Posts tagged: księgowość uproszczona

Czym jest uproszczona księgowość?

Pytanie do eksperta: Czym jest uproszczona księgowość?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy w Polsce mogą prowadzić pełną lub uproszczoną księgowość, jednak nie zawsze mogą dobrowolnie wybrać, z której będą korzystać. W określonych przypadkach obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty.

Uproszczona księgowości nazywana także małą, jest znacznie prostsza w prowadzeniu niż pełna księgowość. Przedsiębiorca może ją prowadzić samodzielnie. Wyróżniamy trzy formy małej księgowości:
– kartę podatkową,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– książkę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa skierowana jest do określonego grona przedsiębiorców. Podatek nie zależy od przychodów czy dochodów lecz ustalany jest na cały rok odgórnie przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płacony jest w określonej stawce, która zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek obliczany jest na podstawie osiąganych przez firmę przychodów, koszty nie są brane pod uwagę, co oznacza, że przedsiębiorca musi płacić podatek, nawet gdy jego działalność nie przynosi zysków. W przypadku książki przychodów i rozchodów podatek płacony wybrany jest w wybranej przez przedsiębiorcę stawce, jednak zależy on od dochodów czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgowość uproszczona w Krakowie

Pytanie do eksperta: Prowadzę małą firmę w Krakowie, czy muszę poprowadzić jej księgowość?

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca posiada prawny obowiązek prowadzenia firmowej księgowości. W zależności od wielkości obrotów oraz charakterystyki swojej działalności robić to powinien na podstawie księgowości pełnej bądź jej uproszczonego odpowiednika. W przypadku niewielkich firm zazwyczaj odbywa się to na podstawie prostszego wariantu, czyli księgowości uproszczonej. Stanowi ona zestaw podstawowych zasad gromadzenia danych finansowych i wyliczania na ich podstawie podatków.

Wyróżniamy trzy podstawowe formy księgowości uproszczonej:
1. Karta podatkowa – polega na płaceniu co miesiąc stałej, ściśle określonej kwoty, zależnej od ilości zatrudnionych pracowników, wielkości miejscowości w której prowadzimy działalność oraz jej charakteru.
2. Ryczałt ewidencjonowany – podatek wylicza się na podstawie osiągniętych przychodów. Całkowicie pomijane są kwestie kosztów jego uzyskania, stąd też jego stawki są znacznie niższe od stawek standardowych.
3. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów – wysokość podatku wylicza się sumując przychody i koszty ich uzyskania. Jest ona szczególnie korzystna jeżeli przedsiębiorstwo zacznie popadać w kłopoty finansowe, gdyż w przypadku strat nie płacimy podatku.

Prowadzenie firmowej księgowości zawsze warto powierzyć specjalistom, gdyż zapewnia ono firmowym aktom najwyższy poziom obsługi, a przedsiębiorcy pełne bezpieczeństwo. Nasza firma oferuje usługi księgowe dla firm. Działamy na terenie Krakowa. Zachęcamy zatem do kontaktu w celu poznania szczegółów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Księgi handlowe Warszawa

Pytanie do eksperta: Kto musi prowadzić księgi handlowe?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U nr 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm) do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są:
– spółki kapitałowe
– spółki osobowe
– pozostałe podmioty (wraz z osobami fizycznymi),
których przychody w ciągu roku obrotowego wynosiły więcej niż 1,2 mln euro.

Księgi handlowe prowadzi się na podstawie:
– dziennika,
– księgi głównej,
– ksiąg pomocniczych,
– zestawień obrotów i sald kont księgi głównej,
– sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykazu składników aktywów i pasywów.

Księgi handlowe Warszawa jest ofertą, w skąd której wchodzą usługi takie jak miedzy innymi:
– prowadzenie rejestrów VAT;
– wyliczanie należnych podatków (VAT, PIT, CIT);
– księgowanie zdarzeń gospodarczych w księgach głównych i pomocniczych;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych;
– przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych;
– przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego.


Świadczymy jeszcze wiele innych usług, które są dopasowywane do poszczególnych Klientów. Jesteś zainteresowany ofertą: księgi handlowe Warszawa? W takim wypadku zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami i podjęcia współpracy.

 

Uproszczona księgowość Warszawa

Pytanie do eksperta: W jaki sposób korzystać z uproszczonej księgowości?

Odpowiedź eksperta: Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. W przypadku niektórych spółek, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością księgowość narzucona jest z góry bez względu na osiągany przychód i wiąże się z koniecznością prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Jednakże odnośnie spółek osobowych do których zaliczamy np. spółki komandytowe oraz spółki jawne posiadają one możliwość wyboru formy opodatkowania, w ich przypadku wszystko zależy obrotów. Jeżeli roczny przychód przekroczy kwotę 1 200 000 EURO będą zobligowani do pełnej księgowości.

Mając na myśli uproszczoną księgowość do wyboru są trzy formy:

Pierwsza: karta podatkowa – kwota do odprowadzenia ustalana jest w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnianych pracowników oraz siedziby, w tej sytuacji nie bierze się pod uwagę osiąganych dochodów.

Druga: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tej formie główną rolę odgrywa przychód, ponieważ świadczyć będzie o wielości odprowadzanego podatku. Niestety podczas wyliczania, przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia KUP, czyli Kosztów Uzyskania Przychodu.

Trzecia: Księga Przychodów i Rozchodów – służy do dokładnego ewidencjonowania swoich operacji gospodarczych. Księga posiada kolumny, w których księgowane są odpowiednie zdarzenia dotyczące przychodów jak i kosztów.

Nasze biuro świadczy usługi w całej Polsce. W tym przypadku nie ma znaczenia miejsce zamieszkania. Obsługujemy zarówno Klientów z Warszawy jak i z Krakowa. Zapraszamy do kontaktu oraz bliższego zapoznania się z naszymi usługami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Ryczałt ewidencjonowany

Pytanie do eksperta: Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość uproszczoną w przedsiębiorstwie można prowadzić w trzech formach. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to też jedna z najprostszych form prowadzenia księgowości.

Będąc ryczałtowcem, należy prowadzić w przedsiębiorstwie ewidencje przychodów, która służy do rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. Oprócz tego przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie można zapomnieć również o ewidencji sprzedaży oraz zakupu VAT, które służą rozliczeniom z tytułu podatku od towarów i usług.

Ryczałtowiec ustalając swoje zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego korzysta ze stawek ryczałtowych, które wynoszą 5,5%, 8,5%, 17%, 20% . Są one odrębnie ustalane dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Podstawą wymiaru podatku jest wielkość przychodów przedsiębiorstwa, które zostały wykazane w ewidencji przychodów. Przedsiębiorca nie może więc pomniejszyć podstawy wymiaru o koszty uzyskania przychodów. Prowadzenie więc takiej formy księgowości nie zawsze musi okazać się korzystne.

Wadą tej formy księgowości jest także fakt, że nie każdy może ją prowadzić. Przepisy podatkowe uniemożliwiają wielu przedsiębiorcom korzystanie z tej metody. Należy do nich zaliczyć osoby prowadzące apteki, zajmujące się handlem częściami oraz akcesoriami do pojazdów mechanicznych, osoby prowadzące lombardy, osoby zajmujące się kupnem i sprzedażą walut oraz osoby wykonujące niektóre wolne zawody oraz wiele innych osób. Ograniczenia te są dość duże, co zmniejsza atrakcyjność tej formy.

 

Księgowość uproszczona

Pytanie do eksperta: Na czym polega uproszczona księgowość?

Odpowiedź eksperta: Uproszczona księgowość to forma prowadzenia księgowości, która umożliwia przedsiębiorcom rozliczenie się z tytułu należnego podatku dochodowego. Jest to prosty system, który nie wymaga ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w przeciwieństwie do pełnej księgowości.


Podmioty gospodarcze, które mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, korzystają z jednej z dostępnych form:


-karty podatkowej,
-ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
-księgi przychodów i rozchodów.


W zależności, która z form obowiązuje przedsiębiorcę taki zakres obowiązków będzie miał on do wykonania. Karta podatkowa, która dostępna jest dla nielicznej grupy podmiotów gospodarczych polega na odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego stałej kwoty podatku, która zależna będzie od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz od liczy zatrudnionych pracowników. Stawka podatku przedstawiona jest w wersji tabelarycznej i nie ma żadnego związku z osiąganym przez przedsiębiorcę przychodem. Z kolei ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się brakiem możliwości odliczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jednostka zobowiązania jest do prowadzenia ewidencji przychodów. Kwota odprowadzanego podatku zależna jest od wielkości generowanych przychodów. Ostatnia z form księgowości uproszczonej, księga przychodów i rozchodów, stanowi dla przedsiębiorców największe wyzwanie. Wymaga prowadzenie odpowiedniej ewidencji i odliczania podatku według odpowiedniej skali lub za pomocą stawki podatku liniowego.


Przedsiębiorcy prowadząc księgowość uproszczoną zmierzają przede wszystkim do dokonania właściwych rozliczeń podatkowych, nie uzyskują poprzez taki system wielu danych finansowych, spełniają głównie obowiązek odprowadzenia do budżetu państwa odpowiedniej kwoty podatku należnego.

Prowadzenie KPiR

Pytanie do eksperta: W jaki sposób należy prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Odpowiedź eksperta: Podatkowa księga przychodów i rozchodów to forma uproszczonej księgowości, która prowadzona jest między innymi przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne w sytuacji kiedy wygenerowane przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Przekroczenie progu dochodów spowoduje konieczność prowadzenia przez przedsiębiorcę pełnej księgowości.


Nadrzędnym celem prowadzenia księgi jest dokonywanie ewidencji wszystkich przychodów, zakupów towarów oraz materiałów, kosztów pobocznych oraz wydatków w postaci wynagrodzeń i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poprzez ewidencjonowanie kategorii przychodów oraz rozchodów przedsiębiorca ma możliwość dokonania rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego. Konstrukcja księgi została określona w załączniku Ministra Finansów i zawiera 16 kolumn, które ułożona są w ściśle określonej kolejności.

Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia księgi w wersji papierowej a także z pomocą odpowiedniego programu księgowego. Korzystanie z programu księgowego znacznie ułatwia wykonywanie przez przedsiębiorcę wszystkich niezbędnych czynności.

Wpisy, które ewidencjonowane są w księdze powinny być wyrażone w języku oraz walucie polskiej. Każda operacja musi mieć podstawę w rzetelnych oraz prawidłowych dowodach księgowych takich jak faktury, rachunki, dokumenty celne, które zaopatrzone są w datę dokonania operacji. Wpisy przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić w sposób czytelny, staranny oraz trwały. Zapisy dokonuje się w porządku chronologicznym, raz dziennie po zakończeniu dnia nie później jednak niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przychody należy ujmować w dacie uznanej za moment powstania przychodu z kolei koszty w różnych datach w zależności od ich rodzaju.

Prowadzoną księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorca powinien przechowywać w miejscu wykonywania działalności, w siedzibie firmy lub w biurze rachunkowym, z którego usług korzysta.

Uproszczona księgowość

Pytanie do eksperta: Na czym polega uproszczona księgowość?

Odpowiedź eksperta:Uproszczona księgowość to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż głównie opiera się tylko na podstawowych zasadach gromadzenia danych finansowych. Jej zadaniem jest określenie zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców. Jest dużo mniej skomplikowana od księgowości pełnej. Mali przedsiębiorcy mogą dzięki niej w łatwy sposób kontrolować i obliczać podatki w swojej firmie. 

Pierwszą z nich jest karta podatkowa, z której korzystać mogą Ci, którzy zobowiązują się do opłacania stałej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników czy też rodzaju działalności. 

Drugą formą uproszczonej księgowości jest ryczałt ewidencjonowany. W tej formie płacona jest określona stawka podatku uzależniona od przychodu. Wadą tej metody jest to, że podatek płacony jest niezależnie od tego czy zyskaliśmy, czy straciliśmy. 

Ostatnia, czyli trzecia forma – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Jedna z popularniejszych form obliczania podatku. Ta metoda pozwala na obliczenie podatku poprzez zsumowanie przychodów i kosztów, z czego podatek płacony jest od różnicy – jeżeli wynik będzie dodatni. 
Zaletą uproszczonej księgowości jest z pewnością prosta forma oraz ponoszenie niskich kosztów. Do wad z pewnością możemy zaliczyć mało konkretne informacje o sytuacji firmy. Uproszczona księgowość przeznaczona jest dla firm, które nie przeprowadzają skomplikowanych operacji gospodarczych.

Jeżeli przerasta Cię prowadzenie księgowości w Twojej firmie, jeżeli masz już dość ciągle zmieniającego się prawa podatkowego to skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy Ci prowadzić księgowość w Twojej firmie. Otrzymasz gwarancję prowadzonych usług na najwyższym poziomie o najwyższej jakości. Zadzwoń lub wyślij zapytanie na naszej stronie. Zapraszam do kontaktu.  

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.