Posts tagged: obsługa księgowa

Zwolnienia z VATu

Pytanie do eksperta: Jakie są warunki zwolnienia z VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie wszyscy przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z VATu. Aby skorzystać z ulgi, należy wypełnić odpowiednie warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług.

Najogólniej mówiąc są dwie wytyczne, które określają, kto może skorzystać ze zwolnienia z VATu:
1. Limit wartości sprzedaży.
2. Katalog grup podatników, nieobjętych zwolnieniem.

Możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 złotych netto.

Do limitu wartości sprzedaży nie wlicza się:
– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
– towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
– odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z podatku.

Bez względu na limit przychodów, ze zwolnienia z VATu nie mogą korzystać podatnicy dokonujący dostaw:
– wyrobów z metali szlachetnych lub ich udziałem
– nowych środków transportu
– budynków, budowli lub ich części
– terenów budowlanych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę
– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu
– preparatów kosmetycznych i toaletowych
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych
– hurtowych i detalicznych części do motocykli i pojazdów samochodowych
– oraz podatnicy świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa lub jubilerskie, a także podatnicy nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Obsługa prawno – księgowa spółki

Pytanie: Chcę skorzystać z obsługi prawno-księgowej dla mojej firmy – czym dokładnie zajmie się specjalista?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność dla przedsiębiorców. Wdrażanie niektórych procedur i działań wymaga wiedzy, doświadczenia oraz znajomości prawa. W tym celu przedsiębiorca może zdecydować się na usługę ekspertów, którzy zajmują się prowadzeniem spraw prawnych i księgowych firm.

Stała obsługa prawna to dla przedsiębiorcy duża korzyść. Właściciel podmiotu gospodarczego otrzymuje dla swojej firmy profesjonalną poradę w istotnych kwestiach. Kancelarie zajmujące się obsługą przedsiębiorstw udzielają kompleksowych i profesjonalnych porad zarówno w zakresie prawa, jak i podatków, dzięki czemu opinia dopasowywana jest indywidualnie do problemu.

W ramach świadczonej pomocy prawnej przedsiębiorca otrzymać może czynności takie, jak:
– formułowanie i opiniowanie umów,
– udzielanie porad w zakresie prawa spółek handlowych, prawa pracy oraz prawa cywilnego i podatkowego,
– przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów – uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń, uchwał zarządu i rady nadzorczej, wezwania na posiedzenia i zgromadzenia,
– reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych,
– doradztwo.

Dodatkowa usługa w postaci obsługi księgowej pozwala firmie skupić się na prowadzeniu w odpowiedni, profesjonalny sposób działalności gospodarczej. Przedsiębiorca w tym czasie, gdy eksperci zajmują się księgowością przejmuje ważniejsze zadania, które znacznie wpływają na efektywność i rozwój biznesu. Połączenie obsługi prawno – księgowej to otrzymanie gwarancji, że wszelkie działania, rozliczenia i płatności prowadzone są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sukcesja podatkowa

Pytanie: Jak wygląda sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku?

Odpowiedź eksperta: Nowa regulacja w przepisach uwzględnia szansę na płynną i bezpieczną sukcesję w przypadku otrzymania przedsiębiorstwa w spadku.

Na mocy obowiązujących obecnie przepisów możliwe jest kontynuowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inna osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy istnieje możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Jeżeli przedsiębiorca za życia nie zgłosił zarządcy do CEIDG zarządcy sukcesyjnego, jego następcy prawni mogą to uczynić.

Uprawnienia powyżej umieszczone przysługują:
– małżonkowi przedsiębiorcy, jeśli ma udziały w przedsiębiorstwie w spadku,
– spadkobiercy, który przyjął spadek,
– zapisobiorcy windykacyjnemu, który przyjął zapis, o ile oczywiście przedsiębiorstwo jest objęte tym zapisem w testamencie.

Czynność powołania zarządcy, powinna przybrać formę aktu notarialnego.

W okresie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Zobowiązanie podatkowe przedsiębiorstwa w spadku dotyczy okresu od otwarcia spadku od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo w spadku osiąga przychody z działalności gospodarczej pozarolniczej, może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w dwóch formach:
– ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
– karty podatkowej

Z kolei w przypadku przychodów tytułem zawartych umów: najmu, wynajmu, dzierżawy, poddzierżawy, może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Likwidacja spółki

Pytanie do eksperta: Planuje zlikwidować działalność gospodarczą, ale nie wiem jak się prawidłowo za to zabrać. Czy mogę przeprowadzić likwidację samodzielnie?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy, którzy likwidują działalność gospodarczą lub spółkę bez osobowości prawnej przeprowadzić muszą procedurę, w wyniku której dochodzi do zamknięcia działalności gospodarczej oraz wypłacenia należności.

Procedura likwidacji zgłoszona musi zostać do odpowiedniego organu w terminie do 7 dni od daty faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności. W dniu zamknięcia przedsiębiorca nie może w firmie zatrudniać pracowników. Likwidacja składa się z poszczególnych etapów, które przeprowadzić musi odpowiedzialna osoba. Kroki, jakie należy podjąć w celu zamknięcia firmy to sporządzenie dokumentów, wniosku do CEiDG, wyrejestrowanie z ZUS, przeprowadzenie remanentu, wykreślenie z rejestru VAT oraz likwidacja kasy fiskalnej, jeżeli właściciel biznesu taką posiadał.

Każdy dokument przygotowany powinien zostać w sposób rzetelny, prawidłowy i zgodny z prawem. W przypadku błędów we wnioskach procedura ulec może znacznemu wydłużeniu, a także spowodować może konsekwencje prawne, które nałożone zostaną na przedsiębiorcę.

Osoba, która przeprowadza likwidację musi zdać sobie sprawę, że samo wykreślenie z rejestru nie jest końcem obowiązków. Do równie ważnych obowiązków jest przeprowadzenie remanentu oraz rozliczenie podatkowe i majątkowe firmy. Wszelkie wierzytelności powinny zostać uregulowane pod względem długów, a następnie resztę pieniędzy rozdysponować należy pomiędzy wspólników.

Jeżeli więc procedura likwidacji firmy okaże się być skomplikowana, to lepiej jest zadania tego typu powierzyć specjalistom. Doświadczeni eksperci, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znacznie ułatwić przedsiębiorcom przejście przez proces likwidacji

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rachunkowość

Pytanie: Zamierzam założyć fundację, ale nie wiem jaką metodą księgować?

Odpowiedź eksperta: Fundacja to podmiot powoływany dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów. W organizacji pozarządowej istotnym substratem jest kapitał, który przeznaczony jest na określony cel oraz statut. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celu przejmuje zarząd.

Zgodnie z prawem fundacja jako podmiot zarejestrowana musi zostać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawowymi cechami fundacji jest to, że posiada ona osobowość prawną, działa w oparciu o statut, jest organizacją nienastawioną na zysk, może zatrudniać pracowników, a także musi prowadzić podobnie jak inne firmy księgowość.

Każda zarejestrowana w KRS działalność gospodarcza w formie fundacji czy stowarzyszenia również musi prowadzić księgowość. Odpowiednią metodą prowadzenia rachunkowości jest rejestracja wydarzeń finansowych przy równoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów. Efektem dobrze prowadzonych ksiąg jest przejrzysty obraz działalności oraz finansów organizacji.

Oprócz księgowania, fundacja zobowiązana jest także raz w roku sporządzić sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowych. Fundacja oraz stowarzyszenie powinny posiadać także politykę rachunkowości, która opisywać będzie reguły obowiązujące w tych organizacjach.

Obowiązek prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych wynika głównie z przepisów. W ustawie o rachunkowości zawarte zostało, że każdy podmiot z osobowością prawną, czyli zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe podlegają wymogom ustawy.

Księgowość w fundacji prowadzona może być w formie:
– pełnej,
– uproszczonej,
– w postaci uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Od czego zacząć zmianę biura rachunkowego?

Pytanie: Od czego zacząć zmianę biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Początkowe etapy wejścia na rynek ze swoją firmą często wywołują spore zamieszanie w życiu nowych przedsiębiorców. Ogrom załatwień oraz formalności sprawia, że niektóre podejmowane decyzje są przypadkowe oraz mają różne skutki. Jedną z takich decyzji jest przypadkowy wybór biura rachunkowego na etapie wprowadzenia firmy na rynek. Niewłaściwa decyzja sprawia, że po jakimś czasie przedsiębiorca zaczyna zauważać:
– błędy w księgowaniach,
– nieterminowe wypełnienie obowiązków księgowych,
– zaległości księgowe i podatkowe,
– wciąż pojawiające się listy obligujące do złożenia wyjaśnień w urzędach.

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zmiana biura rachunkowego oraz nawiązanie współpracy ze specjalistami posiadającymi doświadczenie oraz bogatą wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem księgowości.

Od czego zacząć zmianę biura rachunkowego? Istotną informacją jest to, że właściciele firm zobowiązani są do „zachowania ciągłości”. Oznacza to, że zmiana biura rachunkowego obliguje do natychmiastowego przekazania dokumentacji w ręce specjalistów biura rachunkowego.

Zmiana biura rachunkowego:
1. Nawiązanie współpracy z nowym biurem, które przejmie obowiązki księgowe.
2. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy z biurem rachunkowym.
3. Przejęcie pełnej dokumentacji księgowej i podatkowej firmy.
4. Aktualizacja danych nowego biura we właściwych urzędach.

Nasze biuro rachunkowe oferuje darmową pomoc w zakresie zmiany biura rachunkowego. Wymogiem jest nawiązanie współpracy ze specjalistami naszego biura. W naszym biurze indywidualna wycena oraz profesjonalne prowadzenie księgowości.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doradcy gospodarczy

Pytanie: Zastanawiam się nad skorzystaniem z usług doradcy gospodarczego, ale nie wiem jaki zakres usług wykonuje. Czy mogę otrzymać profesjonalną poradę prawną?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą napotkać mogą problemy, które wymagać będą odpowiednich rozwiązań. Z pomocą przychodzi wtedy ekspert, który świadczy profesjonalne doradztwo. Porada obejmować może szereg usług z różnych dziedzin – zarówno z prawa podatkowego jak i prawnego, a także w prowadzeniu ksiąg handlowych i sporządzaniu biznes planów. Doradztwo może też obejmować wewnętrzną strukturę przedsiębiorstw i w rezultacie prowadzić do optymalizacji kosztów czy racjonalizacji gospodarki finansowej.

Problem związany z wyborem odpowiedniego doradztwa polega na tym, że wyróżnia się dwa główne typy. Pierwszy z nich to sporządzanie ekspertyzy i odpowiedniej diagnozy. W efekcie przedsiębiorca otrzymuje badanie oraz dokładną ocenę firmy. Wynik ma za zadanie ukazać co powoduje hamowanie rozwoju oraz gdzie popełniany jest błąd. Drugi typ to natomiast doradztwo w rozwiniętym cyklu. W tym przypadku zaproponowane zadania zostały już zastosowane i odpowiedzialna za wdrożone zadania osoba pojawia się w firmie w ustalonych odstępach czasu, aby sprawdzić rezultat praktyczny modyfikacji.

Zadaniem doradcy gospodarczego jest przede wszystkim pomoc przedsiębiorcy w radzeniu sobie z problemami firmy. Konsultacja może okazać się bardzo pomocna zarówno w trakcie działalności gospodarczej, jak i przed zarejestrowaniem firmy. Nieoceniona pomoc eksperta pomaga wdrożyć odpowiednie działania i pomóc przedsiębiorcy w wyborze odpowiedniego opodatkowania czy księgowości. Pomoc doradcy ma na celu poprawę efektywności oraz jakości działań przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość uproszczona a pełna

Pytanie: Która księgowość jest lepsza – uproszczona czy pełna?

Odpowiedź eksperta: Dylemat, z jakim spotykają się przedsiębiorcy przy zakładaniu przedsiębiorstwa najczęściej dotyczy tego, jakim sposobem ich firma księgować będzie wydatki w przedsiębiorstwie. Zarówno pełna jak i uproszczona metoda ewidencji posiada swoje wady oraz zalety. Wybór optymalnego sposobu rozliczania działalności sprawia problem, ponieważ przedsiębiorcy mają wiele dostępnych rozwiązań oraz czasami nie wiedzą z jakich opcji mogą skorzystać.

Jeżeli u przedsiębiorcy nie powstanie obowiązek lub nie zdecyduje się dobrowolnie na prowadzenie ksiąg rachunkowych, to zobowiązany zostanie do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Mała księgowość polega więc na prowadzeniu rozliczeń w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu lub kartę podatkową.

Alternatywą metodą księgowania jest pełna księgowość. Jej sposób ewidencji opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych, które pozwalają na wyliczenie zobowiązań podatkowych oraz dają pełny obraz finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem ksiąg jest kontrola zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą w firmie. Do zaksięgowania każdej transakcji niezbędne jest zastosowanie podwójnego zapisu. W skład pełnej księgowości wchodzą także zadania takie jak ocena stanu aktywów i pasywów, przygotowanie sprawozdań finansowych, szacowanie wyniku finansowego oraz gromadzenie dowodów księgowych. Główną zaletą pełnej księgowości jest fakt, że przedsiębiorca otrzymuje pełny i dokładny obraz finansowy przedsiębiorstwa. Uproszczona księgowość z kolei stanowi dużą oszczędność oraz możliwość skorzystania z dedykowanych programów do księgowości.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rachunek zysków i stat

Pytanie do eksperta: Przy sprawozdaniu finansowym spotkałem się z pojęciem rachunku zysków i strat, ale nie wiem czym jest?

Odpowiedź eksperta: Rachunek zysków i strat zwany inaczej rachunkiem wyników należy do jednego z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego. Część ewidencji ma na celu poinformowanie przedsiębiorcy o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz jak wygląda ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa, a także ukazuje jego zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Sama informacja dotycząca wysokości zysku lub straty nie jest wystarczająca do pełnej analizy finansowej przedsiębiorstwa. Pełny obraz daje analiza poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat, która dodatkowo pozwala ocenić jaki rodzaj działalności przynosi zysk i jak należy go nadal rozwijać. Biorąc pod uwagę ustawę o rachunkowości określić można dwa warianty rachunku zysków i strat: wariant porównawczy oraz kalkulacyjny. W obu wariantów sporządza się go za pomocą metody drobinkowej charakteryzującej się tym, że od każdego rodzaju przychodu odjąć należy koszt tego samego typu.

Najważniejszą zasadą stosowaną w sporządzaniu rachunku zysków i strat jest zasada współmierności kosztów i przychodów. Według tej normy w danym okresie na wynik finansowy wpływać mają zrealizowane w tym okresie przychody i nieodzowne dla ich uzyskania koszty. Wszelkie koszty nie związane z przychodami nie powinny więc zostać ujęte w rachunku wyników.

Druga, również ważna zasada to tak zwana zasada memoriału. Według niej w sprawozdaniu finansowym ująć należy wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku, niezależnie od tego czy zostały one wcześniej opłacone czy nie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zasady prowadzenia karty podatkowej

Pytanie do eksperta: Chcę wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, ale nie wiem na czym polega ta metoda. Mogę prosić o wyjaśnienie?

Odpowiedź eksperta: Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z karty nie są zobowiązani do prowadzenia księgowości, a kwota podatku nie jest wysoka i nie zależy od wysokości dochodów.

Kartę podatkową poleca się firmom, które nie zatrudniają wielu pracowników. Miesięczną kwotę podatku ustala naczelnik Urzędu Skarbowego. Pod uwagę dla stawki należy wziąć rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, liczbę pracowników oraz mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni są do tego podatnicy, którzy prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami i artykułami nieżywnościowymi, gastronomiczną oraz w zakresie usług transportowych i rozrywkowych.

Działalność podatnika może zostać opodatkowana w formie karty podatkowej pod warunkiem, że nie korzysta on z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej i jeżeli działalność prowadzona jest na terytorium kraju.

Karta podatkowa jest formą znacznie odróżniającą się od pozostałych, ponieważ nie można w jej przypadku ustalić samodzielnie wysokości podatku. Wpływ na nią ma między innymi zarówno przedmiot prowadzonej działalności oraz liczba mieszkańców miejscowości. Z początkiem każdego nowego roku ulec może wciąż zmianie, o czym podatnik jest poinformowany.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń