Posts tagged: zakładanie spółek

Prosta spółka akcyjna plusy

Pytanie do eksperta: Jakie ma prosta spółka akcyjna plusy?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna ma być nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki. Ma ona łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji między wspólnikami, jak i o system zarządzania taką spółką.

Prosta Spółka Akcyjna plusy – najważniejsze założenia:
1. Brak kapitału zakładowego – w PSA funkcjonuje kapitał akcyjny, którego minimalna wysokość to 1 zł.

2. Wkładem może być świadczenie pracy lub usług – wkładem do spółki może być wszelki wkład mający wartość majątkową. Akcjonariusz ma aż 3 lata na pełne wniesienie deklarowanego wkładu pieniężnego.

3. Możliwość rejestracji spółki przez Internet – w P.S.A. istnieje możliwość podejmowania uchwał, przez wszystkie organy, drogą internetową.

4. Dwa modele struktury organów – w pierwszym modelu w spółce funkcjonuje zarząd i zgromadzenie wspólników, czasami rada nadzorcza. W drugim rada dyrektorów i zgromadzenia wspólników. Rada dyrektorów łączy kompetencje zarządu i rady nadzorczej.

5. Łatwa likwidacja spółki – wystarczy dokonanie jednokrotnego ogłoszenia o otwarciu likwidacji, a wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń względem spółki.

6. Możliwość sądowego orzeczenia o ustąpieniu ze spółki – możliwość wystąpienia przez akcjonariusza do sądu z pozwem o orzeczenie jego ustąpienia ze spółki za spłatą jego wkładów przez pozostałych akcjonariuszy.

7. Członkowie rady dyrektorów nie ponoszą odpowiedzialności – członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki na takich samych zasadach, jak w spółce z o.o. Za zobowiązania te nie ponoszą odpowiedzialności członkowie rady dyrektorów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółka partnerska

Pytanie do eksperta: Czy opłaca się prowadzić spółkę partnerską?

Odpowiedź eksperta:Spółkę partnerską poleca się przedsiębiorcom, którzy są przedstawicielami wolnych zawodów i chcą wspólnie prowadzić działalność. Partnerami w takim podmiocie gospodarczym mogą być osoby, które uprawnione zostały do wykonania zawodu adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty lub weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego oraz tłumacza przysięgłego.

Osobowa spółka handlowa nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka odpowiada za długi oraz zobowiązania swoim majątkiem, dlatego partner nie ponosi odpowiedzialności za zadłużenia firmy powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu. W kwestii reprezentacji właściciele spółki mają prawo do jej reprezentacji, ale czasami w umowie zawarte zostaje, że prowadzenie i reprezentacja powierzona zostaje zarządowi. Ukształtowane w ten sposób przedsiębiorstwo uwzględnia specyfikę wykonywania działalności gospodarczej w ramach wolnego zawodu – dlatego wspólnikami, zwanymi dalej partnerami mogą zostać jedynie osoby fizyczne.

W kwestii podatku spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo podlega podziałowi pomiędzy wspólników, a to również co do zasady nakłada na wspólników obowiązek opłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka partnerska jest podmiotem, który podobnie jak każdy inny biznes wymaga sporządzenia umowy oraz dokonana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot kapitałowy. W celu utworzenia tego przedsiębiorstwa niezbędne jest sporządzenie umowy oraz zebranie kapitału w wysokości pięciu tysięcy złotych.

 

Spółkę z o.o. zakładają przedsiębiorcy ze względu na to, że jest korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Do jej podstawowych cech zalicza się, że spółka posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania.

Umowę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca formularza na portalu S24. Prawidłowo sporządzona umowa spółki, bez znaczenia na rodzaj formy prawnej zawierać powinna elementy takie jak – siedzibę, która inaczej jest miejscowością oraz adresem dla firmy. Według tego adresu określa się także Urząd Skarbowy, odpowiedni dla rozliczeń podatku dochodowego przez spółkę.

Kolejnym elementem, równie ważnym jest przedmiot działalności. W celu określenia przedmiotu używa się specjalnych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD.

