Posts tagged: zakładanie spółki pomoc

Minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się Prosta Spółka Akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki handlowej. P.S.A. została stworzona na prostych i przejrzystych zasadach. Połączenie najważniejszych cech spółki kapitałowej i spółki osobowej ma być koncepcją idealną dla startupów.

Podstawowe założenia P.S.A. – etapy tworzenia Prostej Spółki Akcyjnej:
1. Zawarcie umowy spółki.
2. Ustanowienie organów spółki.
3. Pokrycie kapitału akcyjnego.
4. Wpis do rejestru.

Projekt przewiduje swobodę akcjonariuszy w zakresie kształtowania treści umowy spółki. Wskazuje, że dana kwestia może zostać odmiennie uregulowana w umowie spółki lub nawet w regulaminie danego organu spółki.

Struktura majątkowa P.S.A.

W Prostej Spółce Akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, który ma stanowić alternatywę dla kapitału zakładowego występującego w spółkach kapitałowych. Na kapitał akcyjny przeznacza się wniesione na pokrycie akcji wkłady pieniężne oraz niepieniężne oraz, że jego minimalna wysokość stanowi 1 złoty. Wysokość kapitału określana jest przez zarząd na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, z wyłączeniem wkładów, które nie mają zdolności aportowej. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określona w umowie spółki, w związku z tym zmiana jego wysokości nie będzie skutkowała koniecznością zmiany umowy spółki.

Bezterminowe akcje

Akcje w Prostej Spółce Akcyjnej powinny zostać wniesione do jednostki w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru. P.S.A. może więc istnieć przez trzy lata bez jakiegokolwiek zaangażowania kapitału akcyjnego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot kapitałowy. W celu utworzenia tego przedsiębiorstwa niezbędne jest sporządzenie umowy oraz zebranie kapitału w wysokości pięciu tysięcy złotych.

 

Spółkę z o.o. zakładają przedsiębiorcy ze względu na to, że jest korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Do jej podstawowych cech zalicza się, że spółka posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania.

Umowę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca formularza na portalu S24. Prawidłowo sporządzona umowa spółki, bez znaczenia na rodzaj formy prawnej zawierać powinna elementy takie jak – siedzibę, która inaczej jest miejscowością oraz adresem dla firmy. Według tego adresu określa się także Urząd Skarbowy, odpowiedni dla rozliczeń podatku dochodowego przez spółkę.

Kolejnym elementem, równie ważnym jest przedmiot działalności. W celu określenia przedmiotu używa się specjalnych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD.

Poza samym oznaczeniem adresu i nazwy dla firmy niezbędne jest także zawarcie w dokumentach kwestii, które znacząco wpłyną na jej funkcjonowanie – udziały wspólników, liczbę nominalną udziałów, czas trwania spółki oraz zasady podwyższania kapitału i zbywania udziałów.

W czasie trwania działalności gospodarczej możliwe jest wprowadzanie zmian w dokumentach spółki, jednak każda modyfikacja powinna zawierać formę pisemną, być uchwalona przez wspólników, a także zgłoszona w rejestrze sądowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc

Pytanie do eksperta: Po co zakładać w Polsce oddział spółki zagranicznej? Czy jest możliwość prowadzenie jednostki bez otwartego oddziału?

Odpowiedź eksperta: Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc eksperta może okazać się niezbędna, ze względu na sformalizowaną procedurę rejestracyjną.

Oddział przedsiębiorstwa to jednostka założona przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia działalności w innym miejscu – na terenie kraju lub za granicą. Oddział przedsiębiorstwa tworzy się, by rozszerzać działalność produkcyjną. Ma on przede wszystkim rozpocząć dystrybucję towarów lub usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo. Co ważne muszą one zajmować się dokładnie tym samym i działać w tej samej branży, co przedsiębiorstwo.

Oddział firmy w innych państwach tworzy się zgodnie z zasadami zawartymi w wielostronnych umowach międzynarodowych lub umowach dwustronnych. Według polskiego prawa przedsiębiorcy zakładający oddziały zobowiązani są wpisać je do rejestru przedsiębiorców. Dopiero po dokonaniu wpisu można rozpocząć działalność.

Przedsiębiorcy zagraniczni powinni oprócz tego dopełnić kilku ważnych obowiązków, wskazanych przez ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych.

Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych podlegają szczególnemu nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki. W niektórych wypadkach może on wydać decyzję o likwidacji oddziału. Wtedy ma on obowiązek zawiadomić osobę reprezentującą przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku do wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, a odpisy odpowiednich dokumentów przesłać również do właściwego sądu rejestrowego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka zo.o.

Pytanie do eksperta: Czemu tak popularna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi w polskim prawie jedną z form prawnych, jaką przedsiębiorcy mogą prowadzić. Kapitałowa spółka handlowa założona może być przez jedną bądź większą liczbę osób. Tworzona jest z reguły dla realizacji każdego, prawnie dozwolonego celu.

Żeby spółka z o.o. mogła powstać i działać, niezbędne jest sporządzenie w tym celu umowy spółki lub aktu założycielskiego. Podmiot gospodarczy posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądową – podsumowując podmiot ten może we własnym imieniu nabywać prawa, własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną.

Cechami charakterystycznymi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest ponoszenie przez podmiot odpowiedzialności za zobowiązania całym swoim majątkiem oraz niski kapitał zakładowy. Obligatoryjnie spółka z o.o. posiadać musi organy, w skład których wchodzą zarząd, zgromadzenie wspólników, a w niektórych przypadkach także rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, a więc kapitał zakładowy stanowi w niej najistotniejszą kwestię. Wspólnicy w celu założenia spółki wnoszą wkłady, które stanowią zabezpieczenie jej bytu. Kapitał jest to inaczej majątek przedsiębiorstwa, które to musi go utrzymywać bez możliwości podziału pomiędzy wspólników. W czasie istnienia spółki kapitał może być podwyższany lub obniżany – zmiany te bezpośrednio wpływają na ilość udziałów.

Podsumowując, spółka z o.o. to podmiot, który warto jest prowadzić, ponieważ posiada korzystne uprawnienia dla wspólników, niski kapitał zakładowy oraz zalety płynące z jej osobowości prawnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona może być przez przedsiębiorców zarówno w większym, średnim oraz małym zakresie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jednoosobowa spółka z o.o

Pytanie do eksperta: Czym jest jednoosobowa spółka i czy opłaca się ją zakładać?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobową spółką może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, w której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza. Spółka z o.o. może uzyskać status jednoosobowej firmy za pomocą dwóch sposobów – pierwotnego oraz wtórnego. O pierwotnym mówi się w momencie, gdy utworzono i zarejestrowany został przez jedną osobę. Uzyskanie przymiotu jednoosobowej może mieć również charakter wtórny. Dzieje się tak w momencie, gdy wskutek podejmowanych czynności prawnych jedna osoba skupia w swoim ręku wszelkie udziały, podzielone wcześniej pomiędzy wspólników.

Status wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. wygląda w taki sam sposób, jak przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową firmę. Przedsiębiorca nadal musi więc opłacać składki ZUS oraz stosować podwójne opodatkowanie. Jeżeli wspólnik jednoosobowej spółki planuję wypłatę dywidendy, to wówczas zobowiązany będzie do zapłaty z tego tytułu podatku, w wysokości 19%. Podsumowując, wadą jednoosobowej firmy jest obowiązek płacenia podwójnego podatku – pierwszy, od zysku spółki, a drugi podczas wypłaty dywidendy.

Jednoosobowa spółka z o.o. jest korzystną formą do prowadzenia biznesu. Jej konstrukcja znajduje szerokie zastosowanie w biznesie. Firma prowadzona przez jedynego wspólnika używana jest do tworzenia spółek celowych. Rozpoczynając tego typu przedsięwzięcie przedsiębiorca otrzymuje możliwość łatwiejszego zarządzania firmą oraz możliwość oddzielenia spraw związanych z inwestycją do odrębnego podmiotu gospodarczego. W rezultacie przedsiębiorca może chronić swój majątek, jeżeli podejmie się założenia spółki celowej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Przeprowadzenie rejestracji spółki Warszawa

Pytanie do eksperta: Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy miasto, w którym przeprowadzę rejestrację ma znaczenie dla mojej późniejszej działalności?

Odpowiedź eksperta:Rejestracji spółki dokonuje się w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. Oznacza to, że rejestrując spółkę w Warszawie, czy też Krakowie to właśnie te miasta będą stanowiły siedzibę założonej działalności.

Siedziba ma ogromne znaczenie w kontaktach handlowych. Firmy, których siedziba ulokowana jest w dużym, prestiżowym mieście cieszą się o wiele większą wiarygodnością w otoczeniu biznesowym. Tym samym zostają obdarzone o wiele większym zaufaniem nie tylko przez Klientów, ale także kontrahentów, co szczególne znaczenie ma podczas rozpoczynania działalności.

W Polsce najbardziej pożądaną lokalizację dla siedziby spółki stanowi Warszawa. Niestety samodzielne przeprowadzenie rejestracji w stolicy wiąże się z szeregiem niedogodności takich jak liczne formalnościami oraz długi czas, który musimy poświęcić ich dopełnieniu. Kwestie związane z biurokracją na szczęście możemy niemal całkowicie pominąć. Sposobem na to jest zakup gotowej spółki z siedzibą w Warszawie.

Gotowa spółka jest podmiotem gospodarczym przygotowanym do natychmiastowej działalności. Wyposażona jest zatem w numery NIP, KRS i REGON, kapitał zakładowy oraz komplet dokumentów. Kupując gotową spółkę jej właścicielami stajemy się już w zaledwie jedną dobę, a naszym jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na jej umowie w obecności notariusza.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem gotowej spółki z o.o. zarejestrowanej w Warszawie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią ofertę naszej firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Koszty założenia spółki w Polsce

Pytanie do eksperta: Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: W swojej pracy bardzo często spotykamy się z pytaniami odnośnie tego, jakie koszty wiążą się z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przejdźmy zatem do omówienia tej kwestii, aby wszystko stało się jasne.

Na wstępie pragniemy napisać, iż największym kosztem przy zakładaniu własnej działalności wiążę się z koniecznością pokrycia kapitału zakładowego. Należy mieć na uwadze, że we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały uregulowane w całości.

UWAGA! Bez pokrycia wkładów na kapitał zakładowy, nie ma możliwości zakończenia procedury zakładania spółki.

Zważając na koszty założenia spółki w Polsce, bardzo korzystnym rozwiązaniem okazuje się jej rejestracja za pomocą systemu S24, który umożliwia założenie spółki elektronicznie, bez obowiązkowej wizyty u notariusza. Śmiało można napisać, iż koszty założenia spółki w Polsce wówczas są znacznie niższe, a spółka zostaje założona w większości przypadków w 1 dzień roboczy. Dla porównania – założenie spółki w sposób tradycyjny jest drogi i przeważnie trwa 3-4 tygodni.

Jeśli interesują Państwa koszty założenia spółki w Polsce, a powyższy artykuł okazał się niewystarczający, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który dołoży wszelkich starań, aby rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółek Opole

Pytanie do eksperta: Interesuje mnie rejestracja spółki z o.o. w Warszawie. W jaki sposób mogę założyć taką spółkę?

Odpowiedź eksperta: Jak wygląda rejestracja spółek Opole? Wszystko zależy od metody jaką chcą to Państwo uczynić. Podmiot można zarejestrować w drodze procedur tradycyjnych, czyli udając się do odpowiedniego urzędu, gdzie należy wypełnić kilka formularzy i uiścić odpowiednie opłaty związane z wpisaniem podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym przypadku wymagane jest również opłacenie taksy notarialnej, ponieważ umowa spółki jest sporządzana w formie aktu notarialnego. Cały ten proces może trwać nawet do trzech tygodni.

Rejestracja spółek Opole za pośrednictwem Internetu jest mniej skomplikowana i dużo szybsza. Wypełnienie wniosku nie wymaga wiele czasu, a wszystkich opłat mogą Państwo dokonać przez serwis on-line i w dodatku zaoszczędzić prawie połowę kosztów metody tradycyjnej. Warto też dodać, że decyzję otrzymają Państwo już następnego dnia.

Czy rejestracja spółek Opole jest skomplikowana? Oczywiście, że nie, o ile wybiorą Państwo odpowiednią dla siebie metodę, podejmując decyzję warto zwrócić uwagę na koszty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zadzwoń