Posts tagged: podatek CIT

Stawka CIT 9%

Pytanie do eksperta: Stawka CIT 9% – dlaczego tak wiele się o tym mówi oraz kto będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Od stycznia 2019 roku stawka 9% zastąpi obowiązującą 15%. Obniżona stawka będzie stosowana do dochodów osiągniętych od 2019 roku, czyli od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z obniżonej preferencyjnej stawki CIT?
– posiadanie statusu małego podatnika,
– nie przekroczenie limitu 1,2 mln EUR przychodów w bieżącym oraz poprzednim roku podatkowym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto, natomiast już w roku bieżącym uwzględniamy kwotę netto.

Nowe podmioty także będą miały możliwość skorzystania ze zmniejszonej stawki CIT. Warunkiem jest uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto.

Kto nie będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki? Ze zmian w przepisach wyłączone są przede wszystkim podatkowe grupy kapitałowe, spółki dzielone oraz podatnicy wnoszący wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR, a także w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje). Ograniczenia te dotyczą roku podatkowego, w którym dokonano podziału spółki lub wniesiono wkład, oraz roku kolejnego.

Z racji wprowadzanych zmian to najlepszy czas na założenie spółki. Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procesu rejestracji spółki z krótkim czasie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Mniejszy CIT 2019

Pytanie do eksperta: Dla kogo mniejszy CIT 2019?

Odpowiedź eksperta: Od stycznia będzie obowiązywał mniejszy CIT 2019. Jednak ze zmniejszonej stawki CIT będzie mogła skorzystać tylko określona grupa podatników. Dla kogo preferencyjna wysokość opodatkowania?

Nie można ukryć faktu, że zmiany spowodują uszczuplenie katalogu podmiotów uprawnionych do preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

W 2017 roku zostało wprowadzone do ustawy o CIT pojęcie „małego podatnika”, którego posiadanie uprawiało do korzystania z obniżonej stawki CIT na poziomie 15%. Preferencją zostały objęte podmioty funkcjonujące na rynku, które nie przekroczyły wartości przychodu ze sprzedaży w wysokości 1,2 mln euro oraz firmy rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym.

Nowe przepisy wprowadzane nowelizacją ustawy podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 23 października 2018 roku obniża stawkę podatku z 15% do 9%. Obniżka ta będzie jednak dotyczyła wyłącznie przychodów innych niż zyski z kapitałów pieniężnych, a więc wyłącznie przychodów z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Obniżona stawka podatku będzie przysługiwała małych podatnikom oraz tym rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, u których przychody osiągnięte w bieżącym roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR.

Nowelizacja przepisów sprawia, że założenie własnego przedsiębiorstwa okazuje się być bardzo korzystnym sposobem na własny biznes.

Nasze biuro oferuje pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej. Zachęcamy do nawiązania współpracy z ekspertami!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Zakres podmiotowy CIT

Pytanie do eksperta: Kto musi płacić podatek CIT?

Odpowiedź eksperta: Podatek dochodowy od osób prawnych, w skrócie CIT jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) przedsiębiorstwa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których podatek ten płacony jest od przychodów podmiotu. Jak sama nazwa wskazuje płatnikami tego podatku są osoby prawne, niezależnie od tego jak tę osobowość nabyły oraz spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną np. spółki komandytowe oraz spółki partnerskie również mogą być płatnikami tego podatku.

Jeszcze do niedawna stawka podatku dla wszystkich podmiotów była taka sama i wynosiła 19%, jednak zmieniło się to z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15% dla nowo założonych podmiotów oraz dla małych podatników. Natomiast pozostałe podmioty zobowiązane są do płacenia podatku CIT w wysokości 19%. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro.

Podmioty, które są zwolnione z konieczności opłaty podatku CIT:
– Narodowy Bank Polski,
– Skarb Państwa,
– organizacje religijne,
– gminy w zakresie dochodów własnych,
– jednostki budżetowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
– przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze, które zostały utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
– Zakład Ubezpieczeń społecznych,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Niższa stawka CIT

Pytanie do eksperta: Dla kogo niższa stawka CIT?

Odpowiedź eksperta: Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sprawia, że obowiązuje niższa stawka CIT w wysokości 15 procent. Przed nowelizacją przepisów stawka wynosiła 19 procent.

Z preferencyjnej stawki podatku dochodowego będą mogli skorzystać mali podatnicy, u których przychód ze sprzedaży w ciągu roku nie przekracza 1 200 000 euro. Według rządu takich podatników jest około 400 000. Niższa stawka skierowana jest również dla osób, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Celem ustawy jest ułatwienie przedsiębiorcom rozwoju firmy oraz przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego Polski. Zmiany mają wesprzeć podatników, którzy mają znaczący problem z pozyskaniem dodatkowego kapitału na inwestycje. Mniejsza stawka podatkowa pomoże zmniejszyć koszty prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wprowadzone mają zostać również mechanizmy uszczelniające system podatkowy, które mają zwiększyć wpływy do budżetu Państwa.

Przepisy zaczęły obowiązywać od stycznia 2017 roku. Nie dotyczą one podatkowych grup kapitałowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Sporządzanie deklaracji CIT za 2015

Pytanie do eksperta: Na czym polega sporządzanie deklaracji CIT?

Odpowiedź eksperta:Podatek CIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiot opodatkowania w tym podatku stanowi dochód od którego można dokonać pewnych odliczeń.

Płatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Podczas trwania roku podatkowego podatnicy podatku CIT muszą obliczać i płacić co miesiąc lub co kwartał zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego na druku CIT-8. W zeznaniu wykazana zostaje wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty.
Podatnik podczas składaniem deklaracji zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. W sytuacji, gdy wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest wyższa od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, osoba prawna musi wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych zaliczek.
Deklarację rozliczeniową należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy podczas wypełniania deklaracji rozliczeniowej zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Państwu podczas rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych, udzielimy cenny porad oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.