Posts tagged: rejestrowanie spółek

Proste spółki akcyjne rejestracja online

Pytanie do eksperta: Czy proste spółki akcyjne rejestracja online musi zawierać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Odpowiedź eksperta: Ostatnim etapem zarówno przy rejestracji tradycyjnej, jak i internetowej jest uzyskanie wpisu do KRS. W tym celu zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Krajowego Sądu Rejestrowego podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o wpis Prostej Spółki Akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zawierać:
– firmę, siedzibę i adres spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– liczbę akcji,
– jeśli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
– jeśli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, zaznaczenie tych okoliczności,
– wysokość kapitału akcyjnego,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności,
– nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
– nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeśli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
– jeśli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, oznaczenie tego pisma.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka jawna

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka jawna?

Odpowiedź eksperta:Spółka jawna to osobowy podmiot prawa handlowego. Jego zasady uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Jako osobowe przedsiębiorstwo spółka nie posiada osobowości prawnej, bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków.

Jej prowadzenie polecane jest osobom, które planują wykonywać w małej lub w średniej skali działalność o niewielkim stopniu ryzyka.

Każdy ze wspólników w spółce jawnej odpowiada za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem z pozostałymi wspólnikami i ze spółką oraz każda z odpowiedzialnych za przedsiębiorstwo osób zobowiązana jest do wnoszenia określonych w umowie wkładów, które następnie przekładane są na prawa wspólników do udziału w zyskach i stratach spółki. W zakres czynności, jakie pełnią w spółce wspólnicy zalicza się wszelkie zadania, które nie przekraczają zwykłych czynności spółki. Do najważniejszych należą prawo do reprezentowania, prawo do prowadzenia spraw, do równego udziału w zyskach, do corocznego żądania wypłacania odsetek, do żądania rozwiązania spółki oraz do wypłaty udziału w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej.

W przypadku spółki jawnej to podatnicy są podatnikami, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podmiot osobowy w postaci spółki jawnej założony może zostać przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. W tym celu sporządzić należy umowę, która zawarta musi zostać na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy Kodeksu określają, że w umowie spółki znaleźć się powinna nazwa firmy, przedmiot działalności, określona liczba wkładów, siedziba oraz czas trwania. Umowa zawiązana zostaje pomiędzy wspólnikami także jako element obowiązkowy w do złożenia w rejestrze przedsiębiorców.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej – ile wynosi kapitał zakładowy?

Odpowiedź eksperta: Do tej pory przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółce akcyjnej mogliśmy się zetknąć z pojęciem kapitału zakładowego. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne informacje o wysokości kapitału zakładowego znajdują się na stronach internetowych spółek bądź w pismach handlowych.

W spółce z o.o. wysokość kapitału zakładowego może wynosić od 5 000 zł. Z kolei w spółce akcyjnej minimalna wysokość to 100 000 zł. Są to jednak wartości, których nie można traktować jako wyłącznych gwarancji wypłacalności spółki. Należy bowiem odróżnić wysokość kapitału zakładowego od realnego majątku przy rejestracji spółki.

W obecnym obrocie gospodarczym zdarzają się przypadki, że mimo wysokiego kapitału zakładowego spółka na rachunku bankowym ma “0 złotych”. Z drugiej strony może również nastąpić sytuacja, w której spółka przy minimalnym kapitale zakładowym osiąga bardzo wysokie wyniki finansowe. Tym samym posiadanie kapitału zakładowego na wysokim poziomie nie zapewnia większej ochrony wierzycielom, a z kolei jego niski poziom nie przesądza o niewypłacalności spółki.

W Prostej Spółce Akcyjnej kapitał akcyjny ma odzwierciedlać wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Wysokość kapitału akcyjnego określa zarząd/rada dyrektorów na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak założyć P.S.A.?

Odpowiedź eksperta: Prostą spółkę akcyjną można zarejestrować w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Decyzja o tym, w jaki sposób zarejestrują Państwo spółkę, musi zostać podjęta już na etapie zawierania umowy spółki.

Jeśli skorzystają Państwo z systemu S24 – rejestrację przeprowadzicie on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów. Rejestracja w trybie S24 będzie kosztowała nas tylko opłatę sądową. Płatność zostanie pobrana elektronicznie. Opłacony wniosek trafi do wybranego przez Państwa sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby.

Jeśli zawrą Państwo umowę spółki u notariusza, dokumenty wymagane do rejestracji powinni złożyć Państwo w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie kosztować trochę więcej niż w przypadku online, a wpłacić powinieneś ją na rachunek bankowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku

Pytanie do eksperta: Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku – jaki jest pierwszy krok?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem do założenia spółki jest zawarcie umowy spółki. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Aby umowa Prostej Spółki Akcyjnej była ważna, powinna zawierać:
– określenie firmy i siedziby spółki,
– wskazanie przedmiotu działalności spółki,
– określenie liczby, serii i numerów akcji,
– określenie przywilejów związanych z akcjami,
– wskazanie akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ceny emisyjnej akcji,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – określanie przedmiotu tych wkładów, serii i numerów akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje,
– jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usługi – określenie także rodzaju i czasu świadczenia pracy lub usług,
– określenie organów spółki,
– wskazanie liczby członków zarządu i rady nadzorczej,
– oznaczenie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby:
– tradycyjnie w formie aktu notarialnego,
– z wykorzystaniem wzorca umowy, który został udostępniony przez Internet w systemie teleinformatycznym.

Zawarcie umowy Prostej Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem odręcznym.

Wnoszenie wkładów niepieniężnych do P.S.A. w postaci świadczenia pracy bądź usług, jest niemożliwe w przypadku zawarcia umowy w systemie teleinformatycznym. Należy zatem pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy i rejestracji P.S.A. w trybie S24 akcje mogą zostać pokryte jedynie wkładami pieniężnymi.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się Prosta Spółka Akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki handlowej. P.S.A. została stworzona na prostych i przejrzystych zasadach. Połączenie najważniejszych cech spółki kapitałowej i spółki osobowej ma być koncepcją idealną dla startupów.

Podstawowe założenia P.S.A. – etapy tworzenia Prostej Spółki Akcyjnej:
1. Zawarcie umowy spółki.
2. Ustanowienie organów spółki.
3. Pokrycie kapitału akcyjnego.
4. Wpis do rejestru.

Projekt przewiduje swobodę akcjonariuszy w zakresie kształtowania treści umowy spółki. Wskazuje, że dana kwestia może zostać odmiennie uregulowana w umowie spółki lub nawet w regulaminie danego organu spółki.

Struktura majątkowa P.S.A.

W Prostej Spółce Akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, który ma stanowić alternatywę dla kapitału zakładowego występującego w spółkach kapitałowych. Na kapitał akcyjny przeznacza się wniesione na pokrycie akcji wkłady pieniężne oraz niepieniężne oraz, że jego minimalna wysokość stanowi 1 złoty. Wysokość kapitału określana jest przez zarząd na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, z wyłączeniem wkładów, które nie mają zdolności aportowej. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określona w umowie spółki, w związku z tym zmiana jego wysokości nie będzie skutkowała koniecznością zmiany umowy spółki.

Bezterminowe akcje

Akcje w Prostej Spółce Akcyjnej powinny zostać wniesione do jednostki w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru. P.S.A. może więc istnieć przez trzy lata bez jakiegokolwiek zaangażowania kapitału akcyjnego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:
Odpowiedź od eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet P.S.A. możliwe będzie tylko przy założeniu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do specyfiki tej formy prawnej, w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zmiany dotyczące terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego i innych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw oddziałują bezpośrednio również na termin wprowadzenia do obrotu gospodarczego PSA, jako nowoczesne i elektroniczne rozwiązanie m.in. dla startupów, może być wprowadzona tylko w nowoczesnym środowisku prawnym.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej to:

– brak barier wejścia – 1 złoty kapitału na start,
– szybka rejestracja elektroniczna – w 24 godziny za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą “tradycyjną”,
– uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
– brak statusu spółki publicznej i związanych z tym obowiązków,
– nieskomplikowana i elastyczna struktura organów,
– uproszczona likwidacja PSA.


Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie może okazać się ciężkim zadaniem i nie każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość samodzielnie ją przeprowadzić. Przypominamy, że aby przejść przez ten skomplikowany proces, należy znać zasady rejestracyjne. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu tego procesu, to zachęcamy do skorzystania z pomocy ekspertów.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Osobowość prawna spółki

Pytanie do eksperta: Dopiero zaczynam z prowadzeniem działalności i spotkałem się z pojęciem osobowości prawnej spółki – co to znaczy?

Odpowiedź eksperta:Pojęcie osobowości prawnej używa się dla podmiotów, które posiadają określoną zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Podstawowym przepisem, który reguluje kwestię osobowości prawnej jest Kodeks Cywilny. Zgodnie z treścią – osobami prawnymi jest Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną. Osoby prawne, obok osób fizycznych stanowią drugą kategorię osób określonych w Kodeksie.

Raz uzyskana osobowość prawna stanowi o istnieniu danej osoby prawnej. Jej utrata następuje w chwili wykreślenia osoby prawnej z odpowiedniego rejestru, chyba że przepisy te stanowią inaczej. Utrata osobowości następuje w momencie zakończenia istnienia osoby prawnej.

Osoba prawna stworzona zostaje w ściśle określonych celach i uznawana jest za samodzielny podmiot prawa cywilnego, który ma zdolność do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków.

Różnica pomiędzy osobami prawnymi, a jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej, ale ze zdolnością prawną polegają na tym, że członkowie jednostki niebędącej osobą prawną ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Kolejną różnicą jest fakt, że osoba prawna wszelkie czynności dokonuje przez swoje organy.

Od tego, czy podmiot gospodarczy wyposażony zostanie w osobowość prawną zależy polskie prawo. Osoby fizyczne posiadają zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. W przypadku przedsiębiorstw osobowość musi zostać nałożona przez ustawodawcę.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółka osobowa

Pytanie do eksperta: Co oznacza, że spółka jawna, partnerska czy komandytowa jest spółkami osobowymi?

Odpowiedź eksperta:W Kodeksie Spółek Handlowych ustawodawca wprowadził dwa typy przedsiębiorstw – spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółki osobowe to podmioty, których działalność opiera się na osobistej więzi pomiędzy jej wspólnikami. Stanowi strukturę odrębną od jej wspólników zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Osobowe podmioty gospodarcze mają zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym także nieruchomości i prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania.

Aby spółka osobowa mogła powstać niezbędne jest w tym celu uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis poprzedza się zawarciem przez podmiot gospodarczy stosownej umowy spółki, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – podpisaniem statutu. Forma umowy spółki osobowej uzależniona jest od rodzaju spółki.

Różnicą pomiędzy spółką osobową, a kapitałową jest to, że osobową spółkę handlową utworzyć może co najmniej dwóch wspólników, natomiast możliwe jest prowadzenie jednoosobowej spółki kapitałowej. Odpowiedzialność wspólników podmiotów osobowych za zobowiązania ma charakter osobisty, a z kolei kapitałowa jednostka gospodarcza odpowiada z wniesionych wkładów.

Zgodnie z prawem handlowa spółka osobowa posiada status przedsiębiorcy, jednak nie jest osobą prawną. Niektórzy uważają, że spółki osobowe są bardzo podobne statusem do osób prawnych, ponieważ posiadają wyodrębniony majątek, organy, a także zdolność prawną oraz sądową. Ze względu na jej ciekawą charakterystykę wiele osób decyduje się na prowadzenie biznesu w formie spółki osobowej, ponieważ może ona przynieść wiele korzyści.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Sp z o.o. kapitał

Pytanie do eksperta: Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy, jakie muszę pokryć w celu założenia spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych, a jego minimalna wysokość zależy od formy prawnej. Przedsiębiorca podczas sporządzania aktu notarialnego zobligowany jest do podania kwoty, jaką stanowić będzie kapitał w spółce.

Kapitał zakładowy to inaczej wkłady, jakie wspólnicy wnieśli w formie pieniężnej lub w formie aportu. Po zgromadzeniu wniesionego majątku zostaje on przeznaczony na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki, tak więc dla podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna kwota kapitału wynosi 5 tysięcy złotych, a dla spółki komandytowo-akcyjnej – 50 tysięcy złotych i dla spółki akcyjnej aż 100 tysięcy złotych.

Jeżeli spółka z o.o. zakładana była w sposób tradycyjny, to niezbędne będzie oprócz pokrycia kapitału także sporządzenie oświadczenia wszystkich członków zarządu spółki z o.o. o wniesieniu wkładów w całości. W przypadku przedsiębiorstwa zakładanego za pośrednictwem portalu S24 wspólnicy mają możliwość jedynie wniesienia wkładów w formie pieniężnej oraz również sporządzenie oświadczenia i złożenia osobiście, nie za pośrednictwem internetu do sądu rejestrowego.

Wkłady wniesione przez wspólników na pokrycie kapitału mają na celu służyć finansowaniu działalności spółki. W toku działalności spółki wkłady podlegać mogą tak zwanej surogacji, co znaczy, że zastępowane zostaną innymi składnikami majątkowymi. Wspólnicy nie mają jednak prawa otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń