Posts tagged: oświadczenie do CRBR

Złożenie oświadczenia do CRBR

Pytanie do eksperta: Czy zgłoszenie oświadczenia do CRBR jest konieczne dla wszystkich spółek? Kto i co powinien podać we wniosku rejestracyjnym?

Odpowiedź eksperta: Do CRBR należy zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych (z wyjątkiem publicznych).

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłaszają wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie, opatrzone elektronicznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.

Dane, które należy zgłosić do rejestru:
– dane identyfikacyjne spółki: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer KRS, NIP,
– dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

Pytanie do eksperta: Kto ma obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych i jak może tego dokonać?

Odpowiedź eksperta: Począwszy od 13 października 2019 roku niżej wymienione podmioty mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru:
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Zgłoszenia do rejestru dokonywać mogą osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Powinno ono obejmować dane identyfikacyjne spółek oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi rejestru, w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Podmioty, które były już wpisane do rejestru przed 13 października 2019 roku, mają obowiązek złożyć wymagane informacje do rejestru w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru.

Zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podlegają informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotu, a więc o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnienia, które mogą wynikać zarówno z okoliczności prawnych, jak i faktycznych.

Dokonać zgłoszenia można za pomocą formularza udostępnionego na stronie ministerstwa. Należy pamiętać, że dokument musi być opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłany drogą elektroniczną.

Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązków zgłoszenia beneficjentów do rejestru grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.