Posts tagged: pomoc w założeniu spółki

Odrzucenie wniosku o założenie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Dlaczego Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił wniosek o rejestrację spółki?

Odpowiedź eksperta: Odrzucenie wniosku o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejestrowy może mieć kilka przyczyn np. złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy formalne lub informacje niezgodne z prawem.

Sąd do decyzji o odrzucenie dołącza dokument zarządzenia o zwrocie, w którym wyjaśnia lub określa, które elementy nie spełniały wymogów. Przedsiębiorca w większości przypadków otrzymuje termin 7 dni na poprawienie błędów i złożenie poprawnego wniosku z kompletem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardzo ważne jest, aby ponownie składane dokumenty nie zawierały już żadnych błędów. Ponownie złożony wniosek będzie mógł wówczas wywołać skutek prawny od daty złożenia pierwszego wniosku.

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Sąd skutkuje automatycznym zakończeniem postępowania, a ponowne złożenie wniosku rozpocznie nową rejestrację spółki. Takie postępowanie skutkuje wydłużeniem czasu rejestracji i jej opóźnieniem oraz wiąże się z poniesieniem dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.

Jeśli ktoś z Państwa otrzymał odrzucenie wniosku rejestracyjnego przez Sąd lub został wezwany do uzupełnienia braków to polecamy skorzystać z pomocy naszych ekspertów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek oraz wyprowadzaniu postępowań rejestracyjnych, aby zakończyły się sukcesem. Oferowana usługa jest kompleksowa – zajmiemy się wszystkimi czynnościami związanymi z procesem odrzucenia wniosku oraz sporządzimy odpowiednio pismo przewodnie lub wniosek o zwrot kosztów pierwszej próby rejestracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

S24 załączniki do wniosku

Pytanie do eksperta: Przy rejestracji spółki w s24 załączniki do wniosku jakie powinny być?

 

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółki w S24 znacznie upraszcza procedurę otworzenia firmy w Polsce. Warto zaznaczyć, że coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzenie procesu rejestracji spółki w systemie teleinformatycznym funkcjonującym od 2012 roku. O czym pamiętać wybierając ten sposób rejestracji? Na co zwrócić uwagę rejestrując spółkę w S24?

 

Jakie spółki można utworzyć w S24?

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prosta spółka akcyjna
 • spółka jawna
 • spółka komandytowa

 

 Decydując się na ten sposób rejestracji jesteśmy zobligowany do skorzystania z gotowego wzorca umowy udostępnionego w systemie. Warto tutaj zaznaczyć, że w s24 nie ma możliwości modyfikacji zapisów umowy. Przedsiębiorcy, którzy chcą opracować indywidualne zapisy umowy powinni wybrać rejestrację spółki w PRS.

Rejestracja spółki w S24 – korzyści:

 • otworzenie firmy bez wychodzenia z domu
 • zmniejszenie opłat rejestracyjnych
 • otworzenie firmy w 24h

S24 załączniki do wniosku jakie trzeba dołączyć?

Należą do nich m.in.:

 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń
 • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Wybierając szybką rejestrację spółki w S24 warto procedurę powierzyć specjalistom, aby wszelkie formalności dokonać zgodnie z obowiązującym prawem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak poprawić wniosek o rejestrację spółki?

Pytanie do eksperta: Czy odrzucony wniosek o rejestrację spółki można poprawić i złożyć ponownie?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, jest taka możliwość. Wniosek o rejestrację spółki w zależności w jakim systemie został złożony S24 czy PRS przy swoim statusie odrzucenia powinien mieć dokument zarządzenia o zwrocie wniosku. Zawiera on informację o powodzie zwrotu z ewentualnym wyjaśnieniem, które dokumenty lub załączniki zawierały błędy. Na dokumencie można znaleźć również informację, że na poprawię i ponowne złożenie wniosku nowy przedsiębiorca ma 7 dni licząc od daty doręczenia zarządzenia. Złożenie dokumentów ponownie jednak po terminie skutkuje traktowaniem przez Sąd wniosku jako całkiem nowy.

Należy zatem jeszcze raz sporządzić wniosek o rejestrację spółki z załącznikami odpowiednio wypełnionymi, tak aby nie było już żadnych błędów oraz braków formalnych. Jeśli ponownie złożony wniosek będzie poprawny to wywoła on skutek prawny od daty złożenia pierwsze wniosku. Warto wraz z poprawionymi dokumentami sporządzić dodatkowo pismo przewodnie, które wnioskować będzie o zaliczenie poprzednio złożonej opłaty do tego wniosku. Można też na nowo opłacić wniosek, a ewentualnie później wnioskować do Sądu o zwrot poniesionej wcześniej opłaty.

