Posts tagged: pomoc w założeniu spółki

Założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy założenie prostej spółki akcyjnej Warszawa wymaga powołania rady nadzorczej? Czym zajmuje się rada nadzorcza i kto nie może do niej dołączyć?

Odpowiedź eksperta: Założyciele Prostej Spółki Akcyjnej, którzy zdecydowali się na powołanie w spółce zarządu, nie muszą ustanawiać rady nadzorczej.

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, którzy są powołani i odwoływani w drodze uchwały akcjonariuszy. Członków rady nadzorczej obowiązują zasady przywołane uprzednio dla członków zarządu.

Do rady nadzorczej nie można powołać:
– osób pełniących jednocześnie funkcję członka zarządu, prokurenta, likwidatora oraz kierownika oddziału lub zakładu,
– osoby odpowiedzialnej w spółce za sprawy finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego oraz osób, którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw finansowych spółki,
– pracownika spółki.

Rada nadzorcza pełni następujące zadania:
– sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki,
– ocenia prawidłowość i rzetelność sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
– deleguje członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali zawieszeni, albo których mandaty wygasły z innych przyczyn niż upływ kadencji, albo którzy z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,
– co do zasady może określić w drodze uchwały czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
– może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Proste spółki akcyjne rejestracja online

Pytanie do eksperta: Czy proste spółki akcyjne rejestracja online musi zawierać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Odpowiedź eksperta: Ostatnim etapem zarówno przy rejestracji tradycyjnej, jak i internetowej jest uzyskanie wpisu do KRS. W tym celu zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Krajowego Sądu Rejestrowego podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o wpis Prostej Spółki Akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego powinien zawierać:
– firmę, siedzibę i adres spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– liczbę akcji,
– jeśli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
– jeśli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji, zaznaczenie tych okoliczności,
– wysokość kapitału akcyjnego,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności,
– nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
– nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeśli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
– jeśli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, oznaczenie tego pisma.

Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia członków organów spółki i adres do doręczeń członków zarządu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Spółka jawna

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka jawna?

Odpowiedź eksperta:Spółka jawna to osobowy podmiot prawa handlowego. Jego zasady uregulowane zostały w Kodeksie Spółek Handlowych. Jako osobowe przedsiębiorstwo spółka nie posiada osobowości prawnej, bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków.

Jej prowadzenie polecane jest osobom, które planują wykonywać w małej lub w średniej skali działalność o niewielkim stopniu ryzyka.

Każdy ze wspólników w spółce jawnej odpowiada za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem z pozostałymi wspólnikami i ze spółką oraz każda z odpowiedzialnych za przedsiębiorstwo osób zobowiązana jest do wnoszenia określonych w umowie wkładów, które następnie przekładane są na prawa wspólników do udziału w zyskach i stratach spółki. W zakres czynności, jakie pełnią w spółce wspólnicy zalicza się wszelkie zadania, które nie przekraczają zwykłych czynności spółki. Do najważniejszych należą prawo do reprezentowania, prawo do prowadzenia spraw, do równego udziału w zyskach, do corocznego żądania wypłacania odsetek, do żądania rozwiązania spółki oraz do wypłaty udziału w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej.

W przypadku spółki jawnej to podatnicy są podatnikami, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podmiot osobowy w postaci spółki jawnej założony może zostać przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. W tym celu sporządzić należy umowę, która zawarta musi zostać na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy Kodeksu określają, że w umowie spółki znaleźć się powinna nazwa firmy, przedmiot działalności, określona liczba wkładów, siedziba oraz czas trwania. Umowa zawiązana zostaje pomiędzy wspólnikami także jako element obowiązkowy w do złożenia w rejestrze przedsiębiorców.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej – ile wynosi kapitał zakładowy?

Odpowiedź eksperta: Do tej pory przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółce akcyjnej mogliśmy się zetknąć z pojęciem kapitału zakładowego. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne informacje o wysokości kapitału zakładowego znajdują się na stronach internetowych spółek bądź w pismach handlowych.

W spółce z o.o. wysokość kapitału zakładowego może wynosić od 5 000 zł. Z kolei w spółce akcyjnej minimalna wysokość to 100 000 zł. Są to jednak wartości, których nie można traktować jako wyłącznych gwarancji wypłacalności spółki. Należy bowiem odróżnić wysokość kapitału zakładowego od realnego majątku przy rejestracji spółki.

W obecnym obrocie gospodarczym zdarzają się przypadki, że mimo wysokiego kapitału zakładowego spółka na rachunku bankowym ma “0 złotych”. Z drugiej strony może również nastąpić sytuacja, w której spółka przy minimalnym kapitale zakładowym osiąga bardzo wysokie wyniki finansowe. Tym samym posiadanie kapitału zakładowego na wysokim poziomie nie zapewnia większej ochrony wierzycielom, a z kolei jego niski poziom nie przesądza o niewypłacalności spółki.

W Prostej Spółce Akcyjnej kapitał akcyjny ma odzwierciedlać wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Wysokość kapitału akcyjnego określa zarząd/rada dyrektorów na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jak założyć P.S.A.?

Odpowiedź eksperta: Prostą spółkę akcyjną można zarejestrować w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Decyzja o tym, w jaki sposób zarejestrują Państwo spółkę, musi zostać podjęta już na etapie zawierania umowy spółki.

Jeśli skorzystają Państwo z systemu S24 – rejestrację przeprowadzicie on-line. Wypełniony wniosek rejestracyjny będzie musiał zostać podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów. Rejestracja w trybie S24 będzie kosztowała nas tylko opłatę sądową. Płatność zostanie pobrana elektronicznie. Opłacony wniosek trafi do wybranego przez Państwa sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby.

Jeśli zawrą Państwo umowę spółki u notariusza, dokumenty wymagane do rejestracji powinni złożyć Państwo w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS, w sądzie rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie kosztować trochę więcej niż w przypadku online, a wpłacić powinieneś ją na rachunek bankowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku

Pytanie do eksperta: Zakładanie prostej spółki akcyjnej krok po kroku – jaki jest pierwszy krok?

Odpowiedź eksperta: Pierwszym krokiem do założenia spółki jest zawarcie umowy spółki. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Aby umowa Prostej Spółki Akcyjnej była ważna, powinna zawierać:
– określenie firmy i siedziby spółki,
– wskazanie przedmiotu działalności spółki,
– określenie liczby, serii i numerów akcji,
– określenie przywilejów związanych z akcjami,
– wskazanie akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ceny emisyjnej akcji,
– jeśli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – określanie przedmiotu tych wkładów, serii i numerów akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje,
– jeśli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usługi – określenie także rodzaju i czasu świadczenia pracy lub usług,
– określenie organów spółki,
– wskazanie liczby członków zarządu i rady nadzorczej,
– oznaczenie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby:
– tradycyjnie w formie aktu notarialnego,
– z wykorzystaniem wzorca umowy, który został udostępniony przez Internet w systemie teleinformatycznym.

Zawarcie umowy Prostej Spółki Akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem odręcznym.

Wnoszenie wkładów niepieniężnych do P.S.A. w postaci świadczenia pracy bądź usług, jest niemożliwe w przypadku zawarcia umowy w systemie teleinformatycznym. Należy zatem pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy i rejestracji P.S.A. w trybie S24 akcje mogą zostać pokryte jedynie wkładami pieniężnymi.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Minimalny kapitał zakładowy prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się Prosta Spółka Akcyjna?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki handlowej. P.S.A. została stworzona na prostych i przejrzystych zasadach. Połączenie najważniejszych cech spółki kapitałowej i spółki osobowej ma być koncepcją idealną dla startupów.

Podstawowe założenia P.S.A. – etapy tworzenia Prostej Spółki Akcyjnej:
1. Zawarcie umowy spółki.
2. Ustanowienie organów spółki.
3. Pokrycie kapitału akcyjnego.
4. Wpis do rejestru.

Projekt przewiduje swobodę akcjonariuszy w zakresie kształtowania treści umowy spółki. Wskazuje, że dana kwestia może zostać odmiennie uregulowana w umowie spółki lub nawet w regulaminie danego organu spółki.

Struktura majątkowa P.S.A.

W Prostej Spółce Akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, który ma stanowić alternatywę dla kapitału zakładowego występującego w spółkach kapitałowych. Na kapitał akcyjny przeznacza się wniesione na pokrycie akcji wkłady pieniężne oraz niepieniężne oraz, że jego minimalna wysokość stanowi 1 złoty. Wysokość kapitału określana jest przez zarząd na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, z wyłączeniem wkładów, które nie mają zdolności aportowej. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest określona w umowie spółki, w związku z tym zmiana jego wysokości nie będzie skutkowała koniecznością zmiany umowy spółki.

