Posts tagged: jak zawiesić spółkę

Prosta spółka akcyjna zawieszenie S24

Pytanie do eksperta: Prosta spółka akcyjna zawieszenie s24 – na czym polega ta procedura?

Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie prosta spółka akcyjna staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców. Zastosowane w niej mechanizmy założenia oraz prowadzenia działalności oparte na połączeniu pozytywnych zalet spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej czynią ją bardzo atrakcyjną formą prawną.

Warto zwrócić uwagę, że nawet najlepiej prosperująca spółka może mieć problemy, które zmuszają właścicieli do zawieszenia spółki.

Zawieszenie działalności prostej spółki akcyjnej oznacza czasowe zaprzestanie wykonywania jej przedsięwzięć i wycofanie się z rynku. W praktyce oznacza to, że spółka nie będzie prowadzić swojej działalności, ale będzie nadal istnieć i figurować w rejestrze przedsiębiorstw.

Aby zawiesić działalność prostej spółki akcyjnej, wymagana jest zgoda wszystkich akcjonariuszy i uchwała w sprawie zawieszenia działalności. Następnie, należy zgłosić zawieszenie do sądu rejestrowego, który wprowadzi odpowiednie zmiany do rejestru spółek.

W czasie zawieszenia działalności, spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia regularnych ksiąg rachunkowych ani do składania sprawozdań finansowych, ale musi pamiętać o wykonywaniu swoich innych obowiązków, takich jak opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Po zakończeniu zawieszenia, spółka może powrócić do działalności, ale musi zgłosić tę decyzję do sądu rejestrowego i ponownie prowadzić swoje księgi rachunkowe.

Zawieszenie działalności prostej spółki akcyjnej jest możliwe i może być uzasadnione różnymi powodami, takimi jak brak rentowności, reorganizacja czy potrzeba od początku przygotować się do nowego etapu działalności. Niemniej jednak, należy pamiętać, że zawieszenie działalności może mieć wpływ na wizerunek spółki w oczach inwestorów i klientów, dlatego powinno być dobrze przemyślane i uzasadnione. Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności, warto skonsultować się z doradcą prawnym lub audytorem, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z prawem i nie ma negatywnych konsekwencji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ ZAŁOŻENIA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Zawieszenie spółki z o.o. KRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega zawieszenie spółki z o.o. KRS?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS może przynieść wiele korzyści w przypadku wystąpienia problemów w prowadzonej działalności. Spółka z o.o. w okresie zawieszenia zwolniona jest z wielu obowiązków (np. prowadzenie księgowości, składanie deklaracji podatkowych, wpłacanie zaliczek na podatek itp.). Zawieszenie działalności pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze jak również czas.

Zawieszenie spółki z o.o. w KRS – o czym pamiętać?

We wniosku należy wskazać dzień rozpoczęcia okresu zawieszenia podmiotu. Nie ma możliwości zawieszenia spółki z wcześniejszą datą. Z tego powodu w przypadku problemów należy rozpocząć procedurę zawieszenia firmy.

Czy zawsze jest możliwość zawieszenia spółki?

Zgodnie z przepisami wspólnicy spółki wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego mogą zawiesić działalność gospodarczą w dowolnym momencie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Spółkę z o.o. można zawiesić tylko wtedy, gdy nie zatrudnia ona pracowników. Wyjątkiem jest zatrudnienie pracowników przebywających: na urlopie macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Informacje o zawieszeniu spółki należy złożyć w KRS na odpowiednim formularzu.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki, zgodnie z reprezentacją. Do formularza dla KRS należy dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Warto pamiętać, że od zgłoszenia wniosku w KRS spółka z o.o. ma 7 dni na powiadomienie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zawieszeniu działalności.

Zawieszenie spółki z o.o. KRS oferta i pomoc

Biuro oferuje pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury zawieszenia spółki w KRS. Przygotowanie i złożenie wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZARASZAMY DO KONTAKTU! więcej