W sytuacji, gdy samodzielnie składany wniosek został odrzucony najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się rejestracją spółek, gdyż gwarantuje to, że poprawiony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez KRS. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu procesu zakładania spółek, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

E-doręczenia notariusz

Pytanie do eksperta: Czy e-doręczenia notariusz też musi utworzyć? Czym są e-doręczenia? Kto musi utworzyć skrzynkę do e-doręczeń?

Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie uchwalono ustawę o doręczeniach elektronicznych, która zobowiązuje określone w niej podmioty do posługiwania się skrzynką do e-doręczeń. Obowiązek dotyczy również notariuszy.

E-doręczenia notariusz w jakim celu?
– zapewnienie podmiotom korzystanie z jednego adresu do doręczeń elektronicznych
– standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
– możliwość wysłania korespondencji z dowolnego miejsca
– skrócenie czasu na realizację procesów doręczenia
– zapewnienie prawnych dowodów doręczenia dokumentów, pism, wezwań

Notariusz to podmiot zobowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, a także:
– adwokat wykonujący zawód,
– radca prawny wykonujący zawód,
– doradca podatkowy wykonujący zawód,
– doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,
– rzecznik patentowy wykonujący zawód,
– notariusz wykonujący zawód,
– radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe, 8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320),
– podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320)

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie utworzenia i aktywacji skrzynki do doręczeń elektronicznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana danych firmy w KRS

Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych firmy w KRS jest możliwa?

Odpowiedź eksperta: Zmiana danych firmy w KRS jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak pamiętać, że takiej zmianie podlegają takie rzeczy jak adres spółki, wspólnicy, sposób reprezentacji, umowa spółki czy kody PKD. Należy jednak pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym można dokonać wyłącznie elektronicznie.

Proces wprowadzenia aktualizacji danych spółki w KRS odbywa się inaczej w zależności od sposobu, w jaki dana spółka została założona. W wypadku, gdy spółka zarejestrowana była elektronicznie, zmian w KRS można dokonać za pomocą portalu S24. Natomiast w wypadku spółek założonych w sposób tradycyjny należy zrobić to poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Korzystając z tych portali wystarczy założyć konto, wypełnić odpowiedni wniosek danymi, które podlegają zmianie, opłacić i wysłać dokument. Jednak aby tego dokonać obligatoryjne jest posiadanie jakiejś formy podpisu elektronicznego, może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty. W wypadku jego braku wniosek nie zostanie rozpoznany.

Dodatkowo niezgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany, wiąże się z nałożeniem kary grzywny czy nawet rozwiązaniem spółki.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu zmiany danych w KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Adres do e-doręczeń termin

Pytanie do eksperta: Czy każdy przedsiębiorca musi korzystać z e-doręczeń?

Odpowiedź eksperta: Nie. Od najbliższego czasu tylko część jednostek będzie zobowiązana do wykonywania tego obowiązku. Warto mieć na wadze, że z biegiem czasu lista tych podmiotów będzie się wydłużać, aby docelowo wszelka korespondencja elektroniczna z urzędami prowadzona była tym kanałem.

E-doręczenia stanowią usługę, dzięki której będzie można wysyłać i odbierać korespondencję urzędową z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Narzędzie to pozwoli również na przechowywanie i archiwizację dokumentacji w programie.

Skrzynka do e-doręczeń składać się będzie z zestawienia indywidualnego zapisu cyfrowego, a jej posiadanie musi poprzedzić złożenie wniosku o wydanie skrzynki do danej firmy usług zaufania. E-doręczenia to wygodna forma wysyłki pism w formie dawnego listu poleconego, którą można wykonać w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca wykorzystując np. smartfon. Od 5 lipca 2022 roku z e-doręczeń korzystać będą organy administracji rządowej oraz wszystkie nowe podmioty, które zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po tej dacie.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu wniosku o adres do e-doręczeń, złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji lub w aktywacji otrzymanego adresu, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów oferują pomoc również w tym zakresie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2022?

Odpowiedź eksperta:Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi wieloetapowy proces. Pierwszym z nich jest przygotowanie do przeprowadzenia procedury, który polega na zebraniu informacji, przemyśleniu spraw dotyczących funkcjonowania podmiotu na rynku oraz sposobu założenia firmy. Właściwa rejestracja polega na założeniu konta w odpowiednim systemie, opcjonalnie sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, wypełnieniu elektronicznych formularzy, podpisaniu i przesłaniu wniosków do KRS. Ostatnim etapem jest dopełnienie pozostałych formalności, do których należą między innymi zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz złożenie danych uzupełniających na formularzu NIP-8.

Składanie wniosków o nadanie NIP i REGON kiedyś stanowiło jedną z czynności, które należało wykonać po uzyskaniu wpisu do KRS. Aktualnie po tym jak spółka oficjalnie trafi do rejestru, dane automatycznie przesyłane są do pozostałych urzędów rejestrowych w celu wygenerowania dla nich numerów NIP i REGON. Na informacje o nadaniu numerów zazwyczaj czeka się około 3 dni roboczych. Jest to usługa wykonywana całkowicie bez udziału przedsiębiorcy i nie wymaga uiszczenia żadnych dodatkowych opłat. Numer NIP muszą posiadać wszystkie spółki, nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec

Pytanie do eksperta: W jaki sposób Ukrainiec może rozpocząć prowadzenie firmy w Polsce.

Odpowiedź eksperta:Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc dla Ukraińców, którzy chcą otworzyć firmę w Polsce. Od wielu lat pomagamy obcokrajowcom w zakładaniu firm na terytorium Polski. Swoją ofertę kierujemy do osób, które chcą ograniczyć swój udział w procesie rejestracji do minimum.

 

 • Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec oferta:
 • wsparcie doświadczonej kadry specjalistów
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej
 • doradztwo w wyborze kodów PKD
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
 • rejestracja spółki w S24 lub PRS
 • nadanie NIP, REGON, KRS

 

W imieniu klienta kompleksowo zakładamy działalność, świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Wielu obcokrajowców musi posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny w celu potwierdzenia tożsamości na dokumentacji elektronicznej. Nasze biuro oferuje również pomoc w wyrobieniu i aktywacji podpisów elektronicznych.

Zainteresowanych założeniem firmy w Polsce zapraszamy do kontaktu.

Nasi konsultaci przedstawią szczegółowe informacje na temat oferty „Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ USŁUG DLA OBCOKRAJOWCÓW więcej

 

Źle wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Źle wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o. – co robić?

Odpowiedź eksperta:Nieprawidłowo wypełniony wniosek o założenie spółki z o.o. nie powinien wywoływać negatywnych emocji. Jeżeli wniosek o rejestrację spółki został odrzucony z powodu błędów, Sąd Rejonowy wyznacza odpowiedni termin, w którym przedsiębiorca musi go poprawić. Jeżeli jednak przekroczy założony okres, wtedy sąd może wydać postanowienie o odmowie dokonania wpisu.

Natomiast może we wniosku wystąpić nienaprawialny błąd, wtedy musimy liczyć się z brakiem możliwości poprawnego uzupełnienia go. Dotyczy to wówczas tych wniosków, które nie zostały opłacone, sporządzone zostały w innym miejscu, niż przeznaczonym do tego formularzu, czy po prostu zostały wyjątkowo nieprawidłowo sporządzone.

Błędy na wniosku i założenie spółki z o.o. nie muszą dotyczyć jednak samego wniosku. Mogą one powstać na umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy innych załącznikach.

BPoprawianie błędów we wniosku niestety wiąże się ze znaczącymi opłatami, dlatego warto mieć pewność, że wniosek został prawidłowo uzupełniony. Z tego powodu wychodzimy Państwu naprzeciw i oferujemy kompleksową pomoc w sporządzeniu umowy i poprawieniu wniosku. Dodatkowo, aby uniknąć wszelkich dodatkowych opłat, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w rejestracji spółki z o.o. Monitorujemy cały proces i dbamy o wszelkie formularze i dokumenty. Zapraszamy!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Likwidacja PSA

Pytanie do eksperta: Czy likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwa? Jak przebiega?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, zamknięcie Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwe i następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółki.

 

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem, który umożliwia prowadzenie firmy w Polsce. Forma ta wybierana jest głównie przez start-upy lub młodych przedsiębiorców, gdyż mając głównie pomysł na biznes, małym nakładem finansowym są w stanie założyć własną firmę.
Prosta Spółka dzięki niestandardowym zapisom i uregulowaniom posiada elastyczna strukturę funkcjonowania.

Przyczyną rozwiązania Prostej Spółki Akcyjnej może być po prostu decyzja biznesowa- uchwała walnego zgromadzenia lub upłynięcie czasu na jaki została powołana czy upadłość spółki.

Likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej ma formę uproszczoną. Postępowanie likwidacyjne prowadzone jest przez likwidatora. Uproszczona likwidacja polega głównie na przejęciu całego majątku spółki, przez jednego akcjonariusza przejmującego po zgodzie sądu. Akcjonariusz przejmujący musi złożyć do KRS wniosek o wykreślenie PSA. Po wykreśleniu spółki z rejestru, akcjonariusz ten ma obowiązek zadowolić dłużników, wierzycieli i innych akcjonariuszy spółki.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zajmują się przeprowadzaniem całego procesu likwidacji Prostej Spółki. Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania, przedstawią ofertę i plan działania oraz zajmą się całym procesem wraz ze sporządzeniem wszystkich wymaganych dokumentów.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Zadzwoń