Posts tagged: księgowość Kraków

Sporządzanie RZiS

Pytanie do eksperta: W jaki sposób sporządzić RZiS?

Odpowiedź eksperta: Rachunek zysków i strat jest jednym jednym z najważniejszych dokumentów (zaraz obok bilansu), częścią sprawozdania finansowego. Podsumowuje przychody i dochody danego przedsiębiorstwa, a także obrazuje czy biznes się utrzyma i generuje zyski. Sporządzanie RZiS jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy.

W Polsce istnieją dwie obowiązujące metody sporządzania tego rachunku:
– rachunek zysków i strat porównawczy
– rachunek zysków i strat kalkulacyjny

Ten pierwszy jest nieco mniej wymagająca od sporządzającego. Polega na zestawieniu kosztów według rodzaju. Ta klasyfikacja jednak nie pokazuje dokładnych wyników co do jednostki. Jest bardziej ogólny, niż wariant drugi.

Wariant kalkulacyjny dzieli koszty z uwzględnieniem miejsc ich powstawania, opierając się na kalkulacyjnym układzie kosztów. W tym typie liczenia zysków i strat koszty ustala się w oparciu o koszt własny sprzedanych produktów i dolicza się do nich koszty sprzedaży.

Podstawowe informacje, na których powinno budować się rachunek zysków i strat:
– podstawowe informacje – przychody ze sprzedaży, koszty jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów
– pozostałe operacje- transakcje: kary, odszkodowania, działalność socjalna i podobne
– działalność finansowa- różnica między przychodami a kosztami
– wynik finansowy- zysk lub strata brutto, czyli rezultat działalności

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak założyć zaufany profil ePUAP?

Pytanie do eksperta: W jaki sposób sprawnie założyć profil zaufany ePUAP?

Odpowiedź eksperta: Profil zaufany to dane, które identyfikują posiadacza w Internecie. Jest on niezbędny, aby korzystać z wielu usług cyfrowych. Dzięki niemu osoba fizyczna jest w stanie podpisywać dokumenty urzędowe przez Internet, korzystać z serwisu gov.pl, platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Internetowego Konta Pacjenta i wiele innych. Dzięki podpisowi ePUAP są Państwo w stanie znacznie przyspieszyć cały proces składania dokumentacji. Profil zaufany jest dostępny wyłącznie dla mieszkańców Polski, którzy posiadają numer Pesel.

Jak założyć zaufany profil ePUAP? Bardzo prosto. Należy na stronie gov.pl uzupełnić rubryki: imię (lub imiona), nazwisko, data urodzenia oraz PESEL.

Jednak poza założeniem konta, należy potwierdzić tożsamość. Są do tego dwie drogi, pierwsza- udać się do urzędu z dowodem lub paszportem w przeciągu 14 dni od założenia konta, w celu potwierdzenia tożsamości. Lub druga droga- założyć Profil zaufany przez bank. Jeżeli są Państwo posiadaczami konta bankowego, które jest wymienione na stronie gov.pl, mogą Państwo założyć konto bez wychodzenia z domu.

Drugi sposób założenia konta:
– zalogować się na stronę internetową Państwa banku
– kliknąć opcję tworzenia konta i profilu zaufanego ePUAP
– wypełnić i wysłać formularz oraz zaznaczyć, że wyrażają Państwo zgodę na utworzenie profilu zaufanego.

Aby podpisać dokument profilem zaufanym, wystarczy na dokumencie (dostarczonym cyfrowo) nacisnąć przycisk “podpisz”, następnie w formie wiadomości na naszą skrzynkę może przyjść SMS potwierdzający z kodem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020

Pytanie do eksperta: Czy sprawozdanie finansowe musi być złożone elektronicznie?

Odpowiedź eksperta: Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020 rok powinno odbyć się drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w październiku 2018 roku. Ma to na celu przyspieszyć procesy urzędowe, a także znacznie wpłynąć na wygodę przedsiębiorców.

 

Sprawozdanie finansowe można złożyć w systemie S24. Natomiast nie każdy ma możliwość zrobienia tego bezpłatnie. Na taką opcję mogą zdecydować się osoby, których PESEL figuruje w rejestrze i reprezentują one działalność. Przedsiębiorca, który nie spełnia tych wymogów lub jeżeli osoba z zarządu nie posiada numeru PESEL, musi złożyć sprawozdanie odpłatnie.

Należy także nie zapominać, że razem z e-sprawozdaniem finansowym do dokumentu powinno się załączyć:

-sprawozdanie z działalności
-sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta
-uchwałę zarządu dotyczącą dalszego istnienia spółki
-odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
-odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

Za złożenie sprawozdania finansowego do KRS za 2020 rok opowiada kierownik, pełnomocnik lub inna osoba do tego upoważniona. Zatwierdzenie powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W wypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie, spółka jest zobowiązana do wysłania go w przeciągu 7 dni roboczych. Natomiast, jeżeli się od tego uchyli, zostanie nałożona kara grzywny, ograniczenia wolności, rozwiązanie spółki lub ustanowienie kuratora. Ustanowione przepisy nie biorą pod uwagę żadnych sytuacji losowych, które dotyczą braku złożenia sprawozdania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok

Pytanie do eksperta: Czy każda firma musi składać sprawozdanie?

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi rachunkowe ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Jest to bardzo ważny dokument mówiący o sytuacji finansowej i wynikach działalności podmiotu gospodarczego. Każdorocznie powinno się takie sprawozdanie sporządzać w określonej formie. Prawidłowo sporządzony dokument powinien być wiarygodny, porównywalny i zrozumiały dla osób, które go odczytują. Sprawozdanie finansowe musi zawierać pewne informacje, dotycząca prosperowania finansowego spółki. Są to oczywiście wszystkie dane firmy (nazwa, okres trwania działalności), wskazanie, czy firma nadal działa, lub czy będzie działała w przyszłości, omówienie przyjętych zasad sporządzania dokumentów księgowych. A także powinno się zawrzeć wycenę majątku w ujęciu bilansowym, rachunek zysków i strat oraz przegląd ekonomiczny.

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone Internetowo, do konkretnego instytutu, w zależności od prowadzonej działalności. Może ono być opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin oddania sprawozdania finansowego to 3 miesiące od dnia bilansowego. Po sporządzeniu musi być wpierw zatwierdzony przez walne zgromadzenie wspólników lub wspólników działalności. Zatwierdzenie go powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli nie chcą się Państwo martwić, czy sprawozdanie jest złożone w odpowiedni sposób, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura.

Oferujemy pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Koszt księgowości spółki z oo

Pytanie do eksperta: Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki?

Odpowiedź eksperta:
Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Właściciele tego rodzaju spółki nie mają możliwości wyboru formy księgowości – sposób księgowania jest narzucony przepisami Ustawy o Rachunkowości. Dlaczego pełna księgowość wzbudza strach u właścicieli firm? Powodem tego z pewnością jest konieczność precyzyjnego dokonywania księgowań w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Pełna księgowość spółki z o.o. zobowiązuje do szczegółowego dokonywania księgowań wszystkich operacji związanych z działalnością firmy. Odpowiednio prowadzona ewidencja księgowa odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy na temat przepisów prawa oraz wprowadzanych nowelizacji podatkowych. Konieczność wdrażania ich w przedsiębiorstwach wyklucza właścicieli firm z samodzielnego prowadzenia księgowości.

Warto tutaj również wspomnieć, że spółka z o.o. zobowiązana jest do przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego spółki. Obecne przepisy prawne narzucają obowiązek składania e-sprawozdań finansowych, czyli w sposób elektroniczny do KRS. Wymaga to posiadania podpisu elektronicznego, który umożliwia potwierdzenie tożsamości.

Czy koszt księgowości spółki z oo jest wysoki? W wielu biurach rachunkowych cena za usługi księgowe jest odgórnie ustalona. W naszym biurze rachunkowym cennik jest elastyczny. Oznacza to, że koszt księgowości spółki z oo uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych przez podmiot w danym miesiącu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Wystawianie świadectw pracy

Pytanie do eksperta: Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Odpowiedź eksperta:Wystawianie świadectw pracy polega na opracowaniu dokumentu, który jest wręczany przez pracodawcę pracownikowi, w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Musi się to odbyć nie później niż ostatniego dnia umowy.

W treści świadectwa pracy powinny znajdować się przede wszystkim informacje, dotyczące:
– okresu zatrudnienia
– wymiaru etatu
– zajmowanego stanowiska
– trybu rozwiązania umowy
– okoliczności wygaśnięcia umowy

Poza tym powinny się tam znaleźć także informacje o:
– liczbie dni urlopu wypoczynkowego, które zostały wykorzystane przez pracownika
– wykorzystaniu dodatkowego urlopu i podstawy prawnej jego udzielenia
– okresie korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia
– okresie korzystania z urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i podstawy prawnej ich udzielenia
– łącznej liczbie przepracowanych dni
– okresie, za który pracownikowi należy się odszkodowanie w wypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy
– okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach
– okresie odbytej służby wojskowej
– okresach nieskładkowych
– może być tam także umieszczona, na życzenie pracownika informacja, dotycząca zarobków

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy bez uprzedniego wniosku pracownika. Może ono być dostarczone na każdy sposób, osobiście, pocztą czy poprzez osobę upoważnioną. W sytuacji, gdy pracownik dostrzeże błędy w wydanym świadectwie, ma prawo w przeciągu 14 dni od otrzymania dokumentu, wystąpić do pracodawcy w celu sprostowania. Natomiast, gdy pracodawca odmówi, w ciągu kolejnych 14 dni należy zgłosić takie żądanie do sądu pracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Obsługa księgowa firmy

Pytanie do eksperta: Czy obsługa księgowa firmy pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu?

