Posts tagged: zakładanie spółki pomoc

Kompleksowa obsługa księgowa Kraków

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zadbać o firmową księgowość?

Odpowiedź eksperta:Prowadząc nasze biuro od wielu lat, mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju przedsiębiorstwami, które znajdowały się w różnych sytuacjach, etapach oraz w różnych kłopotach. Na przestrzeli tych lat zdobywania doświadczenia oraz jednocześnie świadczenia usług na rzecz Klientów, zauważyliśmy, iż tym, co może uratować wiele firm jest kompleksowa obsługa księgowa Kraków, która z pewnością zagwarantuje prawidłowość prowadzonych rozliczeń, jak również bezpieczeństwo firmowych danych.

Nie bez powodu mówi się, iż księgowość stanowi jednocześnie rozum i serce prowadzonej firmy. Prowadząc firmową księgowość w odpowiedni sposób, przedsiębiorca jest w stanie na bieżąco widzieć, w jakiej kondycji znajdują się finanse jego firmy, czy posiada płynność finansową oraz co najważniejsze – czy może pozwolić sobie na wdrażanie planowanej inwestycji.

Księgowość, która jak wspomniano nieco wcześniej stanowi istotny element prowadzonej firmy, potrafi nadwyrężyć nerwy niejednego przedsiębiorcy. Wszelkiego rodzaju procedury księgowe wiążą się z mocno skomplikowanymi przepisami i częstymi nowelizacjami, które wymagają „bycia” na bieżąco.

Jeśli zatem byliby Państwo zainteresowani ową usługą, zachęcamy do zapoznania się z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi dla Państwa zakres usługi oraz odpowie na wszystkie pojawiające się pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Dokumenty aktualizacyjne spółki KRS

Pytanie do eksperta: Dlaczego odpowiednio przygotowane dokumenty aktualizacyjne spółki KRS są tak ważne?

Odpowiedź eksperta:Przedsiębiorcy często zapominają o obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS. Jeżeli już zdecydują o dopełnieniu tych formalności, chcą zrobić to najszybciej jak to możliwe. Niestety w przypadku samodzielnej aktualizacji danych w KRS zdarza się, że procedura trwa wiele dni i ciągle pojawiają się nowe wnioski do uzupełnienia oraz złożenia.

Jak przyspieszyć procedurę i dopełnić obowiązki zgodnie z przepisami prawa? Najkorzystniejszym oraz najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy w imieniu przedsiębiorcy zajmą się przygotowaniem dokumentów oraz złożeniem ich w odpowiednim KRS.

Dokumenty aktualizacyjne spółki KRS sporządzone przez doświadczone grono specjalistów zawierają niezbędne informacje znacząco skracając całą procedurę aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasze biuro rachunkowe In-nova oferuje kompleksową pomoc w zakresie aktualizacji danych w KRS. Cenimy sobie przedsiębiorców, którzy dbają o odbiorców zewnętrznych korzystających z informacji ujawnianych w KRS. Chcemy pomóc im dbać o bezpieczeństwo spółki na rynku. Z tego powodu do swojej oferty usług wprowadziliśmy pomoc w aktualizacji danych w KRS, która maksymalnie odciążą przedsiębiorców o formalności związanych ze zmianą danych.

Wszystkich zainteresowanych szczegółową ofertą w zakresie aktualizacji danych w KRS zachęcamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania dotyczące świadczonych przez nas usług oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące współpracy.

Pomoc w przygotowaniu umowy spółki

Pytanie do eksperta:

Odpowiedź eksperta: Czy pomoc w przygotowaniu umowy spółki może okazać się niezbędna przy zakładaniu spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych regulowanych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoby wybierające spółkę z o.o. jako filar swojej działalności muszą również zwrócić uwagę na minimalny kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł oraz obowiązki wynikające z właściwego sporządzenia umowy spółki.

Procedura rejestracji spółki z o.o. może zostać przeprowadzona w sposób tradycyjny (papierowy) jak również elektroniczny przy zastosowaniu systemu S24. W obydwu przypadkach obowiązkowym elementem założenia podmiotu jest sporządzenie umowy spółki określającej jej późniejsze funkcjonowanie na rynku. Obowiązkowym jest, aby umowa spółki z o.o. była sporządzona w formie aktu notarialnego. W przypadku elektronicznej rejestracji spółki należy skorzystać z dostępnego w systemie wzorca (brak możliwości wprowadzania dodatkowych zapisów w umowie).

