Posts tagged: zamknięcie spółki zoo

Zamknięcie spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak pozbyć się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zamknięcie spółki pomoc?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja jest podstawowym sposobem zakończenia działalności spółki. Proces ten jest bardzo sformalizowany i wiąże się z niemałymi kosztami. Prowadzi jednak do zakończenia bytu prawnego oraz trwałego wykreślenia spółki z KRS.

Przeprowadzając likwidację mamy też pewność, że po spółce nie pozostaną żadne niespłacone zobowiązania. Potencjalni wierzyciele mają przewidzianą w tym procesie drogę zgłaszania swoich roszczeń i jeśli jej nie wykorzystają do momentu podziału między wspólników, to nie będą już mieli możliwości zaspokojenia. Aby skorzystać z tej drogi, spółka musi być jednak w pełni wypłacona. Dla niewypłacalnych spółek przewidziane zostały inne ścieżki w postaci upadłości bądź restrukturyzacji.

Pierwszym istotnym krokiem na drodze do rozwiązania spółki jest otwarcie likwidacji. Następuje ono z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta musi zostać sporządzona przez notariusza i powinna wskazywać, kto będzie likwidatorem spółki.

W czasie likwidacji spółki to likwidatorzy są osobami uprawnionymi do reprezentowania spółki. Zarząd przestaje być organem spółki, a członkowie zarządu o ile nie zostaną likwidatorami, nie będą mieli prawa reprezentacji spółki. W trakcie likwidacji dodaje się oznaczenie “w likwidacji”.

Po otwarciu likwidacji likwidatorzy mają 15 dni na sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Wynika to z potrzeby urealnienia ich wartości.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego. Sąd wprowadza odpowiednie zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpisuje fakt otwarcia likwidacji, wykreśla zarząd.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń