Posts tagged: sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź ekspertaWraz z końcem każdego roku podatkowego, przedsiębiorstwa zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego, które przedstawi osiągnięte przez nie wyniki finansowe, a także określi aktualną sytuacje w firmie.

Na podstawie danych zawartych w tym dokumencie kolejno należy uregulować swoje należności wobec państwa. Z tego powodu sprawozdania finansowe są dokładnie badane pod względem wierzytelności. Nieprawidłowości wykryte podczas takiej kontroli mogą zostać odebrane jako próba oszukania systemu podatkowego za co grożą konsekwencje prawne. Świadome ukrywanie dochodu bądź też zaniżanie swoich należności skutkuje znacznie poważniejszymi sankcjami. Sprawozdania finansowe muszą zostać sporządzane według siedmiu podstawowych zasad tj. rzetelności, jasności przekazu, kompletności, porównywalności, sprawdzalności, terminowości i ciągłości.

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania opracowywania tych dokumentów, a także skutki, związane z ich zaniedbaniami, zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej firmy. Oferujemy profesjonalne usługi księgowe. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa rzutują na jego późniejsze funkcjonowanie. Dodatkowo oferujemy także działania z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia ksiąg handlowych, optymalizacji podatkowej, a także w razie okazania takiej chęci reprezentacji firmy przed Urzędem Skarbowym. Przejęcie przez nas pełnomocnictwa może ograniczyć Państwa obowiązki związane z księgowością do minimum.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Sprawozdanie z działalności spółki

Pytanie do eksperta: Z czego składa się sprawozdanie z działalności spółki?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie z działalności spółki jest dodatkowym elementem, który stanowi dopełnienie sprawozdania finansowego jakie jest sporządzane przez spółkę. Sprawozdanie prezentuje szczegóły, które dotyczą działalności spółki w danym roku obrotowym. Dzięki takiemu sprawozdaniu podmioty zainteresowane spółką mają jeszcze pełniejszy obraz działalności jaka jest prowadzona przez spółkę.

Ustawa o rachunkowości szczegółowo określa jednostki gospodarcze, które zobowiązane są do sporządzania takiego sprawozdania. Podmiotami, które zajmują się sporządzeniem sprawozdania z działalności spółki są członkowie zarządu, którzy zajmują się sprawami spółki. Takie sprawozdanie powinno zawierać informację o:
– wydarzeniach mających miejsce w roku obrotowym oraz w okresie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które w istotny sposób wpłynęły na działalności spółki,
– przewidywanym kierunku rozwoju spółki,
– ważnych osiągnięciach spółki w dziedzinie badań i rozwoju,
– aktualnie przewidywanej sytuacji finansowej spółki,
– nabyciu udziałów własnych, przede wszystkim celu w jakim zostały nabyte,
– oddziałach, zakładach jakie posiada spółka,
– instrumentach finansowych,
– innych elementach, które istotne będą do oceny sytuacji spółki.

Obowiązek sporządzania sprawozdania spoczywa na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, spółce komandytowo-akcyjnej oraz innych podmiotach. Sprawozdanie z działalności spółki łącznie z sprawozdaniem finansowym powinno zostać sporządzone do sześciu miesięcy od dania zakończenia roku obrotowego. Następnie spółka powinna je złożyć w terminie 15 dnu od dnia zatwierdzenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Pytanie do eksperta: Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej jest raportem, który prezentuje wyniki działalności firmy. Jednostka zobowiązana jest sporządzić takie sprawozdanie na koniec roku obrotowego lub innego dnia, który został określony w ustawie o rachunkowości. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy jednostek, które prowadzą pełną księgowość.

Zanim jednostka sporządzi sprawozdanie finansowe obrazujące wyniki osiągnięte w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej konieczne będzie wykonanie kilku czynności, które usystematyzują wszystkie informacje finansowe niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe powinno wynikać z rzetelnie prowadzonych, bezbłędnych oraz sprawdzalnych ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca powinien przeprowadzić wycenę składników aktywów oraz pasywów dostosowując ją do wymagań wyceny na dzień bilansowy jakie zawarte zostały w ustawie o rachunkowości. Niezbędne jest także uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz analitycznych. W prowadzonych księgach rachunkowych ujęte powinny być wszystkie operacje gospodarcze, które dotyczą roku obrotowego za jaki będzie sporządzane sprawozdanie finansowe. Niektóre ze składników jakie posiada przedsiębiorstwo podlegać będą procesowi inwentaryzacji.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Sprawozdanie finansowe, które zostało przygotowane podpisane zostaje przez podmiot, któremu powierzone zostały czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, jednak odpowiedzialność spoczywa na kierowniku jednostki gospodarczej.

 

Sprawozdanie finansowe mikrojednostki

Pytanie do eksperta: Czy mikroprzedsiębiorstwa będą mogły sporządzać skrócone sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Pełna księgowość, a w zasadzie dokumenty które tworzone są w przedsiębiorstwie na jej potrzeby stanowią doskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej firmy. Pozwalają analizować zdarzenia gospodarcze zaistniałe w jednostce w danym okresie prowadzonej przez nią działalności oraz usprawnić procedury zarządzania. Obliguje ona do systematycznego prowadzenia ewidencji księgowych oraz sporządzania licznej dokumentacji, co wiąże się z koniecznością nawiązania współpracy z biurem rachunkowym bądź zatrudniania księgowej, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami.
O ile w przypadku dużych firm, pełna księgowość okazuje się być świetnym rozwiązaniem, w przypadku małych firm stanowi nie lada obciążenie.

Niedawno posłowie postanowili przyjąć nowelizację do ustawy o rachunkowości, wprowadzającą udogodnienia w kwestii prowadzenia rachunkowości przez mikrofirmy. Od stycznia 2015 roku będą one mogły sporządzać znacznie skróconą wersję sprawozdania finansowego, w którym zawarte będą tylko i wyłącznie podstawowe i najważniejsze informacje w rachunku zysków i strat oraz bilansie.
Ustawa likwiduje obowiązek sporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przypływów pieniężnych pod warunkiem, że niezbędne dane uwzględnione zostaną w informacjach dołączanych do bilansu. Informacja ta powinna zawierać:

  • kwotę zobowiązań finansowych, z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń i zobowiązań finansowych nieuwzględnionych w bilansie,
  • wartości zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
  • wartości akcji własnych,
  • sumę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów nadzorujących, zarządzających i administrujących.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.