Posts tagged: ewidencja księgowa

Uproszczone formy ewidencji księgowej

Pytanie do eksperta: Jakie są uproszczone formy ewidencji księgowej?

Odpowiedź eksperta: Każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. Do uproszczonych form ewidencji księgowej zaliczamy kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księgę przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa to najprostsza z form uproszczonej księgowości. Podatek, który płaci przedsiębiorca nie zależy od wysokości osiąganych przychodów czy dochodów, lecz określany jest na cały rok z góry przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie nieliczni przedsiębiorcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek w określonej dla danej działalności stawce podatku. Podatek obliczany jest na podstawie osiąganych przychodów, koszty nie są brane pod uwagę. Nawet, gdy przedsiębiorca ponosi stratę w danym miesiącu, obowiązkowo musi zapłacić podatek.

Księga przychodów i rozchodów to ostatnia z form uproszczonej księgowości. W tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek od przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania, czyli od dochodu. Podatek może być płacony w stawce liniowej 19% lub na zasadach ogólnych 18% i 32%. Podatku nie płaci się jeśli przedsiębiorstwo nie osiąga dochodów.

Rozliczać się na podstawie jednej z uproszczonych form księgowości mogą osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, u których przychody ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają równowartości 2 000 000 euro.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

Pytanie do eksperta: Jak ewidencjonować środki trwałe?

Odpowiedź eksperta: Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych dotyczy każdego przedsiębiorcy, który prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, a w swojej działalności wykorzystuje środki trwałe. Ewidencja ta obejmuje rzeczowe składniki majątku, które związane są z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji środków trwałych, zostały zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku. W oparciu o przepisy zawarte w tym dokumencie – osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, które zobowiązane są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, są również zobowiązane do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także posiadanego wyposażenia.

Omawiany obowiązek dotyczy zarówno podmiotów, które rozliczają się w oparciu o PKPiR, jak również przedsiębiorców, którzy księgowość swojej firmy prowadzą na zasadach ryczałtu. Prawidłowe prowadzenie ewidencji środków trwałych jest konieczne do tego, aby amortyzacja mogła zostać zaliczona do kosztów działalności.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie ma możliwości zaliczania amortyzacji w koszty uzyskania przychodów prowadzonej firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ręce wyspecjalizowanych ekspertów, zapraszamy do kontaktu!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić ewidencję ryczałtową?

Odpowiedź eksperta: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych form prowadzenia księgowości. Wymaga od przedsiębiorców prowadzenia ewidencji pewnych kategorii księgowych w celu przeprowadzenia prawidłowego rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego. Charakterystyczną cechą tej formy opodatkowania działalności gospodarczej jest obowiązek posiadania i przechowywania przez przedsiębiorców dowodów zakupu towarów, dzięki którym możliwe jest określenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowe przeprowadzenie w firmie remanentu. Przyjmuje się zazwyczaj, że czas przechowywania takich dowodów księgowych to okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przedsiębiorca prowadzi obowiązkową ewidencję osiąganych przychodów, która stanowi podstawę do prawidłowego przeprowadzenia rozliczenia z urzędem skarbowym. Obowiązek prowadzenia takiej ewidencji powstaje z dniem wyboru przez podatnika formy opodatkowania ryczałtem. Wszystkie zapisy w ewidencji należy prowadzić w sposób chronologiczny na podstawie dowodów, jakie wymienione zostały w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w terminie nie późniejszym niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ewidencje należy prowadzić rzetelnie oraz w sposób niewadliwy. Istnieje możliwości niewpisania lub błędnego wpisania kwoty przychodów, która łącznie nie przekracza 0,5% przychodów wykazanych w ewidencji za dany rok. Podatnik ma możliwość uzupełniania wpisów oraz dokonywania odpowiednich korekt dotyczących błędnie wprowadzonych zapisów do ewidencji podatkowej.

Kierownik jednostki gospodarczej, który zobowiązany jest do prowadzenie prawidłowego systemu księgowości firmy musi dołożyć wszelkich starań aby wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały wykonane prawidłowo.

 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pytanie do eksperta: Na czym polega prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Odpowiedź eksperta: Jednym z obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych. Należy przypomnieć, że aby można było zaliczyć element do kategorii środków trwałych, musi on charakteryzować się kompletnością oraz zdatnością do użytku, a przewidywany okres jego użytkowania powinien wynosić więcej niż 1 rok, musi on także być wykorzystywany na potrzeby jednostki gospodarczej.

Właściwie prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinno zawierać informacje, które określać będą wszystkie składniki majątkowe w taki sposób, że możliwa będzie ich identyfikacja. Informacje jakie przedsiębiorca powinien zawrzeć w ewidencji to:

    • data nabycia,
    • data przyjęcia do użytkowania,
    • wskazanie dokumentu, który stwierdzać będzie nabycie środka trwałego lub WNiP,
    • szczegółowa charakterystyka środka trwałego lub WNiP.

 

Bardzo ważne jest aby podmiot gospodarczy określił wartość początkową środka trwałego lub WNiP a także wskazał dla niego właściwą stawkę amortyzacji. Następnie zgodnie z ustaleniami należy podawać odpisy amortyzacyjne za dany rok podatkowy. Jeśli doszło do aktualizacji wartości początkowej składnika, takie zdarzenia także należy ująć w prowadzonej ewidencji. Każdy element, który zawarty został w ewidencji, musi mieć przypisaną liczbę porządkową oraz symbol Klasyfikacji Środków Trwałych. Wszystkie zapisy związane ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi jakie ujmowane są w ewidencji, przedsiębiorca powinien dokonywać najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.