Posts tagged: rejestrowanie spółek

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Pytanie do eksperta: Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Odpowiedź eksperta: System CRBR został wdrożony w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzi i przetwarza dane o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem. Rejestr beneficjentów rzeczywistych ma charakter publiczny – każdy ma dostęp do informacji.

Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. rozszerzono krąg podmiotów podlegających zgłoszeniu o:
1. spółdzielnie,
2. stowarzyszenia,
3. fundacje,
4. spółki partnerskie,
5. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
6. spółki europejskie,
7. spółdzielnie europejskie,
8. trusty.

Podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia do CRBR mają dopełnić formalności w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 roku (termin wejścia w życie nowelizacji ustawy). Istotnie należy również zaznaczyć, że beneficjent rzeczywisty zobowiązany jest zarówno do zgłoszenia jak również późniejszej aktualizacji danych w systemie CRBR.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub nieaktualne dane w rejestrze grozi kara finansowa w kwocie nawet 1 mln zł.

Nasze biuro pomaga w zakresie przygotowania i złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wniosek CRBR stowarzyszenie z nasza pomocą złoży szybko i bezpiecznie. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu – przedstawimy szczegóły oferty w zakresie CRBR oraz obsługi prawnej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Czy PRS to system do rejestracji spółek?

Odpowiedź eksperta:PRS (Portalu Rejestrów Sądowych) to nowa platforma, która umożliwia składanie drogą elektroniczną dokumentów i wniosków do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. System został uruchomiony 1 lipca 2021 roku i tym samym wyłączona została możliwość dopełniania formalności związanych z zakładaniem czy aktualizowaniem danych spółki na podstawie wniosków w formie papierowej.

Portalu Rejestrów Sądowych łączy funkcje portali, które do tej pory funkcjonowały w polskim systemie i porządkuje je tak,aby ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się po systemach i portalach udostępnianych przez ministerstwo finansów.

Portal służy przede wszystkim przeprowadzaniu procedury rejestracji spółki, w której umowa zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Posiada jednak wiele dodatkowych funkcji, do których należą chociażby wyszukiwarka podmiotów w KRS, w której znajdziemy aktualne informacje na temat przedsiębiorstw biorących udział w obrocie gospodarczym oraz opcja składania rocznego sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Portal powstał z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcą opracować umowę swojej firmy od podstaw i zawrzeć w niej indywidualne zapisy regulujące jej funkcjonowanie. Wcześniej musieli oni przygotowywać papierowe wnioski i składać je osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dziś wystarczy, że zalogują się do portalu i wypełnią formularz, a ich spółka zostanie wpisana do KRS bez wychodzenia z domu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Kiedy będzie możliwe zakładanie prostej spółki akcyjnej?

Odpowiedź eksperta:Po raz pierwszy o prostej spółce akcyjnej usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. Projekt nowej formy prawnej został zaprezentowany przez rząd i od razu wzbudził zainteresowanie wielu przyszłych przedsiębiorców. Głównym powodem poruszenia, wśród osób planujących otwarcie biznesu, był bardzo nowoczesny i jednocześnie korzystny zarys cech, jaki PSA ma posiadać. Po pierwsze ma ona stanowić hybrydę najbardziej docenianych zalet zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie wyróżniać ma się przede wszystkim bardzo niskim kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 1 zł, na którego rzecz będzie można wnieść nie tylko wkłady pieniężne ale także własną pracę, wiedzę czy umiejętności. Zaletami, którymi charakteryzować będzie się prosta spółka akcyjna są także: ochrona majątku prywatnego wspólników, uproszczona procedura likwidacji, swoboda w zakresie powoływania organów, możliwość rejestracji przez internet czy łatwość w dysponowaniu środkami spółki.

Niestety do dziś nie udało się uruchomić możliwości założenia PSA. Proponowane terminy były wielokrotnie przekładane z uwagi na lockdown’y oraz sytuacje wywołaną pandemią. Początkowo pierwsze spółki o tej formie prawnej miały zostać założone już w marcu 2020 roku, data ta musiała zostać jednak przesunięta.

Na szczęście znamy już oficjalną i ostateczną datę! Zakładanie prostej spółki akcyjnej będzie możliwe już od 1 lipca. Już tego dnia będzie można zalogować się do systemu s24 i przystąpić do przeprowadzania procedury. Na rozpatrzenie wniosku sąd będzie miał tylko 24 godziny, dlatego najpóźniej 2 lipca pierwsze proste spółki akcyjne trafią do obrotu gospodarczego

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Założenie spółki z udziałem spółek LTD

Pytanie do eksperta: Na czym polega założenie spółki z udziałem spółek LTD?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki w Anglii jest korzystnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców. Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc „założenie spółki z udziałem spółek LTD”. Na czym to polega?

Spółki LTD są korzystnym rozwiązaniem dla osób samozatrudnionych lub pracujących na kontrakcie. Do korzyści wynikających z prowadzenia spółki LTD możemy zaliczyć:
– wysoką kwotę wolną od podatku
– proste przepisy podatkowe obowiązujące w Anglii

Spółka LTD może zostać założona przez osoby, które nie chcą odprowadzać składek ZUS. Warto zaznaczyć, że spółka LTD nie musi posiadać siedziby w Polsce.

Założenie spółki z udziałem spółek LTD to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich przedsiębiorców.

Jakie informacje potrzebne są w przypadku założenia polskiej spółki z o.o. z udziałem spółki LTD? Przede wszystkim należy uzyskać takie informacje o podmiocie zagranicznym jak:
– pełna nazwa firmy
– numer w rejestrze
– nazwa rejestru
– organ prowadzący rejestr
– kraj rejestru
– dokumenty rejestrowe
– dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu zagranicznego
– dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentacji

Warto podkreślić, że dokumenty spółki muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet

Pytanie do eksperta: Jak przebiega zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet?

Odpowiedź eksperta:Prosta spółka akcyjna to forma prawna, która powstała z myślą o start upach oraz przedsiębiorcach, którym zależy na innowacyjności i nowoczesnych modelach biznesowych. To, czym wyróżnia się na tle innych spółek, jest jej nowoczesność i elastyczność. Przewiduje ona uproszczenie wielu procedur, z którymi na co dzień borykają się właściciel firm w Polsce. Zakłada większą swobodę w podejmowaniu uchwał na odległość, prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie cyfrowej oraz możliwość rejestracji przez internet.

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet przebiega w kilku krokach. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest zarejestrowanie konta w systemie, przez wszystkich akcjonariuszy. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza, na którego podstawie zostanie wygenerowana umowa spółki oraz pozostałych formularzy, niezbędnych do utworzenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Do podpisania powstałych dokumentów wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Ostatnimi czynnościami, jakie muszą zostać podjęte jest uiszczenie obowiązkowych opłat (250 zł opłaty za złożenie wniosku o wpis oraz 100 zł za ogłoszenie go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Odpowiedz z Krajowego Rejestru Sądowego zostanie przesłana do akcjonariuszy przed upływem 24h, i jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to będą oni mogli rozpocząć aktywną działalność nowo założonej spółki. Jeśli natomiast zostanie odrzucony, konieczne będzie ponowne przystąpienie do procedury.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Na czym polega zamykanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest określenie przyczyny jej rozwiązania. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości, wskazane w umowie spółki powodu dla jej zamknięcia, uchwała wspólników o rozwiązaniu.

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni, skutkiem będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”. Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji
4. Dokumenty dotyczące likwidacji spółki
a) orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
b) powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
c) uchwałę wspólników
5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Krokiem trzecim jest zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań. W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach likwidatorzy mogą otworzyć nowe sprawy, ale tylko wtedy kiedy są one związane z zamknięciem spółki.

Czwarty etap to sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli takiej formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Powinien on być stworzony maksymalnie 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zdalne zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Czy zdalne zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezpieczne?

Odpowiedź eksperta:Na początku tego artykułu warto wyjaśnić czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i dlaczego to o niej właśnie mowa. Spółka z o.o. jest najpopularniejszą formą spółki wśród osób, które chcą otworzyć swój biznes w Polsce. Zasady jej działania na rynku regulowane są przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z nimi odpowiedzialność wspólników jest ograniczona i z pewnością to jest najważniejszy powód atrakcyjności tego typu spółki w Polsce.

 

Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych. Może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Warunkiem narzuconym przepisami prawa jest, aby spółka z o.o. nie została założona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet. Zdalne zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezpiecznym oraz szybkim rozwiązaniem, które w krótkim czasie pozwala rozpocząć prowadzenie działalności.

Zaletami założenia spółki w systemie S24 są:

1. brak kosztów notarialnych,
2. sprawna procedura założenia spółki,
3. obniżenie kosztów rejestracji.

Warto zaznaczyć, że rejestracja spółki przez Internet wymusza skorzystania z udostępnionego w systemie wzorca umowy. Oznacza to, że osoba zakładająca spółkę w S24 musi posiadać swój podpis elektroniczny, który pozwoli potwierdzić tożsamość osoby składającej wnioski oraz umowę.

Przeprowadzenie procedury rejestracji spółki w S24 wymaga posiadania wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych. Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z doświadczenia osób, które od wielu lat zajmują się rejestracją spółek.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Koszt założenia spółki z oo przez internet

Pytanie do eksperta: Jaka jest różnica w kosztach rejestracji spółki z o.o. przez internet, a w sposób tradycyjny?

Odpowiedź eksperta:Pierwszą sprawą jaka interesuje przedsiębiorców pragnących założyć spółkę jest koszt rejestracji. Jest to zrozumiałe, ponieważ do założenia spółki potrzebne są pieniądze, a wiedza o tym, ile i gdzie trzeba zapłacić jest z pewnością bardzo pomocna.

Pierwszą kwestią, którą powinno się wiedzieć jest to, że koszt założenia spółki z oo przez internet jest znacznie niższy od kosztów rejestracji spółki u notariusza.

Koszt założenia spółki z oo przez internet jest niższy o taksę notarialną, która zastąpiona jest elektroniczną umową spółki. Pierwszą i najkosztowniejszą wpłatą jest więc pokrycie kapitału zakładowego w wysokości minimum 5 000 zł. Następnie doliczyć trzeba do kosztów rejestracji opłatę sądową za wpis spółki do KRS, która przy rejestracji online wynosi 250 zł oraz 100 zł za ogłoszenie informacji o zarejestrowaniu spółki z MSiG. Założenie spółki wiąże się także z koniecznością opłacenia PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), który wynosi w przypadku rejestracji elektronicznej (przy kapitale zakładowym 5 000 zł) około 23 zł.

Dodatkowym kosztem jest opłata za pełnomocnika, który wykona za nas wszystkie formalności i cały proces rejestracji będzie spoczywał na jego barkach-uzależniona od firmy i rodzaju usługi.

Ewentualną opłatą jest także ta towarzysząca zgłoszeniu spółki do rejestru VAT. Jest to płatność za potwierdzenie zarejestrowania spółki w VAT, która wynosi 170 zł. Bez potwierdzenia rejestracji w VAT dokonać można jej za darmo.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki u notariusza

Pytanie do eksperta: Czy warto założyć spółkę u notariusza?

Odpowiedź eksperta:
Spółkę założyć można na dwa sposoby. Jeden z nich jest rejestracja spółki przez internet, w systemie S24, a drugim tradycyjna rejestracja u notariusza. Obydwie te metody mają pewne plusy i minusy, o których warto wiedzieć podejmując decyzję o sposobie rejestracji spółki.

Za klasyczną rejestracja spółki przemawia elastyczne kształtowanie umowy spółki. Ważne jest to szczególnie wtedy, kiedy wspólnicy spółki chcą uregulować stosunki własnościowe w nietypowy sposób lub zastosować odmienną formę reprezentacji spółki.

Założenie spółki u notariusza pozwala na składanie obowiązkowych formularzy, takich jak:
– NIP-2,
– RG,
– ZUS PUA,
– w trybie jednego okienka, co znacznie przyspiesza całą procedurę.

Przy zakładaniu spółki u notariusza można również liczyć na jego porady oraz pobraniu podatku od czynności cywilno-prawnych, o którym przy rejestracji online należy pamiętać samemu.

Nie da się ukryć, że rejestracja spółki przez internet jest tańsza i szybsza niż założenie spółki u notariusza. Zakładając spółkę przez internet wniosek o wpis do KRS jest tańszy o połowę, a procedura trwa zaledwie 24h. Wizyty u notariusza i sporządzanie umów w kancelarii to rzeczy czasochłonne i wymagające obecności wszystkich wspólników zakładających spółkę.

W szczególnych przypadkach warto zdecydować się na założenie spółki u notariusza, które umożliwia dostosowanie umowy spółki do potrzeb wspólników. Jeśli jednak umowa nie odbiega od standardów oraz każdy wspólnik posiada podpis elektroniczny, aby ją podpisać, łatwiej będzie przejść przez cały proces rejestrując spółkę online.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Aktualizacja danych s24

Pytanie do eksperta: Czy aktualizacja danych s24 jest obowiązkiem przedsiębiorcy?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym zobligowani są do wypełniania obowiązków w tym zakresie. Istotnie należy zaznaczyć, że jednym z takich obowiązków jest aktualizacja danych s24. Na czym polega? Dlaczego jest tak ważny?

Na początku warto zaznaczyć, że na zgłoszenie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorcy mają 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Bez wątpienia ważne jest, aby właściciele spółek nie zostawiali tego na ostatnią chwilę, ponieważ zmiana danych musi zostać zaktualizowana w rejestrze.

Skutkiem nieprawdziwych informacji w KRS jest:
– utrata współpracy z kontrahentami oraz klientami (informacje wprowadzające w błąd zniechęcają do współpracy z podmiotem)
– możliwość nałożenia kary przez sąd (przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za aktualne dane w rejestrze KRS)
– uchylenie się partnerów biznesowych od wykonania zawartych umów (powołanie się na domniemanie prawdziwości wpisu w rejestrze)

Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o możliwości sądu, który ma prawo przeprowadzenia postępowania przymuszającego, które zobowiązuje członków zarządu do złożeniu wniosków i dokumentów w terminie 7 dni.

Jakie zmiany m.in. należy zgłosić?
– zmiana zarządu
– zmiana siedziby i adresu spółki
– zmiana PKD
– zmiana zapisów umowy spółki

Jednym ze sposobów dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym jest złożenie wniosków w sposób elektroniczny, w systemie S24. Warto tutaj zdecydować się na współpracę z doświadczonym biurem, które dopełni niezbędnych formalności w imieniu klienta.

Call Now ButtonZadzwoń