Posts tagged: wiadomości o spółkach

Procedura likwidacji firmy

Pytanie do eksperta: Jak przebiega procedura likwidacji firmy?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja firmy jest ostatnim krokiem mającym na celu wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Procedura likwidacji firmy może wydawać się skomplikowana, dlatego warto zapoznać się z procesem likwidacji krok po kroku.

Pierwszym krokiem jest otwarcie likwidacji. Na tym etapie należy podać przyczynę, która spowodowała chęć likwidacji. Do takich przyczyn zaliczać się mogą okoliczności przewidziane w umowie spółki, wspólnicy mogą na początku lub w trakcie funkcjonowania działalności podać scenariusze, które doprowadzą do likwidacji. Dodatkowo do likwidacji może dojść przez ogłoszenie upadłości spółki, uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki potwierdzoną protokołem notarialnym, inne przepisy, które przewiduje prawo. Na tym etapie należy zgłosić otwarcie likwidacji do sądu rejestrowego, a musi się to odbyć w przeciągu 7 dni od otwarcia likwidacji. Do wniosku należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty takie jak potwierdzające rozwiązanie spółki, uchwałę o powołaniu likwidatorów i ich zgody na pełnienie funkcji i dowód uiszczenia opłaty. W tym czasie należy również powołać likwidatorów, którzy będą prowadzili sprawy spółki i ją reprezentowali. Otwarcie likwidacji spółki należy dodatkowo ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności, likwidatorzy przechodzą do kolejnego etapu jakim są czynności likwidacyjne. Jest to czas, w którym należy zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, upłynnić majątek spółki czy wypełnić zobowiązania. Mogą oni rozpocząć nowe sprawy wyłącznie gdy są one krokiem ku likwidacji. Do obowiązków likwidatorów należy również sporządzenie bilansu likwidacyjnego. Tworzy się go na dzień otwarcia likwidacji, w terminie od 15 dni od otwarcia.

Po zamknięciu wszystkich czynności likwidacyjnych można zamknąć likwidację poprzez przedstawienie wspólnikom do zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego.

Ostatnim krokiem jest tylko zgłoszenie do sądu rejestrowego i wszelkich innych urzędów informacji o rozwiązaniu spółki. To właśnie na tym etapie pozostaje ona wykreślona z rejestru KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana danych KRS przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak zmienić dane spółki w KRS?

Odpowiedź eksperta:Od lipca 2021 roku mamy możliwość wprowadzania zmian, które zaszły w naszej firmie w całości elektronicznie. Takie rozwiązanie, czyli przeniesienie całego systemu Krajowego Rejestru Sądowego do Internetu, miało na celu usprawnienie wielu procesów takich jak rejestracja spółek, wprowadzanie zmian czy składanie wniosków. Teraz dzięki e-KRS możemy:

  • złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • złożyć wniosek o zmianę wpisu do KRS
  • zgłosić dokumenty finansowe do RFD
  • prowadzić korespondencję z sądem rejestrowym
  • posiadać dostęp do akt rejestrowych tych podmiotów, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
  • udostępniać informacje o podmiocie, które zostały wpisane do KRS

Z powodu pogłębiającej się cyfryzacji naszego kraju nie ma już możliwości składania papierowych wniosków do KRS. Aby skorzystać z portalu, w pierwszej kolejności należy posiadać podpis elektroniczny. Będzie on potrzebny do podpisywania wszelkich dokumentów. Można w tym wypadku zaopatrzyć się w darmowy e-podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

 Kolejnym krokiem po zalogowaniu się do portalu jest wybranie odpowiedniego wniosku z dostępnych na stronie formularzy. Podczas uzupełniania wniosku system może nam powiedzieć, czy wprowadzane przez nas dane są prawidłowe. Następnie wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem. To samo dotyczy wszelkich załączników, które powinny podpisane być przez każdego członka zarządu.

 Należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie, w którym musimy zgłosić zmiany do KRS, czyli 7 dni od zaistnienia zmiany.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Likwidacja PSA

Pytanie do eksperta: Czy likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwa? Jak przebiega?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, zamknięcie Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwe i następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego spółki.

 

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym tworem, który umożliwia prowadzenie firmy w Polsce. Forma ta wybierana jest głównie przez start-upy lub młodych przedsiębiorców, gdyż mając głównie pomysł na biznes, małym nakładem finansowym są w stanie założyć własną firmę.
Prosta Spółka dzięki niestandardowym zapisom i uregulowaniom posiada elastyczna strukturę funkcjonowania.

Przyczyną rozwiązania Prostej Spółki Akcyjnej może być po prostu decyzja biznesowa- uchwała walnego zgromadzenia lub upłynięcie czasu na jaki została powołana czy upadłość spółki.

Likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej ma formę uproszczoną. Postępowanie likwidacyjne prowadzone jest przez likwidatora. Uproszczona likwidacja polega głównie na przejęciu całego majątku spółki, przez jednego akcjonariusza przejmującego po zgodzie sądu. Akcjonariusz przejmujący musi złożyć do KRS wniosek o wykreślenie PSA. Po wykreśleniu spółki z rejestru, akcjonariusz ten ma obowiązek zadowolić dłużników, wierzycieli i innych akcjonariuszy spółki.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zajmują się przeprowadzaniem całego procesu likwidacji Prostej Spółki. Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania, przedstawią ofertę i plan działania oraz zajmą się całym procesem wraz ze sporządzeniem wszystkich wymaganych dokumentów.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

9% składki zdrowotnej dla członków zarządu spółki

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że członkowie zarządu spółki będą płacić składkę zdrowotną?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład od 2022 roku wprowadza obowiązek opłacania składki zdrowotnej w wymiarze 9% od wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie uchwał o powołaniu przez członków zarządu spółki, jej prokurentów czy członków komisji rewizyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie płatnikiem składek i będzie musiała składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie deklaracje.

Nowe przepisy nie są korzystne i optymistyczne na właścicieli spółek z o.o., dlatego środowisko przedsiębiorców wraz z ekspertami, długo debatowali, co w tej sytuacji można zrobić.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest artykuł 176 KSH, który zezwala wspólnikom na otrzymywanie wynagrodzenia ze spółki zwolnionego ze składek ZUS na podstawie powtarzających się wykonywanych czynności. Członek Zarządu będący jednocześnie wspólnikiem może nadal pobierać ze spółki wynagrodzenie jednak zmieni się jego tytuł. Ważne jest, aby w umowie spółki został doprecyzowany zapis odnośnie rodzaju i zakresu czynności, a także ich cykliczności (nie mogą one dotyczyć wykonywania spraw związanych z zarządzaniem spółką).

Dodanie niestandardowych zapisów w umowie spółki wymaga skorzystania z usług Kancelarii Notarialnej. Czynności te związane są także z koniecznością zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – przeprowadzenia procesu aktualizacji. Proces ten będzie generował jednorazowy koszt dla spółki w wysokości kilkuset złotych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Zwolnienie ze składki zdrowotnej wspólników w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy z Nowym Ładem wszyscy wspólnicy muszą płacić składkę zdrowotną w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Od 2022 roku Nowy Polski Ład wprowadza wiele zmian podatkowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkinie zarządu, prokurenci czy członkowie komisji rewizyjnych, którzy otrzymywali ze spółki wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu na stanowisko zostaną objęci składką zdrowotną w wysokości 9%. Taki przepis okazuje się być bardzo niekorzystny i generujący dodatkowe koszty oraz czynności z tym związane dla przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę właśnie w formie sp. z oo.

Specjaliści polecają, aby zapoznać się i skorzystać z rozwiązania, jakie wynika z art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi, że wspólnik może świadczyć na rzecz spółki powtarzające się czynności i z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Z takiej możliwości można skorzystać jeśli w umowie spółki znajdą się odpowiednie zapisy określające rodzaj i zakres tych świadczeń. Ważnym aspektem jest jednak fakt, ze czynności te nie mogą dotyczyć zarządzania spółką oraz nie mogą być świadczone w sposób ciągły, aby ta konfiguracja nie przypominała umowy o pracę.

Tak pobierane wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu składkami zdrowotnymi ani społecznymi. Dochód ten opodatkowany jest wyłącznie podatkiem odpowiednio 17% lub 32% rozliczany na podstawie PIT, a należy do grupy „innych źródeł”.

Powyższy zapis można w każdym momencie dopisać do umowy spółki – wiąże się to jednak z koniecznością aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i poniesieniu jednorazowej opłaty za te czynności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.