Posts tagged: oddział firmy zagranicznej

Otwieranie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski

Pytanie do eksperta: Czy otwieranie oddziału zagranicznej firmy na terenie Polski jest możliwe?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a rozpoczęcie działalność w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.

Utworzenie przedstawicielstwa osoby zagranicznej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji samego przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:
– używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów “oddział w Polsce”,
– prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcą zagranicznego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej

Pytanie do eksperta: Otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce – czy jest to możliwe?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcom zagranicznym z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przyznano największy zakres swobody – mogą oni bowiem prowadzić działalność gospodarczą wedle tych samych zasad, co podmioty krajowe. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały z siedzibą w Polsce na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Bardzo ważnym elementem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest to, że nie może wykraczać poza zakres przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Niezbędne dla funkcjonowania oddziału jest dokonanie jego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów “oddział w Polsce”. Ponadto niezbędne jest prowadzenie dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć?

Pytanie do eksperta: Oddział zagranicznej firmy w Polsce – jak założyć?

Odpowiedź eksperta: Oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć? O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy zagraniczni planujący otworzyć oddział na terytorium Polski na zasadzie wzajemności, pod warunkiem, że ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć i prowadzić w Polsce przedstawicielstwa. Dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Istotnym warunkiem utworzenia oddziału jest to, że działalność gospodarcza może być wykonywana wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie działalności następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS. Obowiązkiem przedsiębiorcy zagranicznego jest ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentowania.

Oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć? Odpowiedzią na pytanie jest skorzystanie z naszych usług. Oferujemy swoją pomoc w zakresie otworzenia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. Profesjonalna pomoc specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w zakresie przeprowadzania tego rodzaju procedur prawnych.

Po kontakcie z nami zostanie Państwu przedstawiona oferta usług, które umożliwia otworzyć oddział zagranicznej firmy w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami oraz do nawiązania współpracy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.