Umowa spółki z o.o. musi określać:

– nazwę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki z o.o.,
– wysokość kapitału zakładowego,
– czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Wielu przyszłych przedsiębiorców decyduje się na pomoc w przygotowaniu umowy spółki, ponieważ odpowiednio sporządzona oraz zawierająca wszystkie wymagane elementy pozwala bezpiecznie założyć spółkę. Istotnie należy również zaznaczyć, że zapisy umowy spółki powinny zostać odpowiednio przemyślane, ponieważ każda zmiana w umowie spółki z o.o. również generuje koszty notarialne.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 pomoc w przygotowaniu umowy spółki

Proste spółki akcyjne rejestracja online

Pytanie do eksperta: Czy proste spółki akcyjne rejestracja online musi zawierać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Odpowiedź eksperta: Ostatnim etapem zarówno przy rejestracji tradycyjnej, jak i internetowej jest uzyskanie wpisu do KRS. W tym celu zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Krajowego Sądu Rejestrowego podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o wpis Prostej Spółki Akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zawierać:
– firmę, siedzibę i adres spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– liczbę akcji,
– jeśli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
– jeśli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, zaznaczenie tych okoliczności,
– wysokość kapitału akcyjnego,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności,
– nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
– nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeśli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
– jeśli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, oznaczenie tego pisma.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka jawna

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka jawna?

Odpowiedź eksperta:Spółka jawna to osobowy podmiot prawa handlowego. Jego zasady uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Jako osobowe przedsiębiorstwo spółka nie posiada osobowości prawnej, bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków.

Jej prowadzenie polecane jest osobom, które planują wykonywać w małej lub w średniej skali działalność o niewielkim stopniu ryzyka.

Każdy ze wspólników w spółce jawnej odpowiada za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem z pozostałymi wspólnikami i ze spółką oraz każda z odpowiedzialnych za przedsiębiorstwo osób zobowiązana jest do wnoszenia określonych w umowie wkładów, które następnie przekładane są na prawa wspólników do udziału w zyskach i stratach spółki. W zakres czynności, jakie pełnią w spółce wspólnicy zalicza się wszelkie zadania, które nie przekraczają zwykłych czynności spółki. Do najważniejszych należą prawo do reprezentowania, prawo do prowadzenia spraw, do równego udziału w zyskach, do corocznego żądania wypłacania odsetek, do żądania rozwiązania spółki oraz do wypłaty udziału w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej.

W przypadku spółki jawnej to podatnicy są podatnikami, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podmiot osobowy w postaci spółki jawnej założony może zostać przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. W tym celu sporządzić należy umowę, która zawarta musi zostać na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy Kodeksu określają, że w umowie spółki znaleźć się powinna nazwa firmy, przedmiot działalności, określona liczba wkładów, siedziba oraz czas trwania. Umowa zawiązana zostaje pomiędzy wspólnikami także jako element obowiązkowy w do złożenia w rejestrze przedsiębiorców.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak założyć P.S.A.?

Odpowiedź eksperta: Prostą spółkę akcyjną można zarejestrować w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Decyzja o tym, w jaki sposób zarejestrują Państwo spółkę, musi zostać podjęta już na etapie zawierania umowy spółki.

Jeśli skorzystają Państwo z systemu S24 – rejestrację przeprowadzicie on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów. Rejestracja w trybie S24 będzie kosztowała nas tylko opłatę sądową. Płatność zostanie pobrana elektronicznie. Opłacony wniosek trafi do wybranego przez Państwa sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby.

Jeśli zawrą Państwo umowę spółki u notariusza, dokumenty wymagane do rejestracji powinni złożyć Państwo w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie kosztować trochę więcej niż w przypadku online, a wpłacić powinieneś ją na rachunek bankowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się Prosta Spółka Akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki handlowej. P.S.A. została stworzona na prostych i przejrzystych zasadach. Połączenie najważniejszych cech spółki kapitałowej i spółki osobowej ma być koncepcją idealną dla startupów.

Podstawowe założenia P.S.A. – etapy tworzenia Prostej Spółki Akcyjnej:
1. Zawarcie umowy spółki.
2. Ustanowienie organów spółki.
3. Pokrycie kapitału akcyjnego.
4. Wpis do rejestru.

Projekt przewiduje swobodę akcjonariuszy w zakresie kształtowania treści umowy spółki. Wskazuje, że dana kwestia może zostać odmiennie uregulowana w umowie spółki lub nawet w regulaminie danego organu spółki.

Struktura majątkowa P.S.A.

W Prostej Spółce Akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, który ma stanowić alternatywę dla kapitału zakładowego występującego w spółkach kapitałowych. Na kapitał akcyjny przeznacza się wniesione na pokrycie akcji wkłady pieniężne oraz niepieniężne oraz, że jego minimalna wysokość stanowi 1 złoty. Wysokość kapitału określana jest przez zarząd na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, z wyłączeniem wkładów, które nie mają zdolności aportowej. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określona w umowie spółki, w związku z tym zmiana jego wysokości nie będzie skutkowała koniecznością zmiany umowy spółki.

Bezterminowe akcje

Akcje w Prostej Spółce Akcyjnej powinny zostać wniesione do jednostki w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru. P.S.A. może więc istnieć przez trzy lata bez jakiegokolwiek zaangażowania kapitału akcyjnego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot kapitałowy. W celu utworzenia tego przedsiębiorstwa niezbędne jest sporządzenie umowy oraz zebranie kapitału w wysokości pięciu tysięcy złotych.

 

Spółkę z o.o. zakładają przedsiębiorcy ze względu na to, że jest korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Do jej podstawowych cech zalicza się, że spółka posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania.

Umowę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca formularza na portalu S24. Prawidłowo sporządzona umowa spółki, bez znaczenia na rodzaj formy prawnej zawierać powinna elementy takie jak – siedzibę, która inaczej jest miejscowością oraz adresem dla firmy. Według tego adresu określa się także Urząd Skarbowy, odpowiedni dla rozliczeń podatku dochodowego przez spółkę.

Kolejnym elementem, równie ważnym jest przedmiot działalności. W celu określenia przedmiotu używa się specjalnych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD.

Poza samym oznaczeniem adresu i nazwy dla firmy niezbędne jest także zawarcie w dokumentach kwestii, które znacząco wpłyną na jej funkcjonowanie – udziały wspólników, liczbę nominalną udziałów, czas trwania spółki oraz zasady podwyższania kapitału i zbywania udziałów.

W czasie trwania działalności gospodarczej możliwe jest wprowadzanie zmian w dokumentach spółki, jednak każda modyfikacja powinna zawierać formę pisemną, być uchwalona przez wspólników, a także zgłoszona w rejestrze sądowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc

Pytanie do eksperta: Po co zakładać w Polsce oddział spółki zagranicznej? Czy jest możliwość prowadzenie jednostki bez otwartego oddziału?

Odpowiedź eksperta: Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc eksperta może okazać się niezbędna, ze względu na sformalizowaną procedurę rejestracyjną.

Oddział przedsiębiorstwa to jednostka założona przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia działalności w innym miejscu – na terenie kraju lub za granicą. Oddział przedsiębiorstwa tworzy się, by rozszerzać działalność produkcyjną. Ma on przede wszystkim rozpocząć dystrybucję towarów lub usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo. Co ważne muszą one zajmować się dokładnie tym samym i działać w tej samej branży, co przedsiębiorstwo.

Oddział firmy w innych państwach tworzy się zgodnie z zasadami zawartymi w wielostronnych umowach międzynarodowych lub umowach dwustronnych. Według polskiego prawa przedsiębiorcy zakładający oddziały zobowiązani są wpisać je do rejestru przedsiębiorców. Dopiero po dokonaniu wpisu można rozpocząć działalność.

Przedsiębiorcy zagraniczni powinni oprócz tego dopełnić kilku ważnych obowiązków, wskazanych przez ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych.

Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych podlegają szczególnemu nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki. W niektórych wypadkach może on wydać decyzję o likwidacji oddziału. Wtedy ma on obowiązek zawiadomić osobę reprezentującą przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku do wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, a odpisy odpowiednich dokumentów przesłać również do właściwego sądu rejestrowego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka zo.o.

Pytanie do eksperta: Czemu tak popularna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi w polskim prawie jedną z form prawnych, jaką przedsiębiorcy mogą prowadzić. Kapitałowa spółka handlowa założona może być przez jedną bądź większą liczbę osób. Tworzona jest z reguły dla realizacji każdego, prawnie dozwolonego celu.

Żeby spółka z o.o. mogła powstać i działać, niezbędne jest sporządzenie w tym celu umowy spółki lub aktu założycielskiego. Podmiot gospodarczy posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądową – podsumowując podmiot ten może we własnym imieniu nabywać prawa, własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną.

Cechami charakterystycznymi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest ponoszenie przez podmiot odpowiedzialności za zobowiązania całym swoim majątkiem oraz niski kapitał zakładowy. Obligatoryjnie spółka z o.o. posiadać musi organy, w skład których wchodzą zarząd, zgromadzenie wspólników, a w niektórych przypadkach także rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, a więc kapitał zakładowy stanowi w niej najistotniejszą kwestię. Wspólnicy w celu założenia spółki wnoszą wkłady, które stanowią zabezpieczenie jej bytu. Kapitał jest to inaczej majątek przedsiębiorstwa, które to musi go utrzymywać bez możliwości podziału pomiędzy wspólników. W czasie istnienia spółki kapitał może być podwyższany lub obniżany – zmiany te bezpośrednio wpływają na ilość udziałów.

Podsumowując, spółka z o.o. to podmiot, który warto jest prowadzić, ponieważ posiada korzystne uprawnienia dla wspólników, niski kapitał zakładowy oraz zalety płynące z jej osobowości prawnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona może być przez przedsiębiorców zarówno w większym, średnim oraz małym zakresie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń