Posts tagged: księgowość spółki

Zwolnienia z VATu

Pytanie do eksperta: Jakie są warunki zwolnienia z VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie wszyscy przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z VATu. Aby skorzystać z ulgi, należy wypełnić odpowiednie warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług.

Najogólniej mówiąc są dwie wytyczne, które określają, kto może skorzystać ze zwolnienia z VATu:
1. Limit wartości sprzedaży.
2. Katalog grup podatników, nieobjętych zwolnieniem.

Możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 złotych netto.

Do limitu wartości sprzedaży nie wlicza się:
– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
– towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
– odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z podatku.

Bez względu na limit przychodów, ze zwolnienia z VATu nie mogą korzystać podatnicy dokonujący dostaw:
– wyrobów z metali szlachetnych lub ich udziałem
– nowych środków transportu
– budynków, budowli lub ich części
– terenów budowlanych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę
– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu
– preparatów kosmetycznych i toaletowych
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych
– hurtowych i detalicznych części do motocykli i pojazdów samochodowych
– oraz podatnicy świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa lub jubilerskie, a także podatnicy nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Koronawirus a obowiązki pracodawcy

Pytanie do eksperta: Czy koronawirus będzie miał wpływ na dotychczasowe obowiązki pracodawców?

Odpowiedź eksperta: Z pewnością, ponieważ już od początku miesiąca pojawia się coraz więcej wątpliwości odnośnie właściwego funkcjonowania zarówno pracowników, jak i pracowników w obliczu zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19. W związku z licznymi zapytaniami w tym zakresie, chcemy przybliżyć ową kwestię.

11 marca 2020 r. została przez rząd podjęta decyzja odnośnie zamknięcia placówek oświatowych w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii. Decyzja ta okazała się „kłopotliwa” dla wielu rodziców, którzy nie mają jak zapewnić swoim dzieciom opieki. Tutaj zatem pojawia się pierwsza ciekawa informacja, gdyż rodzice posiadający dzieci do 8 roku życia, mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego, który nie może trwać dłużej niż 14 dni. Decyzja o skorzystaniu z takiego przywileju, wiążę się z koniecznością przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia do kadr firmy.

Prócz powyższego z pewnością do obowiązków pracodawców zaliczyć możemy zapewnienie pracownikom odpowiednich środków dezynfekcji, jak i zapewnienie im bezpieczeństwa, aby nie byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Należy stosować się do wszelkich rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, które informują nas na bieżąco odnośnie tego, jakie branże nie mogą prowadzić działalności przez okres tych dwóch tygodni.

Mają Państwo pytania związane z obowiązkami pracodawców w czasie koronawirusa?

Zatem zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto sprecyzować, że kierownikiem jednostki najczęściej jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a w przypadku gdy jest to organ wieloosobowy to członkowie tego organu. Rachunkowość jednostki obejmuje między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe nie jest pod żadnym pozorem zabronione, więc kierownik jednostki nie musi robić tego samodzielnie, ale do niego należy przedstawienie sprawozdania właściwym organom w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym niemającego obowiązku postaci elektronicznej:
– uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
– uchwała o podziale zysków lub pokryciu straty.

Należy mieć na uwadze, że zarówno sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe, jak i obowiązki kierownika jednostki, podlegają odpowiedzialności karnej.

Karze podlega:
– Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich wbrew przepisom.
– Niesporządzenie sprawozdania finansowego lub sporządzenie go niezgodnie z przepisami.

Jeśli sprawozdanie zostało prawidłowo i kompletnie sporządzone oraz w odpowiedniej strukturze elektronicznie to wymaga ono opatrzenia elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez wszystkich członków organu kierującego oraz osobę sporządzającą.

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe to bardzo ważny element podsumowania rocznej sytuacji finansowej firmy i jej ostatecznego wyniku finansowego, który pozwala na planowanie kolejnych przedsięwzięć.

Nasz przedstawiciel dotrze do wybranego sądu na terenie Warszawy i Krakowa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Likwidacja spółki

Pytanie do eksperta: Planuje zlikwidować działalność gospodarczą, ale nie wiem jak się prawidłowo za to zabrać. Czy mogę przeprowadzić likwidację samodzielnie?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy, którzy likwidują działalność gospodarczą lub spółkę bez osobowości prawnej przeprowadzić muszą procedurę, w wyniku której dochodzi do zamknięcia działalności gospodarczej oraz wypłacenia należności.

Procedura likwidacji zgłoszona musi zostać do odpowiedniego organu w terminie do 7 dni od daty faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności. W dniu zamknięcia przedsiębiorca nie może w firmie zatrudniać pracowników. Likwidacja składa się z poszczególnych etapów, które przeprowadzić musi odpowiedzialna osoba. Kroki, jakie należy podjąć w celu zamknięcia firmy to sporządzenie dokumentów, wniosku do CEiDG, wyrejestrowanie z ZUS, przeprowadzenie remanentu, wykreślenie z rejestru VAT oraz likwidacja kasy fiskalnej, jeżeli właściciel biznesu taką posiadał.

Każdy dokument przygotowany powinien zostać w sposób rzetelny, prawidłowy i zgodny z prawem. W przypadku błędów we wnioskach procedura ulec może znacznemu wydłużeniu, a także spowodować może konsekwencje prawne, które nałożone zostaną na przedsiębiorcę.

Osoba, która przeprowadza likwidację musi zdać sobie sprawę, że samo wykreślenie z rejestru nie jest końcem obowiązków. Do równie ważnych obowiązków jest przeprowadzenie remanentu oraz rozliczenie podatkowe i majątkowe firmy. Wszelkie wierzytelności powinny zostać uregulowane pod względem długów, a następnie resztę pieniędzy rozdysponować należy pomiędzy wspólników.

Jeżeli więc procedura likwidacji firmy okaże się być skomplikowana, to lepiej jest zadania tego typu powierzyć specjalistom. Doświadczeni eksperci, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znacznie ułatwić przedsiębiorcom przejście przez proces likwidacji

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zawieszenie działalności spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zawieszanie działalności gospodarczej i czy muszę sam to przeprowadzać?

Odpowiedź eksperta:Każdy wspólnik spółki prawa handlowego ma prawo zawiesić działalność gospodarczą pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Uchwałę o zawieszeniu podejmują wspólnicy lub zarząd. Okres zawieszenia trwać może od 30 dni do 24 miesięcy.

W związku z zawieszeniem spółki przedsiębiorca ma nadal prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania źródła przychodów, prawo do przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, prawo do zbywania środków trwałych, prawo do wykonywania obowiązków nakazanych przepisami prawa, uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz do osiągania przychodów finansów.

Aby zawiesić działalność spółki niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały, która następnie złożona zostaje do sądu gospodarczego. Dodatkowo niezbędne jest także zawiadomienie urzędu skarbowego o zawieszeniu firmy. Jeżeli spółka w okresie zawieszenia chce zostać zwolniona z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych, to wówczas ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Zawiadomienie powinno być złożone nie później niż przed upływem 7 dni od złożenia wniosku o wpis informacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorcy jednak z reguły nie decydują się na samodzielne sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie procedury zawieszenia firmy. Każdy wniosek składany do organów wymaga dużej dokładności i bezbłędnej treści, a sama procedura kompleksowego i profesjonalnego podejścia. W związku z tym wiele Kancelarii oferuje pomoc w zawieszeniu firmy – eksperci zajmują się formalnościami, a przedsiębiorca oszczędza czas i nerwy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Rachunkowość

Pytanie: Zamierzam założyć fundację, ale nie wiem jaką metodą księgować?

Odpowiedź eksperta: Fundacja to podmiot powoływany dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów. W organizacji pozarządowej istotnym substratem jest kapitał, który przeznaczony jest na określony cel oraz statut. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celu przejmuje zarząd.

Zgodnie z prawem fundacja jako podmiot zarejestrowana musi zostać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawowymi cechami fundacji jest to, że posiada ona osobowość prawną, działa w oparciu o statut, jest organizacją nienastawioną na zysk, może zatrudniać pracowników, a także musi prowadzić podobnie jak inne firmy księgowość.

Każda zarejestrowana w KRS działalność gospodarcza w formie fundacji czy stowarzyszenia również musi prowadzić księgowość. Odpowiednią metodą prowadzenia rachunkowości jest rejestracja wydarzeń finansowych przy równoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów. Efektem dobrze prowadzonych ksiąg jest przejrzysty obraz działalności oraz finansów organizacji.

Oprócz księgowania, fundacja zobowiązana jest także raz w roku sporządzić sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowych. Fundacja oraz stowarzyszenie powinny posiadać także politykę rachunkowości, która opisywać będzie reguły obowiązujące w tych organizacjach.

Obowiązek prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych wynika głównie z przepisów. W ustawie o rachunkowości zawarte zostało, że każdy podmiot z osobowością prawną, czyli zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe podlegają wymogom ustawy.

Księgowość w fundacji prowadzona może być w formie:
– pełnej,
– uproszczonej,
– w postaci uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Doradcy gospodarczy

Pytanie: Zastanawiam się nad skorzystaniem z usług doradcy gospodarczego, ale nie wiem jaki zakres usług wykonuje. Czy mogę otrzymać profesjonalną poradę prawną?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą napotkać mogą problemy, które wymagać będą odpowiednich rozwiązań. Z pomocą przychodzi wtedy ekspert, który świadczy profesjonalne doradztwo. Porada obejmować może szereg usług z różnych dziedzin – zarówno z prawa podatkowego jak i prawnego, a także w prowadzeniu ksiąg handlowych i sporządzaniu biznes planów. Doradztwo może też obejmować wewnętrzną strukturę przedsiębiorstw i w rezultacie prowadzić do optymalizacji kosztów czy racjonalizacji gospodarki finansowej.

Problem związany z wyborem odpowiedniego doradztwa polega na tym, że wyróżnia się dwa główne typy. Pierwszy z nich to sporządzanie ekspertyzy i odpowiedniej diagnozy. W efekcie przedsiębiorca otrzymuje badanie oraz dokładną ocenę firmy. Wynik ma za zadanie ukazać co powoduje hamowanie rozwoju oraz gdzie popełniany jest błąd. Drugi typ to natomiast doradztwo w rozwiniętym cyklu. W tym przypadku zaproponowane zadania zostały już zastosowane i odpowiedzialna za wdrożone zadania osoba pojawia się w firmie w ustalonych odstępach czasu, aby sprawdzić rezultat praktyczny modyfikacji.

Zadaniem doradcy gospodarczego jest przede wszystkim pomoc przedsiębiorcy w radzeniu sobie z problemami firmy. Konsultacja może okazać się bardzo pomocna zarówno w trakcie działalności gospodarczej, jak i przed zarejestrowaniem firmy. Nieoceniona pomoc eksperta pomaga wdrożyć odpowiednie działania i pomóc przedsiębiorcy w wyborze odpowiedniego opodatkowania czy księgowości. Pomoc doradcy ma na celu poprawę efektywności oraz jakości działań przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Tanie prowadzenie KPiR

Pytanie do eksperta: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moje roczne obroty wahają się w granicach kilkuset tysięcy złotych. W jakiej formie powinienem poprowadzić rozliczenia swojego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź eksperta: Firmy, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 mln euro wyrażonej w złotówka uprawnione są do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

Najpopularniejszą formą księgowości uproszczonej jest KPiR czy podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jej prowadzenie polega na ujmowaniu wszystkich sprzedaży i zakupu materiałów i towarów, a także wydatków. Zapisy ujmuje się każdorazowo po wykonaniu transakcji przychodowej lub kosztowej.

KPiR zazwyczaj ma formę tabelaryczną. W poszczególnych kolumnach ujmuje się przychody i koszty. Na koniec każdego miesiąca kolumny powinny być zsumowane, gdyż na podstawie otrzymanego wyniku wylicza się zobowiązanie podatkowe.

Prowadzenie KPiR zazwyczaj wiąże się z niewielkimi kosztami, tymczasem przedsiębiorca będzie mógł skoncentrować się na głównej działalności swojej firmy, nie obawiając się o poprawność firmowych rozliczeń, co bez wątpienia pozwoli mu zwiększyć swoje zyski.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Dla kogo KPiR?

Pytanie do eksperta: Co to jest KPiR i kto powinien go prowadzić?

Odpowiedź eksperta: KPiR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do bieżącego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Jest to jeden ze sposobów rozliczania się z urzędem w formie księgowości uproszczonej. KPiR polega na ewidencjonowaniu sprzedaży i zakupu towarów i materiałów oraz wydatków, które są kolejno rejestrowane w księdze po wykonaniu transakcji kosztowej bądź przychodowej.

Do prowadzenia KPiR upoważnione są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Podmioty te jednak nie mogą osiągać przychodów wyższych niż równowartość 2 mln euro wyrażonych w złotówkach. Po przekroczeniu tej sumy przedsiębiorcy zobowiązani są do przejścia na księgowość pełną.

Poza wyżej wymienionymi podmiotami do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowane są też osoby duchowne, które zrzekły się ryczałtu, osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące odrębne działy produkcji rolnej.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i rzetelny. Ma ona formę tabelaryczną z podziałem na 17 kolumn, odnoszących się do przychodów oraz kosztów. Na koniec każdego miesiąca każda z kolumn powinna zostać podsumowana. Na podstawie otrzymanego wyniku należy wyliczyć wysokość podatku i uregulować go w Urzędzie Skarbowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

PCC przy krypotowalutach

Pytanie do eksperta: Czy od transakcji z użyciem kryptowalut również pobierany jest podatek?

Odpowiedź eksperta: Dotychczas obrót kryptowalutami opodatkowany był podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nowym projektem nowelizacji ustawy o PCC od 2020 roku obowiązek ten zostanie jednak zniesiony. Świadczenie płatnik opłacał między innymi od umów sprzedaży oraz zamiany walut wirtualnych, które nałożone zostało w 2018 roku ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Resort Finansów, biorąc pod uwagę przepisy z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek nałożony na transakcje z użyciem kryptowalut wynosił 1% wartości każdego nabycia, niezależnie od tego czy podatnik z tego tytułu osiągnął zysk czy stratę. Według Ministra Finansów taki podatek skutkował wystąpieniem sytuacji, w wyniku której kwota podatku mogła w każdej chwili przekroczyć wartość zainwestowanych środków pieniężnych. Zachodzące wciąż zmiany i procesy gospodarcze w kategorii obrotu wirtualnymi walutami powodują powstawanie zjawisk, w ślad za którymi nie nadążają przepisy prawne. Waluty wirtualne to nowoczesna technologia zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę i stanowi podstawę ponad 600 systemów kryptowalut. W formie drogi elektronicznej waluta może być przekazywana, przechowywana, a także sprzedawana. Dodatkowo specyfika transakcji powoduje, że obydwie jej strony pozostają dla siebie anonimowe, a to skutkuje uniemożliwieniem ustalenia statusu podatkowego zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzygającą o obciążeniu transakcji podatkiem PCC.

Ministerstwo Finansów dodatkowo podkreśla, że skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych jest znikoma, a potwierdzeniem może być mała ilość złożonych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecne przepisy ustawy o podatku nie mają odpowiedniego zastosowania co do przedmiotu obrotu wirtualnymi walutami, a więc norma podatkowa nie może odpowiednio obowiązywać.

Pełna księgowość z kolei jest rozbudowanym, precyzyjnym i sformalizowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, służącym do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie. System podwójnego zapisu pozwala na ewidencję każdej złotówki, która przepływa przez firmę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń