Posts tagged: jak sporządzić sprawozdanie finansowe

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Pytanie: Dlaczego przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Odpowiedź eksperta: Sporządzanie sprawozdań finansowych drogą elektroniczną jest od 1 października 2018 obowiązkiem każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Po wejściu w życie tego przepisu, nie ma możliwości składania zeznań finansowych w postaci papierowej, ponieważ nie będą one rozpatrywane. Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 może się przydać, ze względu na kilka zmian.

Oprócz tego, że sprawozdania muszą być sporządzone online, to dodatkowo jednostka sporządzająca powinna wybrać odpowiednią formę i strukturę pliku, w zależności od tego, czy:
– jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
– jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego
– jednostka sporządza sprawozdania finansowe według MSR.

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 elektronicznie – co przygotować?
– inwentaryzacje
– wycenę aktywów i pasywów
– utworzenie rezerw
– ustalenie wyniku finansowego
– przygotowanie sprawozdania finansowego

Aby prawidłowo przygotować e-sprawozdanie finansowe należy:
– sprawdzić, czy posiadane oprogramowanie finansowo-księgowe pozwala wygenerować e-Sprawozdanie finansowe
– jeżeli posiadają Państwo program księgowy, to dokonać jego aktualizacji
– wybrać odpowiednią strukturę dla e-sprawozdania

W udostępnianym przez Ministerstwo Finansów arkuszu sprawozdawczym, należy umieścić wszystkie konieczne składniki: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe. Gotowy dokument poświadczamy wybranym przez siebie sposobem podpisu elektronicznego i przesyłamy do odpowiedniego organu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc

Pytanie: Jak poprawnie złożyć sprawozdanie finansowe, prowadząc księgi rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Składanie sprawozdania finansowego dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe, jest obowiązkowe w postaci elektronicznej. Tylko wersja elektroniczna jest oryginałem sprawozdania finansowego. Jeśli chodzi o wydruk w formie papierowej, to może być on jedynie kopią tego sprawozdania. E-sprawozdanie może zostać sporządzone w postaci ustrukturyzowanej lub formacie nieustrukturyzowanym. Najważniejsze, aby sprawozdanie złożone zostało nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc – elementy sprawozdania finansowego:
– wprowadzenie do sprawozdania,
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale własnym – jeśli jednostka je sporządza,
– rachunek przepływów pieniężnych – gdy jednostka go sporządza,
– nota podatkowa w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

E-sprawozdanie powinno być jednym plikiem, zawierającym w sobie wszystkie wyżej wymienione elementy. Składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc- kto powinien podpisać dokument? Elektroniczne sprawozdanie podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy to sprawozdanie powinien podpisać każdy z członków tego organu.

Jeśli sprawozdanie jest w formie elektronicznej to podpis nie może być inny niż:
– kwalifikowany podpis elektroniczny,
– podpis profilem zaufanym,
– podpis osobisty- weryfikowany przez certyfikat podpisu osobistego. Możliwy do użycia dla osób posiadających e-dowód osobisty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.