejestru dokonywać mogą osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Powinno ono obejmować dane identyfikacyjne spółek oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi rejestru, w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Podmioty, które były już wpisane do rejestru przed 13 października 2019 roku, mają obowiązek złożyć wymagane informacje do rejestru w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru.

Zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotu, a więc o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które mogą wynikać zarówno z okoliczności prawnych, jak i faktycznych.

Dokonać zgłoszenia można za pomocą formularza udostępnionego na stronie ministerstwa. Należy pamiętać, że dokument musi być opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłany drogą elektroniczną.

Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązków zgłoszenia beneficjentów do rejestru grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zasady rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Chciałbym otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak nie wiem jakie warunki muszę spełniać, aby poprowadzić działalność w takiej formie. Czy do założenia tego podmiotu należy spełnić rygorystyczne wymogi?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wpływa na to korzystna charakterystyka danego podmiotu, między innymi ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Co ważne, spółka z o.o. może być założona przez zarówno jedną, jak i więcej osób. Prawo do utworzenia takiej jednostki mają też cudzoziemcy niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Tak naprawdę do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa nie ma wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.. Spółka z o.o. może zostać też poprowadzona w dowolnym celu , oczywiście o ile nie łamie on przepisów prawa.

Decydując się na utworzenie takiej jednostki muszą Państwo jednak liczyć się z koniecznością wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że zaleca się wniesienie kwoty o wiele wyższej, aby usprawnić późniejsze funkcjonowanie spółki.

Zachęcamy Państwa do zakupu gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na nabycie takiej jednostki jedynym Państwa obowiązki zostaną ograniczone do minimum jakim jest złożenie podpisu na umowie spółki przygotowanej przez notariusza. Jeżeli są Państwo zainteresowani tego typu ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.