Posts tagged: aktualizacja danych KRS

Zmiana prezesa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmiana prezesa w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Prezesem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywa się osobę, stojącą na czele zarządu. Jego powołanie, a w zasadzie wyróżnienie jednego z członków zarządu, nie jest obowiązkowe i wynika z indywidualnych potrzeb danego podmiotu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zostać powołana i funkcjonować bez swojego najważniejszego organu czyli zarządu, może jednak działać bez kogoś kto będzie mu przewodniczył.

 

Powołanie prezesa nie wiąże się z żadnymi standardowymi przywilejami, które wynikać będą z pełnionej funkcji i zostaną nadane “z urzędu”. Jeśli wspólnikom zależy na tym aby jego kompetencje zostały poszerzone, musi zadbać o to za pośrednictwem wprowadzenia zmian w treści umowy, o ile w czasie jej sporządzania kwestia ta nie została już uregulowana. Najbardziej powszechnym przywilejem przyznawanym prezesowi jest udzielenie mu głosu rozstrzygającego, który zapewni mu możliwość podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie powzięcia uchwały, jeśli głosy pozostałych członków zarządu rozkładają się po równo.

Powołanie prezesa dokonywane jest za pomocą uchwały wspólników i wymaga zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. Jeśli w trakcie trwania spółki zmieni się osoba obejmująca to stanowisko, konieczne będzie zaktualizowanie danych spółki w KRS i zgłoszenie faktu zmiany prezesa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. W tym celu należy przygotować dokumenty, zalogować się do PRS lub S24 oraz uiścić obowiązkową opłatę od wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH więcej

 

Tekst jednolity umowy spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czym jest tekst jednolity spółki? Czy po zmianie umowy muszę go przedłożyć do KRS?

Odpowiedź eksperta: Tekst jednolity umowy spółki to tak naprawdę dokument z tekstem umowy spółki, który zawiera w sobie dokonane zmiany w spółce np. podwyższenie kapitału zakładowego. Dokument ten nie musi zostać sporządzony w takiej formie jak umowa spółki – może posiadać zwykła formę pisemną. Zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sadowego mogą podpisać członkowie zarządu uprawnieni do reprezentacji – nie musi cały zarząd. Tekst jednolity stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku.

Do sporządzenia tekstu jednolitego spółki warto posiadać umowę spółki w wersji edytowalnej lub ostatni tekst jednolity umowy spółki, jeśli już kiedyś były dokonywane zmiany w jej umowie. Tekst jednolity powinien posiadać zapis określający datę kiedy został stworzony.

Sporządzony musi zostać dokument zawierający zmiany, jakie dokonały się uchwałą zgromadzenia. Nie można do tekstu jednolitego dodawać innych zmian, które nie zostały dokonane uchwałą zgromadzenia wspólników w protokole notarialnym.

Tekst jednolity wraz z wnioskiem KRS o wpis zmian można złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub ewentualnie poprzez platformę S24.

Niezłożenie tekstu jednolitego wraz ze zgłaszanymi zmianami do KRS może skutkować odrzuceniem wniosku przez Sąd lub wezwaniem z Sądu do uzupełnienia braków.

Nasi specjaliści zajmują się całościowym przeprowadzaniem procesów aktualizacji danych w spółkach. Pomagają również w sporządzaniu jednolitego tekstu umowy spółki. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH KRS więcej

 

Zmiana danych KRS przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak zmienić dane spółki w KRS?

Odpowiedź eksperta:Od lipca 2021 roku mamy możliwość wprowadzania zmian, które zaszły w naszej firmie w całości elektronicznie. Takie rozwiązanie, czyli przeniesienie całego systemu Krajowego Rejestru Sądowego do Internetu, miało na celu usprawnienie wielu procesów takich jak rejestracja spółek, wprowadzanie zmian czy składanie wniosków. Teraz dzięki e-KRS możemy:

  • złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • złożyć wniosek o zmianę wpisu do KRS
  • zgłosić dokumenty finansowe do RFD
  • prowadzić korespondencję z sądem rejestrowym
  • posiadać dostęp do akt rejestrowych tych podmiotów, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
  • udostępniać informacje o podmiocie, które zostały wpisane do KRS

Z powodu pogłębiającej się cyfryzacji naszego kraju nie ma już możliwości składania papierowych wniosków do KRS. Aby skorzystać z portalu, w pierwszej kolejności należy posiadać podpis elektroniczny. Będzie on potrzebny do podpisywania wszelkich dokumentów. Można w tym wypadku zaopatrzyć się w darmowy e-podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

 Kolejnym krokiem po zalogowaniu się do portalu jest wybranie odpowiedniego wniosku z dostępnych na stronie formularzy. Podczas uzupełniania wniosku system może nam powiedzieć, czy wprowadzane przez nas dane są prawidłowe. Następnie wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem. To samo dotyczy wszelkich załączników, które powinny podpisane być przez każdego członka zarządu.

 Należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie, w którym musimy zgłosić zmiany do KRS, czyli 7 dni od zaistnienia zmiany.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Wynagrodzenie wspólników polski ład – zmiana umowy spółki

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że wprowadzenie zmian w umowie spółki (spółki z o.o.) pomoże ominąć Nowy Ład?

Odpowiedź eksperta: Tak, to prawda. Wprowadzenie dodatkowych zapisów w umowie spółki, aktualnie wydaje się jedynym rozwiązaniem, które pozwoli ominąć obowiązek odprowadzania 9% składki zdrowotnej, jaką nowe przepisy nakładają na wspólników spółki z o.o..

Już za kilka dni w życie wejdą zmiany w ramach programu rządowego Nowy Polski Ład. Przyniesie on wiele negatywnych skutków i nowych zobowiązań dla właścicieli firm w Polsce. Od nowego roku członkowie zarządu spółki z o.o., działający na mocy powołania, zostaną zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej. Spółka będzie potrącać tę składkę od ich wynagrodzenia brutto, co więcej nie będą mogli oni odliczyć jej od podatku.

Jeśli członkami zarządu są wspólnicy, istnieje możliwość uniknięcia nowego zobowiązania. Aby to zrobić należy wprowadzić zmiany w umowie podmiotu oraz zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli na mocy umowy wspólnik zostanie zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, nie będzie musiał odprowadzać składki. Za świadczenie otrzyma wynagrodzenie, które będzie opodatkowane według skali i będzie nieoskładkowane. Przepisy Polskiego Ładu nie przewidują konieczności odprowadzania składki w takiej sytuacji. Pozwoli to więc właścicielom firmy zatrzymać w kieszeni aż 9% pensji, jaką otrzymywali z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

9% składki zdrowotnej dla członków zarządu spółki

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że członkowie zarządu spółki będą płacić składkę zdrowotną?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład od 2022 roku wprowadza obowiązek opłacania składki zdrowotnej w wymiarze 9% od wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie uchwał o powołaniu przez członków zarządu spółki, jej prokurentów czy członków komisji rewizyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie płatnikiem składek i będzie musiała składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie deklaracje.

Nowe przepisy nie są korzystne i optymistyczne na właścicieli spółek z o.o., dlatego środowisko przedsiębiorców wraz z ekspertami, długo debatowali, co w tej sytuacji można zrobić.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest artykuł 176 KSH, który zezwala wspólnikom na otrzymywanie wynagrodzenia ze spółki zwolnionego ze składek ZUS na podstawie powtarzających się wykonywanych czynności. Członek Zarządu będący jednocześnie wspólnikiem może nadal pobierać ze spółki wynagrodzenie jednak zmieni się jego tytuł. Ważne jest, aby w umowie spółki został doprecyzowany zapis odnośnie rodzaju i zakresu czynności, a także ich cykliczności (nie mogą one dotyczyć wykonywania spraw związanych z zarządzaniem spółką).

Dodanie niestandardowych zapisów w umowie spółki wymaga skorzystania z usług Kancelarii Notarialnej. Czynności te związane są także z koniecznością zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – przeprowadzenia procesu aktualizacji. Proces ten będzie generował jednorazowy koszt dla spółki w wysokości kilkuset złotych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Zwolnienie ze składki zdrowotnej wspólników w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy z Nowym Ładem wszyscy wspólnicy muszą płacić składkę zdrowotną w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Od 2022 roku Nowy Polski Ład wprowadza wiele zmian podatkowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkinie zarządu, prokurenci czy członkowie komisji rewizyjnych, którzy otrzymywali ze spółki wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu na stanowisko zostaną objęci składką zdrowotną w wysokości 9%. Taki przepis okazuje się być bardzo niekorzystny i generujący dodatkowe koszty oraz czynności z tym związane dla przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę właśnie w formie sp. z oo.

Specjaliści polecają, aby zapoznać się i skorzystać z rozwiązania, jakie wynika z art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi, że wspólnik może świadczyć na rzecz spółki powtarzające się czynności i z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Z takiej możliwości można skorzystać jeśli w umowie spółki znajdą się odpowiednie zapisy określające rodzaj i zakres tych świadczeń. Ważnym aspektem jest jednak fakt, ze czynności te nie mogą dotyczyć zarządzania spółką oraz nie mogą być świadczone w sposób ciągły, aby ta konfiguracja nie przypominała umowy o pracę.

Tak pobierane wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu składkami zdrowotnymi ani społecznymi. Dochód ten opodatkowany jest wyłącznie podatkiem odpowiednio 17% lub 32% rozliczany na podstawie PIT, a należy do grupy „innych źródeł”.

Powyższy zapis można w każdym momencie dopisać do umowy spółki – wiąże się to jednak z koniecznością aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i poniesieniu jednorazowej opłaty za te czynności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Nowy polski ład a umowa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy warto już zmieniać umowę spółki żeby ominąć Polski Ład?

Odpowiedź eksperta: Większość zmian przewidzianych w ustawie o zmianach podatkowych nazywanej Polski Ład, wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. Osoby prowadzące firmę, już teraz powinny zapoznać się z treścią tego dokumentu i sprawdzić z jakimi jej skutkami będą borykać się od nowego roku.

Dla osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością najbardziej dotkliwą zmianą będzie wprowadzenie dodatkowej składki zdrowotnej dla członków zarządu działających w spółce na mocy powołania, czyli  de facto wspólników. Jest jednak sposób, który pozwala ominąć dodatkowy obowiązek – zobowiązanie wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wskazuje aby osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powtarzające się świadczenia niepieniężnych, podlegały składce zdrowotnej. Aby wykorzystać ten przepis na korzyść wspólnika, należy wprowadzić zmiany w umowie spółki. Konieczne jest oznaczenie rodzaju i zakresu świadczeń. Następnie, po przekształceniu treści umowy, należy złożyć stosowne dokumenty aktualizacyjne do Krajowego Rejestru Sądowego, aby zmiana była prawomocna.

Osoby planujące dopiero rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach spółki z o.o., mogą od razu dodać takie zapisy do treści umowy, jeśli jednak podmiot prowadzi już aktywną działalność, zmiana umowy i aktualizacja w KRS stanowi jedyne wyjście.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Aktualizacja KRS w Warszawie

Pytanie do eksperta: Na czym polega aktualizacja KRS w Warszawie?

Odpowiedź eksperta:Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest jednym z rodzajów rejestru publicznego, za którego prowadzenie odpowiedzialne są sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Obowiązek aktualizowania zmian w KRS pozwala przyjąć, że wszystkie dane w rejestrze są zgodne ze stanem faktycznym. Od przedsiębiorcy zależy czy zadba o to, aby informacje o spółce zawarte w KRS przedstawiały rzeczywiste dane na temat podmiotu.

 

Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że w sytuacji, gdy osoba trzecia poniesie szkodę ze względu na korzystanie z błędnych danych w rejestrze sądowym, przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność.


Aktualizacja danych w KRS najczęściej dotyczy takich zmian jak:

– adres spółki lub jej siedziby,
– skład zarządu spółki,
– dane wspólników oraz osób reprezentujących podmiot,
– zapisy umowy spółki,
– zakres PKD.

Zmiany danych w KRS można dokonać na dwa sposoby. Jednym z nich jest dopełnienie formalności w formie papierowej składając wniosek w biurze podawczym sądu rejonowego w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego lub wysłanie go na adres właściwego sądu. Popularniejszą opcją jest jednak dokonanie zmian w KRS przez Internet za pośrednictwem S24 lub PDI.

