Posts tagged: pomoc w założeniu spółki

Pomoc w wyborze numerów PKD

Pytanie do eksperta: Czy pomoc w wyborze numerów PKD okazuje się niezbędna podczas zakładania firmy?

Odpowiedź eksperta:Jednym z etapów rejestracji spółki jest wybór odpowiednich kodów PKD, które zostaną przypisane do obszaru prowadzonej działalności. Już przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej warto zastanowić się nad odpowiednimi kodami PKD, aby później od razu móc uzupełnić niezbędne formularze rejestracyjne.

Kod PKD podaje się głównie w celach statystycznych.

Jak ustalić właściwy kod PKD? Istotnie przydatnych narzędziem jest wyszukiwarka kodów PKD, która znacząco usprawnia całą procedurę. Warto wspomnieć o tym, że obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (CEIDG) jak i podmiotów wpisanych w KRS.

Rejestrując spółkę należy podać jeden główny kod, który określać będzie przeważający obszar prowadzonej działalności. Warto jednak zaznaczyć, że rejestrując spółkę w KRS należy podać maksymalnie 10 kodów PKD.

Przyszli przedsiębiorcy mogą zdecydować się na pomoc w wyborze numerów PKD świadczoną przez specjalistów naszego biura. Powierzając nam procedurę założenia spółki zajmiemy się wszystkimi formalnościami, których dopełnienie umożliwi prowadzenie firmy w sposób bezpieczny oraz profesjonalny. Pragniemy zaznaczyć, że usługi świadczone przez naszą kadrę to rzetelna pomoc dla wszystkich przyszłych przedsiębiorców.

Zainteresowanych szczegółową ofertą naszego biura zapraszamy do kontaktu. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące współpracy oraz odpowiedzieć na pytania związane z procedurę rejestracji spółki.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

&nbsp

Zakładanie spółki Wrocław

Pytanie do eksperta: Mieszkam we Wrocławiu, mogę skorzystać z usługi rejestracji w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Miejscowość, w której dokonywany jest proces rejestracji nie ma znaczenia, może to być dowolne miejsce w Polsce. Istotną kwestią jest podanie konkretnej miejscowości, jako siedziby firmy.

W dzisiejszych czasach założenie spółki może odbyć się przez Internet w systemie teleinformatycznym bez konieczności wizyt w kancelarii notarialnej i urzędach. Zdalnie możemy zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, spółkę komandytową z o.o. czy spółkę jawną.

Nasi specjaliści pomagają Klientom z całej Polski, a nawet z zagranicy w otworzeniu firmy. Metoda kontaktu zależy od Klienta – telefonicznie, e-mailowo, przez Skype lub osobiście. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne i atrakcyjne dla Klienta.

Rejestrują spółkę z pomocą ekspertów, Klient ma pewność poprawności przeprowadzonego procesu, wypełnionych dokumentów i dopełnionych formalności. Specjaliści w ramach usługi pomogą w jak najlepszym przygotowaniu i doborze wariantów np. umowy spółki, aby firma miała jeszcze lepszy start na rynku.


Zebranie danych, dostosowanie umowy spółki, sesja rejestracyjna, wysłanie i opłacenie wniosku rejestrowego trwa ok. 2 godziny. Klient ok. 1-3 dni robocze oczekuje na wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i nadanie numerów. Po tym czasie gotowa już spółka może zaczynać swoją działalność statutową.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Prosta spółka akcyjna założenie Kraków

Pytanie do eksperta: Jaka jest odpowiedzialność wspólników w Prostej Spółce Akcyjnej?

Odpowiedź eksperta:

Majątek Prostej Spółki Akcyjnej będzie w pierwszej kolejności powstawał z wkładów wniesionych przez akcjonariuszy. Warto więc upewnić się, że część z nich będzie miała charakter pieniężny. Spółka będzie mogła wtedy szybko rozpocząć działalność, a później utrzymać płynność finansową. Kapitał spółki będzie od czasu podjęcia czynności gospodarczych odpowiednio zwiększał się przy generowaniu zysków, a zostanie uszczuplony przy spełnieniu zobowiązań. Z niego także akcjonariusze będą czerpać swój udział w zysku.

Warto zwrócić też uwagę, że często, szczególnie na początku działalności spółek, jej założyciele, aby mieć wpływ na kierowanie sprawami spółki, zasiadają w zarządzie. Z regulacji dotyczącej spółki z o.o. wynika, że członkowie tego organu mogą ponieść odpowiedzialność osobistą solidarną za zobowiązania spółki. Do P.S.A. nie przeniesiono tej instytucji odpowiedzialności członków zarządu.

Przepisy karne KSH dostosowano do specyfiki Prostej Spółki Akcyjnej. Ze względu na dematerializację akcji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku P.S.A. czynem zabronionym jest dopuszczenie do wydania przez spółkę dokumentów na te tytuły. Odpowiedzialność za wskazany czyn ponoszą członkowie zarządu albo likwidatorzy Prostej Spółki Akcyjnej. Grozi im za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Prosta spółka akcyjna Warszawa

Pytanie do eksperta: Jakie zalety posiada prosta spółka akcyjna?

Odpowiedź eksperta:Wiele osób zastanawia się nad skorzystaniem z nowego typu spółki, jakim jest Prosta spółka akcyjna Warszawa. Bardzo często pojawiają się jednak pytania dotyczące korzyści związanych z prowadzeniem tego typu spółek. Przedstawiamy zalety P.S.A.

Szybka rejestracja – umowa prostej spółki akcyjnej zasadniczo powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Możliwe jest jednak zawarcie jej także przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja tak zawiązanej spółki powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpływu wniosku o wpis spółki.

Nieograniczone uprzywilejowanie – przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej zakładają szereg możliwości uprzywilejowania akcji, w szczególności w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.

Świadczenie pracy i usług jako wkład – odmiennie od innych spółek kapitałowych, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji w prostej spółce akcyjnej może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usługi.

Minimalny kapitał – charakterystyczną cechą prostej spółki akcyjnej jest brak kapitału zakładowego. W jego miejsce wprowadzony został inny rodzaj kapitału podstawowego. Jego wartość wyznacza wartości rzeczywiście wniesionych wkładów podlegających przeznaczeniu na kapitał akcyjny. Do powstania spółki wymagane jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem o wartości co najmniej 1 złoty.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółek Płock

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółek w Płocku?

Odpowiedź eksperta: Zakładanie spółek, to proces, który musi przejść każda jednostka gospodarcza, aby prawnie stać się podmiotem prawa. Proces ten jest skomplikowany i może doprowadzić przyszłego przedsiębiorcę, nie znającego się na przepisach, do rezygnacji z własnych marzeń.

Coraz mniej przedsiębiorców decyduje się na samodzielną rejestrację spółki. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale dla inwestorów, którzy mają już jakieś pojęcie o obowiązujących przepisach. Rejestracja polega bowiem na sporządzeniu dokumentów, wypełnieniu ich i dostarczeniu do odpowiednich instytucji.

Niestety jest to długie i monotonne zajęcie, dlatego polecamy Państwu inny, szybszy sposób. Nasza firma od lat zajmuje się rejestracją i sprzedażą jednostek gospodarczych. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu posiadamy grono zadowolonych Klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami współpracy, to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa wymaga powołania rady nadzorczej? Czym zajmuje się rada nadzorcza i kto nie może do niej dołączyć?

Odpowiedź eksperta: Założyciele Prostej Spółki Akcyjnej, którzy zdecydowali się na powołanie w spółce zarządu, nie muszą ustanawiać rady nadzorczej.

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, którzy są powołani i odwoływani w drodze uchwały akcjonariuszy. Członków rady nadzorczej obowiązują zasady przywołane uprzednio dla członków zarządu.

Do rady nadzorczej nie można powołać:
– osób pełniących jednocześnie funkcję członka zarządu, prokurenta, likwidatora oraz kierownika oddziału lub zakładu,
– osoby odpowiedzialnej w spółce za sprawy finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego oraz osób, którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw finansowych spółki,
– pracownika spółki.

Rada nadzorcza pełni następujące zadania:
– sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki,
– ocenia prawidłowość i rzetelność sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
– deleguje członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali zawieszeni, albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,
– co do zasady może określić w drodze uchwały czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
– może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Proste spółki akcyjne rejestracja online

Pytanie do eksperta: Czy proste spółki akcyjne rejestracja online musi zawierać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Odpowiedź eksperta: Ostatnim etapem zarówno przy rejestracji tradycyjnej, jak i internetowej jest uzyskanie wpisu do KRS. W tym celu zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Krajowego Sądu Rejestrowego podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o wpis Prostej Spółki Akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zawierać:
– firmę, siedzibę i adres spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– liczbę akcji,
– jeśli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
– jeśli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, zaznaczenie tych okoliczności,
– wysokość kapitału akcyjnego,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności,
– nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
– nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeśli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
– jeśli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, oznaczenie tego pisma.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka jawna

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka jawna?

Odpowiedź eksperta:Spółka jawna to osobowy podmiot prawa handlowego. Jego zasady uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Jako osobowe przedsiębiorstwo spółka nie posiada osobowości prawnej, bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków.

Jej prowadzenie polecane jest osobom, które planują wykonywać w małej lub w średniej skali działalność o niewielkim stopniu ryzyka.

Każdy ze wspólników w spółce jawnej odpowiada za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem z pozostałymi wspólnikami i ze spółką oraz każda z odpowiedzialnych za przedsiębiorstwo osób zobowiązana jest do wnoszenia określonych w umowie wkładów, które następnie przekładane są na prawa wspólników do udziału w zyskach i stratach spółki. W zakres czynności, jakie pełnią w spółce wspólnicy zalicza się wszelkie zadania, które nie przekraczają zwykłych czynności spółki. Do najważniejszych należą prawo do reprezentowania, prawo do prowadzenia spraw, do równego udziału w zyskach, do corocznego żądania wypłacania odsetek, do żądania rozwiązania spółki oraz do wypłaty udziału w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej.

W przypadku spółki jawnej to podatnicy są podatnikami, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podmiot osobowy w postaci spółki jawnej założony może zostać przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. W tym celu sporządzić należy umowę, która zawarta musi zostać na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy Kodeksu określają, że w umowie spółki znaleźć się powinna nazwa firmy, przedmiot działalności, określona liczba wkładów, siedziba oraz czas trwania. Umowa zawiązana zostaje pomiędzy wspólnikami także jako element obowiązkowy w do złożenia w rejestrze przedsiębiorców.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej – ile wynosi kapitał zakładowy?

Odpowiedź eksperta: Do tej pory przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółce akcyjnej mogliśmy się zetknąć z pojęciem kapitału zakładowego. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne informacje o wysokości kapitału zakładowego znajdują się na stronach internetowych spółek bądź w pismach handlowych.

W spółce z o.o. wysokość kapitału zakładowego może wynosić od 5 000 zł. Z kolei w spółce akcyjnej minimalna wysokość to 100 000 zł. Są to jednak wartości, których nie można traktować jako wyłącznych gwarancji wypłacalności spółki. Należy bowiem odróżnić wysokość kapitału zakładowego od realnego majątku przy rejestracji spółki.

W obecnym obrocie gospodarczym zdarzają się przypadki, że mimo wysokiego kapitału zakładowego spółka na rachunku bankowym ma “0 złotych”. Z drugiej strony może również nastąpić sytuacja, w której spółka przy minimalnym kapitale zakładowym osiąga bardzo wysokie wyniki finansowe. Tym samym posiadanie kapitału zakładowego na wysokim poziomie nie zapewnia większej ochrony wierzycielom, a z kolei jego niski poziom nie przesądza o niewypłacalności spółki.

W Prostej Spółce Akcyjnej kapitał akcyjny ma odzwierciedlać wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Wysokość kapitału akcyjnego określa zarząd/rada dyrektorów na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak założyć P.S.A.?

Odpowiedź eksperta: Prostą spółkę akcyjną można zarejestrować w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Decyzja o tym, w jaki sposób zarejestrują Państwo spółkę, musi zostać podjęta już na etapie zawierania umowy spółki.

Jeśli skorzystają Państwo z systemu S24 – rejestrację przeprowadzicie on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów. Rejestracja w trybie S24 będzie kosztowała nas tylko opłatę sądową. Płatność zostanie pobrana elektronicznie. Opłacony wniosek trafi do wybranego przez Państwa sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby.

Jeśli zawrą Państwo umowę spółki u notariusza, dokumenty wymagane do rejestracji powinni złożyć Państwo w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie kosztować trochę więcej niż w przypadku online, a wpłacić powinieneś ją na rachunek bankowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń