Posts tagged: zatrudnienie w Polsce

Pozwolenie na pracę w Polsce uprawnienia

Pytanie do eksperta: Zdecydowałem się zatrudnić w swojej firmie kilku pracowników z zagranicy. Jakie formalności powinny zostać dopełnione, aby mogli rozpocząć legalnie pracę w Polsce?

Odpowiedź eksperta: Dokumentem, jaki uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce jest zezwolenie na pracę. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wizy bądź czasowego zezwolenia na pobyt w naszym kraju.

Cudzoziemcowi może zostać nadana wiza:
– turystyczna,
– udziału w postępowaniu w sprawie ubiegania się o azyl,
– korzystania z ochrony czasowej,
– przyjazdu ze względów humanitarnych.

Bez zezwolenia na pracę w Polsce mogą pracować cudzoziemcy:
– o statusie uchodźcy nadanym w Polsce,
– obdarzeni ochroną uzupełniającą,
– posiadający zezwolenie na pobyt stały,
– posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego,
– posiadający zgodę na pobyt tolerowany,
– korzystający z ochrony czasowej,
– korzystający z ochrony humanitarnej,
– będący obywatelami państw członkowskich UE,
– będący ofiarami handlu ludźmi,
– którzy w wyniku sytuacji życiowej zachowali prawo do pobytu na terytorium kraju,
– którzy złożyli kompletny wniosek o przedłużenie wizy,
– posiadający Kartę Polaka,
– prowadzący szkolenia,
– będący nauczycielami języków obcych,
– pracujący do 30. dni w roku jako naukowcy lub artyści,
– studenci studiów stacjonarnych studiujący w Polsce,
– absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Warto podkreślić, że o pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemców ubiega się pracodawca, a nie pracownik. Zezwolenie to wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Co zrobić żeby otrzymać Kartę Polaka?

Pytanie do eksperta: Co to jest Karta Polaka i jak ją otrzymać?

Odpowiedź eksperta: Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Warto jednak podkreślić, że nie jest to równoznaczne z nadaniem cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego czy też prawa do pobytu stałego lub czasowego w Polsce bez wizy.

Dysponowanie Kartą Polaka wiąże się jednak z szeregiem przywilejów do których należy między innymi:
– możliwość bezpłatnego otrzymania wizy krajowej,
– możliwość korzystania z pomocy konsula w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub życia,
– możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jak polscy obywatele,
– zniżki na przejazd kolejowy w Polsce,
– darmowe zwiedzanie polskich muzeów narodowych,
– korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

Karta Polaka może zostać wydana osobie, który w chwili składania wniosku posiadała obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR. Ponadto osoba taka musi spełniać łącznie następujące warunki:
– wykazywać związek z polskością przez znajomość języka polskiego, a także polskiej kultury i tradycji,
– złożyć pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego w obecności konsula lub wojewody,
– wykazać, że przynajmniej jedno z rodziców, dziadków lub pradziadków było narodowości polskiej,
– złożyć oświadczenie, że dana osoba ani jej wstępni nie repatriowali, a także nie byli repatriowani.

O przyznanie Karty Polaka występuje się w Konsulacie Rzeczypospolitej Polski właściwym pod względem zamieszkania wnioskodawcy a więc w kraju pochodzenia migranta.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.