 

Wielu właścicieli firm decyduje się na skorzystanie z pomocy biura lub kancelarii, które oferują usługę aktualizacji danych w KRS w imieniu przedsiębiorcy. Ich zadaniem jest przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów oraz złożenie ich w rejestrze. To wygodne rozwiązanie, które minimalizuje udział przedsiębiorcy w całej procedurze aktualizacji do minimum.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Aktualizacja danych KRS w Warszawie

Pytanie do eksperta: Czy aktualizacja danych KRS w Warszawie z pomocą specjalisty pomoże dopełnić formalności?

Odpowiedź eksperta:Na samym wstępie warto zaznaczyć, że wielu przedsiębiorców nie dopełnia w odpowiednim terminie obowiązku aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Często jedynym obowiązkiem jakim przejmują się właściciele firm jest złożenie sprawozdania finansowego. Istotne jest jednak to, że nieaktualne dane w rejestrze KRS narażają przedsiębiorców na problemy prawne oraz wpływają na bezpieczeństwo podmiotu na rynku.

Najczęściej pojawiającymi się nieaktualnymi informacjami w KRS są:
– sposób reprezentacji podmiotu
– adres spółki (siedziba oraz miejsce prowadzonej działalności)

Aktualizacja danych KRS w Warszawie to usługa, którą kierujemy do właścicieli spółek stawiających na bezpieczeństwo umożliwiające szybki sukces oraz wybicie się na tle konkurencji. Decydując się na skorzystanie z usług naszego biura przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie przygotowania oraz złożenia wniosków aktualizacyjnych.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad koniecznością aktualizacji danych pragniemy zaznaczyć, że niewłaściwe dane w rejestrze KRS narażają przedsiębiorców na kary finansowe oraz nawet możliwość wykreślenia spółki z rejestru. Z tego powodu warto zdecydować się na naszą opiekę prawną. Specjaliści naszego biura zadbają o Państwa spółkę w ramach usługi „aktualizacja danych KRS w Warszawie”.

Zainteresowanych ofertą naszego biura zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania oraz przedstawimy szczegółowe warunki współpracy oraz zakres usług świadczonych przez naszych specjalistów.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zmiana danych spółki elektronicznie

Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych spółki elektronicznie usprawnia całą procedurę aktualizacji?

Odpowiedź eksperta:Właściciele spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą dbać o to, aby wszelkie informacje ujawniane były zgodne z rzeczywistym stanem oraz nie wprowadzały odbiorców zewnętrznych (inwestorzy, kontrahenci, klienci) w błąd.

 

Przedsiębiorcy często odkładają obowiązek aktualizacji danych spółki na ostatnią chwilę. Warto tutaj zaznaczyć, że niewłaściwe informacje w KRS znacząco wpływają na bezpieczeństwo spółki oraz narażają na kary pieniężne oraz utratę klientów.

Wyjątkowo bezpieczną oraz wygodną opcją dla zabieganych przedsiębiorców jest zlecenie procedury aktualizacji danych spółki w ręce specjalistów. Współpraca z odpowiednią kadrą ekspertów daje przedsiębiorcom pewność, że wszystkie wnioski oraz dokumenty zostaną złożone we właściwym czasie. Zmiana danych spółki elektronicznie umożliwia szybkie oraz sprawne przywrócenie bezpieczeństwa podmiotu na rynku.

Zmiana danych spółki elektronicznie pozwala zaktualizować takie dane jak m.in.:
– adres spółki,
– dane członków zarządu oraz wspólników,
– poszerzenie lub zmniejszenie zakresu kodów PKD spółki,
– zapisy umowy spółki.

Istotnie należy zaznaczyć, że wnioski aktualizacje należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian. To bardzo ważne a przedsiębiorcy mimo to zapominają o tym, aby we właściwym terminie złożyć dokumenty.

Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego, które w imieniu przedsiębiorców dopełni niezbędnych formalności aktualizacyjnych. Profesjonalna pomoc w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Zadzwoń