Posts tagged: organy spółki

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Na czym polega zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: W spółce z ograniczoną odpowiedzialności występują trzy rodzaje organów. Jednym z nich, najważniejszym jest zgromadzenie wspólników. W jego skład wchodzą wszyscy posiadacze udziałów firmy. Organ ten przynajmniej raz do roku spotyka się podczas tzw. “zwyczajnego zgromadzenia wspólników”, pod koniec okresu obrachunkowego. Celem tego spotkania jest zatwierdzenie przez wspólników sporządzonego bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostki. Zgromadzenie udziela również absolutorium zarządowi oraz jeżeli funkcjonują w jednostce – komisji rewizyjnej i radzie nadzorczej. Podczas niego zapadają również najważniejsze decyzje w postaci uchwała zgromadzenia wspólników, które są nadrzędne nad wszystkimi innymi.


Każde zgromadzenie wspólników musi odbywać się zgodnie z porządkiem obrad, które odpowiednio wcześniej (ok. 2 tygodnie) powinny zostać dostarczone do każdego wspólnika. Dodatkowo powinni oni zostać powiadomieni o dokładnym czasie i miejscu spotkania, przy czym zakłada się że, miejsce powinno znajdować się w tej samej miejscowości co siedziba spółki. Każdy z wspólników ma również prawo wyznaczenia swojego pełnomocnika, który będzie reprezentował go podczas zebrania.

Zgromadzenie wspólników może odbyć się również w dowolnym czasie, w przypadku kiedy: wymaga tego dobro interesów spółki, zażądają tego wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziałów lub w przypadku kiedy sporządzony bilans wykaże straty, których wysokość przekracza sumę kapitału rezerwowego, zapasowego oraz połowę kapitału zakładowego.

 

Organy spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jaką funkcję pełnią organy w spółce z o.o. ?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej spotykaną formą działalności. Warto więc dowiedzieć się o występującej w niej organach oraz ich funkcjach i obowiązkach. Do organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się zarząd, walne zgromadzenie wspólników oraz radę nadzorczą.

Najważniejszym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników w którego skład wchodzą wszyscy posiadacze udziałów w spółce. Podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące działania spółki. Podczas obowiązkowych corocznych zgromadzeń, odbywających się pod koniec okresu obrachunkowego, udziałowcy spotykają się się by zatwierdzić sporządzone sprawozdania finansowe oraz zatwierdzić działanie zarządu i rady nadzorczej. Spotkanie takie nazywane jest zwyczajnym zgromadzeniem wspólników. Może się jednak w określonych sytuacjach odbyć nadzwyczajne zgromadzenie wspólników np. kiedy spółka będzie miała duże straty lub określona liczba wspólników tego zażąda.

Zarząd w spółce z o.o. składa się z minimum jednego członka, powoływanego oraz odwoływanego przez uchwałę podjętą przez walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie może powołać na członków zarządu zarówno wspólników jak i osoby trzecie. Członek zarządu ma prawo do reprezentacji spółki w czynnościach sądowych czyli podczas reprezentacji spółki przez sądami i w czasie procesów oraz w czynnościach pozasądowych. Jego prawem i obowiązkiem jest również prowadzenie spraw spółki.

Ostatnim organem spółki jest rada nadzorcza, której zadaniem jest nadzór nad funkcjonowaniem zarządu, którego działalność oparta jest na właściwych przepisach. Sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem jednostki, jednak nie może ingerować w działanie zarządu.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.