Posts tagged: aktualizacja danych KRS

Aktualizacja danych spółki KRS Kraków

Pytanie do eksperta: Na czym polega aktualizacja danych spółki KRS Kraków?

Odpowiedź eksperta: Aktualizacja danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest obowiązkiem każdej spółki i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. To ważne narzędzie, które pozwala na utrzymanie aktualnych informacji o spółce i zapewnia przejrzystość jej działalności. W Krakowie wiele firm decyduje się na aktualizację danych w KRS, aby uniknąć nieporozumień i problemów związanych z prowadzeniem biznesu. W tym artykule przedstawimy, jakie informacje można aktualizować w KRS oraz jak przebiega proces aktualizacji danych.

 

Jakie informacje można aktualizować w KRS?

W KRS można aktualizować wiele informacji o spółce, takich jak: nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny, dane kontaktowe, numer NIP, numer REGON, rodzaj działalności gospodarczej, skład organów spółki oraz dane dotyczące udziałowców. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z tych informacji, spółka ma obowiązek zgłosić tę zmianę do KRS.

 

Jak przebiega proces aktualizacji danych w KRS Kraków?

Proces aktualizacji danych w KRS Kraków może być zrealizowany na dwa sposoby: przez internet lub osobiście w siedzibie KRS. Najprostszym i najszybszym sposobem jest złożenie wniosku o zmianę danych przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eKRS. W tym celu wystarczy zalogować się na stronie internetowej eKRS, wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go elektronicznie.

Alternatywnym sposobem jest zgłoszenie zmiany danych osobiście w siedzibie KRS w Krakowie. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie KRS. Następnie trzeba złożyć wniosek osobiście w jednym z punktów obsługi klienta KRS w Krakowie.

 

Ile czasu zajmuje aktualizacja danych w KRS Kraków?

Czas potrzebny na aktualizację danych w KRS Kraków zależy od wybranej metody. W przypadku złożenia wniosku przez internet, czas oczekiwania na zatwierdzenie zmiany wynosi zwykle kilka dni roboczych. Natomiast w przypadku złożenia wniosku osobiście w siedzibie KRS, czas oczekiwania może być dłuższy i wynosić nawet kilka tygodni.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Rejestracja zmian w KRS

Pytanie do eksperta: Dlaczego należy aktualizować zmiany w KRS?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest niezbędna dla każdej spółki, która działa na terenie Polski. KRS jest centralną bazą danych, w której rejestrowane są informacje o działalności gospodarczej, w tym dane o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych, spółkach cywilnych i innych podmiotach. Rejestracja zmian w KRS jest ważnym etapem w życiu każdej spółki, który może dotyczyć różnych aspektów działalności.

Co to jest rejestracja zmian w KRS?

Rejestracja zmian w KRS to proces wprowadzania zmian w danych zarejestrowanych w KRS dotyczących spółki. Zmiany te dotyczą różnych aspektów działalności spółki, takich jak zmiana adresu siedziby, zmiana nazwy, zmiana składu zarządu, zmiana formy prawnej itp. Wszystkie zmiany wprowadzane do KRS muszą być dokładnie opisane i udokumentowane.

Dlaczego warto zarejestrować zmiany w KRS?

Rejestracja zmian w KRS jest obowiązkiem każdej spółki, wynikającym z przepisów prawa. Zmiana jakiejkolwiek informacji dotyczącej spółki, która została zarejestrowana w KRS, wymaga zmiany wpisu w rejestrze. Niewpisanie zmian może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi dla spółki. Ponadto, rejestracja zmian w KRS pozwala na aktualizację informacji na temat spółki, co ułatwia jej prowadzenie.

Jak dokonać rejestracji zmian w KRS?

Rejestracja zmian w KRS jest procesem skomplikowanym i wymagającym dużego nakładu pracy. Wymaga on zgłoszenia przez spółkę wniosku o wpis zmiany do KRS, który musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dokumenty. Wniosek o zmianę musi być złożony w formie elektronicznej na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po złożeniu wniosku o wpis zmiany, KRS dokonuje weryfikacji i oceny dokumentów, a następnie wpisuje zmianę do rejestru. Cały proces rejestracji zmian w KRS trwa zazwyczaj kilka tygodni, a czas ten może się wydłużyć, jeśli KRS wymaga dodatkowych informacji lub dokumentów.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Aktualizacja danych firmy

Pytanie do eksperta: Aktualizacja danych firmy – co warto wiedzieć?

Odpowiedź eksperta: W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od nas ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb rynku. Jednym z elementów, który warto regularnie aktualizować, są dane firmy. W tym artykule przedstawimy, dlaczego warto dbać o aktualność informacji na temat naszej firmy oraz jakie kroki należy podjąć, aby je zaktualizować.

Dlaczego warto aktualizować dane firmy?
Przede wszystkim warto pamiętać, że nieaktualne dane firmy mogą wprowadzać w błąd naszych klientów i kontrahentów. Jeśli nasz numer telefonu czy adres siedziby są nieprawidłowe, potencjalni klienci nie będą w stanie się z nami skontaktować, co może zniechęcić ich do dalszej współpracy. Ponadto, błędne dane mogą wprowadzać w błąd także dostawców czy innych partnerów biznesowych.

Warto również pamiętać, że wiele instytucji wymaga od nas aktualnych danych firmy. Przykładowo, nieprawidłowe dane na fakturze mogą skutkować jej nieprzyjęciem przez naszych kontrahentów lub urząd skarbowy. Z kolei nieprawidłowe dane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą skutkować sankcjami finansowymi.

Jakie kroki należy podjąć, aby zaktualizować dane firmy?

W zależności od rodzaju danych, które chcemy zaktualizować, konieczne mogą być różne kroki. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów.

Zmiana adresu siedziby firmy
Jeśli zmieniamy adres siedziby firmy, musimy dokonać aktualizacji w wielu miejscach. Przede wszystkim musimy zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w ewidencji podatników VAT. Ponadto, warto poinformować o zmianie adresu swoich kontrahentów, dostawców oraz innych instytucji, z którymi współpracujemy.

Zmiana numeru telefonu
Jeśli zmieniamy numer telefonu, musimy pamiętać o aktualizacji go na stronie internetowej firmy oraz w materiałach reklamowych. Ponadto, warto poinformować o zmianie numeru telefonu swoich kontrahentów i dostawców.

Zmiana nazwy firmy
Jeśli zmieniamy nazwę firmy, musimy dokonać aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w ewidencji podatników VAT. Ponadto, należy zaktualizować nazwę na stronie internetowej firmy, w materiałach reklamowych oraz na wizytówkach i dokumentach firmowych. Warto również poinformować o zmianie nazwy swoich kontrahentów i dostawców.

Zmiana danych kontaktowych
Jeśli zmieniamy dane kontaktowe, takie jak adres e-mail czy numer faxu, musimy pamiętać o aktualizacji ich w wielu miejscach. Przede wszystkim warto zaktualizować je na stronie internetowej firmy oraz w materiałach reklamowych. Ponadto, warto poinformować o zmianie danych kontaktowych swoich kontrahentów i dostawców.

Aktualizacja danych firmy to ważny element prowadzenia biznesu. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i błędów w kontaktach z klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi. Warto pamiętać, że nieaktualne dane firmy mogą skutkować sankcjami finansowymi, dlatego regularna aktualizacja danych jest niezbędna. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji warto działać szybko i zaktualizować je w odpowiednich miejscach.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Czy zmiana umowy spółki jawnej wymaga wpisu do KRS?

Pytanie do eksperta: Czy zmiana umowy spółki jawnej wymaga wpisu do KRS?

Odpowiedź eksperta: To pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców. W poniższym artykule odpowiemy na to pytanie oraz wyjaśnimy, w jakich przypadkach zmiana umowy spółki jawnej musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Czy zmiana umowy spółki jawnej zawsze wymaga wpisu do KRS?
Nie, zmiana umowy spółki jawnej nie zawsze wymaga wpisu do KRS. Wprowadzenie zmian do umowy spółki jawnej może nastąpić na drodze uchwały wspólników i jej zapisy zostaną ujęte w protokole zebrania wspólników. W takim przypadku nie jest konieczne dokonywanie wpisu zmiany do KRS.

W jakich przypadkach zmiana umowy spółki jawnej musi być wpisana do KRS?
Zmiana umowy spółki jawnej musi być wpisana do KRS w przypadku, gdy zmiana ta wiąże się ze zmianą:
– przedmiotu działalności,
– siedziby spółki,
– nazwy spółki,
– trybu reprezentacji spółki,
– wysokości kapitału zakładowego,
– liczby wspólników,
– uprawnień lub obowiązków wspólników,
– sposobu podziału zysku lub straty.

Warto również pamiętać, że zmiana umowy spółki jawnej może wiązać się z koniecznością dostosowania innych dokumentów i aktów prawnych, np. umów z partnerami biznesowymi czy rejestrów publicznych.

Jak dokonać wpisu zmiany umowy spółki jawnej do KRS?
Aby dokonać wpisu zmiany umowy spółki jawnej do KRS, należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki stosowne dokumenty, w tym:
– wniosek o wpis zmiany do KRS,
– aktualną wersję umowy spółki jawnej z uwzględnionymi zmianami,
– protokół zebrania wspólników lub inny dokument potwierdzający podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy.

Czy zmiana umowy spółki jawnej wymaga uzyskania zgody wszystkich wspólników?
Zmiana umowy spółki jawnej może wymagać uzyskania zgody wszystkich wspólników lub większości z nich, o czym decyduje sama umowa spółki. W przypadku braku takiego zapisu, zmiana umowy może zostać dokonana na podstawie uchwały podjętej przez większość głosów na zebraniu wspólników.

Czy w przypadku wprowadzenia zmiany do umowy spółki jawnej konieczne jest sporządzenie dokumentu notarialnego?
Sporządzenie dokumentu notarialnego w przypadku wprowadzenia zmian do umowy spółki jawnej nie jest konieczne, chyba że sama umowa tak stanowi. Wówczas zmiana umowy musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Jakie konsekwencje może mieć brak wpisu zmiany umowy spółki jawnej do KRS?
Brak wpisu zmiany umowy spółki jawnej do KRS może prowadzić do negatywnych konsekwencji, np. braku możliwości występowania spółki przed sądem czy też narażenia spółki na sankcje finansowe. W związku z tym zaleca się, aby każda zmiana umowy spółki jawnej, która wymaga wpisu do KRS, była dokonywana w terminie i w sposób przewidziany przez prawo.

Podsumowując, zmiana umowy spółki jawnej nie zawsze wymaga wpisu do KRS. Jednak w przypadku, gdy zmiana dotyczy kluczowych elementów umowy, takich jak przedmiot działalności, siedziba spółki czy nazwa, wpis ten jest konieczny. Dokonanie wpisu zmiany umowy spółki jawnej do KRS należy przeprowadzić w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki, z zachowaniem odpowiednich formalności i terminów.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Aktualizacja wpisów KRS w Krakowie

Pytanie do eksperta: Do jakiego sądu rejestrowego należy złożyć dokumenty aktualizacyjne dotyczące spółki?

Odpowiedź eksperta: Z dniem 1 lipca 2021 roku zmianie uległy przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej daty dokumenty do KRS można składać tylko w formie elektronicznej, a wnioski papierowe nie będą rozpatrywane przez sąd.

Wniosek ze zmianami można złożyć w systemie teleinformatycznym (spółka została zarejestrowana w sposób elektroniczny i nie były dokonywane żadne zmiany notarialne w jej umowie) lub za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (umowa spółki lub akt założycielski zawarto w sposób tradycyjny u Notariusza).

Aby dokonać zgłoszenia zmiany w spółce należy posiadać konto w S24 lub PRS. Wniosek ze zmianami może zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub pełnomocnika procesowego. Do wniosku ze zmianami należy dołączyć ( w postaci e-załączników) dokumenty potwierdzające zaistnienie zmiany np. uchwała wspólników.

Przygotowany i podpisany wniosek może złożyć tylko osoba która go przygotowała. Po wysłaniu wniosku konieczne jest uiszczenie opłat za rejestrację zmian w KRS oraz ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przelew można zrobić poprzez system e-płatności (kartą lub blik).

Czas oczekiwania na rozpatrzenie zmiany wynosi średnio 1 dzień jeśli wniosek złożony był w systemie S24 lub ok. 7 dni, jeśli składany był w portalu PRS. W przypadku, gdy w złożonych dokumentach aktualizacyjnych wystąpią błędy Sąd wezwie do ich poprawienia wyznaczając określony termin.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ REJESTRACJI SPÓŁKI Z O.O. więcej

Zmiana prezesa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmiana prezesa w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Prezesem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywa się osobę, stojącą na czele zarządu. Jego powołanie, a w zasadzie wyróżnienie jednego z członków zarządu, nie jest obowiązkowe i wynika z indywidualnych potrzeb danego podmiotu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zostać powołana i funkcjonować bez swojego najważniejszego organu czyli zarządu, może jednak działać bez kogoś kto będzie mu przewodniczył.

 

Powołanie prezesa nie wiąże się z żadnymi standardowymi przywilejami, które wynikać będą z pełnionej funkcji i zostaną nadane “z urzędu”. Jeśli wspólnikom zależy na tym aby jego kompetencje zostały poszerzone, musi zadbać o to za pośrednictwem wprowadzenia zmian w treści umowy, o ile w czasie jej sporządzania kwestia ta nie została już uregulowana. Najbardziej powszechnym przywilejem przyznawanym prezesowi jest udzielenie mu głosu rozstrzygającego, który zapewni mu możliwość podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie powzięcia uchwały, jeśli głosy pozostałych członków zarządu rozkładają się po równo.

Powołanie prezesa dokonywane jest za pomocą uchwały wspólników i wymaga zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. Jeśli w trakcie trwania spółki zmieni się osoba obejmująca to stanowisko, konieczne będzie zaktualizowanie danych spółki w KRS i zgłoszenie faktu zmiany prezesa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. W tym celu należy przygotować dokumenty, zalogować się do PRS lub S24 oraz uiścić obowiązkową opłatę od wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH więcej

 

Tekst jednolity umowy spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czym jest tekst jednolity spółki? Czy po zmianie umowy muszę go przedłożyć do KRS?

Odpowiedź eksperta: Tekst jednolity umowy spółki to tak naprawdę dokument z tekstem umowy spółki, który zawiera w sobie dokonane zmiany w spółce np. podwyższenie kapitału zakładowego. Dokument ten nie musi zostać sporządzony w takiej formie jak umowa spółki – może posiadać zwykła formę pisemną. Zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sadowego mogą podpisać członkowie zarządu uprawnieni do reprezentacji – nie musi cały zarząd. Tekst jednolity stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku.

Do sporządzenia tekstu jednolitego spółki warto posiadać umowę spółki w wersji edytowalnej lub ostatni tekst jednolity umowy spółki, jeśli już kiedyś były dokonywane zmiany w jej umowie. Tekst jednolity powinien posiadać zapis określający datę kiedy został stworzony.

Sporządzony musi zostać dokument zawierający zmiany, jakie dokonały się uchwałą zgromadzenia. Nie można do tekstu jednolitego dodawać innych zmian, które nie zostały dokonane uchwałą zgromadzenia wspólników w protokole notarialnym.

Tekst jednolity wraz z wnioskiem KRS o wpis zmian można złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub ewentualnie poprzez platformę S24.

Niezłożenie tekstu jednolitego wraz ze zgłaszanymi zmianami do KRS może skutkować odrzuceniem wniosku przez Sąd lub wezwaniem z Sądu do uzupełnienia braków.

Nasi specjaliści zajmują się całościowym przeprowadzaniem procesów aktualizacji danych w spółkach. Pomagają również w sporządzaniu jednolitego tekstu umowy spółki. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH KRS więcej

 

Zmiana danych KRS przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak zmienić dane spółki w KRS?