Poza samym oznaczeniem adresu i nazwy dla firmy niezbędne jest także zawarcie w dokumentach kwestii, które znacząco wpłyną na jej funkcjonowanie – udziały wspólników, liczbę nominalną udziałów, czas trwania spółki oraz zasady podwyższania kapitału i zbywania udziałów.

W czasie trwania działalności gospodarczej możliwe jest wprowadzanie zmian w dokumentach spółki, jednak każda modyfikacja powinna zawierać formę pisemną, być uchwalona przez wspólników, a także zgłoszona w rejestrze sądowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc

Pytanie do eksperta: Po co zakładać w Polsce oddział spółki zagranicznej? Czy jest możliwość prowadzenie jednostki bez otwartego oddziału?

Odpowiedź eksperta: Otwarcie oddziału firmy zagranicznej pomoc eksperta może okazać się niezbędna, ze względu na sformalizowaną procedurę rejestracyjną.

Oddział przedsiębiorstwa to jednostka założona przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia działalności w innym miejscu – na terenie kraju lub za granicą. Oddział przedsiębiorstwa tworzy się, by rozszerzać działalność produkcyjną. Ma on przede wszystkim rozpocząć dystrybucję towarów lub usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo. Co ważne muszą one zajmować się dokładnie tym samym i działać w tej samej branży, co przedsiębiorstwo.

Oddział firmy w innych państwach tworzy się zgodnie z zasadami zawartymi w wielostronnych umowach międzynarodowych lub umowach dwustronnych. Według polskiego prawa przedsiębiorcy zakładający oddziały zobowiązani są wpisać je do rejestru przedsiębiorców. Dopiero po dokonaniu wpisu można rozpocząć działalność.

Przedsiębiorcy zagraniczni powinni oprócz tego dopełnić kilku ważnych obowiązków, wskazanych przez ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych.

Oddziały przedsiębiorstw zagranicznych podlegają szczególnemu nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki. W niektórych wypadkach może on wydać decyzję o likwidacji oddziału. Wtedy ma on obowiązek zawiadomić osobę reprezentującą przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku do wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, a odpisy odpowiednich dokumentów przesłać również do właściwego sądu rejestrowego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka zo.o.

Pytanie do eksperta: Czemu tak popularna jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi w polskim prawie jedną z form prawnych, jaką przedsiębiorcy mogą prowadzić. Kapitałowa spółka handlowa założona może być przez jedną bądź większą liczbę osób. Tworzona jest z reguły dla realizacji każdego, prawnie dozwolonego celu.

Żeby spółka z o.o. mogła powstać i działać, niezbędne jest sporządzenie w tym celu umowy spółki lub aktu założycielskiego. Podmiot gospodarczy posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądową – podsumowując podmiot ten może we własnym imieniu nabywać prawa, własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną.

Cechami charakterystycznymi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest ponoszenie przez podmiot odpowiedzialności za zobowiązania całym swoim majątkiem oraz niski kapitał zakładowy. Obligatoryjnie spółka z o.o. posiadać musi organy, w skład których wchodzą zarząd, zgromadzenie wspólników, a w niektórych przypadkach także rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, a więc kapitał zakładowy stanowi w niej najistotniejszą kwestię. Wspólnicy w celu założenia spółki wnoszą wkłady, które stanowią zabezpieczenie jej bytu. Kapitał jest to inaczej majątek przedsiębiorstwa, które to musi go utrzymywać bez możliwości podziału pomiędzy wspólników. W czasie istnienia spółki kapitał może być podwyższany lub obniżany – zmiany te bezpośrednio wpływają na ilość udziałów.

Podsumowując, spółka z o.o. to podmiot, który warto jest prowadzić, ponieważ posiada korzystne uprawnienia dla wspólników, niski kapitał zakładowy oraz zalety płynące z jej osobowości prawnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona może być przez przedsiębiorców zarówno w większym, średnim oraz małym zakresie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce krok po kroku

Pytanie do eksperta: Czy otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce krok po kroku jest skomplikowaną procedurą prawną? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na otwarcie oddziału firmy?

Odpowiedź eksperta: Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP wymaga utworzenia oddziału firmy. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu.

Złożenie wniosku o wpis do KRS wymaga przedłożenia takich informacji, jak:
– imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
– poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentacji
– jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
– dowód uiszczenia wpisu sądowego oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– wniosek o wpis do systemu REGON
– zgłoszenie identyfikacyjnego NIP

Klienci naszego biura mogą liczyć na solidną pomoc w zakresie otwarcie oddziału firmy zagranicznej w Polsce krok po kroku. Przeprowadzimy całą procedurę otwarcia oddziału na terytorium Polski. Przygotujemy odpowiednią dokumentację, złożymy w urzędach. Postaramy się, aby czas otworzenia oddziału skrócić do minimum.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty przygotowanej przez nasze biuro rachunkowe. Solidna pomoc specjalistów księgowych, podatkowych i prawnych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jednoosobowa spółka z o.o

Pytanie do eksperta: Czym jest jednoosobowa spółka i czy opłaca się ją zakładać?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobową spółką może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, w której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza. Spółka z o.o. może uzyskać status jednoosobowej firmy za pomocą dwóch sposobów – pierwotnego oraz wtórnego. O pierwotnym mówi się w momencie, gdy utworzono i zarejestrowany został przez jedną osobę. Uzyskanie przymiotu jednoosobowej może mieć również charakter wtórny. Dzieje się tak w momencie, gdy wskutek podejmowanych czynności prawnych jedna osoba skupia w swoim ręku wszelkie udziały, podzielone wcześniej pomiędzy wspólników.

Status wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. wygląda w taki sam sposób, jak przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową firmę. Przedsiębiorca nadal musi więc opłacać składki ZUS oraz stosować podwójne opodatkowanie. Jeżeli wspólnik jednoosobowej spółki planuję wypłatę dywidendy, to wówczas zobowiązany będzie do zapłaty z tego tytułu podatku, w wysokości 19%. Podsumowując, wadą jednoosobowej firmy jest obowiązek płacenia podwójnego podatku – pierwszy, od zysku spółki, a drugi podczas wypłaty dywidendy.

Jednoosobowa spółka z o.o. jest korzystną formą do prowadzenia biznesu. Jej konstrukcja znajduje szerokie zastosowanie w biznesie. Firma prowadzona przez jedynego wspólnika używana jest do tworzenia spółek celowych. Rozpoczynając tego typu przedsięwzięcie przedsiębiorca otrzymuje możliwość łatwiejszego zarządzania firmą oraz możliwość oddzielenia spraw związanych z inwestycją do odrębnego podmiotu gospodarczego. W rezultacie przedsiębiorca może chronić swój majątek, jeżeli podejmie się założenia spółki celowej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Celowa spółka

Pytanie do eksperta: Po co powołuje się spółkę celową?

Odpowiedź eksperta: Spółka celowa to podmiot, który powoływany jest do realizacji konkretnych celów postawionych przez wspólników – najczęściej sponsorów projektu. Celem przedsięwzięcia może być realizacja projektu inwestycyjnego lub przeprowadzenie operacji gospodarczej. Konsorcjum najczęściej powstaje w przypadku realizowania inwestycji czaso- oraz kapitałochłonnych – związanych z infrastrukturą drogową, energetyką czy ochroną środowiska. W tym celu realizatorzy projektu powołują do życia nowy podmiot gospodarczy, który od samego początku ukierunkowany zostaje do osiągnięcia założonego z góry celu gospodarczego. Wypełnienie celu z kolei oznacza sukces organizacji. Koło spółki celowej najczęściej pojawia się podmiot powiązany, inaczej nazywany spółką matką. Rozwiązanie w postaci powiązania tych dwóch przedsiębiorstw ze sobą pozwala ograniczyć ryzyko, jakie związane jest z uczestnictwem w projekcie oraz umożliwia łatwiejsze uzyskanie przez bank kredytu.

Spółka celowa, jako niezależny podmiot prawa handlowego posiada własny majątek oraz strukturę organizacyjną. Najczęściej formą prawną, która zostaje spółką celową jest podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością lub podmiot komandytowy. Charakterystyczne cechy dla spółek celowych to powiązanie z innym przedsiębiorstwem jako jednostka zależna, brak dysponowania aktywami niefinansowymi, brak najmowania pracowników, obecność fizyczna ograniczona do jedynie znaku potwierdzającego miejsce rejestracji. W kwestii finansowych spółka celowa ma możliwość zaciągania większych kredytów w stosunku do przedsiębiorstwa macierzystego, a samo kredytowanie nie odbywa się w oparciu o przeszłość finansową.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sp z o.o. kapitał

Pytanie do eksperta: Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy, jakie muszę pokryć w celu założenia spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych, a jego minimalna wysokość zależy od formy prawnej. Przedsiębiorca podczas sporządzania aktu notarialnego zobligowany jest do podania kwoty, jaką stanowić będzie kapitał w spółce.

Kapitał zakładowy to inaczej wkłady, jakie wspólnicy wnieśli w formie pieniężnej lub w formie aportu. Po zgromadzeniu wniesionego majątku zostaje on przeznaczony na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki, tak więc dla podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna kwota kapitału wynosi 5 tysięcy złotych, a dla spółki komandytowo-akcyjnej – 50 tysięcy złotych i dla spółki akcyjnej aż 100 tysięcy złotych.

Jeżeli spółka z o.o. zakładana była w sposób tradycyjny, to niezbędne będzie oprócz pokrycia kapitału także sporządzenie oświadczenia wszystkich członków zarządu spółki z o.o. o wniesieniu wkładów w całości. W przypadku przedsiębiorstwa zakładanego za pośrednictwem portalu S24 wspólnicy mają możliwość jedynie wniesienia wkładów w formie pieniężnej oraz również sporządzenie oświadczenia i złożenia osobiście, nie za pośrednictwem internetu do sądu rejestrowego.

Wkłady wniesione przez wspólników na pokrycie kapitału mają na celu służyć finansowaniu działalności spółki. W toku działalności spółki wkłady podlegać mogą tak zwanej surogacji, co znaczy, że zastępowane zostaną innymi składnikami majątkowymi. Wspólnicy nie mają jednak prawa otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rejestracja spółek Łódź

Pytanie do eksperta: Jakie są zalety rejestracji spółki sposobem tradycyjnym oraz uproszczonym?

Odpowiedź eksperta: Decydując się na samodzielne założenie własnej firmy do wyboru przedsiębiorca ma rejestrację podmiotu gospodarczego tradycyjnie lub w sposób uproszczony. Tradycyjny sposób zawiązania spółki wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniego dokumentu w postaci aktu notarialnego. Sama procedura trwa z reguły kilka tygodni i wymaga składania odpowiedniej dokumentacji do urzędów. W celu zawarcia statutu spółki niezbędna jest także wizyta u notariusza, który zajmuje się formalnościami.

Drugim rozwiązaniem, który powstał jako alternatywne ułatwienie dla przedsiębiorców jest system S24. E-rejestracja możliwa jest podczas zakładania niektórych form prawnych na przykład spółki z o.o. i stanowi dużą rewolucję informatyczną. Zaletą tej elektronicznej procedury jest czas, jaki przedsiębiorca poświęca na złożenie dokumentów rejestracyjnych. Proces rejestracji przez Internet spółki jest znacznie szybszy niż tradycyjna forma wpisu, a formalności również zmniejszone są do jednego, gotowego wzorca formularza elektronicznego, który należy wypełnić i przesłać. Przedsiębiorca, w przypadku trybu S24 może także zaoszczędzić określoną sumę pieniężną. Składanie elektronicznego wniosku nie powoduje konieczności odbywania wizyty u notariusza, a to równoznaczne jest ze zniesieniem obowiązku opłacania taksy notarialnej.

Wymaganiem, jakie spełnić musi przedsiębiorca w celu zarejestrowania firmy elektronicznie jest posiadanie elektronicznego podpisu. Dokumenty zgłoszeniowe w trybie S24 podpisać musi każdy wspólnik nowo zakładanej spółki. Dynamiczna informatyzacja urzędów to fakt, dlatego wiele osób woli bez wychodzenia z domu, w sposób sprawny zarejestrować firmę. Rejestracja spółki przez Internet jak i tradycyjnie posiada swoje zalety i wady, a ostateczny wybór w dużej mierze zależy przede wszystkim od potrzeb wspólników i zapisów, jakie mają znaleźć się w postanowieniach umowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Zadzwoń