Posts tagged: pomoc w założeniu spółki

Dotacje na otwarcie firmy

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę, aby otrzymać dofinansowanie?

Odpowiedź eksperta: Dotacje na otwarcie firmy stanowią kluczowy element dla przedsiębiorców dążących do rozwoju i sukcesu. Oferowane przez różne instytucje, takie jak unijne agencje rozwoju regionalnego, ministerstwa, czy fundusze inwestycyjne, stanowią znakomitą okazję do uzyskania dodatkowych środków finansowych na rozwinięcie swojego biznesu.

Dotacje na otwarcie firmy – co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie przed założeniem firmy?

Jednym z największych atutów założenia spółki jest większa dostępność różnych form wsparcia finansowego. Banki, inwestorzy, fundusze venture capital czy anioły biznesu są bardziej skłonne udzielić pożyczki lub zainwestować w spółkę, niż w jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka daje im większe poczucie bezpieczeństwa i zwiększa szanse na zwrot zainwestowanego kapitału.

Oprócz tego, istnieje wiele programów dotacyjnych skierowanych specjalnie dla spółek. Dotacje te mogą obejmować różne obszary, takie jak innowacje, rozwój produktów czy ekologia. Dzięki nim możesz otrzymać wsparcie finansowe na rozwój technologiczny, badania i rozwój, marketing, szkolenia pracowników i wiele więcej.

Korzyści finansowe związane z założeniem spółki nie ograniczają się tylko do dotacji. Spółka może również korzystać z różnych form ulg podatkowych i preferencyjnych stawek podatkowych, co przyczynia się do dalszego zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Pamiętaj jednak, że założenie spółki wiąże się również z pewnymi obowiązkami i kosztami, takimi jak koszty rejestracji, prowadzenie księgowości czy zgłaszanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby upewnić się, że podejmujesz właściwe decyzje.

Dotacje na otwarcie firmy są niezwykle atrakcyjnym narzędziem wspierającym przedsiębiorców w realizacji ich pomysłów i marzeń. Założenie spółki daje większe możliwości pozyskania kapitału, dofinansowania, kredytów i innych źródeł Kiedy planujesz założyć spółkę, warto również rozważyć korzyści związane z partnerstwem i wspólnikami. Tworząc spółkę, masz możliwość poszukiwania partnerów biznesowych, którzy mogą wnosić wiedzę, doświadczenie i kapitał. To otwiera nowe perspektywy rozwoju i umożliwia realizację ambitniejszych projektów.

Korzystając z dotacji na otwarcie firmy, zwiększasz swoje szanse na sukces i umacniasz pozycję na rynku. Dotacje nie tylko wspomagają rozwój Twojej firmy, ale także potwierdzają wartość Twojego pomysłu i biznesowego modelu przed instytucjami finansowymi. Daje to większe zaufanie potencjalnych inwestorów i kredytodawców, co ułatwia pozyskanie dodatkowego kapitału na dalszy rozwój.

W naszej firmie oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu rejestracji spółki! Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI JAWNEJ więcej

Założenie spółki jawnej

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować spółkę jawną?

Odpowiedź eksperta: Spółka jawna jest osobową spółką handlową, ma zdolność prawną – może w swoim imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Rejestracja spółki jawnej to proces który można zrealizować na dwa sposoby: tradycyjnie poprzez akt notarialny lub przez internet, na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W obu przypadkach należy spełnić określone wymagania formalne, takie jak wypełnienie stosownych formularzy i dokonanie wymaganej opłaty. Spółka jawna jest jedną z form działalności gospodarczej, która charakteryzuje się tym, że jej właściciele ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia sprawy spółki – wydawać decyzje, opinie, podejmować uchwały, organizować działania zgodne z przedmiotem jej działania i realizować cel spółki.

Umowa spółki jawnej powinna zawierać m.in. nazwę spółki jawnej, wspólników spółki jawnej, wkłady wnoszone przez wspólników, przedmiot działalności – kody PKD, czas jej trwania. Umowę spółki muszą podpisać wszyscy jej wspólnicy.

Każdy wspólnik spółki jawnej musi wnieść do spółki wkład – może to być wkład pieniężny lub niepieniężny (własność i inne prawa rzeczowe).

W nazwie spółki jawnej konieczne jest oznaczenie nazwiska wszystkich wspólników, niektórych albo jednego z nich.

Założenie spółki jawnej – na co zwrócić uwagę przed procedurą rejestracji? Podsumowanie informacji.

Aby założyć spółkę jawną, należy przestrzegać określonych procedur i spełnić wymagania prawne. Przede wszystkim, konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy spółki, która powinna zawierać istotne informacje dotyczące nazwy spółki, danych identyfikacyjnych wspólników, wysokości ich udziałów, celu działalności oraz innych istotnych postanowień. Następnie, umowa spółki musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników i opieczętowana. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki do właściwego sądu rejestrowego, wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak umowa spółki, pełnomocnictwa wspólników oraz dowody uiszczenia opłat sądowych. Po zarejestrowaniu spółki jawniej, konieczne jest również dokonanie odpowiednich zgłoszeń do organów podatkowych, ZUS oraz innych instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warto zaznaczyć, że proces założenia spółki jawniej może być skomplikowany i wymagać fachowej wiedzy. Dlatego zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego lub kancelarii prawnej, które będą mogły udzielić niezbędnego wsparcia i zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych z zakładaniem spółki jawniej.

ZAPOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI JAWNEJ więcej

Likwidacja spółki z o.o. z długami

Pytanie do eksperta: Jak długo trwać będzie likwidacja spółki z długami?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki z długami jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, który wymaga dokładnego przestrzegania przepisów dotyczących likwidacji spółek. Czas trwania likwidacji zależy od wielu czynników, w tym od stopnia skomplikowania sytuacji finansowej spółki oraz od sposobu przeprowadzenia procesu likwidacyjnego.

Podstawowym celem likwidacji spółki z długami jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych, jakie ma spółka wobec swoich wierzycieli. Likwidacja polega na sprzedaży aktywów spółki, a następnie zaspokojeniu wierzycieli w kolejności określonej przez prawo. Ostatecznym krokiem jest wyrejestrowanie spółki z rejestru przedsiębiorców.

Proces likwidacji spółki z długami rozpoczyna się od podjęcia decyzji o jej likwidacji przez zgromadzenie wspólników. Następnie należy wyznaczyć likwidatora, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu likwidacyjnego. W przypadku skomplikowanej sytuacji finansowej spółki, likwidacja może zająć wiele miesięcy, a nawet lat.

Czas trwania likwidacji zależy od indywidualnych okoliczności przypadku i nie da się określić dokładnego terminu jej zakończenia. Jednakże, zgodne z obowiązującymi przepisami, proces likwidacji powinien być przeprowadzony w sposób dokładny i kompletny, aby zapewnić wierzycielom należytą ochronę i zabezpieczenie.

Likwidacja spółki z o.o. z długami z pomocą specjalisty Biura rachunkowego IN-NOVA

Z zaszczytem przedstawiamy Państwu naszą ofertę dotyczącą likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.). Jako renomowane biuro rachunkowe specjalizujące się w procesach likwidacyjnych, oferujemy kompleksowe wsparcie i wysokiej jakości pomoc w zakończeniu działalności Państwa spółki z o.o.

Nasze usługi obejmują gruntowną analizę i staranne przygotowanie niezbędnej dokumentacji, koniecznej do rozpoczęcia procesu likwidacyjnego. Nasi wykwalifikowani eksperci zapewnią Państwu pełne wsparcie na każdym etapie, począwszy od sporządzenia planu likwidacji, aż po finalizację procesu likwidacyjnego, włączając w to niezbędne zgłoszenia do właściwych organów administracyjnych i urzędów.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu oraz dogłębnym znajomościom obowiązujących przepisów, gwarantujemy profesjonalne doradztwo podatkowe i prawne, minimalizując ryzyko popełnienia błędów czy nieprawidłowości w trakcie likwidacji. Ponadto, zobowiązujemy się do terminowego i właściwego składania wszelkich wymaganych zgłoszeń do urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innych instytucji, aby zagwarantować Państwu prawidłowe zakończenie działalności Państwa spółki z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu spokoju i pewności, że proces likwidacji spółki z o.o. zostanie przeprowadzony w sposób rzetelny oraz zgodny z obowiązującym prawem. Dzięki naszej profesjonalnej obsłudze, będą Państwo mogli skoncentrować się na innych aspektach swojego biznesu lub innych planach zawodowych.

Przedsiębiorcy planujący dokonać likwidacji spółki z długami powinni skorzystać z pomocy ekspertów, którzy na co dzień przeprowadzają takie postępowania. Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie błędów lub braków w dokumentacji likwidacyjnej, zachowanie odpowiednich terminów oraz zadbanie o wszystkie aspekty prawne.

ZAPOZNAJ SIE Z OFERTĄ LIKWIDACJI SPÓŁKI więcej

Aktualizacja danych KRS w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak powinna prawidłowo przebiegać aktualizacja danych KRS w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Aktualizacja danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w Krakowie jest ważnym obowiązkiem dla każdej spółki i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wpisy w KRS zawierają kluczowe informacje o spółce, takie jak nazwa, adres siedziby, informacje o zarządzie i udziałowcach, a także informacje o statusie prawnym firmy. Dlatego ważne jest, aby informacje te były zawsze aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Jakie informacje można zaktualizować w KRS w Krakowie?

W KRS w Krakowie można dokonać aktualizacji wielu informacji dotyczących spółki, w tym:
– nazwa spółki
– adres siedziby
– informacje o zarządzie i udziałowcach
– numer NIP i REGON
– informacje o przedmiocie działalności
– dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

Jak zaktualizować dane KRS w Krakowie?

Aktualizacja danych KRS w Krakowie może odbywać się na kilka sposobów:
1. Elektronicznie za pośrednictwem internetowego systemu KRS.
2. W formie papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie odpowiednich formularzy w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki.

W przypadku aktualizacji danych elektronicznie, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-podpisu. Warto pamiętać, że nie wszystkie zmiany można dokonać za pośrednictwem internetowego systemu KRS. W niektórych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku w formie papierowej w sądzie rejonowym.

Ile czasu zajmuje aktualizacja danych KRS w Krakowie?

Czas aktualizacji danych KRS w Krakowie zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i ilości zmian, a także od obciążenia pracy sądu rejonowego. W przypadku prostych zmian, takich jak aktualizacja danych kontaktowych, czas oczekiwania na dokonanie zmian może wynosić kilka dni. W przypadku bardziej skomplikowanych zmian, na przykład zmiany w zarządzie lub zmiany w statucie spółki, czas oczekiwania może wynieść nawet kilka tygodni.

ZAPOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Pomoc w założeniu spółki z o o

Pytanie do eksperta: Gdzie można skorzystać z pomocy przy założeniu spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Jeśli planujesz założyć spółkę z o.o. w Polsce, to warto skorzystać z pomocy naszych profesjonalistów, którzy pomogą Ci w realizacji wszystkich formalności i zapewnią bezpieczeństwo i prawidłowość działań. Nasza firma oferuje usługi w zakresie pomocy w założeniu spółki z o.o.. W ramach swojej oferty zapewniamy kompleksową obsługę formalno-prawną, w tym pomoc w wyborze nazwy spółki, sporządzenie dokumentów, rejestrację w KRS oraz uzyskanie NIP i REGON.

Nasza firma pomoże Ci również w wyborze formy opodatkowania, co jest bardzo ważne w przypadku spółki z o.o.. W Polsce istnieją dwa podstawowe rodzaje opodatkowania – podatek CIT oraz podatek liniowy. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, dlatego warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie, aby wybrać najlepszą opcję dla Twojej spółki.

Ważnym elementem w procesie zakładania spółki z o.o. jest również wybór odpowiedniego banku, z którym spółka będzie współpracować. Bank ten będzie prowadził rachunek spółki oraz dokonywał wpłat kapitału zakładowego.

Warto zaznaczyć, że pomoc w założeniu spółki z o.o. może obejmować również konsultacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W ramach takich konsultacji przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów prawa, a także porady dotyczące planowania i zarządzania finansami spółki.

Współpraca z profesjonalną firmą może również pomóc w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Polsce istnieje wiele programów finansowych i dotacyjnych, które mogą pomóc w sfinansowaniu początkowych kosztów związanych z założeniem spółki z o.o..

Oprócz pomocy w rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej, profesjonalne firmy oferują również szeroki zakres usług księgowych, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów dla organów państwowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spolek

Pytanie do eksperta: Jak przebiega rejestracja spółek?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja spółek jest procesem, który pozwala na legalne rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Wymaga on wykonania szeregu formalności, które należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kroki, jakie należy podjąć podczas rejestracji spółek.

Wybór formy prawnej spółki
Pierwszym krokiem jest wybór formy prawnej spółki, która będzie najodpowiedniejsza dla danego przedsiębiorcy. W Polsce najczęściej wybieraną formą są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki akcyjne (S.A.). Należy zwrócić uwagę na różnice w strukturze i wymaganiach formalnych obowiązujących poszczególne formy prawne.

Wybór nazwy spółki
Kolejnym etapem jest wybór nazwy spółki, która musi być unikalna i nie może być już zarejestrowana przez inną firmę. Należy również pamiętać, że nazwa nie może być wprowadzająca w błąd oraz nie może naruszać praw innych przedsiębiorców.

Wypełnienie wniosku do KRS
Po wyborze formy prawnej i nazwy spółki należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek musi zawierać m.in. informacje o formie prawnej spółki, nazwie, adresie siedziby oraz o danych personalnych wspólników lub akcjonariuszy.

Ustalenie umowy spółki
Umowa spółki jest dokumentem, który określa zasady funkcjonowania spółki oraz prawa i obowiązki jej wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, a jej treść musi być zgodna z przepisami prawa oraz nie może naruszać praw innych przedsiębiorców.

Wpłata kapitału zakładowego
Spółka z o.o. musi posiadać kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 5 000 zł. Kapitał ten musi zostać wpłacony na rachunek bankowy spółki przed jej rejestracją w KRS.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego
Po zarejestrowaniu spółki w KRS należy złożyć zgłoszenie do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP oraz REGON. Bez tych numerów spółka nie może rozpocząć działalności gospodarczej.

Rejestracja spółek wymaga wykonania szeregu formalności i dokładnego przestrzegania przepisów prawa. Warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które zajmują się rejestracją spółek i posiadają wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz procedur. Dzięki temu można uniknąć błędów i opóźnień w procesie rejestracji, co pozwoli szybciej rozpocząć działalność gospodarczą.

Ważnym elementem w procesie rejestracji spółek jest również wybór odpowiedniego notariusza oraz banku, z którym spółka będzie współpracować. Notariusz sporządza umowę spółki oraz dokonuje wpisu do KRS, natomiast bank prowadzi rachunek spółki i dokonuje wpłat kapitału zakładowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółki z o o online

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie spółki z o.o. online jest bezpieczne?

Odpowiedź eksperta: Tak, zakładanie spółki z o.o. online jest bezpieczne, pod warunkiem, że korzystasz z usług rzetelnego i profesjonalnego dostawcy usług. Warto zwrócić uwagę na to, czy firma oferująca usługi rejestracji spółek działa legalnie i posiada pozytywne opinie od swoich klientów.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z o.o. online?
Do założenia spółki z o.o. online potrzebujesz m.in.:
– wypełnionego wniosku o wpis do KRS,
– umowy spółki z o.o.,
– dokumentów tożsamości wszystkich wspólników,
– dowodu wpłaty kapitału zakładowego.

Jak długo trwa proces rejestracji spółki z o.o. online?
Proces rejestracji spółki z o.o. online może trwać od kilku do kilkunastu dni, w zależności od wybranej przez Ciebie firmy oferującej usługi rejestracji spółek i ilości zleconych przez nią zleceń rejestracyjnych.

Czy można założyć spółkę z o.o. online bez udziału notariusza?
Tak, można założyć spółkę z o.o. online bez udziału notariusza, jeśli umowa spółki została sporządzona w formie elektronicznej i jest podpisana przez wszystkich wspólników za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Czy można założyć spółkę z o.o. online jako jednoosobową?
Tak, istnieje możliwość założenia spółki z o.o. online jako jednoosobowej, jednak wymaga to spełnienia określonych warunków. W przypadku spółki z o.o. jednoosobowej, przedsiębiorca musi posiadać co najmniej 5 tysięcy złotych kapitału zakładowego oraz pełnić rolę zarządu spółki.

Warto jednak pamiętać, że proces rejestracji spółki online wymaga staranności i dokładności, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnego dostawcy usług, który pomoże Ci wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty i przeprowadzić Cię przez proces rejestracji. Dodatkowo, przed przystąpieniem do zakładania spółki warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami prawnymi i podatkowymi, które będą obowiązywać Twoją spółkę. W ten sposób unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

KRS rejestracja spółki z oo

Pytanie do eksperta: Jak najszybciej zarejestrować spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja spółki jest ważnym krokiem w procesie tworzenia własnej firmy i umożliwia oficjalne rozpoczęcie działalności zgodnie z prawem. Rejestracja spółki to skomplikowany proces, który wymaga dokładnego przygotowania i spełnienia wielu formalności.

Pierwszym krokiem w rejestracji spółki jest wybór odpowiedniego rodzaju spółki oraz zgromadzenie niezbędnych do rejestracji danych. W Polsce możemy wybrać między innymi spółkę z o.o., prostą spółkę akcyjną, spółkę komandytową, czy spółkę jawna.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie dokumentów rejestracyjnych. W zależności od wybranej formy spółki, dokumenty te mogą się różnić. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów można przystąpić do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja może być dokonana wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem S24 lub PRS. Elektroniczny proces rejestracji spółek pozwala na szybszą weryfikację dokumentów i przetwarzanie wniosków. Po złożeniu wniosku o rejestrację spółki, należy oczekiwać na decyzję sądu rejestrowego. Czas oczekiwania na decyzję może się różnić w zależności od obciążenia sądu i innych czynników jednak zazwyczaj trwa to do 24 godzin.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami i procedurami rejestracji spółki oraz skorzystać z pomocy specjalisty, np. wyspecjalizowanej firmy, która pomoże w prawidłowym wykonaniu wszystkich kroków. Zastosowanie się do powyższych wskazówek pozwoli na zarejestrowanie spółki w sposób szybki i skuteczny.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Ile trwa rejestracja spółki w S24?

Pytanie do eksperta: Ile trwa rejestracja spółki w S24?

Odpowiedź eksperta: Długość czasu założenia spółki w systemie S24 uzależniony jest od wielu czynników. Związane jest to bezpośrednio z procesem rejestracji, który uzależniony jest między innymi od poprawności złożonych wniosków.

Zatem ile trwa rejestracja spółki w S24? Oficjalna długość trwania rejestracji spółki w S24 to od jednego do trzech dni roboczych. Jednak ma na to wpływ wiele czynników, które w mniejszy lub większy sposób uzależnione są od osoby rejestrującej spółkę. Do takich czynników może należeć:
– obłożenie sądów,
– poprawność złożonych wniosków i formularzy,
– termin opłacenia wniosku o rejestrację,
– termin złożenia wniosku do KRS.

W sytuacji, gdy informacje, które podaliśmy podczas procesu rejestracji – bez zależności, czy są to dane wspólników, firmy, czy po prostu błędnie wypełniony formularz – nasz wniosek o założenie podmiotu będzie zwracany lub sąd nakaże poprawę nieprawidłowych elementów.

Najczęstsze błędy, które wpływają na czas trwania rejestracji spółki w S24 to:
– nie dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów,
– błędnie wypełniony formularz,
– nie opłacenie wniosku,
– brak podpisów pod dokumentami.

Aby przyspieszyć długość trwania rejestracji spółki warto skorzystać z pomocy ekspertów w tym zakresie. Dzięki pomocy doświadczonych specjalistów mogą Państwo nie martwić się błędami we wnioskach, czy na każdym etapie rejestracji. Zajmiemy się wszystkim w Państwa imieniu, co pozwoli na skrócenie procesu do minimum. Jeżeli chcą Państwo w sposób szybki i bezproblemowy założyć własną działalność, zapraszamy do kontaktu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Załozenie spółki zoo

Pytanie do eksperta: Założenie spółki z o.o. – jak wygląda proces?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z popularniejszych podmiotów prowadzonych w Polsce. Spółka ta wyróżnia się właśnie ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania oraz niesie wiele innych korzyści, które przekonują do siebie przedsiębiorców.

Jak jednak wygląda proces rejestracji?

Założenie spółki z o.o. różni się w zależności od drogi, którą wybierzemy – spółkę można zarejestrować przez system S24 lub przez PRS (Portal Rejestrów Sądowych), w zależności od potrzeb, mogą Państwo wybrać jeden z nich.

Pierwszym krokiem do założenia spółki z o.o. w dowolnym systemie jest zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów. Już na tym etapie niezbędna jest nazwa oraz siedziba spółki. Najważniejszy dokument spółki, jakim jest umowa spółki, można sporządzić na dwa sposoby – u notariusza, dopasowując umowę pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa lub korzystając z gotowego wzorca. Przygotowując umowę u notariusza naszą spółkę rejestrujemy przez PRS, jednak przy tej metodzie należy spodziewać się dodatkowym kosztów notarialnych. Jeżeli spółka nie będzie musiała spełniać dodatkowych oczekiwań i będzie korzystać z prostych rozwiązań, wtedy rejestracja może odbyć się przez portal S24, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Po sporządzeniu umowy, do procesu rejestracji należy samodzielnie przygotować oświadczenia zawierające takie informacje jak wyrażenie zgody osoby do reprezentowania spółki, listę z danymi i adresami do doręczeń osób uprawnionych czy oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem. Wszelkie dokumenty powinny podpisane być za pomocą podpisu elektronicznego.

Do ostatnich, niezbędnych kroków, należy opłacenie wniosku i złożenie go do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aby nie przechodzić przez ten proces samodzielnie, można skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że cała procedura przeprowadzona jest prawidłowo, co pozwoli uniknąć przedłużającego się procesu i błędów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.