Odpowiedź eksperta:Od lipca 2021 roku mamy możliwość wprowadzania zmian, które zaszły w naszej firmie w całości elektronicznie. Takie rozwiązanie, czyli przeniesienie całego systemu Krajowego Rejestru Sądowego do Internetu, miało na celu usprawnienie wielu procesów takich jak rejestracja spółek, wprowadzanie zmian czy składanie wniosków. Teraz dzięki e-KRS możemy:

  • złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • złożyć wniosek o zmianę wpisu do KRS
  • zgłosić dokumenty finansowe do RFD
  • prowadzić korespondencję z sądem rejestrowym
  • posiadać dostęp do akt rejestrowych tych podmiotów, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
  • udostępniać informacje o podmiocie, które zostały wpisane do KRS

Z powodu pogłębiającej się cyfryzacji naszego kraju nie ma już możliwości składania papierowych wniosków do KRS. Aby skorzystać z portalu, w pierwszej kolejności należy posiadać podpis elektroniczny. Będzie on potrzebny do podpisywania wszelkich dokumentów. Można w tym wypadku zaopatrzyć się w darmowy e-podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

 Kolejnym krokiem po zalogowaniu się do portalu jest wybranie odpowiedniego wniosku z dostępnych na stronie formularzy. Podczas uzupełniania wniosku system może nam powiedzieć, czy wprowadzane przez nas dane są prawidłowe. Następnie wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem. To samo dotyczy wszelkich załączników, które powinny podpisane być przez każdego członka zarządu.

 Należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie, w którym musimy zgłosić zmiany do KRS, czyli 7 dni od zaistnienia zmiany.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Wynagrodzenie wspólników polski ład – zmiana umowy spółki

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że wprowadzenie zmian w umowie spółki (spółki z o.o.) pomoże ominąć Nowy Ład?

Odpowiedź eksperta: Tak, to prawda. Wprowadzenie dodatkowych zapisów w umowie spółki, aktualnie wydaje się jedynym rozwiązaniem, które pozwoli ominąć obowiązek odprowadzania 9% składki zdrowotnej, jaką nowe przepisy nakładają na wspólników spółki z o.o..

Już za kilka dni w życie wejdą zmiany w ramach programu rządowego Nowy Polski Ład. Przyniesie on wiele negatywnych skutków i nowych zobowiązań dla właścicieli firm w Polsce. Od nowego roku członkowie zarządu spółki z o.o., działający na mocy powołania, zostaną zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej. Spółka będzie potrącać tę składkę od ich wynagrodzenia brutto, co więcej nie będą mogli oni odliczyć jej od podatku.

Jeśli członkami zarządu są wspólnicy, istnieje możliwość uniknięcia nowego zobowiązania. Aby to zrobić należy wprowadzić zmiany w umowie podmiotu oraz zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli na mocy umowy wspólnik zostanie zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, nie będzie musiał odprowadzać składki. Za świadczenie otrzyma wynagrodzenie, które będzie opodatkowane według skali i będzie nieoskładkowane. Przepisy Polskiego Ładu nie przewidują konieczności odprowadzania składki w takiej sytuacji. Pozwoli to więc właścicielom firmy zatrzymać w kieszeni aż 9% pensji, jaką otrzymywali z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

9% składki zdrowotnej dla członków zarządu spółki

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że członkowie zarządu spółki będą płacić składkę zdrowotną?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład od 2022 roku wprowadza obowiązek opłacania składki zdrowotnej w wymiarze 9% od wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie uchwał o powołaniu przez członków zarządu spółki, jej prokurentów czy członków komisji rewizyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie płatnikiem składek i będzie musiała składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie deklaracje.

Nowe przepisy nie są korzystne i optymistyczne na właścicieli spółek z o.o., dlatego środowisko przedsiębiorców wraz z ekspertami, długo debatowali, co w tej sytuacji można zrobić.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest artykuł 176 KSH, który zezwala wspólnikom na otrzymywanie wynagrodzenia ze spółki zwolnionego ze składek ZUS na podstawie powtarzających się wykonywanych czynności. Członek Zarządu będący jednocześnie wspólnikiem może nadal pobierać ze spółki wynagrodzenie jednak zmieni się jego tytuł. Ważne jest, aby w umowie spółki został doprecyzowany zapis odnośnie rodzaju i zakresu czynności, a także ich cykliczności (nie mogą one dotyczyć wykonywania spraw związanych z zarządzaniem spółką).

Dodanie niestandardowych zapisów w umowie spółki wymaga skorzystania z usług Kancelarii Notarialnej. Czynności te związane są także z koniecznością zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – przeprowadzenia procesu aktualizacji. Proces ten będzie generował jednorazowy koszt dla spółki w wysokości kilkuset złotych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.