Pomoc w zawieszeniu spółki

Pytanie do eksperta: Co z podatkami podczas zawieszenia działalności gospodarczej? Czy trzeba je opłacać?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie działalności gospodarczej ma również wpływ na zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, skutki zawieszenia działalności zależą od tego, jaką metodę płatności podatku dochodowego przedsiębiorca wybrał:
1. PIT na zasadach ogólnych – w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:
– nie może amortyzować środków trwałych,
– nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, a jeśli taka zaliczka powstała, to powinien ją odprowadzić w pierwszym okresie po wznowieniu działalności,
– powinien złożyć zeznanie roczne w przewidzianym standardowym terminie,
– ma obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
2. ryczałt ewidencjonowany – w okresie zawieszenia działalności gospodarczej:
– nie trzeba odprowadzać podatku za te miesiące, podczas których trwa zawieszenie działalności gospodarczej,
– w przypadku uzyskania przychodów ryczałt należy odprowadzić w terminie do 20 dnia miesiąca, w którym podjęto ponownie działalność,
– przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów.
3. karta podatkowa
– w czasie zawieszenia działalności nie pobiera się podatku za cały okres zamówienia,
– przedsiębiorca ma obowiązek w terminie złożyć deklarację PIT.

Odnośnie podatku VAT, w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zasadniczo nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy, których dotyczy zawieszenie. Jeżeli jednak w czasie zawieszenia uzyska jakieś przychody, to powstaje obowiązek podatkowy i złożenie deklaracji VAT będzie obowiązkiem.

Pomoc w zawieszeniu spółki może czasami okazać się konieczna, dlatego warto wspomóc się darmowymi źródłami wiedzy lub skorzystać z usług profesjonalisty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zawieszenie spółki z o.o. krok po kroku

Pytanie do eksperta: Jak zawiesić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ulgi finansowe i zwolnienia podatkowe, które występują w tym okresie. Przede wszystkim jako przedsiębiorca zostajesz zwolniony w tym czasie od opłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także nie musisz składać deklaracji VAT. Zawieszając działalność gospodarczą muszą Państwo pamiętać, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne tracicie prawo do świadczeń zdrowotnych.

Z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone prawem wymagania. Przede wszystkim instytucja zawieszenia działalności gospodarczej przeznaczona jest dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, czyli takiego który nie zatrudnia pracowników, na podstawie umów o pracę.

Okres zawieszenia działalności spółki liczony jest w dniach, miesiącach lub dniach i miesiącach. Działalność gospodarczą można zawiesić na minimalnie jeden miesiąc i maksymalnie na 24 miesiące. Okres ten liczy się od dnia, który wskażą Państwo we wniosku o zawieszenie działalności, a kończy w momencie złożenia wniosku o jej wznowienie.

Aby zawiesić działalność gospodarczą muszą Państwo złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Przygotowany wniosek można złożyć:
– osobiście w urzędzie gminy,
– przez pełnomocnika,
– listownie,
– elektronicznie (należy pamiętać o opatrzeniu go e-podpisem).

Prawidłowo wypełniony wniosek organ ewidencyjny przyjmuje i wydaje kopię wniosku z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

ZUS a zawieszenie spółki

Pytanie do eksperta: Czy ZUS a zawieszenie spółki mają ze sobą coś wspólnego. Czy składki ZUS podczas zawieszenia działalności należy nadal opłacać?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie działalności spółki opiera się na wypełnieniu wniosku CEIDG-1 tego samego, który był składany w celu założenia firmy. Na tej podstawie urząd miasta przesyła zawiadomienie do ZUS, który sporządza właściwe dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania. O fakcie sporządzenia dokumentów ZUS zawiadamia płatnika składek za pomocą odrębnego pisma.

Przez wzgląd na fakt, iż przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany ze składek ZUS, nie ma również obowiązku ich opłacania. Płatnik składek ZUS nie podlega ubezpieczeniu już od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona. W tym czasie należy podkreślić, iż zawieszenie działalności skutkuje również brakiem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, jej właściciel nie ma również obowiązku składania do ZUS żadnych dokumentów rozliczeniowych.

Podczas zawieszenia przedsiębiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i tym samym opłacać składki na ubezpieczenia. Możliwość taka istnieje, jeśli nie ma on innego tytułu do ubezpieczeń. Nie ma możliwości opłacania jednak składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe.

Jeśli zawieszenie działalności trwa dłużej niż 30 dni, wówczas przedsiębiorca powinien rozważyć opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do tego ubezpieczenia wygasa po 30 dniach od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego. Przedsiębiorca może skorzystać z:
– zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
– zarejestrować się w urzędzie pracy i podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna,
– przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ – składka musi być opłacana w kwocie nie niższej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie do eksperta: Chcę zawiesić działalność swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób to wykonać?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia działalności swojej spółki na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia zaczyna się od dnia wskazanego we wniosku i kończy w chwili wniesienia wniosku o wznowienie działalności.

W przypadku, gdy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawiera adnotacji dotyczących zawieszenia, spółkę zawiesza się przez uchwałę Zarządu podjętą większością głosów.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej musi zawierać następujące informacje:
– nazwę lub firmę
– numer KRS
– numer NIP
– siedzibę i adres przedsiębiorcy
– datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenia działalności spółki dokonuje się na formularzu KRS-Z62. Dokument ten należy złożyć do właściwego pod względem siedziby sądu gospodarczego.

O zawieszeniu działalności spółki należy pisemnie poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego, jednak nie później niż po 7 dniach od zgłoszenia wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podczas wyrejestrowywania spółki z KRS przedsiębiorca musi wypełnić także formularze ZUS-ZAA, ZUS-ZBA, ZUS-ZIPA, ZUS-ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane do odpowiedniej jednostki ZUS.

Najpóźniej po upływie 24 miesięcy należy złożyć wniosek o wznowienie działalności. W przeciwnym razie zostanie na nas nałożona kara grzywny, a jeżeli to nie poskutkuje możemy zostać nawet wykreśleni z rejestru przedsiębiorców.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Pomoc w zawieszeniu działalności społki z o.o.

Pytanie do eksperta: Prowadzę jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety z powodów osobistych przez pewien czas nie będę w stanie prowadzić jej spraw. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązany do jej zamknięcia?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, że nie. Wspólnicy spółek kapitałowych, którzy nie zatrudniają pracowników mają możliwość zawieszenia swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Na zawieszenie działalności bardzo często decydują się przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową, a także Ci których działalność w pewnym momencie przestała przynosić zyski. Przesłanką do zawieszenia działalności może być także sytuacja prywatna, konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i wiele innych.

Zgłoszenie o zawieszeniu działalności swojej spółki należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym za pomocą formularza KRS-Z62.

Podczas zawieszenia przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku regulowania składek na ubezpieczenia społeczne. Warto jednak podkreślić, iż brak regulacji danych składek jest jednoznaczny z brakiem zgłoszenia do ubezpieczeń, a więc niemożliwością korzystania z przywilejów z tego tytułu. Z tego względu przedsiębiorca, który podczas zawieszenia nie jest zatrudniony w innej firmie na pełen etat może podjąć decyzję o dobrowolnym regulowaniu składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe.

Co do zasady, przedsiębiorca zawieszając działalność nie może wykonywać czynności, który przenosiłyby bieżące przychody, ma jednak prawo do aktywności, która zabezpieczy ich źródło.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Zawieszenie działalności spółki

Pytanie do eksperta: Jak prawidłowo zawiesić działalność?

Odpowiedź eksperta: Bardzo często zarówno od naszych Czytelników, jak i od naszych Klientów otrzymujemy zapytanie na temat tego, jakie są procedury zawieszenia działalności spółki i co zrobić, aby przejść przez cały proces szybko i sprawnie. W związku z tym, dzisiaj omówimy dla Państwa ową kwestie.
Aby zawiesić działalność nasza firma nie może zatrudniać żadnych pracowników w dniu składania wniosku. Konieczne jest zatem ich wcześniejsze wyrejestrowanie.

W życiu spotykają nas różne sytuacje. Niekiedy są to czynniki, które uniemożliwiają nam dalsze prowadzenie swojej firmy, a niekiedy jest to po prostu kwestia tego, że firma staje się mniej rentowna, przez co jedyną myślą, która wówczas nasuwa się większości przedsiębiorców jest jej likwidacja.

STOP! Likwidacja spółki nie jest jedynym wyjściem, ponieważ jak nie trudno się domyślić jest to rozwiązanie już ostateczne. Istnieje również rozwiązanie, które pozwala na tymczasowe zaprzestanie prowadzenia własnej firmy. Mowa tutaj o zawieszeniu działalności spółki, które może trwać od 1 do 24 miesięcy, a po upływie tego czasu przedsiębiorca ma możliwość powrotu do prowadzenia owej działalności.

Jeśli mają Państwo pytania, bądź ewentualne wątpliwości co do rozwiązania, którym jest zawieszenie działalności spółki, koniecznie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem. Dodatkowo jeśli ostatecznie podejmą się Państwo podjęcia tego kroku, oferujemy swoją gotowość do udzielenia pomocy w całej procedurze zawieszania firmy.

Zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.