Odpowiedź eksperta:Wielu przedsiębiorców błędnie uważa, że powierzenie spraw księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych zewnętrznej firmie wiążę się z dużym wydatkiem. Skutkiem tego przekonania jest chęć podjęcia się samodzielnej księgowości przez właściciela spółki. Jakie najczęściej są tego skutki? Zdarzają się przedsiębiorcy, którzy doskonale radzą sobie z prowadzeniem firmy oraz wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych. Bezsprzecznie możemy jednak stwierdzić po ilości zgłaszających się do nas klientów, że spora część osób decydujących się na samodzielną księgowość wprowadza podmiot w ogrom zaległości księgowych i podatkowych, które zagrażają bezpieczeństwu.

Obsługa księgowa firmy przyniesie wiele korzyści pod warunkiem, że współpraca opierać się będzie na doświadczeniu oraz profesjonalizmie firmie, której zlecamy księgowość. Warto przez nawiązaniem współpracy sprawdzić czy dane biuro rachunkowe spełnia w pełni nasze oczekiwania.

W zakres usług księgowych najczęściej wchodzą:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, KPiR oraz ryczałtu,
2. obsługa kadrowo-płacowa, administracja pracownicza,
3. doradztwo podatkowe,
4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
5. reprezentacja przed US, ZUS,
6. rozliczenia podatkowe.

Czy obsługa księgowa firmy pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu? Zdecydowanie przedsiębiorcom łatwiej jest prowadzić biznes w oparciu o solidnie sporządzone raporty i analizy, które obrazują rzeczywistą sytuację finansową podmiotu. Właściciele spółek mogą podejmować decyzje bez ryzyka popadnięcia podmiotu w długi.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

GTU co to jest?

Pytanie do eksperta: Czym jest GTU i co warto o nim wiedzieć?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: GTU to klasyfikacja grup towarów i usług. Oznaczenia kodów GTU należy stosować podczas ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w nowej strukturze plików JPK V7. Kody te określają przynależność sprzedawanych towarów i świadczonych usług do jednej z 13 grup towarowo-usługowych.

Kody od 01-10 określają grupy towarów, natomiast od 11-13 usługi:

01. Sprzedaż alkoholu.
02. Handel paliwem.
03. Sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych.
04. Dostawa wyrobów tytoniowych.
05. Handel odpadami, surowcami wtórnymi itp.
06. Dostawa urządzeń elektronicznych i części do nich.
07. Sprzedaż pojazdów i części.
08. Wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie.
09. Handel lekami.
10. Budynki i budowle.
11. Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
12. Usługi o charakterze niematerialnym np. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
13. Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Pytanie do eksperta: Czy sporządzanie dokumentacji transferowej jest obowiązkowe?

Odpowiedź eksperta: Dokumentacja cen transferowych dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe.
Dodatkowo do celów określenia obowiązku dokumentacyjnego uwzględnić należy wynikające z ksiąg rachunkowych przychody i koszty, niezależnie od tego, czy do celów podatku dochodowego stanowią one przychody, czy koszty uzyskania przychodów.

Obowiązkowo dokumentacja cen transferowych musi być sporządzona przez podatników, którzy:
– zawierają umowy spółki niebędące osobą prawna, umowy wspólnych przedsięwzięć lub inne umowy z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
– dokonują zapłaty należności wynikających z transakcji lub innych zdarzeń na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju, gdzie stosowana jest szkodliwa konkurencja podatkowa

Wprowadzone niedawno przepisy regulują również obowiązek sporządzania dokumentacji na podstawie progów dokumentacyjnych do transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze:
– 10 000 000 złotych – w przypadku transakcji towarowej
– 10 000 000 złotych- w przypadku transakcji finansowej
– 2 000 000 złotych- w przypadku transakcji usługowej
– 2 000 000 – w przypadku innej transakcji


Wskazane powyżej kwoty należy odnosić do każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych, bądź innych transakcji, dokonując podziału na stronę przychodową i kosztową.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Kancelaria podatkowa

Pytanie do eksperta: Jakie usługi może przedsiębiorcom zaoferować kancelaria podatkowa?

Odpowiedź eksperta:System podatkowy działający w Polsce jest czymś, z czym ciężko poradzić sobie niejednemu przedsiębiorcy. Wiąże się to z licznymi, skomplikowanymi przepisami, które bardzo często ulegają zmianom. Sprawia to, iż prowadzenie księgowości firmy w praktyce często okazuje się znacznie trudniejsze, niż mogło się wydawać.

Kancelaria podatkowa jest jednostką, która oferuje przedsiębiorcom rzetelną pomoc w każdym zakresie prowadzenia działalności. Najczęściej spotykanymi usługami w takich kancelariach jest prowadzenie księgowości, a także pomoc w sporządzaniu sprawozdania finansowego. Często działalność kancelarii obejmuje również np. doradztwo podatkowe.

Właśnie dlatego, szukając dla swojej firmy idealnej kancelarii podatkowej, warto wziąć pod uwagę podmioty, które w swojej ofercie posiadają opcję doradztwa drogą elektroniczną. Jest to rozwiązanie, które z całą pewnością umożliwia znaczną oszczędność czasu.

Jeśli zatem szukasz dla swojej firmy podmiotu, który pomoże Wam ogarnąć zakres obowiązków księgowych, a w razie potrzeby pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, bądź do kontaktu z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi naszą ofertę.

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń