Posts tagged: podatki w firmie

Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

Pytanie do eksperta: Jakie są obowiązki przedsiębiorców z tytułu podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Każdego roku obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok podatkowy. W związku z tym wiele osób prowadzących firmy, ma dodatkowe i nie łatwe zadanie na głowie. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy samodzielnie zajmują się prowadzeniem księgowości i rozliczeniami podatkowymi. Natomiast Ci, którzy postanowi zlecić to zadanie biurom rachunkowym, mają znacznie mniej (prawie żadnych) obowiązków.

Sposób sporządzania i składania deklaracji podatkowych jest zależny od tego czy przedsiębiorstwo rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych. Jeżeli deklaracje składają osoby prawne (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT) muszą one wypełnić właściwy formularz CIT i złożyć go w Urzędzie Skarbowym w terminie do 31 marca wraz z wpłatą należnego podatku.

Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych w przypadku przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi jest nieco inne. Deklaracje należy złożyć na odpowiednim formularzu, w zależności od wybranej skali podatkowej (PIT-36 – skala progresywna, PIT-36L – skala liniowa). Termin złożenia tej deklaracji mija ostatniego dnia kwietnia wraz z uiszczeniem podatku należnego.

Obowiązkiem, jak zostało to już wspomniane jest uiszczenie należnego podatku w Urzędzie Skarbowym w tym samym terminie, co złożenie deklaracji. Można zrobić to zarówno w kasie urzędu, jak i przelewem bankowym. Chociaż obowiązkiem podatnika nie jest sporządzanie deklaracji w formie elektronicznej, warto skorzystać tej możliwości.

Zeznania podatkowe

Pytanie do eksperta: Czym są zeznania podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Zeznanie podatkowe to dokument wymagający złożenia w Urzędzie Skarbowym przez każdą osobę, która w roku podatkowym osiągnęła zysk bądź poniosła stratę. Można wymienić kilka rodzajów zeznań – PIT oraz CIT.

Osoby prawne, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, gminy i ich podmioty gospodarcze, województwa oraz powiaty zobowiązane są do corocznego złożenia zeznania podatkowego w formie deklaracji CIT – 8, natomiast osoby fizyczne jak np. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne oraz wszyscy pozostali nieprowadzący działalności gospodarczej wypełnić muszą deklarację PIT – 37.

Termin składania odpowiednich dokumentów w przypadku osób prawnych jest inny, aniżeli dla osób fizycznych. Dla pierwszej grupy jest to dzień 31 marca każdego roku. Druga grupa natomiast swoje deklaracje może złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku. Rozliczenie dotyczy roku poprzedzającego rok w którym zeznanie zostało złożone, czyli jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozlicza się za rok 2014 to ma czas do 31 marca 2015 roku, aby uregulować sprawy z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa starają się w jak najszybszym czasie wywiązać się z tym obowiązków. Dlatego radzę nie zostawiać ważnych spraw na ostatnią chwilę, gdyż może wydarzyć się coś nieprzewidywalnego. Idealnie sprawdza się stwierdzenie: „Im szybciej tym lepiej”.

Chcąc uniknąć kolejek w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe można złożyć za pomocą internetu jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób szanujących swój czas.

Doradztwo podatkowe Kraków

Pytanie do eksperta: Na czym polega doradztwo podatkowe?

Odpowiedź eksperta: System podatkowy w jakim działają przedsiębiorcy jest bardzo złożony i zmienny, konsekwencją tego mogą być problemy przedsiębiorców w prawidłowym zastosowaniu się do norm prawa podatkowego a także w prawidłowej interpretacji przepisów prawnych. Doradztwo podatkowe to usługa, która świadczona jest przez ekspertów podatkowych na rzecz przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami w zakresie działu podatków.

Pomoc może obejmować bardzo różny zakres usług, wszystko zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy przedsiębiorcom a ekspertem, który będzie świadczył usługi. Doradztwo podatkowe może dotyczyć:
– wyboru odpowiedniej dla działalności gospodarczej formy opodatkowania,
– rozliczenia z tytułu należnego podatku dochodowego,
– sporządzenia deklaracji podatkowych,
– doboru rozwiązań, które umożliwią poczynienie oszczędności oraz optymalizację działalności gospodarczej,
– interpretacji konkretnych norm prawa podatkowego,
– indywidualnych porad podatkowych.

Usługa doradztwa podatkowego jest bardzo pomocna dla przedsiębiorców, którzy mają do wykonania wiele obowiązków w związku z prowadzoną działalność gospodarczą. Dział podatków jest bardzo obszerny, jeśli pojawiają się jakiekolwiek komplikacje przedsiębiorca powinien rozważyć możliwość skorzystania z doradztwa podatkowego, aby mieć pewność, że firma zastosowała się właściwa do norm prawa podatkowego. Konsekwencje nie właściwego zastosowania przepisów prawa podatkowego mogą być dla firmy bardzo nieprzyjemne, skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego wcale nie musi okazać się kosztowną usługą.

Kancelaria doradztwa podatkowego

Pytanie do eksperta: Czym zajmuje się kancelaria doradztwa podatkowego?

Odpowiedź eksperta: Zakres usług świadczonych przez kancelarię doradztwa podatkowego może być bardzo obszerny, tematycznie jednak wiązać się będzie z prawem podatkowym. System podatkowy w jakim działają i rozwijają się przedsiębiorcy jest bardzo obszerny, dodatkowo na bieżąco pojawiają się różne modyfikację przepisów, które mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku. Nowe interpretacje przepisów podatkowych mogą sprawiać przedsiębiorcom trudności, a zobowiązani są oni do prowadzenia swojej firmy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

Kancelaria doradztwa podatkowego oferuje szeroki zakres usług, które mają pomóc przedsiębiorcom funkcjonować w systemie podatkowym danego kraju. Usługi jakie są wykonywane to najczęściej:
– dobór odpowiedniej formy opodatkowania działalności gospodarczej,
– rozliczenie z tytułu należnego podatku dochodowego,
– sporządzenie deklaracji podatkowych,
– opracowanie rozwiązań podatkowych, które zmierzać będą do optymalizacji działalności gospodarczej,
– interpretację przepisów podatkowych,
– indywidualne porady podatkowe dla przedsiębiorców.

 

Wszystkie usługi mają na celu zapewnienie podmiotom gospodarczym kompleksowej obsługi w zakresie działu podatków, który nieodłącznie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku. Skorzystanie z pomocy ekspertów podatkowych może pomóc przedsiębiorcy w eliminacji błędu a także może nakierować na rozwiązanie podatkowe, które dla firmy okaże się bardzo pomocne. Warto rozważyć możliwość skorzystania z usług jakie świadczone są przez specjalistów z kancelarii doradztwa podatkowego.

 

Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego dla firm

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rozliczenie firm z tytułu podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą zobowiązany jest do rozliczenia się z tytułu należnego podatku dochodowego. Sposób rozliczenia zależny jest od przyjętej polityki rachunkowości, która ma bezpośredni związek z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej oraz formą prawną przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze mają do wybory uproszczoną księgowość, której prowadzenie ma za zadanie przeprowadzenie prawidłowego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego oraz pełną księgowość, w przypadku której rozliczenie podatkowe nie odgrywa głównej roli.

Rozliczenie z tytułu należnego podatku dochodowego przeprowadzane jest za pomocą urzędowych formularzy, które odpowiednią są dla danej formy opodatkowania działalności:
– podatek dochodowy od osób prawnych rozliczany jest za pomocą CIT-8,
– podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest za pomocą formularz PIT, który podzielony jest na różne formularze odpowiednie dla karty podatkowej ( PIT-16A ), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( PIT-28 ), podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( PIT-36 ).

Podatnik może być zobowiązany do odprowadzenia ściśle określonej kwoty podatku, nie zależnie od osiąganych przychodów i kosztów, tak jest w przypadku karty podatkowej, lub zobligowany jest do przeprowadzenie odpowiednich ewidencji i zgodnie z skalą podatkową określenia wartości należnego podatku dochodowego. Największy problem pojawia się w przypadku kategorii przychodów i kosztów, które odmiennie traktowane są przez prawo podatkowe i ustawę o rachunkowości. Dodatkowo każdy przedsiębiorca musi pamiętać o dokonania rozliczenia w właściwym terminie ustalonym przez organy podatkowe.

 

Optymalizacja podatkowa

Pytanie do eksperta: Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Odpowiedź eksperta: Obowiązek odprowadzania podatku dochodowego ciąży na każdym podmiocie, który prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa coraz częściej szukają rozwiązań, które umożliwiają zmniejszenie obciążeń podatkowych, działanie takie określane jest jako optymalizacja podatkowa. Stworzenie odpowiedniej strategii podatkowej wymaga znajomości przepisów podatkowych i polega na wykorzystaniu rozwiązań podatkowych na korzyść własnej firmy. Istnieje klika rozwiązań, które mogą zastosować przedsiębiorcy w celu zmniejszenia kwoty podatku.

Każda z firm posiada środki trwałe, które ulegają amortyzacji. Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

Kolejnym rozwiązaniem jest rozliczenie straty podatkowej, która może pomniejszyć wartość osiągniętego dochodu. Podatnik ma możliwość odliczenia straty podatkowej w 5 kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Wartość przysługującego odliczenia nie może przekraczać połowy wartości osiągniętej straty podatkowej.

Istnieje również możliwość skorzystania z uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy. Firmy miesięcznie regulują 1/12 wartości podatku należnego, jaki wykazany został w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni. Poprzez takie rozwiązanie kwota podatku należnego zostaje rozłożona. Aby korzystać z takiej formy regulowania podatku dochodowego firma musi zawiadomić o tym w formie pisemnej właściwy Urząd Skarbowy w terminie pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy firma będzie stosować takiej rozwiązanie.

Rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej dla każdego przedsiębiorcy mogą być inne. Warto skorzystać z pomocy podmiotów specjalizujących się w prawie podatkowym aby znaleźć i zastosować najbardziej optymalne rozwiązania.

Roczne rozliczenia

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić roczne rozliczenie?

Odpowiedź eksperta: Najczęstszą formą wybieraną przez podatników jest formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Przy czym:
– formularz PIT-36 wykorzystują osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej,
– formularz PIT-36L wykorzystują osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym,
– formularz PIT-37 przeznaczony jest dla osób, które w roku podatkowym otrzymywały wynagrodzenie za pracę, pracowały na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, uzyskiwały przychody z praw autorskich, emeryci i renciści, którzy chcą rozliczać się samodzielnie,
– formularz PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Do każdej deklaracji potrzebne są inne dokumenty, jednak każde rozliczenie potrzebuje podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, adres Urzędu Skarbowego, data urodzenia i dokładny adres.

Wypełniając PIT-36 warto przypomnieć sobie wszystkie przychody osiągnięte podczas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej m.in przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu i ze źródeł krajowych czy też zagranicznych. Wypełniając natomiast PIT-37 należy wiedzieć jakie ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu. Trzeba także zwrócić uwagę na obowiązek pamiętania o kwocie przychodu i kwocie uzyskania przychodu.

Istotny jest termin składania rozliczenia rocznego – wypełniony PIT-36, PIT-36L, PIT 37 bądź PIT 38 za rok podatkowy składa się w terminie do 30 kwietnia następującego po roku rozliczeniowym tzn. jeżeli rozliczamy się za rok 2014 to zobowiązani jesteśmy złożyć deklarację do 30 kwietnia 2015 roku. Nie zawsze wypełniane PIT-ów należy do najprostszych czynności, jeżeli nie radzisz sobie z tymi czynnościami to skontaktuj się z nami. Zajmujemy się sporządzaniem sprawozdań. Cechuje nas dokładność i rzetelność.

Call Now ButtonZadzwoń