Bezterminowe akcje

Akcje w Prostej Spółce Akcyjnej powinny zostać wniesione do jednostki w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru. P.S.A. może więc istnieć przez trzy lata bez jakiegokolwiek zaangażowania kapitału akcyjnego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Prosta spółka akcyjna plusy

Pytanie do eksperta: Jakie ma prosta spółka akcyjna plusy?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna ma być nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki. Ma ona łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji między wspólnikami, jak i o system zarządzania taką spółką.

Prosta Spółka Akcyjna plusy – najważniejsze założenia:
1. Brak kapitału zakładowego – w PSA funkcjonuje kapitał akcyjny, którego minimalna wysokość to 1 zł.

2. Wkładem może być świadczenie pracy lub usług – wkładem do spółki może być wszelki wkład mający wartość majątkową. Akcjonariusz ma aż 3 lata na pełne wniesienie deklarowanego wkładu pieniężnego.

3. Możliwość rejestracji spółki przez Internet – w P.S.A. istnieje możliwość podejmowania uchwał, przez wszystkie organy, drogą internetową.

4. Dwa modele struktury organów – w pierwszym modelu w spółce funkcjonuje zarząd i zgromadzenie wspólników, czasami rada nadzorcza. W drugim rada dyrektorów i zgromadzenia wspólników. Rada dyrektorów łączy kompetencje zarządu i rady nadzorczej.

5. Łatwa likwidacja spółki – wystarczy dokonanie jednokrotnego ogłoszenia o otwarciu likwidacji, a wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń względem spółki.

6. Możliwość sądowego orzeczenia o ustąpieniu ze spółki – możliwość wystąpienia przez akcjonariusza do sądu z pozwem o orzeczenie jego ustąpienia ze spółki za spłatą jego wkładów przez pozostałych akcjonariuszy.

7. Członkowie rady dyrektorów nie ponoszą odpowiedzialności – członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki na takich samych zasadach, jak w spółce z o.o. Za zobowiązania te nie ponoszą odpowiedzialności członkowie rady dyrektorów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie?

Odpowiedź eksperta:
Odpowiedź od eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet P.S.A. możliwe będzie tylko przy założeniu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do specyfiki tej formy prawnej, w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zmiany dotyczące terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego i innych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw oddziałują bezpośrednio również na termin wprowadzenia do obrotu gospodarczego PSA, jako nowoczesne i elektroniczne rozwiązanie m.in. dla startupów, może być wprowadzona tylko w nowoczesnym środowisku prawnym.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej to:

– brak barier wejścia – 1 złoty kapitału na start,
– szybka rejestracja elektroniczna – w 24 godziny za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą “tradycyjną”,
– uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
– uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
– brak statusu spółki publicznej i związanych z tym obowiązków,
– nieskomplikowana i elastyczna struktura organów,
– uproszczona likwidacja PSA.


Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie może okazać się ciężkim zadaniem i nie każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość samodzielnie ją przeprowadzić. Przypominamy, że aby przejść przez ten skomplikowany proces, należy znać zasady rejestracyjne. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu tego procesu, to zachęcamy do skorzystania z pomocy ekspertów.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółka partnerska

Pytanie do eksperta: Czy opłaca się prowadzić spółkę partnerską?

Odpowiedź eksperta:Spółkę partnerską poleca się przedsiębiorcom, którzy są przedstawicielami wolnych zawodów i chcą wspólnie prowadzić działalność. Partnerami w takim podmiocie gospodarczym mogą być osoby, które uprawnione zostały do wykonania zawodu adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty lub weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego oraz tłumacza przysięgłego.

Osobowa spółka handlowa nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka odpowiada za długi oraz zobowiązania swoim majątkiem, dlatego partner nie ponosi odpowiedzialności za zadłużenia firmy powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu. W kwestii reprezentacji właściciele spółki mają prawo do jej reprezentacji, ale czasami w umowie zawarte zostaje, że prowadzenie i reprezentacja powierzona zostaje zarządowi. Ukształtowane w ten sposób przedsiębiorstwo uwzględnia specyfikę wykonywania działalności gospodarczej w ramach wolnego zawodu – dlatego wspólnikami, zwanymi dalej partnerami mogą zostać jedynie osoby fizyczne.

W kwestii podatku spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo podlega podziałowi pomiędzy wspólników, a to również co do zasady nakłada na wspólników obowiązek opłacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka partnerska jest podmiotem, który podobnie jak każdy inny biznes wymaga sporządzenia umowy oraz dokonana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zadzwoń