Posts tagged: podatki w spółce

Spółka z o.o. podatki

Pytanie do eksperta: Postanowiłem założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wygląda kwestia jej opodatkowania?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, a więc opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%. Spółka ta jednak ze względu na swoją charakterystykę objęta jest podwójnym opodatkowaniem, które skutecznie odstrasza od tej formy potencjalnych przedsiębiorców.

Podatek CIT płacony jest od dochodu spółki. Jest on pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. W przypadku wypłaty zysku wspólnikom należy uregulować także zryczałtowany podatek od osób fizycznych, także w wysokości 19%.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych określają, iż sposób rozporządzania czystym zyskiem musi zostać uregulowany w umowie spółki. Wypracowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysk wspólnicy mogą przeznaczyć na dywidendę, pokrycie straty z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zakładowego bądź na fundusz zapasowy lub rezerwowy. W przypadku przekazywania zysku na fundusze specjalne, czyli na kapitał zakładowy lub rezerwowy spółka reguluje wyłącznie podatek od osób prawnych CIT i wówczas nie następuje podwójne opodatkowanie.

W momencie sytuacji indywidualnej decyzji, któregoś ze wspólników o zrzeczeniu się przeznaczonej dla niego kwoty dywidendy pojawia się świadczenie dla spółki w postaci niskooprocentowanej pożyczki, a więc jest podstawą do wyliczania podatku po dniu dywidendy.

Nasza firma oferuje pomoc w rozliczaniu podatków dla dużych i średnich firm.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Rachunkowość podatkowa

Pytanie do eksperta: Czym jest rachunkowość podatkowa?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość jest niezmiernie często kojarzona z podatkami, pieniędzmi i licznymi skomplikowanymi zasadami. Również często zdarza się, że jest ona mylona z księgowością, co jest oczywiście niesłuszne. Jednak rachunkowość stanowi system gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie finansowym jednostek gospodarczych. Występuje w kilku odmianach, jakimi są:

  • rachunkowość podatkowa,
  • rachunkowość finansowa,
  • rachunkowość zarządcza,
  • rachunkowość bankowa.

Dla przedsiębiorcy oprócz rachunkowości finansowej (księgi rachunkowe, karta podatkowa, ryczałt czy KPiR), ważna też powinna być rachunkowość podatkowa. Wiąże się ona bezpośrednio z zobowiązaniami przedsiębiorstw względem budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Zaniedbania w jej zakresie, niosą zazwyczaj bardzo poważne konsekwencje w postaci wysokich kar pieniężnych.

Rachunkowość podatkowa w szczególności zawiera ewidencję gospodarczą, która wynika z przepisów prawa podatkowego oraz jego wpływu na prowadzone księgi rachunkowe i bilans. Obejmuje więc nie tylko same zobowiązania podatkowe, lecz wszelkie operacje gospodarcze, jakie potrzebne są do ustalenia dochodów (wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów), a następnie na ich podstawie obciążeń podatkowych, wynikających z prowadzenej działalności gospodarczej.

Odbiorcom rachunkowości podatkowej jest oczywiście Urząd Skarbowy, natomiast podmiotami są osoby prawne oraz fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda opodatkowanie w spółce komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Powszechnie wiadomo, że podatki są nieuniknioną częścią naszego życia. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców. Jesteś właścicielem spółki komandytowej? Koniecznie zapoznaj się z warunkami opodatkowania Twojego przedsiębiorstwa.

Wiadomo, że w spółce komandytowej mamy komandytariuszy i komplementariuszy. Ci pierwsi mają ograniczone ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa, gdyż odpowiadają oni za zobowiązania spółki jedynie do wyznaczonej sumy komandytowej. Z kolei komplementariusze odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem i muszą zarówno reprezentować spółkę jak i prowadzić jej sprawy.

Spółka komandytowa (podobnie jak inne spółki osobowe) nie jest płatnikiem podatku dochodowego, ale są nimi wspólnicy. Przychody z udziałów spółki (u wszystkich wspólników) ustala się proporcjonalnie do praw wspólników w udziale zysku. Opodatkowanie tego rodzaju spółki ma charakter jednokrotny w odróżnieniu do spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa jest płatnikiem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Na chwilę obecną stawki VAT-u wynoszą: 0%, 5%, 18%, 23%. Ich wysokość ustala się na podstawie rodzaju sprzedawanego towaru i wielkości przychodu ze sprzedaży w ciągu roku. W przypadku, gdy roczna wielkość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 000 zł, możemy uniknąć płatności.

 

Podatek akcyzowy natomiast nakłada się na konkretne dobra, w celu zmniejszenia ich spożycia/zużycia (np. alkohol) lub w sytuacji, gdy ich akumulacja jest zbyt wysoka. Stawki ustala się albo kosztowo, albo procentowo.

 

Podatki w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Jakie podatki opłaca spółka z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie podatku podlega zasadom jakie określone zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną. W przypadku spółki z o.o. mamy do czynienia z modelem podwójnego opodatkowania.

Obowiązek odprowadzenia pierwszego podatku pojawia się w sytuacji osiągnięcia przez spółkę dochodu. Pojawi się konieczność uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych określanego bardzo często mianem podatku CIT. Wysokość takiego podatku określona została na poziomie 19 %. Spółka pomniejsza osiągnięte przychody o wygenerowane koszty i następnie oblicza wielkość obciążenia podatkowego korzystając z deklaracji CIT-2. Termin do jakiego należy uregulować zobowiązanie podatkowe to okres do 20-tego następnego miesiąca.

Kolejny podatek opłacany przez spółkę pojawia się w momencie wypłaty dywidendy wspólnikom. Decyzja o podziale części zysku zostaje podjęta specjalną uchwałą. W tym przypadku spółka jako płatnik podatku potrąci zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych według tej samej stawki 19 %. Samo podjęcie przez spółkę uchwały nie będzie rodzić obowiązku podatkowego, taki obowiązek pojawi się w przypadku finalizacji transakcji czyli wypłaceniu części zysku wspólnikom spółki z o.o..
Jeśli spółka zadecyduje o innym sposobie podzielenia zysku na przykład przeznaczy go na kapitał zapasowy będzie odprowadzać tylko należną kwotę podatku dochodowego od osób prawnych ( podatku CIT ). Decydując się na zatrzymanie zysku w spółce model podwójnego opodatkowania nie wystąpi.

Takie same zasady opodatkowania funkcjonują w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jednym udziałowcem jest osoba fizyczna.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.