Posts tagged: rozliczenia podatkowe

Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

Pytanie do eksperta: Jakie są obowiązki przedsiębiorców z tytułu podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Każdego roku obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok podatkowy. W związku z tym wiele osób prowadzących firmy, ma dodatkowe i nie łatwe zadanie na głowie. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy samodzielnie zajmują się prowadzeniem księgowości i rozliczeniami podatkowymi. Natomiast Ci, którzy postanowi zlecić to zadanie biurom rachunkowym, mają znacznie mniej (prawie żadnych) obowiązków.

Sposób sporządzania i składania deklaracji podatkowych jest zależny od tego czy przedsiębiorstwo rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych. Jeżeli deklaracje składają osoby prawne (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT) muszą one wypełnić właściwy formularz CIT i złożyć go w Urzędzie Skarbowym w terminie do 31 marca wraz z wpłatą należnego podatku.

Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych w przypadku przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi jest nieco inne. Deklaracje należy złożyć na odpowiednim formularzu, w zależności od wybranej skali podatkowej (PIT-36 – skala progresywna, PIT-36L – skala liniowa). Termin złożenia tej deklaracji mija ostatniego dnia kwietnia wraz z uiszczeniem podatku należnego.

Obowiązkiem, jak zostało to już wspomniane jest uiszczenie należnego podatku w Urzędzie Skarbowym w tym samym terminie, co złożenie deklaracji. Można zrobić to zarówno w kasie urzędu, jak i przelewem bankowym. Chociaż obowiązkiem podatnika nie jest sporządzanie deklaracji w formie elektronicznej, warto skorzystać tej możliwości.

Biura podatkowe Kraków

Pytanie do eksperta: Czy warto skorzystać z oferty biur podatkowych z Krakowa?

Odpowiedź eksperta: Ilość specjalistycznych firm, świadczących usługi w Krakowie jest bardzo duża. Trudno jest wybrać tą firmę, która najlepiej zajmie się obsługą firmy, dobrze doradzi i pomoże w prowadzeniu czy nawet w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Oprócz biur rachunkowych, które bardzo pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, na rynku można także skorzystać z oferty biur podatkowych. Są to jeszcze bardziej wyspecjalizowane firmy, zajmujące się rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw oraz doradztwem w tym zakresie. Usługi takie dostępne są też w wielu biurach rachunkowych, dzięki czemu z wszystkich usług można skorzystać w jednej firmie.

Biura podatkowe czy rachunkowe w Krakowie mają liczną konkurencję, dlatego muszą przykładać jak największą uwagę do jakości obsługi swoich Klientów oraz oferowanej ceny, by była jak najmniejsza. To prawdopodobnie dwa najważniejsze powody, dla których warto skorzystać z oferty biur podatkowych w Krakowie.

Poza niską ceną oraz doskonałą obsługą, jaką gwarantuje oferta biur podatkowych z Krakowa, warto wiedzieć, że rozliczenia podatkowe i doradztwo w tej dziedzinie to nie wszystkie usługi, jakie można otrzymać od tych firm. Jak było to już wcześniej wspomniane, wiele biur podatkowych czy rachunkowych świadczy także usługi z zakresu prowadzenia rachunkowości czy prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. To pozwala na wybór kilku usług, które w sumie będą tworzyć kompleksową obsługę firmy, pod względem prowadzenia księgowości, kadr i płac oraz oczywiście rozliczeń podatkowych.

Skorzystaj z oferty naszego biura i skontaktuj się z nami!

Opodatkowanie spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda opodatkowanie w spółce komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Powszechnie wiadomo, że podatki są nieuniknioną częścią naszego życia. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców. Jesteś właścicielem spółki komandytowej? Koniecznie zapoznaj się z warunkami opodatkowania Twojego przedsiębiorstwa.

Wiadomo, że w spółce komandytowej mamy komandytariuszy i komplementariuszy. Ci pierwsi mają ograniczone ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa, gdyż odpowiadają oni za zobowiązania spółki jedynie do wyznaczonej sumy komandytowej. Z kolei komplementariusze odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem i muszą zarówno reprezentować spółkę jak i prowadzić jej sprawy.

Spółka komandytowa (podobnie jak inne spółki osobowe) nie jest płatnikiem podatku dochodowego, ale są nimi wspólnicy. Przychody z udziałów spółki (u wszystkich wspólników) ustala się proporcjonalnie do praw wspólników w udziale zysku. Opodatkowanie tego rodzaju spółki ma charakter jednokrotny w odróżnieniu do spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa jest płatnikiem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Na chwilę obecną stawki VAT-u wynoszą: 0%, 5%, 18%, 23%. Ich wysokość ustala się na podstawie rodzaju sprzedawanego towaru i wielkości przychodu ze sprzedaży w ciągu roku. W przypadku, gdy roczna wielkość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 000 zł, możemy uniknąć płatności.

 

Podatek akcyzowy natomiast nakłada się na konkretne dobra, w celu zmniejszenia ich spożycia/zużycia (np. alkohol) lub w sytuacji, gdy ich akumulacja jest zbyt wysoka. Stawki ustala się albo kosztowo, albo procentowo.

 

Rozliczanie podatku

Pytanie do eksperta: Jak przeprowadzić rozliczenie podatku firmy?

Odpowiedź eksperta: Przeprowadzenie rozliczenia podatkowego firmy to jeden z obowiązków przedsiębiorców, zobowiązani są oni do odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej wielkości kwoty na należny podatek dochodowy. Cały system rozliczenia podatkowego firmy może przyjmować różne formy. W przypadku podmiotów gospodarczych, które rozliczają się z tytułu prowadzonej działalności za pomocą karty podatkowej wystarczy przekazać odgórnie określoną kwotę, której wartość została określona na podstawie rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której prowadzona jest firma oraz liczby zatrudnionych pracowników.


W pozostałych sytuacjach przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji pewnych kategorii podatkowych, dzięki którym możliwe jest określenie odpowiedniej wielkości podatku. Największe komplikacje pojawiają się w przypadku jednostek gospodarczych, które prowadzą system pełnej księgowości. Ewidencjonowane są wszystkie operacje gospodarcze jakie mają miejsce w firmie, problem wynika z różnic prawa podatkowego oraz rachunkowego, które w inny sposób definiuje pewne kategorii przychodów oraz kosztów. Niezbędne może okazać się prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji dla celów podatkowych oraz księgowych. Od kwoty osiągniętego dochodu lub też przychodu w sytuacji ryczałtu przedsiębiorcy obliczają wartość podatku zgodnie z określoną stawką. Cała trudność polega na odpowiednim zaliczeniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z kategoriami prawa podatkowego. Przedsiębiorcy muszą mieć także na uwadze konieczność przeprowadzenia odpowiednich rozliczeń w właściwym terminie oraz złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej.

Zeznania podatkowe

Pytanie do eksperta: Czym są zeznania podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Zeznanie podatkowe to dokument wymagający złożenia w Urzędzie Skarbowym przez każdą osobę, która w roku podatkowym osiągnęła zysk bądź poniosła stratę. Można wymienić kilka rodzajów zeznań – PIT oraz CIT.

Osoby prawne, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, gminy i ich podmioty gospodarcze, województwa oraz powiaty zobowiązane są do corocznego złożenia zeznania podatkowego w formie deklaracji CIT – 8, natomiast osoby fizyczne jak np. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne oraz wszyscy pozostali nieprowadzący działalności gospodarczej wypełnić muszą deklarację PIT – 37.

Termin składania odpowiednich dokumentów w przypadku osób prawnych jest inny, aniżeli dla osób fizycznych. Dla pierwszej grupy jest to dzień 31 marca każdego roku. Druga grupa natomiast swoje deklaracje może złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku. Rozliczenie dotyczy roku poprzedzającego rok w którym zeznanie zostało złożone, czyli jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozlicza się za rok 2014 to ma czas do 31 marca 2015 roku, aby uregulować sprawy z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa starają się w jak najszybszym czasie wywiązać się z tym obowiązków. Dlatego radzę nie zostawiać ważnych spraw na ostatnią chwilę, gdyż może wydarzyć się coś nieprzewidywalnego. Idealnie sprawdza się stwierdzenie: „Im szybciej tym lepiej”.

Chcąc uniknąć kolejek w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe można złożyć za pomocą internetu jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób szanujących swój czas.

Podatki w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Jakie podatki opłaca spółka z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie podatku podlega zasadom jakie określone zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną. W przypadku spółki z o.o. mamy do czynienia z modelem podwójnego opodatkowania.

Obowiązek odprowadzenia pierwszego podatku pojawia się w sytuacji osiągnięcia przez spółkę dochodu. Pojawi się konieczność uregulowania podatku dochodowego od osób prawnych określanego bardzo często mianem podatku CIT. Wysokość takiego podatku określona została na poziomie 19 %. Spółka pomniejsza osiągnięte przychody o wygenerowane koszty i następnie oblicza wielkość obciążenia podatkowego korzystając z deklaracji CIT-2. Termin do jakiego należy uregulować zobowiązanie podatkowe to okres do 20-tego następnego miesiąca.

Kolejny podatek opłacany przez spółkę pojawia się w momencie wypłaty dywidendy wspólnikom. Decyzja o podziale części zysku zostaje podjęta specjalną uchwałą. W tym przypadku spółka jako płatnik podatku potrąci zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych według tej samej stawki 19 %. Samo podjęcie przez spółkę uchwały nie będzie rodzić obowiązku podatkowego, taki obowiązek pojawi się w przypadku finalizacji transakcji czyli wypłaceniu części zysku wspólnikom spółki z o.o..
Jeśli spółka zadecyduje o innym sposobie podzielenia zysku na przykład przeznaczy go na kapitał zapasowy będzie odprowadzać tylko należną kwotę podatku dochodowego od osób prawnych ( podatku CIT ). Decydując się na zatrzymanie zysku w spółce model podwójnego opodatkowania nie wystąpi.

Takie same zasady opodatkowania funkcjonują w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jednym udziałowcem jest osoba fizyczna.

Optymalizacja podatkowa

Pytanie do eksperta: Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Odpowiedź eksperta: Obowiązek odprowadzania podatku dochodowego ciąży na każdym podmiocie, który prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa coraz częściej szukają rozwiązań, które umożliwiają zmniejszenie obciążeń podatkowych, działanie takie określane jest jako optymalizacja podatkowa. Stworzenie odpowiedniej strategii podatkowej wymaga znajomości przepisów podatkowych i polega na wykorzystaniu rozwiązań podatkowych na korzyść własnej firmy. Istnieje klika rozwiązań, które mogą zastosować przedsiębiorcy w celu zmniejszenia kwoty podatku.

Każda z firm posiada środki trwałe, które ulegają amortyzacji. Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

Kolejnym rozwiązaniem jest rozliczenie straty podatkowej, która może pomniejszyć wartość osiągniętego dochodu. Podatnik ma możliwość odliczenia straty podatkowej w 5 kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Wartość przysługującego odliczenia nie może przekraczać połowy wartości osiągniętej straty podatkowej.

Istnieje również możliwość skorzystania z uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy. Firmy miesięcznie regulują 1/12 wartości podatku należnego, jaki wykazany został w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni. Poprzez takie rozwiązanie kwota podatku należnego zostaje rozłożona. Aby korzystać z takiej formy regulowania podatku dochodowego firma musi zawiadomić o tym w formie pisemnej właściwy Urząd Skarbowy w terminie pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy firma będzie stosować takiej rozwiązanie.

Rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej dla każdego przedsiębiorcy mogą być inne. Warto skorzystać z pomocy podmiotów specjalizujących się w prawie podatkowym aby znaleźć i zastosować najbardziej optymalne rozwiązania.

Roczne rozliczenia

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić roczne rozliczenie?

Odpowiedź eksperta: Najczęstszą formą wybieraną przez podatników jest formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Przy czym:
– formularz PIT-36 wykorzystują osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej,
– formularz PIT-36L wykorzystują osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym,
– formularz PIT-37 przeznaczony jest dla osób, które w roku podatkowym otrzymywały wynagrodzenie za pracę, pracowały na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, uzyskiwały przychody z praw autorskich, emeryci i renciści, którzy chcą rozliczać się samodzielnie,
– formularz PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Do każdej deklaracji potrzebne są inne dokumenty, jednak każde rozliczenie potrzebuje podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, adres Urzędu Skarbowego, data urodzenia i dokładny adres.

Wypełniając PIT-36 warto przypomnieć sobie wszystkie przychody osiągnięte podczas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej m.in przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu i ze źródeł krajowych czy też zagranicznych. Wypełniając natomiast PIT-37 należy wiedzieć jakie ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu. Trzeba także zwrócić uwagę na obowiązek pamiętania o kwocie przychodu i kwocie uzyskania przychodu.

Istotny jest termin składania rozliczenia rocznego – wypełniony PIT-36, PIT-36L, PIT 37 bądź PIT 38 za rok podatkowy składa się w terminie do 30 kwietnia następującego po roku rozliczeniowym tzn. jeżeli rozliczamy się za rok 2014 to zobowiązani jesteśmy złożyć deklarację do 30 kwietnia 2015 roku. Nie zawsze wypełniane PIT-ów należy do najprostszych czynności, jeżeli nie radzisz sobie z tymi czynnościami to skontaktuj się z nami. Zajmujemy się sporządzaniem sprawozdań. Cechuje nas dokładność i rzetelność.

Rozliczanie PITów

Pytanie do eksperta: Jak będzie wyglądało rozliczanie PIT w 2015 roku?

Odpowiedź eksperta:PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Płacony jest on, jak sugeruj już sama nazwa, przez osoby fizyczne od osiągniętych przez nie dochodów osobistych. Jest on opłacany według progresywnej skali podatkowej przy zastosowaniu podatku w wysokości 18% i 32%. .

Zobowiązani do odprowadzania takich należności mają do wyboru dwie formy składania zeznania: tradycyjna i przez tak zwany profil podatkowy. Ministerstwo Finansów opracowało i udostępniło specjalną platformę, za pośrednictwem której po zalogowaniu uzyska się pierwowzór swojej deklaracji. Niestety opcja ta będzie w tym roku dostępna tylko i wyłącznie dla tych, którzy korzystają z druku PIT-37 oraz posługują się podpisem elektroniczn6ym bądź posiadają zaufany profil ePUAP. Nie jest to rozwiązanie obowiązkowe ale jak najbardziej dobrowolne. Jeżeli podatnik nie chce zakładać konta bądź nie posiada podpisu elektronicznego swoje zeznanie podatkowe za rok 2014 może złożyć w takiej samej, tradycyjnej formie jak robił to w ubiegłym roku.

Nie należy obawiać się procesu aktualizacyjnego w KRS, ponieważ w razie jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów można zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych, które zajmą się wykonaniem wszystkich niezbędnych formalności.

Proszę pamiętać, że w tym roku, podobnie jak zawsze, konieczne jest złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Przypominam, że zeznania można składać już teraz.

Call Now ButtonZadzwoń