Posts tagged: zamknięcie spółki zoo

Zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Na czym polega zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest określenie przyczyny jej rozwiązania. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości, wskazane w umowie spółki powodu dla jej zamknięcia, uchwała wspólników o rozwiązaniu.

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni, skutkiem będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”. Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji
4. Dokumenty dotyczące likwidacji spółki
a) orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
b) powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
c) uchwałę wspólników
5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Krokiem trzecim jest zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań. W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach likwidatorzy mogą otworzyć nowe sprawy, ale tylko wtedy kiedy są one związane z zamknięciem spółki.

Czwarty etap to sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli takiej formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Powinien on być stworzony maksymalnie 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zamknięcie spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak pozbyć się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zamknięcie spółki pomoc?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja jest podstawowym sposobem zakończenia działalności spółki. Proces ten jest bardzo sformalizowany i wiąże się z niemałymi kosztami. Prowadzi jednak do zakończenia bytu prawnego oraz trwałego wykreślenia spółki z KRS.

Przeprowadzając likwidację mamy też pewność, że po spółce nie pozostaną żadne niespłacone zobowiązania. Potencjalni wierzyciele mają przewidzianą w tym procesie drogę zgłaszania swoich roszczeń i jeśli jej nie wykorzystają do momentu podziału między wspólników, to nie będą już mieli możliwości zaspokojenia. Aby skorzystać z tej drogi, spółka musi być jednak w pełni wypłacona. Dla niewypłacalnych spółek przewidziane zostały inne ścieżki w postaci upadłości bądź restrukturyzacji.

Pierwszym istotnym krokiem na drodze do rozwiązania spółki jest otwarcie likwidacji. Następuje ono z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta musi zostać sporządzona przez notariusza i powinna wskazywać, kto będzie likwidatorem spółki.

W czasie likwidacji spółki to likwidatorzy są osobami uprawnionymi do reprezentowania spółki. Zarząd przestaje być organem spółki, a członkowie zarządu o ile nie zostaną likwidatorami, nie będą mieli prawa reprezentacji spółki. W trakcie likwidacji dodaje się oznaczenie “w likwidacji”.

Po otwarciu likwidacji likwidatorzy mają 15 dni na sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Wynika to z potrzeby urealnienia ich wartości.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego. Sąd wprowadza odpowiednie zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpisuje fakt otwarcia likwidacji, wykreśla zarząd.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.