Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych